Ceza Yatar Hesaplama Nedir, Nasıl Yapılır

Av.Naciozkan

Ceza yatar hesaplama, bir kişinin hüküm giydiği suçtan dolayı cezaevinde ne kadar süre kalacağını hesaplamak için kullanılan bir yöntemdir. Bu hesaplama, mahkeme kararı, cezaevi ve ilgili yasalar dikkate alınarak hesaplanır. Bu makalede, ceza yatar hesaplamanın ne olduğunu, nasıl yapıldığını inceleyeceğiz.

İnfaz hesaplama 2024 yatar hesaplama konulu makalemizden bahsedeceğiz. İnfazın kelime anlamı yerine getirme olarak yazmaktadır. Mahkemelerin verdiği ve kesinleşen cezanın ve güvenlik tedbirinin yerine getirilmesidir. 14.04.2020 tarihli 7242 sayılı kanunla bazı değişikliğe gidilmiştir.

Ceza Yatar Hesaplama Nedir, Nasıl Yapılır
Ceza Yatar Hesaplama Nedir, Nasıl Yapılır 2

Yatar Hesaplama

İnfaz hesaplaması yaparken dikkat edilmesi ve detaylı olarak incelenmesi gereken mevzuatlar;

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin infazı Hakkında Kanunu,

2324 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 29/03/2020 tarihli Resmi Gazetede ,yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza İnfaz Kurumlan Yönetimi ile infaz rejimine ilişkin düzenlemeler içeren 4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu,

5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu,

Bu kanunun uygulanmasını gösteren Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği,

671 sayılı KHK.

Adalet Bakanlığının diğer yönetmelik ve genelgeleri olarak sayabiliriz. Bu kanunları detaylı bir şekilde inceleyerek bir hükümlünün cezaevinde geçireceği süreyi en aza indirecek lehe olan kanun maddeleri ve genelgeler göz önüne alınmaktadır. Bu sebeple alanında uzman bir ceza avukatı ile birlikte ilerlemeniz bu aşamada hak kaybına uğramamanız için büyük önem taşımaktadır.

Ceza Yatar Hesaplama

Yatar Hesaplama yada Ceza Yatar Hesaplama yapılırken ilk dikkat edilmesi gereken hususlardan biri suçun hangi tarihte işlendiğidir. Ondan sonraki süreçte alınan ceza miktarı, sanığın kaç yaşında olduğu, daha önceden tutuklu olduysa mahsup yapılması gereken süreler, aynı zamanda tekerrüre esas bir sabıka kaydı. Olup olmadığı, hükümlünün var ise özel durumu tüm bunlar göz önüne alınarak bir infaz hesabı çıkmaktadır. 

Yatar Hesaplama Nasıl Yapılır

Bu aşamada birçok faktöre göre ceza yatar süresi ve infaz hesaplaması değişiklik gösterebilmektedir. Bunlardan bazıları, suç tarihinin 31.06.2016 dan önce olup olmadığı, ceza hükmünce tekerrürün uygulanıp uygulanmadığı, mahsup edilecek tutukluluk süresinin olup olmadığı ve suç tarihinde 18 yaşından büyük ise TCK 102,103,104/2-3 maddelerine uyup uymamasına göre değişiklik gösterecektir.

Mahkeme kararlarında sonuçlanan hapis cezası miktarı gün,ay ve yıl olarak ayrı ayrı belirtilir. Hesaplamalarda tüm bilgiler ayrı ayrı girilir. Ancak özel bir durum var ise bununda değerlendirilmesi gerekmektedir. 

5 Yıl Ceza Alan Ne Kadar Yatar

Eğer 30.03.2020 tarihinden önce işlenmiş bir suçtan söz ediyorsak yeni infaz kanunu ile 6 yıl veya altında bir hapis cezası alan hükümlü doğrudan tahliye olma imkanı kazanabilecektir.

10 Yıl Ceza Alan Ne Kadar Yatar

Yatar Hesaplama ve 10 Yıl Ceza Alan Ne Kadar Yatar soruları tarafımıza sıkça sorulmaktadır. 10 yıl hapis cezası alanlar 2 yıl cezaevinde kaldıktan sonra gerekli tahliye olma şartlarını sağlarsa tahliyeye hak kazanabilecektir. Ancak sayılan suçlar söz konusu olursa yine 1 yıl olarak uyugulanacaktır. 

Yatar Hesaplama Karar ara

8. Ceza Dairesi 2014/30518 E., 2015/13956 K.

“İçtihat Metni”


8. Ceza Dairesi 2014/30518 E. , 2015/13956 K.”İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ :Bilişim Suçu

HÜKÜM :Hükümlülük Ve Erteleme

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanık …’ın yüzüne karşı 04.06.2013 tarihinde verilen hükmü 06.06.2013 tarihinde süresinde temyiz ettiği anlaşılmakla,bu sanık yönünden tebliğ namedeki temyizin reddine dair görüşe iştirak edilmemiştir.

1- Mağdurun müdürü olduğu şirkete ait hesabı ve bu hesaba ait interaktif sistem şifresi kullanılarak 05.01.2008 günü 0286 ……….. 0370 numaralı telefon hattına bağlı sanık …’a ait 78………………..224 İP numaralı internet kullanılarak 3100 TL paranın sanık …’in hesabına aktarılarak, çeşitli zamanlarda bu paranın çekildiğinden bahisle açılan davada, sanık … atılı suçu kabul etmemiş, banka hesabına yatan paradan haberi olmayıp ancak bu hesapla bağlantılı kredi kartını “tarihini hatırlamadığım bir zamanda senin hesabına 200 TL para gelecek onu çekeceğim bana kredi kartını ver” dediği için 10 yıllık arkadaşı…’ye verdiğini daha sonra banka memurları tarafından aranınca öğrenip kartı iptal ettirdiğini savunması, sanık … suçu kabul etmeyerek şirketteki hisselerini suç tarihinden önce devrettiğini savunması, sanık …’ın savunmasında,”söz konusu şirketin 2007 Kasım ayında müdürlüğünü devir aldım, 2007 Aralık ayında ise numaranın bulunduğu ofisi boşalttık aralık ayından sonra hiç kullanmadık, nasıl hesaba girildiğini bilmiyorum, sanık … benim üvey annem olup kendisi fiilen bu şirkete benim dönemimde uğraşmamıştır, ödemeleri internetle EFT yoluyla gönderiyorduk, muhasebe müdürümüz yapıyordu, tanık …’ı şirkette hırsızlık yaptığı gerekçesiyle işine son vermiştik, ifadesini kesinlikle kabul etmiyoruz” şeklindeki ifadesi, tanık…’ın “ben sanık …’ ın internetten başkalarının hesabına girerek para aktarmaları yaptığını gördüm ancak müştekinin hesabından para aktarıp aktarmadığını bilmiyorum” yönündeki talimat mahkemesindeki ifadesi ile emniyetteki şirkette tüm işleri diğer ortak… yürüttüğünü bildirir beyanı ve Ticaret Sicil memurluğunun yazı cevabı karşısında, sanık …’in savunmasında adı geçen . .. CMK.nun 48. maddesi uya rınca tanıklıktan çekinme hakkı hatırlatılarak tanık sıfatı ile dinlenmesi,

Sanık … ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen tanık …’ın ifadesinin doğrulanması bakımından suç tarihinde şirket ortağı olduğu anlaşılan…ın tanık sıfatıyla ifadesine başvurulması, sanıklar … ve …’ın sahibi olduğu şirketin suç tarihinden önce kapatılıp kapatıl- madığının gerek vergi dairesinden gerekse zabıta vasıtasıyla araştırılması, kapanmışsa kimin kullandığının saptanması, sonucuna göre sübutu halinde eylemin TCK.nun 142/2-e madde-fıkra ve bendindeki suçu oluşturup oluşturmayacağı da değerlendirilip sanıkların hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerekirken eksik incelemeye dayanarak yazılı şekilde hüküm kurulması,

2- Sanık … müdafii olduğunu ve savunmaya ilişkin deliller sunacağını belirten 31.05.2013 tarihli mazeret dilekçesi dikkate alınmadan yargılamaya devamla hüküm kurulmak suretiyle savunma hakkının kısıtlanması,

3- Kabule göre de; TCK.nun 53. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, mahkum olduğu uzun süreli hapis cezası ertelenen sanık hakkında, kendi altsoyu üzerindeki velayet hakkı, vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan yoksunluğa karar verilemeyeceğinin gözetilmemesi,

Yasaya aykırı, sanık … ile diğer sanıklar müdafiilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321 ve 326. maddeleri gereğince (BOZULMASINA), 18.03.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yatar Hesaplama Nasıl Yapılır

Yatar Hesaplama veya Yatar Hesaplama Nasıl Yapılır sorusunun cevabı aynıdır. 

İnfaz yatar hesaplaması kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunan ve hapis cezasına çarptırılan kişinin cezaevinde ve denetimli serbestlikte geçireceği süreyi hesaplamak için kullanılan bir yöntemdir. 

Yatar Hesaplama İnfaz

Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları

Madde 9- (1) Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları, iç ve dış güvenlik görevlilerine sahip, firara karşı teknik, mekanik, elektronik ve fizikî engellerle donatılmış, oda ve koridor kapıları sürekli kapalı tutulan, ancak mevzuatın belirttiği hâllerde aynı oda dışındaki hükümlüler arasında ve dış çevre ile temasların geçerli olduğu sıkı güvenlik rejimine tâbi hükümlülerin bir veya üç kişilik odalarda barındırıldıkları tesislerdir. Bu kurumlarda bireysel veya grup hâlinde iyileştirme yöntemleri uygulanır.

(2) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar ile süresine bakılmaksızın, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya bu örgütün faaliyeti çerçevesinde, Türk Ceza Kanununda yer alan;

a) İnsanlığa karşı suçlardan (madde 77, 78),

b) Kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82),

c) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188),

d) Devletin güvenliğine karşı suçlardan (madde 302, 303, 304, 307, 308),

e) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan (madde 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315),

Mahkûm olanların cezaları, bu kurumlarda infaz edilir.

(3) Eylem ve tutumları nedeniyle tehlikeli hâlde bulunan ve özel gözetim ve denetim altında bulundurulmaları gerekli olduğu saptananlar ile bulundukları kurumlarda düzen ve disiplini bozanlar veya iyileştirme tedbir, araç ve usûllerine ısrarla karşı koyanlar bu kurumlara gönderilirler.

(4) Birinci fıkrada tanımı yapılan kurumların ihtiyacı karşılama bakımından yetersiz olması hâlinde, diğer kapalı ceza infaz kurumlarının yüksek güvenlikli bölümleri kullanılır.

(5) (Değişik: 25/5/2005-5351/1 md.) Müebbet hapis cezasına hükümlülerden, 107 nci maddede belirtilen koşullu salıverilme süresinin üçte ikisini, süreli hapis cezasına hükümlülerden toplam cezalarının üçte birini, üçüncü fıkrada belirtilen hükümlülerden geriye kalan toplam cezalarının üçte birini bu kurumlarda geçirerek iyi hâl gösterenlerin, tutum ve kişiliklerine uygun diğer ceza infaz kurumlarına gönderilmelerine karar verilebilir.

Yatar Hesaplama Tablosu

Ceza yatar yani infaz hesabı ile hükümlü olan bir kişinin cezaevinde kalacağı süreler hesaplanmaktadır. İnfaz hesaplama tablosu halk arasında yatar hesaplama olarak bilinmektedir. Ceza infaz hesabı yapılırken gün,ay ve yıl olarak alınan cezanın miktarı, cezanın türü, suç tarihi, suçun türü, doğum tarihi, ve mahsup süreleri ve tekerrüre esas sabıka kaydının olup olmadığı ve varsa özel durumu( 0-6 yaşında çocuğu bulunan kadın hükümlü, ağır hastalığı veya engellilik gibi) var ise ona göre bir hesap tablosu çıkmaktadır.

Kesinleşen Cezanın Ne Kadarı Yatılır?

Kesinleşen Cezanın Ne Kadarı Yatılır sorusunun cevabı suç tarihine göre değişiklik gösterecektir. 2020 sonrası düzenlenen yeni infaz kanunuyla adi suçlar bakımından ½-3 yıl olarak bir hesap tablosu ile karşılaşmaktayız.

Kesinleşen cezanın ne kadarının yatırılacağı, cezanın türüne ve mahkeme kararına bağlıdır. Genel olarak, bir ceza mahkeme tarafından belirlenir ve kesinleştiğinde cezaevinde geçirilecek süre veya para cezası olarak ödenmesi gereken miktar netleşir.

Hapis cezası durumunda, mahkeme tarafından belirlenen süre cezaevinde geçirilir. Para cezası ise ödenmesi gereken miktarı belirtir. Bazı durumlarda, hapis cezası para cezasına dönüştürülebilir veya para cezası hapis cezasıyla birlikte uygulanabilir.

Yorum yapın

Hemen Ara