Uyuşturucu Madde Ticareti ve Satma Suçu TCK 188

Av.Naciozkan

Uyuşturucu Madde Ticareti ve Satma Suçu TCK 188, Uyuşturucu madde satma suçu; uyuşturucu satmak genellikle ciddi suçlar arasında sayılır ve cezalar ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Genellikle uyuşturucu satışı, ceza yasaları kapsamında ağır suçlar arasında yer alır ve hapis cezaları, para cezaları veya her ikisi de dahil olmak üzere çeşitli cezaları içerebilir.

Cezaların ciddiyeti, satılan uyuşturucunun türüne, miktarına ve kişinin daha önceki sabıka kaydına bağlı olabilir. Ayrıca, satışın gerçekleştiği yerin yasal düzenlemeleri ve uygulamaları da cezayı etkileyebilir.

Birçok ülkede uyuşturucu satışı ciddi suçlar arasında kabul edilir ve genellikle uzun hapis cezaları ile cezalandırılır. Bununla birlikte, bu konuda daha spesifik bilgi almak için ilgili ülkenin ceza yasalarını ve uyuşturucuyla ilgili yasalarını incelemek önemlidir.

Uyuşturucu Madde Ticareti Ve Satma Suçu Tck 188
Uyuşturucu Madde Ticareti Ve Satma Suçu Tck 188 2

Uyuşturucu Satmanın Cezası

Türk Ceza Kanunu 188. Madde ve devamında bu suçun cezasını düzenlemiştir.

(1) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve ikibin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı fiilinin diğer ülke açısından ithal olarak nitelendirilmesi dolayısıyla bu ülkede yapılan yargılama sonucunda hükmolunan cezanın infaz edilen kısmı, Türkiye’de uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı dolayısıyla yapılacak yargılama sonucunda hükmolunan cezadan mahsup edilir.

(3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.(Ek cümle: 18/6/2014 – 6545/66 md.) Ancak, uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması hâlinde, veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası on beş yıldan az olamaz.

(4) (Değişik: 27/3/2015-6638/11 md.)

a) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin, bazmorfin, sentetik kannabinoid ve türevleri, sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri veya amfetamin ve türevleri olması (Değişiklik: 28.03.2023 T. 7445 sayılı Kanun m.17),

b) Üçüncü fıkradaki fiillerin; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi, hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(5) (Değişik: 18/6/2014 – 6545/66 md.) Yukarıdaki fıkralarda gösterilen suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

(6) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. (Ek cümle: 29/6/2005 – 5377/22 md.) Ancak, verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.

(7) Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmi makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, satan, satın alan, sevk eden, nakleden, depolayan veya ihraç eden kişi, sekiz yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(8) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Uyuşturucu madde satma suçu Türk Ceza Kanunu 188/3’de düzenlenmiştir.  TCK 188/3

Türk Ceza Kanunu ilgili madde gerekçesini incelediğimizde uyuşturucu satma suçu seçimlik hareketli suçlar arasında yer almaktadır.  Maddede sayılı olan seçimlik hareketlerden birinin işlenmesi halinde bu suçun oluşması için yeterli olacaktır. Anca kural olarak suçun oluşması için ülke içinde işlenmesi gerekecektir. Daha detaylı bilgiler için Adana uzman ağır ceza avukatından destek alabilirsiniz.

Bu aşamada TCK 188/3. Fıkra hükmünün uygulanması için suça konu maddenin uyuşturucu veya uyarıcı madde olduğunun bilirkişiler yada uzman bir kurum tarafından tespit edilmiş olması gerekmektedir.

Uyuşturucu Madde Ticareti

Uyuşturucu madde ticareti her ülkenin ulusal kanunlarında ve uluslararası mevzuatta düzenlemeye yer verilmiştir. Uyuşturucu madde ticareti Türk Ceza Kanunu188. Maddesinde düzenlenmiştir. Ne yazık ki uyuşturucu maddeler bireylerin sağlığını etkilediği kadar toplumunda yapısını bozmaktadır. Bu suçta fail herkes olabilmektedir. Özgü suçlar arasında yer almamaktadır. Bu suçlar kasten işlenebilen suçlar arasındadır. Ayrı olarak taksirli hali kanunlarca düzenlenmediği için taksirle işlenmesi mümkün değildir. 

Uyuşturucu Satmanın Cezası ve Uyuşturucu madde deyince ne anlamamız gerekir? Soruları tarafımıza sıkça yöneltilmektedir. Mevzuatta uyuşturucu maddeye ilişkin net bir tanım mevcut değildir. Uyuşturucu maddeler bazı niteliklerine göre sınıflandırılmıştır. 

Bunlar, doğal nitelikli uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ve sentetik uyuşturucu veya uyarıcı maddeler olarak ikiye ayrılmaktadır. Doğal nitelikli olanlar; morfin,eroin,esrar,kokain,marihuana ve afyon olarak sayabiliriz. 

Yargıtay ele geçirilen maddelerin uyuşturucu veya uyarıcı maddemi olduğu bilirkişi tarafından yapılacak tespit neticesinde belirlenecektir. Ondan sonrasında fail uyuşturucu maddeyi kişisel kullanım için mi yoksa ticari amaçla mı bulundurduğu önem arz etmektedir.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etmek fiilleri TCK madde 188/1’ de düzenlenen kanuna dayanmaktadır. Bu fiillerin ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ticari amaçla yapılması gerekmektedir. Kişisel kullanım için gerçekleştirilen fiiller bu maddede suç oluşturmayacaktır. 

Uyuşturucu Madde Ticareti Delil Yetersizliği

Uyuşturucu Satmanın Cezası hukuk büromuza sıkça sorulmaktadır. Uyuşturucu madde ticareti suçlamalarında delil yetersizliği durumu, savunma avukatları tarafından sıkça kullanılan bir stratejidir. Delil yetersizliği, suçlamaları destekleyen yeterli kanıtın bulunmaması veya mevcut kanıtların yetersiz olması anlamına gelir. Bu durumda, savunma avukatı müvekkilinin suçsuz olduğunu veya suçlamaları doğrulayacak yeterli kanıtın olmadığını iddia eder.

Uyuşturucu madde ticareti suçlamalarında delil yetersizliği savunması genellikle şu şekillerde yapılabilir:

Savunma avukatı, savcının sunduğu kanıtların zayıf olduğunu veya bir suçun işlendiğine dair ikna edici kanıt olmadığını savunabilir. Örneğin, delillerin geçersiz veya çelişkili olması durumunda avukatınız bu konuyu vurgulayabilir.

Savunma avukatı, müvekkilinin hukuka aykırı bir şekilde arandığını veya elde edilen kanıtların hukuka aykırı olduğunu iddia edebilir. Hukuka aykırı aramalar veya elde edilen kanıtların mahkemede kullanılması genellikle yasalara aykırı kabul edilir ve bu durumda delillerin reddedilmesi talep edilebilir.

Savunma avukatı, savcının tanık ifadelerinin güvenilir olmadığını veya inandırıcı olmadığını savunabilir. Tanıkların güvenilirliğini sorgulamak, suçlamanın geçerliliğini ve doğruluğunu etkileyebilir.

Bu gibi durumlarla başa çıkmak için savunma avukatları, müvekkillerini en iyi şekilde savunmak için çeşitli stratejiler geliştirirler. Delil yetersizliği savunması, haksız yere suçlanan kişilerin haklarını korumak ve adil bir yargılama süreci sağlamak için kullanılan önemli bir hukuki savunma stratejisidir.

Uyuşturucudan Yakalanan Kaç Yıl Ceza Alır

Uyuşturucu Satmanın Cezası ve Uyuşturucudan Yakalanan Kaç Yıl Ceza Alır aslında aynı sorular sayılmaktadır. Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsata aykırı imal ithal veya ihraç eden kişi yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve iki bin günden yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden başkalarına sevk eden, depolayan, nakleden, satın alan, kabul eden bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Ancak uyuşturucu madde verilen veya satılan kişi olması halinde verilecek hapis cezası on beş yıldan az olamaz.

Uyuşturucu Madde Ticareti Savunma Dilekçesi

Müdafii bulunduğum sanık ……………. Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 28.12.2023 tarihli duruşmasında verilen karar ile ‘………………… atılı suçu işledikleri konusunda güçlü kanıtlar bulunması,suça öngörülen yaptırımlara göre açıkça kaçma şüphelerinin devam etmesi, delillerin değiştirilmesi ve karartılması veya yok edilmesi olasılığının görülmesi ve suçun CMK 100. Maddesinde sayılan eylemlerden olması ile bütün bunlara göre adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağı dikkate alınarak sanıkların TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA karar verilmiştir.

            Verilen tutukluluk halinin devamına ilişkin karar haksız ve hukuka aykırı olduğu için İTİRAZ ETME gereği hasıl olmuştur.

Şöyle ki, müvekkilim herhangi bir şekilde uyuşturucu madde satarken ya da satışına aracılık yaparken yakalanmamıştır. Müvekkil ……………. gerek emniyette gerek sorguda gerekse duruşmada vermiş olduğu ifadesinde özetle, ………………..’’ beyan etmiştir.

        Nitekim, ……………….. hariç diğer sanıkların beyanları da müvekkilin beyanlarını destekler niteliktedir.

        Verilen tutuklama kararı haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olduğu için İTİRAZ ETME zarureti hasıl olmuştur.

        Dava konusu olayın oluş ve neticesi birlikte değerlendirildiğinde , mevcut deliller nazara alındığında, müvekkilin altılı suçu işlediğine dair tutuklulanmasını ya da mahkumiyetini gerektirir vicdani kanaat oluşturabilecek yasal ve inandırıcı bir delil söz konusu değildir. Zira müvekkilim uyuşturucu madde satarken ya da satışına aracılık ederken yakalanmamıştır. Ayrıca tutuklama gerekçelerini tek tek değerlendirildiğinde uyuşturucu dosyalarının en temel delili olarak kabul edilen , müvekkil aleyhine;

  • Ne vücut izi raporu
  • Ne suç unsuru içeren tespit tutanağı
  • Ne fiziki takip tutanağı
  • Ne görüntülü kayıt
  • Ne uyuşturucu satışından elde edilmiş seri numaraları alınmış para

Ne uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.

      Müvekkilim hakkında sadece soyut yan delillerle desteklenmeyen sanık …………. beyanı mevcuttur ki söz konusu beyan sanık …………….. sırf etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için söylemiş olduğu iftira niteliğinde beyandır.

      Ayrıca müvekkilimin 09.08.2023 tarihinde mahkemeniz huzurunda sunmuş olduğu sanık …………. cezaevinde müvekkilime yazmış olduğu notlar ve mektuplar da Veysel Irmak ın yalan beyanda bulunduğunu gösterir niteliktedir.O yazılan notlar incelemeye gittiğinde yazının sanık …………………. a ait olduğu kesin bir şekilde çıkacaktır.

      Müvekkilim maddi durumu yetersiz olması,paraya ihtiyacı olması ve zor durumda olması sebebiyle,mahalleden tanıdığı arkadaşının iş teklifine sıcak bakmış Diyarbakır dan alınan tekstil malzemesinin İstanbul a götürülüp burada ilgili yerlere satılacağına inanmış ve bu şartlarda işi kabul etmiştir.Kendisinin de yargılamanın her aşamasında söylediği gibi EĞER UYUŞTURUCUDAN HABERİ OLSA İDİ MÜVEKKİLİM ASLA BÖYLE BİR İŞE KALKIŞMAYACAK İDİ.Hiçbir şekilde uyuşturucu maddeden haberi olmayan müvekkilimin uyuşturu ticareti yapma suçundan tutuklanması ve yargılamaya tutuklu halde devam etmesi oldukça haksız ve hukuka aykırı bir tedbirdir.

       Bununla birlikte müvekkilim KANSER HASTASI  olup , cezaevi şartlarının müvekkilimin sağlık durumunu olumsuz etkileyeceği,mağduriyetinin kat be kat artacağı ve ilerde telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağı , bu sonuçların birinin de ÖLÜM olabileceği şüphesiz ortadadır.Müdafii bulunduğum şüphelinin sabit ikametgah sahibi oluşu, uyuşturucu maddelerden haberi olmayışı, hakkında verilen tutukluluk halinin devamına ilişkin kararın haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olduğu görülecektir. Ceza Muhakemesi Hukuku’nda tutuklamanın en so başvuralacak tedbir olması tutuklama tedbiri ile ulaşılmak istenen gayeye ADLİ KONTROL tedbiri ile de ulaşılabilecek olması, müvekkilim hakkında diğer sanığın iftira niteliğindeki beyanı dışında hiçbir aleyhe delil bulunmamasına rağmen müvekkil hakkında tutukluluğa devamına karar verilmesi hak ve nesafet ilkeleri ile bağdaşmadığı gibi usul ve yasaya da aykırı olmuştur.

SONUÇ ve TALEP: Yukarıda izah etmeye çalıştığımız ve re’ sen göz önünde bulundurulacak  nedenlerle ;

  • Şüpheli hakkında verilen tutukluluk halinin devamı kararına İTİRAZLARIMIZIN KABULÜNE,  Hakkında sevk maddesinin lehe değişme ihtimali kuvvetle muhtemel olan müvekkilin cezaevinin olumsuz şartlarının telafisi imkansız sonuçlar doğuracağı KANSER HASTASI OLAN MÜVEKKİLİMİN  İLGİLİ ADLİ TIP KURUMUNA SEVKİNİN YAPILARAK SAĞLIK DURUMU HAKKINDA RAPOR ALDIRILARAK , daha fazla mağdur olmaması için uygun görülecek şekilde TAHLİYESİNE mahkemeniz aksi kanaatte ise ADLİ KONTROL altına alınarak serbest bırakılmalarına karar verilmesini saygı ile dilerim.04.01.2018

TUTUKLAMAYA İTİRAZ EDEN SANIK MÜDAFİİ

AV.NUH NACİ ÖZKAN

Uyuşturucu Davaları Ne Kadar Sürer

Uyuşturucu Satmanın Cezası arama motorlarında en çok aranılan sorular arasındadır.

Uyuşturucu davaları ağır ceza mahkemelerinin görev alanına girmektedir. Ceza davalarında hak kaybı yaşamamak için uzman ağır ceza avukatı ile birlikte ilerlemeniz büyük önem taşımaktadır. Soruşturma aşamasında delillerin toplanması daha sonrasında yerel mahkemenin yargılama safhası 2-3 yılı bulabilmektedir. Bunun üzerine istinaf ve temyiz mahkemelerini de dahil edersek bazı uyuşturucu davaları 7-8 yıl sürmektedir. 

Uyuşturucu Madde Ticareti Etkin Pişmanlık

TCK madde 192/1’de suçun işlendiği “resmi makamlar tarafından haber alınmadan önceki” etkin pişmanlık halini düzenlenmiştir. Buna göre, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına iştirak etmiş olan kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini sağlaması halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

TCK madde 192/3’de ise suçun işlendiği “resmi makamlar tarafından haber alındıktan sonraki” etkin pişmanlık halini düzenlemiştir. Buna göre, bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilir. Şeklinde açık hüküm bulunmaktadır. Uyuşturucu satmanın cezasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyorsanız kanunlarca belirtilen koşulları sağlamanız gerekmektedir.

Uyuşturucu Cezası Paraya Çevrilir Mi

Uyuşturucu suçu cezası kapsamında kanunlarımızca belirtilen hapis cezası öngörülmektedir. Ancak şartların varlığı halinde cezanın paraya çevrilmesi ve ertelenmesi gibi unsurlar dikkate alınır. Fakat uyuşturucu madde kullanma suçundan dolayı hapis cezası ile beraber veya ayrı bir hüküm olduğu için uyuşturucu madde kullanımı ceza miktarından dolayı adli para cezasına çevirmek mümkün olmayacaktır. 

Uyuşturucu Cezaları Kaç Yıl

Uyuşturucu Satmanın Cezası nedir sorusu kadar Uyuşturucu Cezaları Kaç Yıl sorusu da gündemimizde sık sık yer almaktadır. Bu yüzden bu makalemizde bu konulara yer verdik. 

Aslında uyuşturucu ceza miktarları kanunda açık bir şekilde hüküm kurulmuştur. TCK Madde 188 – (1) “Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve iki bin günden yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.” Şeklindedir. 

Uyuşturucu davaları ağır cezada yargılaması olan önemli bir suç olması sebebiyle alanında uzman bir ağır ceza avukatı ile birlikte çalışmanız daha faydalı olacaktır. 

Yorum yapın

Hemen Ara