Mal Paylaşımı Davasına Cevap Dilekçesi Örneği

Av.Naciozkan


Mal Paylaşımı Davasına Cevap Dilekçesi
yazabilmek için, Mal paylaşımı davası, evlilik birliği içerisinde edinilen malların, boşanma veya evliliğin iptali gibi nedenlerle tasfiye edilmesi amacıyla açılan bir davadır. Mal paylaşımı davasında, eşler, evlilik birliği içerisinde edindikleri malların yarısı üzerinde hak sahibi olurlar.

Katılma alacağı, bir eşin, evlilik birliği içerisinde diğer eşin edindiği mallara katkısı oranında sahip olduğu alacak hakkıdır. Katılma alacağı, eşlerin mal rejimi, malların edinilmesi ve katkı oranları gibi unsurlara göre hesaplanır.

Mal paylaşımı davasına cevap dilekçesi, davalı eşin, davacı eşin iddialarına karşı savunmasını yaptığı dilekçedir. Cevap dilekçesinde, davalı eş, iddiaları kabul veya reddeder, kendi iddialarını ileri sürer ve davanın reddini talep eder.

Bu makalede, mal paylaşımı davasına cevap dilekçesi nasıl yazılır, hangi bilgilere yer verilir ve dilekçe örneğine nasıl ulaşılır gibi konular ele alınacaktır.,

Mal Paylaşımı Davası
Mal Paylaşımı Davasına Cevap Dilekçesi Örneği 2

Mal Paylaşım Davasına Cevap Dilekçesi Örneği

  7. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
                                                          ADANA


DOSYA NO             :         Esas
Davaya Cevap Veren Davalı     : 
Vekili                                            :Av. Nuh Naci ÖZKAN-Adres ANTETTEDİR
Davacı                                        :
Vekili                                            :  
Konu                                            :Davaya Karşı Cevaplarımızın Sunulmasıdır.

Cevaplarımız                         :      A-USUL YÖNÜNDEN İTİRAZLARIMIZ:

                                           Davacı taraf müvekkilimizin evlilik öncesinde iktisap ettiği ve halen aile konutu olarak kullanılmakta bulunulan taşınmaz için kullanılıp ödenen kredi taksitlerden bir kısmını ödediğini iddia ederek katkı payı alacağı istemiştir. Bu isteğin incelenmesi için eşler arasında mal rejiminin sona ermesi zorunludur. (TMK.225/2). Davacı taraf müvekkilimiz aleyhine Adana 10. Aile Mahkemesi Hâkimliği’nin                                  E.sayılı dava dosyası ile şiddetli geçimsizlik ve nedenine dayalı boşanma davası açmış olup bu dava halen derdesttir ve kesinleşmemiştir. BOŞANMA HAKKINDAKİ HÜKÜM KESİNLEŞMEDİKÇE, BU İSTEĞİN İNCELENMESİ MÜMKÜN OLMADIĞINDAN BOŞANMA DAVASININ SONUCUNUN BEKLENMESİ YASAL ZORUNLULUKTUR. Davacı taraf boşanma davası henüz kesinleşmeden mal rejiminin tasfiyesine yönelik olarak açmış bulunduğu işbu katkı payı alacağı davasının esasa girmeden ve öncelikli olarak dava şartı yokluğu nedeni ile reddi gerekir.

                                             B-DAVANIN ESASINA YÖNELİK BEYANLARIMIZ:
                                  1-Müvekkilimiz ile davacı                             19 yıldır resmen evlidirler. Tarafların işbu evliliklerinden ise                             müşterek iki  çocukları bulunmaktadır.
                                   Taraflar arasında mal rejimi sözleşmesi yapılmadığından evlilik tarihinden 01.01.2002 tarihine kadar 743 sayılı TMK döneminde yasal mal rejimi olan mal ayrılığı (TMK 170), 01.01.2002 tarihinden TMK nın 225/II. maddesi hükmünce mal rejiminin sona erme tarihi olan boşanma davasının açıldığı 08/10/2021 tarihine kadar da 4721 sayılı TMK nın 202/1.maddesi hükmünce yasal edinilmiş mallara katılma rejimi geçerli olmuştur.

Ayrıca Davacı adına kayıtlı evlilik birliği içerisinde alınan                                marka aracın katılma alacağına dahil edilmelidir ve üzerine tedbir şerhi işlenmesini talep ediyoruz.                     
 
                                     C-TAKAS VE MAHSUP AÇISINDAN TALEPLERİMİZ:

                                 HMK NIN 132.MADDESİ TAKAS-MAHSUP TALEBİNİN DAVAYI MÜTEKABİLE (KARŞI-DAVA) ADDOLUNACAĞINI BELİRTMİŞTİR. BORÇLAR KANUNUN 122 MADDESİ UYARINCA, TAKAS, BORÇLUNUN TAKAS İRADESİNİ ALACAKLIYA BİLDİRMESİYLE VAKİ OLACAĞINDAN, TAKASIN SAĞLANMASI İÇİN MUTLAKA AYRI BİR DAVA VEYA KARŞI DAVA AÇILMASI GEREKMEZ. BORÇLU, KENDİSİNE KARŞI AÇILMIŞ OLAN BİR DAVA İÇERİSİNDE TAKAS-MAHSUP TALEBİNDE BULUNABİLİR VE BÖYLESİ TALEP, USUL HUKUKU ANLAMINDA BİR DEFİ NİTELİĞİ TAŞIR. İŞBU DAVALARIN TEMYİZ İNCELEMESİNİ YAPMKAT OLAN 8.HUKUK DAİRESİNİN İÇTİHATLARI BU YÖNDEDİR.
                           
                            MÜVEKKİLİMİZİN ARAÇ ÜZERİNDE KATILIM VE KATKI ALACAKLISI OLDUĞUNDAN BU ALACAK HAKKIMIZI TMK’NIN 236/1.MADDESİ GEREĞİNCE TAKAS VE MAHSUBUNU TALEP EDİYORUZ.                  
                                        İşbu nedenle de davanın reddi gerekir inancındayız.                 

Kanuni Nedenler         :T.M.K, 6098 sayılı T.B.K nın 285.maddesi ve devamı, HMK ve ilgili yasal mevzuat hükümleri

Deliller                         : Nüfus kayıtları, taraflara ilişkin sosyal ve mali araştırma neticeleri,Adana ili Seyhan  İlçesi                             ilk tesisinden itibaren başlamak üzere getirtilecek tedavüllü tapu kayıtları, davacının T.C Garanti Bankası hesabından getirtilecek hesap hareketleri ekstreleri,01                   plaka sayılı aracın tedavüllü trafik kayıtları,SGK kayıtları,
Adana 10. Aile Mahkemesi Hâkimliği’nin                                 E dava dosyası,tanık beyanları,yemin ile ikamesi kabil sair yasal deliller.

Netice ve İstem                  :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlere binaen; 

 Öncelikle ; 01                          plakalı araca TEDBİR KOYULMASINA,

                                           1-Davanın öncelikle dava şartı yokluğu nedeni ile usulden reddine, 
                                           2-Sayın mahkeme aksi kanaate olursa Adana                                               E sayılı boşanma davasının bekletici mesele yapılmasına,

                                          3-Yargılama giderleri ile ücreti vekâletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.05/11/2022


                                                                                                                                                                                                                                            Davalı Vekili
                                                                                                                                                                                                                                   Av Nuh Naci ÖZKAN

Yorum yapın

Hemen Ara