Tahliye Davası Dava Dilekçesi Örneği

Av.Naciozkan

Tahliye davası, kiracının kira sözleşmesine aykırı davranması veya kira sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle kiracının taşınmazdan tahliye edilmesini talep eden davadır.

Tahliye davası, kiraya veren tarafından, kiraya verenin yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemesine açılmalıdır. Dava dilekçesi, tahliyenin gerekliliğini gösteren nedenleri içermelidir.

Dava dilekçesi, davacının kimlik ve adres bilgilerini, davalının kimlik ve adres bilgilerini, davanın konusunu, dayanağı ve istemlerini içermelidir. Ayrıca, davanın gerekliliğini gösteren nedenler, deliller ve talepler açıkça belirtilmelidir.

İlgili makale ; Kiracı Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Tahliye Davası
Tahliye Davası Dava Dilekçesi Örneği 2

Tahliye Davası Dava Dilekçesi Örneği

………. SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

……….

DAVACI                      :

VEKİLİ                       : AV NUH NACİ ÖZKAN

DAVALI                      :

KONU                         :  6570 SY.’nın 12 Maddesine Muhalefetten Dolayı Tahliye

AÇIKLAMALAR           :

Davalı ……………………. adresinde bulunan müvekkile ait apartman dairesinde ../../…. başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi ile aylık ……….-YTL bedelle kiracı olarak  oturmaktadır.

Davalı, kira sözleşmesinde kiralananın başkasına devredilemeyeceği şartı bulunduğu halde kiralananı ../../…. tarihinde ………….’ya kiralamıştır.

Müvekkilim bu durum üzerine davalıya …… Noterliğinden ../../…. tarih ve ….. yevmiye nolu ihtarname ile buna rızası bulunmadığını ve bir ay içinde kiralananın eski hale getirilmesini bildirmiştir.

Davalı bu ihtarnameye rağmen kiralananı eski hale getirmediğinden bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER      : 6570 Sayılı Kanun m.12, BK ve sair mevzuat.

DELİLLER                     : Kira  kontratları, tanık beyanları, ihtarname, bilirkişi incelemesi, yasal ve takdiri diğer deliller.

TALEP SONUCU            : Yukarda açıklanan nedenlerle davalının oturmakta olduğu kiralanandan  tahliyesine, yargılama giderleriyle vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

                                                                                                          DAVACI VEKİLİ

                                                  ………. SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                      :

VEKİLİ                       :

DAVALI                      :

KONU                         : 6570 sayılı yasanın 7/son bendi gereği taşınmazın tahliyesi talebidir.

DAVA DEĞERİ            : ……………..-YTL

AÇIKLAMALAR           :

1- Davalı, müvekkilimize ait bulunan yukarıda davalı adresi bölümünde yazılı olan apartman dairesinde …. yıldır kiracı olarak bulunmaktadır.

2- Davalı, aynı sokakta bir daire satın almıştır. Müvekkilimiz ile görüşmelerinde de müvekkilimize ait daireden aldığı dairenin onarımı bittiğinde çıkacağını belirtmiştir. Davalı dairesindeki onarım bittiğinde daireyi kiraya vermek üzere camına “Kiralıktır” yazısı asmıştır.

3- Davalıdan müvekkilimize ait bulunan taşınmazı tahliye etmesini istediğimizde de “enayi miyim bu ucuz daireden çıkayım” diyerek adeta müvekkilimizle alay etmiştir.

4- Bu nedenle aynı belediye sınırları içinde dairesi bulunan davalıyı kiralanandan tahliye etmesini istemek zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER      : 6570 Sayılı Kanun m.7/son, BK ve sair mevzuat.

DELİLLER                     : Kira Kontratı, Tapu Kayıtları, Keşif, Tanık ve sair deliller.

TALEP SONUCU            : Yukarıda belirtilen nedenlerle davalının 6570 sayılı yasanın 7/son maddesi gereğince taşınmazdan tahliyesine, yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederiz.

             DAVACI VEKİLİ

Sayfamızı inceleyebilirsiniz ; Adana Kira Avukatı

Yorum yapın

Hemen Ara