Mirastan Mal Kaçırma Davası

Av.Naciozkan

Mirastan mal kaçırma, bir kimsenin, ölen bir aile üyesinin malvarlığını yasal varislerinden saklayarak veya haksız bir şekilde ele geçirerek gerçekleştirdiği bir suçtur. Bu, genellikle mirasın dağıtılması aşamasında meydana gelir ve mirasçıların, hak ettikleri miras payını alamamalarına neden olabilir. Mirastan mal kaçırma vakaları, genellikle hukuki prosedürlerin karmaşıklığından ve ahlaki sınırların ihlalinden kaynaklanır.

Mirastan Mal Kaçırma Davası
Mirastan Mal Kaçırma Davası 2

Mirastan Mal Kaçırma

Bu makalemizde sizlere mirastan mal kaçırma yani tapuya kayıtlı taşınmazın muris muvazaası kapsamında usulsüz devrinin sonuçlarını  açıklayacağız. Muris, kelime anlamı miras bırakan kişi anlamına gelir. Muvazaa ise hukuki bir ilişkinin tarafların aralarındaki söz konusu işlemi, üçüncü kişilerden gizlemek amacıyla başka bir işlem gibi göstermesi durumudur. Bunu bir örnekle açıklayacak olursak, kendisine ait bir taşınmazı başlayan bir kişinin bu bağışlama işleminin bilinmemesi için tapuda satış işlemi yapılmış gibi göstermesi durumudur. Muvazaa mutlakmuvazaa ve nispi muvazaa olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Mirastan Mal Kaçırma Zamanaşımı

Mirastan Mal Kaçırma ve Mirastan Mal Kaçırma Zamanaşımı Tarafımızda çok sık sorulmaktadır. Muris muvazaasına dayanarak Tapu İptal ve tescil davası açmak için Türk medeni kanununda herhangi bir zaman aşımı ya da hak düşürücü de bulunmamaktadır. Miras bırakanın ölümünden sonra bu davanın her zaman açılması mümkündür. Dava açma hakkı olan mirasçı bu hakkında açıkça feragat etmemiş buldu hallerde bu davayı açmasa bile dava açma hakkı olan mirasçının bu hakkı kendi mirasçılarına geçecektir. Ancak bunu da belirtmeden geçemeyeceğim, Muris muvazaasına dayalı davalar miras bırakan kişi hayattayken açılması mümkün değildir. Çünkü söz konusu miras malları henüz mirasçılara geçmemiştir.

Mirastan Mal Kaçırma Davası Ne Kadar Sürer

Mirastan Mal Kaçırma Davası Ne Kadar Sürer sorusuna gelecek olursak, bu davalar da diğer davalar gibi dava dilekçesi, cevap dilekçesi, bilirkişi raporları, keşif, tanık beyanları gibi hukuki bir çok sürece tabi olduğu için bu davaların sonuçlanması mahkemelerin iş yoğunluğuna da bağlı olabileceği gibi ortalama 2-3 yıl sürmektedir.

Mirastan Mal Kaçırma Cezası

Mirastan Mal Kaçırma Cezası var mıdır sorusu hukuk büromuza çok sık sorulmaktadır. Mirastan mal kaçırma hukuki bir işlemdir ve hukuki sonuçlara tabidir. Mirastan mal kaçırmanın Türk Ceza Kanunu kapsamında herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. Yani Türk Ceza kanununa göre mirastan mal kaçırma herhangi bir suç arasına girmemektedir. Dolayısıyla bu suçun cezası yoktur. Mirasçılar bu aşamada hak kayıplarını hukuken aramak durumundadırlar. 

Mirastan Mal Kaçırma Nasıl Engellenir

Bu konuda en temel çözüm yolundan birisi mirasbırakan kişinin vesayet altına alınmasıdır. 

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 405 ve 406’ncı maddeleri şöyledir:

“I. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı

MADDE 405.- Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini göremeyen veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gereken ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan her ergin kısıtlanır.

Görevlerini yaparlarken vesayet altına alınmayı gerekli kılan bir durumun varlığını öğrenen idari makamlar, noterler ve mahkemeler, bu durumu hemen yetkili vesayet makamına bildirmek zorundadırlar.

II. Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim

MADDE 406.- Savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı veya malvarlığını kötü yönetmesi sebebiyle kendisini veya ailesini darlık veya yoksulluğa düşürme tehlikesine yol açan ve bu yüzden devamlı korunmaya ve bakıma muhtaç olan ya da başkalarının güvenliğini tehdit eden her ergin kısıtlanır.”

Türk medeni kanunu ilgili maddeden de anlaşılacağı üzere miras bırakan kişiyi vesayet altına alarak hukuki ehliyetini elinden alınmak suretiyle miraslardan mal kaçırmasının önüne geçmek mümkündür. Vesayet altına alma işlemi alanında uzman büyük miras avukatı ile yapmakta büyük fayda vardır. 

Mirastan Mal Kaçırma Nasıl İspatlanır

Mirastan Mal Kaçırma nedir, Mirastan Mal Kaçırma Nasıl İspatlanır günümüzün en büyük sorunlarından biridir. Mirastan mal kaçırma nasıl ispatlanır sorusunun cevabı, miras bırakan kişinin yapmış olduğu işlemin mal kaçırma amacıyla gerçekleştirmiş olduğunun somut bir delille ispatlanması gerekmektedir. Aksi halde mirastan mal kaçırma davanız reddolacaktır.

Bu sebeple mal kaçırma vakalarında alanında uzman bir avukat ile birlikte açılmaması ve sürecin takip edilmesi önem taşımaktadır. Mirastan mal kaçırma davasını kazanmak için öncelikle miras bırakanın mirasçıları söz konusu mirastan yoksun bırakmak amacı ile hareket ettiğini ispatlamak gerekir. Bunu ispatlamak için tapu kaydı, noter, yazılı belge, tanık gibi her türlü delille ispatlanabilir, örneğin taşınmazın tapuda satış bedelinin gerçek değerinden çok daha düşük olması ya da miras bırakanın ölümünden hemen önce yapılmış olması mirastan mal kaçırmaya delil olarak gösterilebilir. 

Mirastan Mal Kaçırma Nedir

Muris muvazaası Ya da mirastan mal kaçırmak olarak da bilinen bu dava türü miras bırakan kişinin diğer mirasçılara miras hakkından yoksun bırakmadığı için söz konusu taşınmazları üçüncü bir kişiye karşılıksız olarak devir yapmasıdır. Elbette bu durum mirasçıların miras hakkından mahrum kalmasına sebebiyet verecektir. Türk medeni kanunu mirasçılar bu aşamada korumayı hedeflemiştir.

Mirastan Mal Kaçırma Nedeniyle Tapu İptali Davası

Mirastan Mal Kaçırma ile Mirastan Mal Kaçırma Nedeniyle Tapu İptali Davası birbirine bağlı davalardır. Mirastan mal kaçırma davası olarak bilinen bu dava türünde resmiyette satış olmuş gibi gösterilen taşınmazlar muvazaa sebebiyle geçersizliğinin tespitini sağlamak için açılan bir davadır. Bu davalarda saklı pay sahibi olsun veya olmasın mide sakının çiğnenmesi bu davayı açmak için yeterlidir. Yargıtay genelde içtihatları doğrultusunda muvazaaya dayalı işlemin iptali için açılan davalarda, muvazaanın varlığını kanıtlanması durumunda yapılan işlemin tamamen İptal edilebileceği kabul görmektedir.

Mirastan Mal Kaçırma Suçu

Mirastan mal kaçırma konusu Türk medeni kanunumuzda düzenlenmiştir. Bu sebeple hakkı yenmiş olan mirasçı mirastan mal kaçıran miras bırakana karşı dava açma hakkına sahiptir. Ancak mirastan mal kaçırma Türk Ceza Kanunu kapsamında herhangi bir suç teşkil etmemektedir. Bu sebeple mirastan mal kaçıran miras bırakan herhangi bir cezai yaptırıma tutulması mümkün değildir. 

Mirastan Mal Kaçırma Nasıl Olur

Mirastan mal kaçırma olarak da bilinen bu dava türü miras bırakan kişinin diğer mirasçılara miras Hakan ardından vermemek amacıyla üçüncü bir kişiye veya mirasçılardan birine yaptığı karşılıksız yani herhangi bir ödeme almadan kazandırmaların gerçeğe aykırı olarak yapılması işlemidir.

Mirastan Mal Kaçırma Davası Ne Kadar Sürer

Mirastan mal kaçırma davalarında diğer tüm davalarda olduğu gibi dilekçeler aşaması, tanık ve bilirkişiler ve keşif aşamaları olduğu için genelde 2-3 yıl arası sonuçlanması sürmektedir.

Yorum yapın

Hemen Ara