İcra Hukuku

İcra Takibi Borca İtiraz Dilekçesi

İcra Takibi Borca İtiraz Dilekçesi

Size karşı açılan ilamsız İcra takibine karşı borcunuz yok ise 7(yedi) günlük yasal süre içerisinde yetkili icra dairesine itiraz dilekçesi vermeniz gerekmektedir.Söz konusu ititaz dilekçe örneği aşağıda yer almaktadır. ADANA 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE Dosya No:                              E İTİRAZ EDEN BORÇLU     :       … Devamını Oku

Kira Alacağının Tespiti Davası Katılma Dilekçesi Örneği

Kira Alacağının Tespiti Davası Katılma Dilekçesi Örneği

Kira tespit davaları, kiraya verenin kira bedelinin artırılması talebiyle açtığı davalardır. Kira tespit davalarında, kira bedeli, bilirkişi incelemesi sonucu belirlenir. Kira tespit davalarına, kiracı veya kiraya verenin yanında, üçüncü kişiler de katılabilir. Bu kişiler, kira tespit davasının sonucuyla doğrudan doğruya ilgili olanlardır. Kira tespit davasına katılma, kira tespit davasının sonucunu etkileyebilir. Bu nedenle, kira tespit … Devamını Oku

Vergi Borcu Zamanaşımı Dilekçesi Örneği, Tahsil Zamanaşımı

Vergi Borcu Zamanaşımı Dilekçesi Örneği, Tahsil Zamanaşımı

Vergi borcu zamanaşımı, vergi alacağının, belirli bir süre boyunca takip edilmemesi nedeniyle, vergi idaresinin, bu alacağını tahsil etme hakkını kaybetmesidir. Vergi borcu zamanaşımı süresi, vergi türüne göre değişmektedir. Genel olarak, vergi borcu zamanaşımı süresi beş yıldır. Ancak, bazı vergi türlerinde bu süre üç veya on yıl olarak belirlenmiştir. Vergi borcu zamanaşımının başlaması için, vergi alacağının … Devamını Oku

Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler

Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler

Konkordato, borçluların, alacaklılarıyla anlaşma sağlayarak borçlarını ödemelerine olanak sağlayan bir hukuki işlemdir. Konkordato talebinde bulunmak için, borçlu tarafından bir dilekçe ile mahkemeye başvurulur. Konkordato talebine, aşağıdaki belgeler eklenmelidir: Konkordato talebinde bulunacak borçlular, bu belgeleri eksiksiz olarak hazırlamalıdır. Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Konkordatoya başvuran borçlunun başvuru dilekçesine birtakım belgeler eklemesi gerekir. Merkezi Adana’da bulunan Özkan Hukuk … Devamını Oku

Karşılıksız Çek Şikayet Dilekçesi Örneği

Karşılıksız Çek Şikayet Dilekçesi Örneği

Karşılıksız çek keşide etme suçu, bir kişinin, kendisine borçlu olan başka bir kişiye verdiği çekin, tahsil edildiğinde karşılıksız çıkmasıdır. Bu suç, Türk Ceza Kanunu’nun 207. maddesinde düzenlenmiştir. Karşılıksız çek suç duyurusu, çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği tarihten itibaren 3 ay içinde yapılmalıdır. Dilekçe, İcra Ceza Mahkemelerine hitaben yazılmalı ve aşağıdaki bilgileri içermelidir: Bu makalede, … Devamını Oku

İcra Avukatı Ne İş Yapar? İcra Avukatı Nasıl Olmalı?

İcra Avukatı Ne İş Yapar? İcra Avukatı Nasıl Olmalı?

İcra avukatı, alacaklı kişilerin, borçlulardan alacaklarının tahsili için açtıkları icra takiplerini yürüten avukattır. İcra avukatı, icra takiplerinin hukuka uygun bir şekilde yürütülmesi ve alacaklı kişilerin hak ve çıkarlarının korunması için çalışır. İcra avukatı, aşağıdaki görevleri yerine getirir: İcra avukatı olmak için, avukatlık mesleğine sahip olmak gerekir. İcra avukatı olmak isteyen avukatlar, icra hukuku alanında uzmanlaşmak … Devamını Oku

İdari Para Cezası Nedir?

İdari Para Cezası Nedir?

İdari para cezası, idari bir düzenleyici işlemle, kanunlarda öngörülen usul ve esaslara aykırı davranılması nedeniyle, ilgili kişiye uygulanan bir yaptırım türüdür. İdari para cezaları, kabahatler için uygulanabilir. Kabahatler, hukuka aykırı eylem ve davranışlar olup, suç teşkil etmezler. İdari para cezaları, idari bir işlemle uygulandığından, adli para cezalarından farklıdır. Adli para cezaları, mahkeme kararı ile uygulanır. … Devamını Oku

Tahliye Davası Dava Dilekçesi Örneği

Tahliye Davası Dava Dilekçesi Örneği

Tahliye davası, kiracının kira sözleşmesine aykırı davranması veya kira sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle kiracının taşınmazdan tahliye edilmesini talep eden davadır. Tahliye davası, kiraya veren tarafından, kiraya verenin yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemesine açılmalıdır. Dava dilekçesi, tahliyenin gerekliliğini gösteren nedenleri içermelidir. Dava dilekçesi, davacının kimlik ve adres bilgilerini, davalının kimlik ve adres bilgilerini, davanın konusunu, dayanağı … Devamını Oku

Karşılıksız Çek’te Ne Yapılmalı?

Karşılıksız Çek'Te Ne Yapılmalı?

Karşılıksız çek, bankada yeterli karşılık bulunmadığı için hamiline ödenmeyen çektir. Karşılıksız çek, alacaklının önemli hak kayıplarına yol açabilecek bir durumdur. Karşılıksız çekte yapılması gerekenler şunlardır: Karşılıksız Çek’te Ne Yapılmalı? Yapılan düzenleme “ekonomik suça ekonomik ceza” ilkesi ile çelişecek olsa da çeke karşı güvenin geri getirilme noktasında atılan zaruri bir adım olarak değerlendirilmelidir. Kanun ile amaçlanan; … Devamını Oku

Hemen Ara