İcra Takibi Borca İtiraz Dilekçesi

Av.Naciozkan

Size karşı açılan ilamsız İcra takibine karşı borcunuz yok ise 7(yedi) günlük yasal süre içerisinde yetkili icra dairesine itiraz dilekçesi vermeniz gerekmektedir.Söz konusu ititaz dilekçe örneği aşağıda yer almaktadır.

ADANA 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE 
Dosya No:                              E


İTİRAZ EDEN BORÇLU     : 
       
VEKİLİ        : Av. NUH NACİ ÖZKAN
          Adres başlıktadır. 
ALACAKLI         : 
VEKİLİ          : Av. 
         
KONU        : Takibe, Borca, yetkiye, faize itirazlarımızın sunulması hakkındadır.   
AÇIKLAMALAR

     1 – Müvekkilimiz hakkında yukarıda esas numarası verilen dosya ile alacak iddiasıyla takip ilamsız icra takibi başlatılmıştır. Yapılan takip haksız olup takip konusu yapılan fatura ve içeriğine itiraz ediyoruz. Müvekkilimizin alacaklı olduğunu iddia eden şahsa borcu yoktur. 
    
    2 – Takip konusu faturalar ve içeriğindeki mallar müvekkilimize teslim edilmemiştir. Hem alacağa hem de faturaya açıkça ve ayrıca itiraz ediyoruz. 

     
    3 – Takip konusu yapılan faize ve faiz oranına da itiraz ediyoruz. Temerrüt vaki olmadan faiz talep edilmesi yasal olmadığı gibi avans faizi talebi de yasal değildir.
    Alacaklı tarafından talep edilen faize, faiz oranına ve diğer ferilerine açıkça itiraz ediyoruz. 

    4 – Yetkiye itiraz ediyoruz. Yetkili yer İstanbul Anadolu İcra Müdürlükleri olup Adana İcra müdürlüğünün yetkisi yoktur. Yetki itirazımızın kabulüyle dosyanın yetkili İstanbul Anadolu İcra Müdürlüğüne gönderilmesine karar verilmesini talep ediyoruz. 

NETİCE ve TALEP    : Yukarıda açıklanan nedenlerle;
    – Yetkiye itirazlarımızın kabulüyle dosyanın yetkili icra müdürlüğü olan İstanbul Anadolu İcra Müdürlüklerine gönderilmesine,
    – Takibe, takip mesnedi faturalara, borca, faize ve diğer ferilerine itirazlarımızın kabulü ile takibin durdurulmasına, 
    – İtiraz dilekçemizin alacaklı vekiline tebliğine karar verilmesini vekâleten saygıyla talep ederiz.21.02.2023

                         Borçlu Vekili 
            Av. NUH NACİ ÖZKAN

Yorum yapın

Hemen Ara