Taksirle Ölüme Neden Olma Suçu Ve Cezası TCK 85

Av.Naciozkan

Taksirle Ölüme Neden Olma Suçu Ve Cezası TCK 85; bir kişinin kusuru sonucunda bir başkasının ölümüne sebep olması durumunu ifade eder. Bu suç, kasıt olmaksızın gerçekleşen ancak kişinin dikkatsizliği, tedbirsizliği veya özensizliği sonucunda meydana gelen ölümleri kapsar.

Taksirle Ölüme Neden Olma Suçu Ve Cezası Tck 85 - Özkanoğlu Hukuk Bürosu
Taksirle Ölüme Neden Olma Suçu Ve Cezası Tck 85 – Özkanoğlu Hukuk Bürosu

Taksirle Ölüme Neden Olma Suçu

Taksirle ölüme neden olma suçunun unsurları şunlardır:

Ölümün Gerçekleşmesi: Suçun işlenmesi için öncelikle bir ölüm gerçekleşmiş olmalıdır. Ölüm, tıbbi belgelerle veya adli tıp raporlarıyla ispatlanmalıdır.

Kusur: Failin kusuru suçun oluşması için esastır. Kusur, failin dikkatsizliği, özensizliği veya tedbirsizliği sonucunda ölümün meydana gelmesiyle ortaya çıkar. Kusurun derecesi ve niteliği, olayın detaylarına göre değişir.

Neden İlişkisi: Failin kusuru ile ölüm arasında nedensellik ilişkisi olmalıdır. Yani, failin kusuru nedeniyle ölüm meydana gelmiş olmalıdır.

Detaylı Bilgi İçin; Adana Ceza Avukatı

Taksirle Adam Öldürmek Tck

Tck 85

Taksirle öldürme

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 85- (1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Şeklinde açık düzenleme mevcuttur. 

Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme

Taksirle Ölüme Neden Olma veya Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme sorularının cevabı aslında aynıdır.  Türk Ceza Kanunu 85. Maddesinde bu suç düzenlenmiştir. 

Taksirle Ölüme Neden Olma Cezası eğer fiil sadece bir kişinin ölümü ile sonuçlanmış ise de fail iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Eğer fiilden dolayı birden fazla kişinin ölümü ile sonuçlanması halinde ise iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.  

Taksirle Ölüme Ve Yaralanmaya Neden Olma

Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme Tck

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda taksirle öldürme başlığı altında bu suç düzenlenmiştir. 

Taksirle öldürme

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 85- (1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Şeklinde açık düzenleme mevcuttur. 

Taksirle Ölüme Neden Olma Savunma Dilekçesi

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

                                                                     ADANA

DOSYA NO : 

MÜTEVEFFA : 

KATILAN : 

VEKİLİ : Av. Nuh Naci ÖZKAN – Adres ANTETTEDİR

SANIK : 

MÜDAFİ : 

SUÇ                                        : TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA

KONU : Esas hakkındaki beyanlarımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Müteveffa ………………. günü sanık …………………….. ait çiftlikte işçi olarak çalışırken çiftlikteki gübre karıştırma makinesinden kaynaklanan elektrik kaçağı nedeniyle elektrik akımına kapılması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir.

SANIK MÜTEVEFFAYI İŞE UYGUN MUAYENESİ OLMADAN, GEREKLİ EĞİTİMLERİ ALDIRMADAN, GÖREV TANIMININ DIŞINDA BİR İŞ OLAN ÜSTELİK DE ELEKTRİK KAÇAĞI OLAN GÜBRE DAĞITMA MAKİNESİNİ KULLANMAK DURUMUNDA BIRAKMIŞTIR. SANIK KULLANILAN GÜBRE DAĞITMA MAKİNESİNİN GÜVENLİ OLUP OLMADIĞINI KONTROL ETMEMİŞ, ELEKTRİK KAÇAĞINI ÖNLEYECEK KAÇAK AKIM RÖLESİ VB. ÖNLEMLERİ ALMAMIŞTIR. SANIK İŞ GÜVENLİĞİ KURAL VE KOŞULLARININ SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ DENETİM, GÖZETİM, TAKİP VE KONTROLLERİ YAPMAYARAK MÜTEVEFFAYI KENDİ KADERİNE BIRAKMIŞTIR.

1)6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda iş kazası: “İş yerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olay” olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla söz konusu olayın iş kazası olduğundan şüphe yoktur.

2) Sanık işveren olduğundan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun “İşverenin Genel Yükümlülüğü” başlıklı 4. maddesinde açıklandığı üzere yerine getirmesi gereken yükümlülükleri vardır: 

“(1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.

d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

(2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

(3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.

(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.”

3) Aynı kanunun “Risklerden Korunma İlkeleri” başlıklı 5. maddesi: 

“(1) İşverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur:

a) Risklerden kaçınmak.

b) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek.

c) Risklerle kaynağında mücadele etmek.

ç) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek.

d) Teknik gelişmelere uyum sağlamak.

e) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek.

f) Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek.

g) Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek.

ğ) Çalışanlara uygun talimatlar vermek.

4)  Sanık iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için her türlü tedbiri almak, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınıp alınmadığını denetlemek, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, kişisel koruyucu donanımların uygun şekilde kullanılması için gereken önlemleri almak zorundadır. 

SANIK HER NE KADAR MÜTEVVEFANIN BAŞKA BAHÇEDE ÇALIŞTIĞI, KENDİ İŞÇİSİ OLMADIĞI, GÜNDELİK İŞÇİ OLDUĞU İDDİASINDA BULUNSA DA; OLAY YERİ İNCELEME TUTANAKLARI, JANDARMA TUTANAKLARI,TANIK BEYANLARI, SGK MÜFETTİŞ RAPORLARI TÜM OLAYI DOĞRULAR NİTELİKTE OLDUĞU, MÜTEVVEFANIN SANIĞIN ÇİFTLİĞİNDE VE SÜREKLİ OLARAK ÇALIŞTIĞI SABİTTİR.

 Dosyadaki bilirkişi raporlarında da belirtildiği üzere müteveffa kaçak elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiştir ve sanık Yusuf Kutay işveren olarak yükümlülüklerini yerine getirmediğinden TCK kapsamında ASLİ KUSURLUDUR.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda açıklanan ve gerekçelendirilen nedenlerle sanık hakkında bulunulan şikayetin kabul edilerek MAHKUMİYET KARARI verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.23.01.2024

Katılan Vekili

Av. Nuh Naci Özkan

Taksirle Ölüme Neden Olma Trafik Kazası

Dörtyol 3. Asliye Ceza Mahkemesi

DOSYA NO                               :

MÜŞTEKİ                                  : 

VEKİLİ                                      :Av. Nuh Naci ÖZKAN-Adres ANTETTEDİR

KONU                                        : Sanığın taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi ile davaya müdahale talebimizin kabul edilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR                   :

Müşteki müvekkil 05.07.2022 tarihinde saat 09:30‘da  yönetimindeki ……….. plakalı motosiklet ile seyir halindeyken Numuneevler Mah. Şht. Polis Necati Keskin Blv.  Bulvarında  sanık Muharrem Kurt yönetimindeki ……………….. plakalı aracı ile hızla gelip müştekiye ait motosikleti görmesine rağmen tedbir almayarak kavşağa girmesi sonucu çarpışmışlardır.

Kaza anında yaralanan müvekkil Dörtyol devlet Hastanesine gitmiş ve gerekli tetkikler ile ilk müdahale orada yapılmıştır. Genel adli muayene raporunda, BTM ile giderilemez şekilde yaralandığının belirtildiği, rapor edilmiş ve müvekkil çarpmanın etkisiyle uzun süre ağrı ve acı çekmiştir. Dava konusu olaya ilişkin müşteki müvekkil Dörtyol Polis Merkezi Amirliğinde ifade vermiş ve şikayetçi olmuştur. Fiziken yaşamını olumsuz etkileyen kaza, maddi olanaksızlıklar ve kayıplar nedeniyle müvekkili psikolojik anlamda da kötü etkilemiştir.

Bütün bu süreçlerde gerek kaza anında gerek sonrasında sanık, müvekkili bir kez olsun aramamış, hal hatır sormamış, geçmiş olsun dememiş, kazaya sebebiyet verdiğinden bahisle pişmanlığını dile getirmemiştir, müvekkilin yaralanmadan dolayı yaşadığı olumsuzluklardan bir haberdir. Asli kusuruyla kazaya neden olan sanığın bu tutumu müvekkil için üzüntüye sebebiyet vermiştir. 

Yukarıda izah edilen nedenlerle müvekkilimizin davaya müdahil sıfatı ile katılmasına karar verilmesini ve ayrıca sanığın suçuna uygun kanun hükümleriyle cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederiz.

SONUÇ VE İSTEM: Açıklanan nedenler ile müvekkilimizin, her türlü şahsi dava ve talep hakkının saklı tutulması kaydı ile müvekkilin tarafımızı yetkili kıldığı vekaletnamemizi sunar, müvekkilin müdahil sıfatı ile davaya katılmasına karar verilmesini ve sanığın suçuna uygun kanun hükümleriyle cezalandırılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz.19/12/2022

                                                                                                                                                                                Katılan Vekili

                                                                                                                 Av. Nuh Naci ÖZKAN

                                                                                                                  ¸

Taksirle Ölüme Neden Olma Yargıtay Kararları

12. Ceza Dairesi 2019/12019 E., 2021/7696 K.

“İçtihat Metni”


12. Ceza Dairesi 2019/12019 E. , 2021/7696 K.”İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

Taksirle öldürme suçundan sanıkların mahkumiyetlerine ilişkin hüküm, katılan vekili ve sanıklar müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

OLAY GÜNÜ SAAT 15 :15 sıralarında … ilçesi Kalebaş köyü sınırları içerisinde bulunan ve yapımı devam eden…hidroelektrik santrali inşaatında …Mühendislik Müteahhitlik firmasının işçisi …’ın çalışmış olduğu platformdan düşerek yaralandığı, hasteneye yetiştirilmeye çalışılırken ambulansta vefat ettiği, ölüm ile kaza arasında illiyet bağının kurulduğu; sanıklardan …’in taşeron firma olan …Mühendislik Müteahhittlik alt yapı ve inşaat isimli şirketin sahibi olduğu, sanık …’ın ise üst işveren … İnşaat bünyesinde çalıştığı ve olay yeri olan…hidroelektrik santrali inşaatında saha şefi olarak görev yaptığı, diğer sanık …’ın ise sanıklardan …’e almış olduğu işlerde teknik anlamda destek sağladığı; … inşaatın regülatör yapım işini taşeronluk sözleşmesi ile …Mühendisliğe verdiği, soruşturma ve yargılama aşamasında alınan bilirkişi raporlarında da belirtildiği üzere; kontrol ve denetim eksikliğine bağlı olarak beton kalıbı yapımı için kurulan platformların üzerine yük bindiğinde düşmesini engelleyecek şekilde duvara sabitlenmemesi, platform kurulumundaki … sağlığı ve güvenliği hususlarının işçilerin inisiyatifine bırakılması, çalışan kazalı işçiye emniyet kemeri verilerek kullandırılmaması, kullandırılacak bu kemerin bağlanabileceği ve ergonomik şartlarda çalışmaya imkan sağlayacak yatay yaşam hatlarının (iki nokta arasında gerilecek halatlar) oluşturulmaması, tehlikeli davranışların ve emniyetsiz çalışma şartlarının ortadan kaldırılması için kazalıya ve beraberinde çalışanlara platform kurulumu sırasında alınacak … güvenliği konusunda eğitim verilmemesi nedeniyle sanıklar … ve …’ın asli; yapacağı kontrol ve denetimlerle beton kalıbı yapımı için kurulan platformların yeterli güvenliğe sahip olmadığı konusunda alt işveren yetkililerini uyarmaması, kazalıya mesleki riskler ve alınması gerekli tedbirler hakkında … sağlığı ve güvenliği yönünden yeterli eğitimlerin verilmemesi, inşaatta yapılan çalışmalarda … sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulup uyulmadığının yeterince denetlenmemesi nedeniyle sanıklardan …’ın da asli kusurlu olduğu anlaşılmakla, mahkemenin kabul ve takdirinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre,

Kendisini vekil ile temsil ettiren katılan lehine karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Kanuna aykırı olup, katılan vekilinin ve sanıkları müdafinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün bu nedenle 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASI, ancak yeniden yargılamayı gerektirmeyen bu konuda, aynı Kanunun 322. maddesi gereğince karar verilmesi mümkün bulunduğundan, aynı maddenin verdiği yetkiye istinaden hükme “Katılan kendisini vekaletnameli vekille temsil ettirdiğinden karar tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesinde belirtilen 1.500,00 TL maktu vekalet ücretinin mahkumiyetine karar verilen sanıklardan alınarak katılana verilmesine” ibaresinin eklenmesi suretiyle sair yönleri usul ve kanuna uygun olan hükmün isteme uygun olarak; DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 08.11.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Taksirle Ölüme Neden Olma Hagb

Taksirle ölüme neden olma suçu, hukuk sistemlerinin ve toplumun adalet anlayışının temel bir parçasıdır. Bu suçun ciddi sonuçları olduğu için, yetkililerin adil bir şekilde soruşturma yapması ve gerekli yaptırımları uygulaması önemlidir. Ayrıca, bu tür olayların tekrarlanmasını engellemek için toplumun bilinçlendirilmesi ve önleyici tedbirlerin alınması da gereklidir.

Yorum yapın

Hemen Ara