Erkek Hangi Hallerde Nafaka Ödemez ?

Av.Naciozkan

Toplumumuzda, evlilik birliği içinde ekonomik desteğin sağlanması ve eşler arasındaki dengeyi korumak amacıyla nafaka önemli bir rol oynamaktadır. Ancak, nafaka ödemenin belirli durumlar altında zorunlu olmadığı haller de bulunmaktadır.

Özellikle, erkeğin nafaka ödemediği durumlarını ele alarak, bu durumları ve koşullarını incelemek önemlidir. Boşanan erkeğin nafaka ödemesi bizim toplumumuzda olağan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.

Erkek Hangi Hallerde Nafaka Ödemez
Erkek Hangi Hallerde Nafaka Ödemez ? 2

Erkek Hangi Hallerde Nafaka Ödemez ?


Genelde boşanma davalarında kadının maddi olarak güçsüz olduğu için kadına nafaka gündeme gelmektedir. Eski Türk toplumumuzda kadınlar daha az iş hayatı içerisinde yer almaktaydı. Bu nedenle birçok ailede erkek evin tüm maddi giderlerinden sorumlu hale gelmekteydi.

Yoksulluk nafakası sadece kadına ödenir diye bir algı vardır. Halbuki kanunda kadına ödeneceği yönünde bir hüküm yoktur. Yoksulluk nafakası adından da anlaşılacağı üzere yoksulluğa düşecek eşe ödenen bir nafaka türüdür. Her boşanma davalarında kadına kesinlikle yoksulluk nafakası ödenecek diye bir hüküm yoktur. Bu sebeple yoksulluk nafakasını diğer taraf zenginleşmeye yönelik aldığı düşünülemez.


Çekişmeli boşanma davalarında dava devam ederken kadının yoksulluğa düşmeyeceği kanaatine varılırsa ve erkek eş maddi olarak kadından daha güçlü konumda değilse bu aşamada hakim yoksulluk nafakasına hükmetmeyecektir. Örneğin, erkeğin gelirinin yetersiz olması veya başka maddi sorumlulukları bulunması durumunda, mahkeme nafaka ödememesi yönünde kararı verebilir.

Son olarak, nafaka ödemediği durumlarının belirlenmesinde, evlilik birliğinin geçerli olduğu süre, tarafların yaşları, çocukların varlığı ve diğer tüm ilgili faktörler de dikkate alınmalıdır.


Tüm bu durumlar göz önüne alındığında, erkeğin nafaka ödemez hakkının belirlenmesi adil ve dengeli bir değerlendirme gerektirir. Ayrıca, toplumsal cinsiyet rollerinin ve ekonomik gücün adaletli bir şekilde ele alınması da önemlidir.

Kanunun öngördüğü şartlardan biri de nafaka alacak tarafın daha ağır kusurlu olmaması durumudur. Yani kadın erkekten daha fazla kusurlu olması halinde yoksulluk nafakası alması mümkün olmayacaktır. Nafaka verecek olan eşin kusurlu olması yada olmaması önemli değildir.


Boşanan Erkek Kadına Nafaka Ödemek Zorunda Mı?


Erkek hangi hallerde nafaka ödemez konusunda tarafımıza çok fazla sorular gelmektedir. Boşanan erkek kadına nafaka ödemek zorunda mı? konusu kadar buda önemli bir konudur. Eşlerin evliliklerinde sorun yaşamalarıyla birlikte boşanma kararı almak istemektedirler. Aldıkları bu kararın bazı sonuçları ve yaptırımları vardır.

Eşler evlilik birliğinin sona ermesiyle birlikte eğer şartlar oluşursa erkeklerin nafaka ödemesi mümkün hale gelecektir. Nafaka alacaklısının alacağı nafaka miktarı ödeme şartları mahkeme tarafından belirlenmektedir. Türk Medeni Kanununda boşanma davalarında ödenecek nafaka türleri; tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası ve yardım nafakası olmak 4 ana başlıkta düzenlenmiştir.

Boşanma davasının aşamasına ve sona erdikten sonraki sürece göre nafaka türü belirlenmektedir. Pek tabi ki erkeklerin nafaka ödemediği hallerde mevcuttur. Erkek hangi hallerde nafaka ödemez sorusunun cevabı bu şartlarda saklıdır. Böylece Boşanan erkek kadına nafaka ödemek zorunda mı? Sorusuyla da konu pekiştirilmiş olacaktır.

Boşanma aşamasında olan yada boşanan erkek bazı hallerde nafaka ödemeyecektir. Bu halleri sayacak olursak; Evlilik birliğinde kadının başka bir kişiyle ilişkisinin olduğunun ispatlanması, boşanma davası sonucunda kadının tam ve ağır kusurlu olarak kabulüne karar verilmesi, erkeğin gelirinin kadının gelirinden çok daha az olması, kadının evlilik harici bir ilişkiye başlaması, Erkeğin gelir düzeyinde ciddi bir düşüş meydana gelmesi, taraflardan herhangi birinin vefatı durumunda erkek nafaka ödeme yükümlülüğü altına girmeyecektir.

Nafaka Ödememek İçin Ne Yapmak Gerekir ?


Erkek hangi hallerde nafaka ödemez ? ; sorusuyla Nafaka ödememek için ne yapmak gerekir? Sorusu aslında birbiriyle bağlantılı soru tipleridir. Boşanma davasından sonra nafaka alacaklısına nafaka bağlanmış ve eş ortada hiçbir sebep yokken işten çıkış yapmışsa mahkemenin takdir ettiği yoksulluk nafakası durdurulabilmektedir.

Türk Medeni kanunumuzda eşlerin biri diğerinden nafaka alabilmesi için evlenmemiş olması şartı aramaktadır. Türk Medeni Kanunu’nun “Yoksulluk Nafakası” başlıklı 175.maddesinde; “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.

Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.” şeklinde düzenleme mevcuttur. Madde gerekçesinde ise şu açıklamalara yer verilmiştir; “Yürürlükteki Kanunun 144üncü maddesini karşılamaktadır. Maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesi yürürlükteki maddeden sadeleştirilmek suretiyle alınmıştır. Yürürlükteki maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesindeki “Ancak, erkeğin kadından yoksulluk nafakası isteyebilmesi için, kadının hâli refahta bulunması gerekir.” hükmü kadın-erkek eşitliği ilkesine ters düştüğü için çıkarılmıştır. Maddenin ikinci fıkrası aynen yürürlükteki Kanundan alınmıştır.”

Yani sonuç olarak nafaka alan taraf eğer evlenirse nafaka kesilecektir. Nafaka ödeyen kişi eğer bu durumu tespit etmişse ve eğer ispatlarsa nafaka iptali davası açarak ödenen nafakanın iptalini isteyebilecektir. Nafaka talep eden taraf, diğer eşten daha çok taşınmaza yada gelire sahipse nafaka davası açsa dahi kazanması mümkün değildir.

Sonuç olarak kanun kadına yada erkeğe yoksulluk nafakası hükmedileceğini belirtir. Hal böyle olunca nafaka erkeğe de bağlanabilir. Erkek hangi hallerde nafaka ödemez ? , sorusu alanında uzmanlık gerektiren bir konudur. Bu konuda alanında uzman bir boşanma avukatı ile birlikte çalışmanız faydalı olacaktır.

Sonuç olarak, erkeğin nafaka ödemediği durumları, evlilik birliğinin sona ermesiyle ortaya çıkan maddi ve manevi durumlar dikkate alınarak belirlenmelidir. Adaletin sağlanması ve taraflar arasındaki dengeyi korumanın yanı sıra, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ekonomik adalet ilkeleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu şekilde nafaka ödemediği durumları adaletli bir şekilde belirlenebilir ve toplumumuzdaki aile hukuku uygulamaları daha sağlam bir temel üzerine oturtulabilir.

Yorum yapın

Hemen Ara