Mal Ayrılığı Sözleşmesi Örneği, Evlilik Sözleşmesi (Noter, Word, PDF)

Av.Naciozkan

Mal ayrılığı sözleşmesi, eşlerin evlilik birliği içerisinde edindikleri malların, evliliğin sona ermesi halinde, her eşin ayrı mülkiyeti altında olacağını öngören bir sözleşmedir.

Evlilik sözleşmesi, eşlerin evlilik öncesinde veya evlilik birliği içerisinde, evliliğin mali ve kişisel sonuçlarını düzenlemek amacıyla yaptıkları sözleşmedir. Mal ayrılığı sözleşmesi, evlilik sözleşmesinin bir türüdür.

Mal ayrılığı sözleşmesi, eşlerin mal rejimi olarak tercih ettikleri bir mal rejimini düzenler. Mal rejimi, eşlerin evlilik birliği içerisinde edindikleri malların, mülkiyet ve yönetim bakımından hukuki durumunu belirler.

Mal ayrılığı sözleşmesi, eşlerin, evlilik birliği içerisinde edindikleri malların üzerinde, evliliğin sona ermesi halinde, her eşin ayrı mülkiyet hakkına sahip olacağını öngörür. Bu nedenle, mal ayrılığı sözleşmesi, evlilik birliği içerisinde edinilen malların, boşanma veya evliliğin iptali gibi nedenlerle tasfiye edilmesini engeller.

Mal Ayrılığı Sözleşmesi
Mal Ayrılığı Sözleşmesi Örneği, Evlilik Sözleşmesi (Noter, Word, Pdf) 2

Mal Ayrılığı Sözleşmesi Örneği

MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ

BİRİNCİ TARAF      : 

İKİNCİ TARAF        : 

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan taraflar.  17/08/2001  tarihinde yapmış oldukları evlilik akdi sebebiyle Türk Medeni Kanununun  verdiği yetkiye dayanarak ve 04/01/2023 tarihinden geçerli olmak üzere aralarında mal ayrılığı rejimini kabul etmişlerdir ve aşağıda madde madde sıralanmış olan hususları beyan ve kabul etmiştirler.

1- Her iki taraf da , bu mal ayrılığı sözleşmesi gereğince ve yasal sınırlar dahilinde , kendisine ait olan kişisel mallarını yönetmek, bunlardan yararlanmak ve tasarruf etmek hakkına sahip olacaktır. Herhangi bir taraf diğer eşin menkul, gayrimenkul, banka hesabı ve her ne isim altında olursa olsun kişisel her türlü malvarlığı üzerinde yönetme ve tasarruf hakkına sahip olmayacaktır.

2- Taraflar, kişisel kullanımında bulunan şahsi eşyalar ile üçüncü kişilerden gelen/gelecek olan  maddi /manevi tazminat alacakları yasal olarak kişisel mal kabul edilecek ve diğer tarafın  bu alacaklar üzerinde söz hakkı, talebi ve tasarrufu bulunmayacaktır

3- Taraflara yapılan/yapılacak olan bağışlamalar veya üçüncü kişilerden, füruu ve füruundan gelen miras hak ve payları ile üçüncü kişilerin karşılıksız kazandırmaları kişisel mallar bölümünde yer alacak ve mal ayrılığı rejimi gereği bir diğerinin bunlardan yararlanma, talep etme, yönetme ve tasarruf etme hakkı bulunmayacaktır.

4- Tarafların kendi şahsi borçları hiç bir surette diğer tarafı bağlamayacaktır. Borçlu olan taraf  kendisine ait mallardan tümüyle sorumlu olacak ve diğer taraf adına  kati surette borçlandırıcı tasarruflarda bulunamayacaktır. Taraflar, bir tarafın evlilik birliğini temsil ve yönetme yetkisine dayanarak yaptığı borçlardan, bir meslek veya sanatın icra edilmesi nedeniyle yaptığı borçlardan ve  şahsi sorumluluk doğuran borçlardan ve üçüncü kişilerle anlaşarak yapılan  borçlardan asla birlikte sorumlu olmayacaklar, tamamen  işlemi yapan taraf sorumlu olacaktır.

5- Taraflardan birine, Sosyal Güvenlik veya Sosyal Yardım Kurumlarınca veya özel sigorta şirketlerince yapılmış / yapılacak olan  ödemeler, tazminat ve alacaklar ile işgücü kaybı dolayısıyla ödenen tazminat, toptan ödeme veya tazminat yerine ilgili sosyal güvenlik kurumunca veya özel sigorta şirketi tarafından ömür boyu gelir bağlanması halinde bu gelirler kişisel mal olarak kabul edilecek ve diğer tarafın bu mal üzerinde kesinlikle bir tasarrufu ve talebi olamayacaktır.

6- Keza, devlet tahvili, bono, repo, borsa, faiz, icra alacakları ve tahsilatları ile banka faizi ve kira geliri gibi kazanç getiren ve burada sayılmayan tüm kazançlar da mal ayrılığı rejimi gereği kişisel mal varlığı kavramında kabul edilecek ve diğer tarafın  bu haklar ve alacaklar üzerinde hiç bir şekilde yönetme talep ve kullanma yetkisi ile tasarrufu bulunmayacaktır.

7- Mal ayrılığı rejiminin sona ermesi hâlinde, her bir taraf diğerinin zilyetliğinde bulunan kendine ait mallarını geri alacaktır.

8- Evliliğin iptal veya boşanma kararıyla sona erdirilmesi halinde, aile konutu olarak ortak kullanımda olan ve eşler arasında eşit olarak paylaşma konusu olan konutta …………………….. kalmaya ve ev eşyalarını kullanmaya devam edecek, olup bu konuda diğer tarafın herhangi bir itirazı katı surette bulunmayacaktır.

9- Taraflardan birinin  ölümü halinde, mal ayrılığı rejimine göre ölen kişinin  malları mirasçılarına verilecektir. Taraflar, yasal paylaşmanın değiştirilmesine ilişkin sonradan anlaşma yapabilirler.

10-On maddeden oluşan bu mal ayrılığı sözleşmesi, imzası bulunan taraflarca hiçbir zorlama olmadan ve hür iradeleri ile imza altına alınmıştır. 04/01/2023

Yorum yapın

Hemen Ara