Zimmet Suçu Nedir? Zimmet Suçu Şartları ve Cezaları

Av.Naciozkan

Zimmet suçu, genellikle güvenilir bir kişi veya kuruluşun, onlara emanet edilen mülk veya değerli eşyaları kötüye kullanması veya haksız bir şekilde onları kendi çıkarları için kullanmasıdır. Bu suç, hırsızlık gibi değerli bir şeyin açıkça çalınmasıyla aynı olmasa da, güvene dayalı bir ilişkinin kötüye kullanılmasıyla ilgilidir.

Zimmet suçu işleyenler genellikle güvendikleri pozisyonlarını kötüye kullanır ve genellikle iş yerleri veya devlet kurumları gibi yerlerde görülür. Bu suçlar genellikle ciddi sonuçlara yol açar ve ciddi hukuki sonuçlar doğurabilir.

Zimmet Suçu Nedir? Zimmet Suçu Şartları Ve Cezaları
Zimmet Suçu Nedir? Zimmet Suçu Şartları Ve Cezaları 2

Zimmet Suçu

Bu yazımızda Zimmet Suçu Nedir,,Zimmet Suçu Mahkeme Kararları,Avukatın Zimmet Suçu İşlemesi,Zimmet Suçu Tck,Zimmet Suçu Zamanaşımı,Zimmet Suçundan Beraat Kararları,Zimmet Suçu Örnekleri,Zimmet Suçunun Unsurları,Zimmet Suçuna İştirak,Zimmet Suçu Etkin Pişmanlık,Zimmet Suçunun Cezası nelerdir bunlardan bahsedeceğiz.

İlginizi Çekebilir; Adana Ceza Avukatı

Zimmet Suçu Nedir

Türk Ceza Kanunu bu suçu  m. 247’de düzenlenmiştir.

“Görevi nedeniyle zilyedliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Zimmet suçunun, malın geçici bir süre kullanıldıktan sonra iade edilmek üzere işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilebilir.” Şeklinde açık hüküm bulunmaktadır.

Zimmet suçu aslında kamu görevlisi olan bir kişinin, görevinden dolayı zilyetliği kendisinde bulunan ve koruma yükümlülüğü bulunan bir malı kendisinin veya bir başkasının zimmetine geçirmek olarak tanımlayabiliriz.

Zimmet Suçu Mahkeme Kararları

9. Ceza Dairesi 2020/298 E., 2021/2993 K.

“İçtihat Metni”


9. Ceza Dairesi 2020/298 E. , 2021/2993 K.”İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi

SUÇ :Görevi Kötüye Kullanmak

HÜKÜM :Beraat

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:

…adliyesinde mübaşir olarak görev yapan sanığın ceza mahkemeleri hakimlerince mahkeme infaz evrakları, gelen evrakların havalesi yapıldıktan sonra dosyalarına takılması ve zimmet ile giden evrakların postaya verilmesi görevlerinin ilgili yönetmelik gereği verilip şifaen sanığa bildirildiği, ancak ceza mahkeme dosyalarının infaz evraklarının, zimmetin ve posta evraklarının geriye dönük olarak 4 aydır birikmesine sebebiyet verdiği, bu süre zarfında görevli olan sanığın amirlerince uyarılarak biriken evrakları dosyalara takması hakim ve yazı işleri müdürünce istenmesine rağmen bu görevleri de yerine getirmediği anlaşılması karşısında sanığın bu süre zarfında sorumlu olduğu evrak sayısı ile işlem yapmadığı veya dosyasına takmadığı evrak sayısının oransal olarak belirlenerek iş yoğunluğunun saptanarak, sanığın ihmali olup olmadığının tespiti gerekirken eksik inceleme ile beraatine karar verilmesi,

Yasaya aykırı, Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’nın 321. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, 09/06/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Avukatın Zimmet Suçu İşlemesi

Zimmet Suçu tarafımıza sıkça sorulan sorular arasında yer almaktadır. Zimmet suçu sadece kamu görevlisi, devlet memuru, avukat, bilirkişi vs. tarafından işlenebilen bir suçtur. Kamu görevlisi olmayan kimseler zimmet suçundan değil, koşullar gerçekleşmişse hırsızlık yada güveni kötüye kullanma suçundan dolayı yargılanabilirler.

Zimmet Suçu Tck

Zimmet suçu Türk Ceza Kanunu m.247de 

(1) Görevi nedeniyle zilyedliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(3) Zimmet suçunun, malın geçici bir süre kullanıldıktan sonra iade edilmek üzere işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilebilir. Şeklinde açık hüküm bulunmaktadır. 

Zimmet Suçu Zamanaşımı

Zimmet suçları niteliği itibariyle şikayet şartına gerek olmadan, resen kamu davası açılmasını gerektiren suçlar arasında yer almaktadır.  Bu sebeple savcılık söz konusu suçun işlendiğini öğrendiği anda soruşturma başlatmak zorundadır. Zimmet suçunda dava zamanaşımı süresi ise 15 yıldır. 

Zimmet Suçundan Beraat Kararları

5. Ceza Dairesi 2020/5058 E., 2021/1000 K.

“İçtihat Metni”


5. Ceza Dairesi 2020/5058 E. , 2021/1000 K.”İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇTAN ZARAR GÖREN :Hazine

SUÇ :Zimmet, icrai davranışla görevi kötüye kullanma, 1163 sayılı Yasaya muhalefet

HÜKÜM :Sanıklardan … hakkında zimmet ve icrai davranışla görevi kötüye kullanma, …, …, … ve … hakkında icrai davranışla görevi kötüye kullanma suçlarından beraat, …, …, …, … ve … hakkında ise 1163 sayılı Yasaya muhalefet suçuna ilişkin eylemlerinin ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçunu oluşturabileceği kabulüyle bu suçtan beraat

EK TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Temyiz isteminin reddi, onama

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelendi;

Dairemizin 2018/9241 Esasında kayıtlı … 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/342 Esas ve 2015/67 Karar sayılı davası ile temyize konu bu dava arasında suç ve sanıklardan … ile … yönünden fiili, hukuki bağlantı olduğundan birlikte ele alınarak yapılan incelemede;

Zimmet suçundan katılan sıfatını alabilecek surette zarar görmüş olan Hazinenin kanun yoluna başvurma hakkının bulunması ve hükümlerin vekili tarafından temyiz edilmesi karşısında, CMK’nın 260/1 ve 3628 sayılı Yasanın 18. maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak sanık … hakkında iddianame yerine geçen görevsizlik kararı ile zimmet suçundan açılan kamu davasına CMK’nın 237/2. maddesi hükmü uyarınca KATILMASINA, Hazinenin sanıklara isnat edilen icrai davranışla görevi kötüye kullanma ve 1163 sayılı Yasaya muhalefet suçlarından doğrudan zarar görmediği, bu itibarla bahse konu suçlardan verilen beraat hükümlerini temyiz hakkının bulunmadığı gözetilerek, vekilinin bu suçlara ilişkin katılma ve temyiz isteminin CMUK’nın 317. maddesi gereğince REDDİNE, incelemenin katılan … ve Orman Bakanlığı vekilinin tüm hükümlere, katılan Hazine vekilinin ise sanık … hakkında zimmet suçundan kurulan beraat hükmüne yönelik temyiz itirazları ile sınırlı olarak yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

1-Sanıklar …, …, …, … ve … hakkında icrai davranışla, …, …, …, … ve … hakkında ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçlarından kurulan beraat hükümlerine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Sanıklardan …, …, …, … ve …’a yüklenen eylemlerin sübutu halinde 1163 sayılı Yasaya muhalefet suçunu oluşturabileceği, bu suçun ve diğer sanıklara atılı icrai davranışla görevi kötüye kullanma suçunun kanunda öngörülen cezalarının üst sınırı itibarıyla 5237 sayılı TCK’nın 66/1-e maddesine göre 8 yıllık asli dava zamanaşımı süresine tabi olduğu, zamanaşımını kesen son işlem olan 17/02/2009 tarihli sorgu ile inceleme günü arasında bu sürenin gerçekleştiği, zamanaşımını kesen başkaca bir sebebin de bulunmadığı anlaşıldığından hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden aynı Kanunun 322/1 ve 5271 sayılı CMK’nın 223/8. maddeleri uyarınca sanıklar haklarında açılan kamu davalarının zamanaşımı nedeniyle ayrı ayrı DÜŞMESİNE,

2-Sanık … hakkında zimmet suçundan kurulan beraat hükmüne yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde ise;

Sanığın suç tarihlerinde …eldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptığı, kontrolör tarafından 02/11/2007 tarihinde yapılan kasa sayımı sonucu düzenlenen ve sanık tarafından da imzalanan tutanakta kooperatifin hiç parasının bulunmadığının belirtildiği, sanığın bu aşamadaki beyanında mizanda görülen 870,00 TL paranın kendi zimmetinde olduğunu belirttiği, Dairemizin 14/01/2013 tarihli ve 2011/12177 Esas, 2013/302 sayılı Kararı ile verilen bozma ilamı sonrasında alınan savunmasında ise kooperatife ait 1.000,00 TL’ye kadar parayı kooperatif giderleri için harcanmak üzere üzerinde bulundurma yetkisinin olduğunu belirttiği ve mahkemece bu savunmaya itibar edilerek sanığın zimmetinin bulunmadığı sonucuna varılmış ise de; dosya kapsamında bahsi geçen para bulundurma yetkisinin sanığa verildiğine ilişkin herhangi bir belgeye rastlanmadığı, harcama belgelerinin önemli bir kısmının resmi dairelere yapılan ödemelerden oluştuğu ve suç tarihinden sonraki harcama belgeleri esas alınmak suretiyle düzenlenen 15/06/2009 tarihli bilirkişi raporunun da hüküm kurmaya yeterli ve elverişli olmadığı nazara alınarak;

Sanığın kasa sayımından sonra on üç aya varan süre ile suça konu paraları üzerinde tutma sebebi, yaptığı harcamaların fiilen suç tarihinden önce yapılıp yapılmadığı ve sanığın uhdesinde para kalıp kalmadığının tespiti amacıyla, bu dava ile birlikte incelenen … 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/342 Esas ve 2015/67 Karar sayılı dava arasında suçun sübutunun değerlendirilmesi ve nitelendirilmesi bakımından CMK’nın 8/1. maddesinde yer aldığı şekilde hukuki ve fiili bağlantı bulunmakla, bu davanın bahsi geçen dava ile birleştirilmesi sonrasında, her iki dosyanın tüm ekleriyle birlikte Sayıştay emekli uzman denetçilerinden oluşan yeni bir bilirkişi kuruluna tevdi edilerek, sanığın savunmasında ileri sürdüğü hususları irdelemek suretiyle uhdesinde kalan kooperatif parası bulunup bulunmadığı hususunda ayrıntılı rapor alınmasından sonra hukuki durumunun takdir ve tayin edilmesi gerektiği gözetilmeden ve uyulmasına karar verilen Dairemizin 14/01/2013 tarihli bozma ilamının gerekleri tam olarak yerine getirilmeden, eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kanuna aykırı, katılanlar vekillerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA 09/03/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Zimmet Suçu Örnekleri

Zimmet Suçunun Unsurları

Zimmet suçu ve Zimmet Suçunun Unsurları nelerdir sorusu tarafımıza sıkça sorulmaktadır.  Bu unsurlar Türk Ceza Kanununda her suçta olduğu gibi bu suçta da düzenlenmiştir. Zimmet suçunun maddi unsurlarına baktığımızda fail, mağdur ve fiil gibi ana unsurlar yer alırken manevi unsuru ise kast ve taksir ayrımıdır. 

Fail, zimmet suçunun bir kamu görevlisi tarafından işlenmesi gerektiğini ifade eder. Burdan da anlaşılacağı üzere bu suçu sadece kamu görevlileri işleyebilmektedir. 

TCK 6/1-c bendi Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi olarak tanımlamıştır. Kamu görevlisi olmayan bu suçu işleyemeyecektir.

Mağdur, bu suçun mağduru aklımıza fiili olarak saldırıya uğrayan kişi gelse de burada mağdur kamu idaresidir. Zimmet suçunun mağduru herkes olabilir.

Zimmet Suçuna İştirak

Zimmet suçuna iştirak,” Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş bir kavramdır. Bu kavram, zimmet suçunun işlenmesinde bir kişinin, suçun işlenmesine yardım etmesi veya suçun işlenmesine destek olması anlamına gelir. Zimmet suçu, kamu görevlisinin kendisine verilmiş olan bir malı hukuka aykırı bir şekilde zimmetine geçirmesi veya bu malı hukuka aykırı bir şekilde başkasına vermemesi suçudur. Zimmet suçuna iştirak, zimmet suçunu gerçekleştiren kişiye yardım eden veya ona destek olan herhangi bir kişiyi kapsar.

Bu destek, suçun işlenmesine aktif katılımı da içerebilir, suçun işlenmesini kolaylaştırmak için yapılan herhangi bir eylemi de içerebilir. Zimmet suçuna iştirak eden kişiler, zimmet suçunun işlenmesinden dolayı cezai sorumlulukla karşı karşıya kalabilirler. Bu suça iştirak etmek, cezai yaptırımlara tabi olabilir. Bu yaptırımlar, suçun niteliğine ve suça katılma derecesine bağlı olarak değişebilir.

Zimmet Suçu Etkin Pişmanlık

Zimmet suçu ve Zimmet Suçu Etkin Pişmanlık konuları gündemimize sıkça gelmektedir. Etkin pişmanlık kurumu suçtan dolayı meydana gelen zararın giderilmesi halinde uygulanabilecek bir kurumdur. Savcılık tarafından söz konusu suçtan dolayı bir soruşturma başlatılmadan önce etkin pişmanlık hali göstererek zimmetine geçirilen malın aynen iade edilir veya kamunun zararı tamamen giderilirse faile verilecek ceza oranında 2/3 indirime gidilir.

Savcılık tarafından soruşturma başladıktan sonra ancak mahkeme dava açılmadan önce kişi etkin pişmanlık gösterirse faile verilecek ceza ½ oranında indirilir.

Mahkemede dava açıldıktan sonra fakat hüküm verilmeden önce zimmet suçu nedeniyle etkin pişmanlık gerçekleştiği takdirde faile verilecek ceza 1/3 oranında indirilir.

Zimmet Suçunun Cezası

Zimmet suçu ve Zimmet Suçunun Cezası sorularının cevabı için tarafımıza çokça mailler gelmektedir. Zimmet suçunun cezası Türk Ceza Kanununda açıkça belirtilmiştir.

TCK m.247 ye baktığımızda;

  • (1) Görevi nedeniyle zilyedliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  • (2) Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
  • (3) Zimmet suçunun, malın geçici bir süre kullanıldıktan sonra iade edilmek üzere işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilebilir. Hükmü yer almaktadır. 


Zimmet suçu, toplumda ciddi sonuçlara yol açabilen bir suç türüdür. Bu suç, güvenin kötüye kullanılmasıyla ilgili olduğundan, sadece maddi kayıplara değil, aynı zamanda ruhsal sağlığına da zarar verebilir. Zimmet suçları, genellikle işyerlerinde veya kamu kurumlarında gerçekleşir ve bu kuruluşların güvenilirliğini sarsabilir. Ayrıca, zimmet suçları toplumda güvensizlik duygularına yol açabilir ve insanların birbirine olan güvenini zedeleyebilir. Bu suçların ciddi sonuçları olduğundan, adil bir yargılama ve etkili cezalarla bu tür suçların önlenmesi önemlidir. Bu sayede, zimmet suçlarının yol açabileceği olumsuz sonuçlar en aza indirilebilir ve toplumda güvenin sağlanması desteklenebilir.

Yorum yapın

Hemen Ara