Mala Zarar Verme Suçu

Av.Naciozkan

Mala zarar verme suçu, genellikle halk arasında “zarar verme” olarak bilinen bir suç türüdür. Bir kişinin başkasının malına zarar vermesi veya yok etmesi durumunda ortaya çıkar. Bu zarar, bir mülkün fiziksel olarak hasar görmesi, tahrip edilmesi veya değerinin azalması şeklinde olabilir.

Mala Zarar Verme Suçu
Mala Zarar Verme Suçu 2

Mala zarar verme suçu, çeşitli durum ve koşullarda ortaya çıkabilir. Örneğin, bir kişinin başkasının aracına zarar vermesi, bir binanın duvarına zarar verilmesi, bir dükkanın camının kırılması gibi durumlar mala zarar verme suçu kapsamında değerlendirilebilir.

Suçun ciddiyetine göre, hukuki sonuçları farklılık gösterebilir. Zarar verme durumuna göre, tazminat ödemesi, cezai sorumluluk veya her ikisi de olabilir. Suçun ağırlığına, zararın boyutuna ve diğer faktörlere göre cezai yaptırımlar değişebilir. Bu suç türü, toplumda düzenin korunması ve kişisel mülkiyet haklarının korunması açısından önemlidir.

Mala Zarar Verme Suçu

Bu makalemizde 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan mala zarar verme suçuna değineceğiz. Türk Ceza Kanununda bu suçun basit hali 151. Madde de düzenlenmiş iken, nitelikli haline ise 152. Maddede yer verilmiştir.

Mala Zarar Verme Suçu Tck

Mala zarar verme
Madde 151- (1) Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Mala zarar vermenin nitelikli halleri
Madde 152- (1) Mala zarar verme suçunun;

  • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşya hakkında,
  • Yangına, sel ve taşkına, kazaya ve diğer felaketlere karşı korunmaya tahsis edilmiş her türlü eşya veya tesis hakkında,
  • Devlet ormanı statüsündeki yerler hariç, nerede olursa olsun, her türlü dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğu hakkında,
  • Sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yarayan tesisler hakkında,
  • Grev veya lokavt hallerinde işverenlerin veya işçilerin veya işveren veya işçi sendika veya konfederasyonlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında,
  • Siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında,
  • Sona ermiş olsa bile, görevinden ötürü öç almak amacıyla bir kamu görevlisinin zararına olarak, İşlenmesi halinde, fail hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Mala zarar verme suçunun;
a) Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak,
b) Toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak suretiyle,
c) Radyasyona maruz bırakarak, nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanarak, İşlenmesi halinde, verilecek ceza bir katına kadar artırılır.

(3) (Ek: 18/6/2014-6545/65 md.) Mala zarar verme suçunun işlenmesi sonucunda haberleşme, enerji ya da demiryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin geçici de olsa aksaması hâlinde, yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır. Şeklinde açık hüküm bulunmaktadır.

Mala Zarar Verme Suçu İle İlgili Yargıtay Kararları


2. Ceza Dairesi 2021/13799 E. , 2021/11999 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Hırsızlık, Mala Zarar Verme

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
… Asliye Ceza Mahkemesinin 08.12.2011 tarihli ve 2010/281 E., 2011/426 K. sayılı kararı ile sanıklardan … hakkında hırsızlık ve Mala Zarar Verme suçlarından mahkûmiyete dair verilen hükmün daha önce temyiz edilmesi üzerine dosyanın Yüksek Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 23.06.2014 tarihli ve 2013/26978 E., 2014/22063 K. sayılı ilamı ile incelenerek onandığı, bilahare sanık … hakkında verilen hüküm yönünden ise dosyanın Dairemize temyiz incelemesine geldiği anlaşılmakla; dosyalar arasında bulunan hukuki ve fiili bağlantı sebebiyle temyiz talebinin de aynı daire tarafından incelenmesinin uygun görüldüğü, ancak Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 03.11.2020 tarihli ve 245 sayılı … 13. Ceza Dairesinin kapatılarak dosyalarının 6. Ceza Dairesine devredilmesi nedeniyle dosyanın Yüksek Yargıtay 6. Ceza Dairesine GÖNDERİLMESİNE, 11.06.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

1. Ceza Dairesi 2021/1091 E. , 2021/1000 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇLAR : Olası kastla yaralama, hakaret, silahla tehdit, Mala Zarar Verme, 6136 sayılı Kanun’a muhalefet

HÜKÜMLER : Mahkumiyet

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

1) Sanık hakkında müşteki…’ye yönelik hakaret suçundan verilen karara ilişkin temyiz sebeplerinin incelenmesinde;

Sanık hakkında hükmolunan adli para cezasının tür ve miktarı, 14.04.2011 tarihinde yürürlüğe giren 31.03.2011 tarih ve 6217 sayılı Kanun’un 26. maddesiyle 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun’a eklenen geçici 2. maddesi uyarınca kesin nitelikte bulunduğundan, sanık müdafinin temyiz isteminin 6723 sayılı Kanun’un 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 317. maddesi uyarınca REDDİNE,

2) Sanık hakkında müşteki…’ye yönelik silahla tehdit ve Mala Zarar Verme suçları ile 6136 sayılı yasaya muhalefet suçundan verilen mahkumiyet kararlarına ilişkin temyiz sebeplerinin incelenmesinde;

a)Sanık hakkında hükmedilen adli para cezalarının ödenmemesi halinde hapse çevrileceğine hükmedilmiş ise de para cezasının ödenmemesi halinde izlenecek yöntem 5275 sayılı Kanun’un 106/3.maddesinde ve CGK’nin 28.01.2018 tarih, 2017/12-463 Esas ve 2018/20 sayılı kararında belirtildiği üzere infaz aşamasında dikkate alınabileceğinden,

b)Sanık hakkında kasti suçtan verilen hapis cezalarına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas – 2015/85 Karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK’nin 53. maddesindeki bazı ibareler iptal edilmiş ise de infaz aşamasında dikkate alınabileceğinden, bu hususlar bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz sebeplerinin reddiyle hükümlerin ONANMASINA,

3) Sanık hakkında müşteki …’ya yönelik olası kastla yaralama suçundan verilen karara ilişkin temyiz sebeplerinin incelenmesinde ise;

Yerinde görülmeyen diğer temyiz sebeplerinin reddine, ancak;

a)Sanığın eylemi sonucu müştekinin yaralanmasına ilişkin, Söke Devlet Hastanesince düzenlenen 15.01.2015 günlü raporda “sırt orta hat sağda 1*1 cm mermi giriş deliğinin olduğu, giriş deliğinden itibaren düz seyir halinde 10.cm de merminin kaldığı ve şişlik mevcut olduğu, çekirdeğin çıkarıldığı ve yaranın sütüre edildiği, mevcut yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebileceği” belirtilmiş ise de, Adli Tıp uygulamalarına göre ateşli silahla yaralanmaların basit tıbbi müdahale ile giderilememe ihtimalinin bulunması karşısında, müştekiye ait tüm rapor, grafi ve tıbbi evrakın en yakın Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderilerek, yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilip giderilmeyeceği hususunda ayrıntılı rapor aldırıldıktan sonra sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

b)Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas- 2015/85 Karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK’nin 53/1. maddesindeki bazı ibarelerin iptal edilmesi nedeniyle, hak yoksunlukları yönünden sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz sebepleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu nedenlerden 6723 sayılı Kanun’un 33. maddesi ile değişik 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca isteme aykırı BOZULMASINA, 1412 sayılı CMUK’un 326/son maddesi uyarınca sanığın kazanılmış haklarının dikkate alınmasına, 11.02.2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Mala Zarar Verme Suçu Zararın Giderilmesi

Mala zarar verme suçlarında Mala Zarar Verme Suçu Zararın Giderilmesi halinde ne olacağı konusu tarafımıza sıkça sorulmaktadır. Türk Ceza kanunu suçluyu ıslah etmeyi amaçlasa da bazı durumlarda suçlunun lehine hareket edebilmek için bazı maddeler eklemiştir. Bu suçta da ortak bir etkin pişmanlık hükümleri düzenlemiştir. Failin bu aşamada mağdurun zararının tamamını gidermesi halinde etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak verilecek cezanın üçte ikisi indirilecektir. Söz konusu suçtan dolayı alınacak cezayı ön gördüğümüzde bu oran bir hayli yüksek olup sanığın lehine bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğer bu zararın tamamı değilde kısmen giderilmesi halinde ise failin onayına göre etkin pişmanlık hükümleri uygulanabilecektir. 

Etkin pişmanlık hüküm verilmeden daha önce gösterilmesi halinde cezanın yarısı indirilir.

Söz konusu zarardan dolayı sanık ile mağdur miktar konusunda anlaşmazlığa düşebilmektedir. Böyle bir durum olduğu takdirde ise mahkeme zarar gören kişinin talep ettiği meblağ ile zararını ispatlaması istenecektir. Zarar miktarının ne olduğu konusunda anlaşmazlık çıktığı takdirde soruşturma evresinde ise savcı, kovuşturma evresinde ise mahkemenin istemi ile bilirkişi tarafından tespit edilecektir.

Mala Zarar Verme Suçu Cezası

Mala zarar verme suçunun cezası, ülke yasalarına ve suçun işlendiği koşullara göre değişiklik gösterebilir. Genellikle ceza, suçun ağırlığına, zararın miktarına, suçun işlenme şekline ve suçlunun kusuruna göre belirlenir.

Mala zarar verme suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 151. maddesinde “Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.” şeklinde düzenlenmiştir.

Bu suç, başkasına ait taşınır veya taşınmaz bir malı kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi tarafından işlenir.

Mala zarar verme suçunun hukuksal konusu, mülkiyet hakkıdır. Yasa bu suçla mülkiyet hakkını korumaktadır.

Bu suçun cezası, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezasıdır. Bu suçun oluşması için failin, malın başkasına ait olduğunu bilerek ve isteyerek hareket etmesi gerekir.

Mala Zarar Verme Suçu Şikayete Tabi Mi

Mala zarar verme suçu, genellikle mağdurun şikayeti olmadan da cezalandırılabilen bir suçtur. Birçok hukuk sistemine göre, kamu düzenini korumak amacıyla, bu tür suçlar kamu davası açısından takip edilebilir. Yani, suç işlendiğinde, mağdurun şikayeti olmasa bile savcılık suçun takibini yapabilir ve faili cezalandırabilir.

Ancak, bazı durumlarda, özellikle zararın miktarı , kamu davası açılması için mağdurun şikayetinin gerekli olabileceği yasal düzenlemeler bulunabilir. Bu durumlar ülkenin yasalarına ve yerel yargı sistemine göre değişiklik gösterebilir.

Özetle, mala zarar verme suçu genellikle kamu davası açısından takip edilebilir ve mağdurun şikayeti olmadan da cezalandırılabilir. Ancak bazı durumlarda, mağdurun şikayeti gerekebilir veya dava sürecini etkileyebilir. Bu nedenle, belirli bir ülkenin yasal düzenlemelerine bakmak önemlidir.

Sonuç olarak mala zarar verme suçunun basit hali şikayete ve uzlaşmaya tabi bir suçtur. 

Ancak mala zarar verme suçunun nitelikli hali işlenmiş ise şikayete tabi değildir. Bu hallerde mağdur veya üçüncü kişi kolluğa yada savcılığa durumu bildirerek şikayetçi olabilir. Dolayısıyla mala zarar verme suçunun nitelikli halinin işlenmesi durumunda direk olarak şikayet aranmaksızın cumhuriyet savcısı tarafından gerçekleştirilecektir. 

Mala Zarar Verme Suçu Taksirle İşlenebilir Mi

Mala zarar verme suçunda suçun maddi ve manevi olmak üzere iki unsuru vardır. Suçun manevi unsuruna baktığımızda kasttır. Failin hangi saikle hareket ettiğinin bir önemi yoktur. Kanunda açıkça düzenlenmediği için bu suçun taksirle işlenmesi mümkün hale gelmeyecektir. 

İlginizi Çekebilir; Adana Ceza Avukatı

Mala Zarar Verme Suçunda Zilyedin Şikâyet Hakkı

Mala zarar verme suçu yada Mala Zarar Verme Suçunda Zilyedin Şikâyet Hakkı nelerdir sorusu müvekkillerimizce sıkça sorulmaktadır. Mala zarar verme suçunda söz konusu mal zilyedin elinde bulunduğunda zarara uğramışsa mala zarar verme suçundan kaynaklı şikayet hakkı mevcuttur. Basit hali uzlaşmaya tabi bir suç iken nitelikli hallerinin işlenmesi halinde savcılık resen soruşturma açacaktır. 

Mala Zarar Verme Suçu Unsurları

Mala zarar verme suçunda manevi unsurumuz kasttır. Bu suçun gerçekleşebilmesi için failin belirli bir saik veya amaç uğruna hareket etmesine gerek yoktur. Bu suçun taksirle işlenmesi mümkün değildir. 

Mala zarar verme suçunda maddi unsura gelecek olursak; Fail, Mağdur ve eylemdir.

Mala zarar verme suçunda herkes fail olabilmektedir. Bir başkasına ait taşınır yada taşınmaz malı kısmen yada tamamen yıkarak yok eden, kullanılamaz hale getiren kişi cezalandıracağı hüküm altına alınmıştır.

Mala zarar verme suçunda mağdur herkes olabilir. Söz konusu suç tüzel kişilere ait malvarlığına ait değerlere karşı işlenmiş işe suçun mağduru ilgili tüzel kişidir. 

Mala zarar verme suçu seçimlik hareketli bir suçtur. Bu suçta unsurlar olarak unsurlar olarak  Yıkmak-Tahrip etmek –Yok etmek- Bozmak-Kullanılamaz hale getirmek- Kirletmek ve Sahipli bir hayvanı öldürmek olarak sayılmıştır. Bu hareketlerde malın değerini azaltıcı, mal sahibinin kullanmasının imkansız hale gelmiş olması aranır. 

Mala Zarar Verme Suçu Şikayet Dilekçesi

             CUMHURİYET BAŞSAVCILĞI’NA

                                                                          ADANA

Müşteki                       : ru                                                      

Vekilleri                         : Av. NUH NACİ ÖZKAN

Şüpheliler                  : 

Suç                                :  Mala Zarar  Verme (Üç kez) (TCK.151)

Anlatımı                     :1-Müvekkilimiz Adanada kurulu bulunan …………….. Sitesinin  71 nolu dubleks dairesinin malikidir. 

2-Müvekkilimiz ………………. Sitesinin sınırları içinde olmayan ve devletin hüküm ve tasarrufu altından olan 1.500 m2 lik alanı bir kısmını  2005 yılından itibaren kullanmaya başlamış, ihya etmiş, buraya zeytin, elma ve narenciye ağacı olmak üzere 18 adet   ağaç dikmiştir. Müvekkil  24.12.2010 sensinde ise bu alanın tamamını hazineden almış  ve ecri misil bedelini ödemiştir. Şüpheliler müvekkilimiz diktiği 18 adet 5 yaşındaki ağacı 09.02.2011 tarihinde hakları ve yetkileri olmadığı halde işçilere talimat vermek suretiyle yerinden söküp yok etmişlerdir. 

3-Müvekkil bunun üzerine imar ve ihya ettiği, zilyedinde bulunan ve ecri misil bedeli ödediği bu yere bu kez 5 adet mandalina ve 2 adet limon ağacı dikmiş ve şüpheliler bu ağaçları da 16 Mart 2011 tarihinde yerinden sökerek yok etmişlerdir.

4- Şüpheliler son kez olarak da müvekkilimizin aynı yerde dikmiş olduğu 7 adet zeytin ağacını 31.03.2011 tarihinde yok ederek müvekkilimizin malına üç kez zarar vermiş bulunmaktadırlar.  

İşbu nedenlerle şüphelileri şikâyet etme zorunluluğumuz doğmuştur. 

Deliller               : Vergi alındısı,Mal müdürlüğü ecrimisil ihbarnamesi dilekçe,mal müdürlüğü cevabi yazısı,basit kroki,tanık beyanları ve sair yasal deliler 

Kanuni Deliller              :TCK.madde 151  ve ilgili yasal mevzuat hükümleri.

Netice ve  İstem         : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlere binaen; şüpheliler hakkında gerekli tahkikatın yapılarak ve tecziyelerinin temini için kamu davası açılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.21.07.2024                                                                                           

Müşteki Vekilleri 

Av. NUH NACİ ÖZKAN 

Mala Zarar Verme Suçu Savunma Dilekçesi

2. Ceza Dairesi 2019/13486 E., 2019/18986 K.

“İçtihat Metni”
2. Ceza Dairesi 2019/13486 E. , 2019/18986 K.”İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Çocuk Mahkemesi

SUÇ :Hırsızlık, konut dokunulmazlığını bozma, mala zarar verme

HÜKÜM :Mahkumiyet

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Suça sürüklenen çocuk … hakkında 30.09.2015 tarihinde verilen hükmün müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz incelemesi için Dairemize gönderilen dosyanın yapılan incelemesinde, 17.02.2014 günlü duruşmada savunması alındığı sırada 18 yaşını dolduran ve avukat talebinin olmadığını beyan eden diğer suça sürüklenen çocuk …’e UYAP üzerinden DET (dosya eksiklik tamamlama) sistemi ile gerekçeli kararın usulüne uygun olarak tebliği üzerine, adı geçen suça sürüklenen çocuğun da 14.11.2019 tarihli dilekçe ile hakkında verilen mahkûmiyet kararını temyiz ettiği, ancak tebliğnamede bu temyiz istemi ile ilgili görüş belirtilmediğinden, … tarafından yapılan temyiz istemi ile ilgili ek tebliğname düzenlenerek Dairemize gönderilmesi için dosyanın incelenmeksizin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına GÖNDERİLMESİNE, 09.12.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum yapın

Hemen Ara