İhalenin Feshi Cevap Dilekçesi Örneği

Av.Naciozkan

3. İCRA HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE 
                                                                                              ADANA


DOSYA NO                               : 
DAVAYA CEVAP VEREN DAVALI
/İHALE ALICISI                     : 
VEKİLİ                                     : Av  NUH NACİ ÖZKAN-ADRES ANTETTEDİR
DAVACI                                   : 
VEKİLİ                                     : Av 
KONU                                       : Davaya karşı cevaplarımızın sunulması ve davanın reddine karar verilmesi talebidir.
AÇIKLAMALAR                    :

Müvekkilimiz ihale alıcısı sıfatıyla Adana Gayrimenkul satış icra müdürlüğü                      E. Sayılı dosyasından söz konusu gayrimenkulü 945.000,00 TL bedelle satın almıştır. DAVA DİLEKÇESİNDE GEÇEN TEK DOĞRU BEYAN BUNDAN İBARETTİR.

Adana Gayrimenkul Satış İcra Müdürlüğü                           E. numaralı dosyasında yapılan ihale usul ve yasaya uygundur. Davacı taraf kötüniyetli olarak ihalenin kesinleşmesini engellemek, müvekkile ihale edilen taşınmazın devrini geciktirmek amacıyla huzurdaki davayı açmıştır.

Davacı hiçbir somut gerekçesi olmamasına rağmen dava dilekçesinde kanunda öngörülen İHALENİN FESHİ NEDENLERİNİN TAMAMINI YAZARAK ADETA HANGİSİ TUTARSA DİYEREK BU MESNETSİZ DAVAYI AÇMIŞ BULUNMAKTADIR.

1-2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun “İhalenin Neticesi ve Feshi” başlığı altında düzenlenen 134/2.maddesinde; “İhalenin feshini, Borçlar Kanunu‘nun 226 ncı maddesinde yazılı sebepler de dahil olmak üzere yalnız satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler “yurt içinde bir adres göstermek koşuluyla” icra mahkemesinden şikâyet yolu ile ihale tarihinden itibaren yedi gün içinde isteyebilirler. İlgililerin ihale yapıldığı ana kadar cereyan eden muamelelerdeki yolsuzluklara en geç ihale günü ıttıla peyda ettiği kabul edilir.” şeklinde düzenleme mevcuttur. Madde içeriğinde ihalenin feshi talebinde bulunabilecekler sınırlı sayıda sayılmış olup bunların yalnızca Satış isteyen alacaklı, Borçlu, Tapu sicilindeki ilgililer ve Pey sürmek suretiyle açık artırmaya katılanlar olduğu düzenlenmiştir. Yargıtay birçok kararında İİK.md.134’te sayılanlar dışında açılacak ihalenin feshi davalarının aktif husumet yokluğu nedeniyle usulden reddine karar verilmesi gerektiğine hükmetmiştir.
Davacı dosya incelendiğinde ilgili kanunda sayılan sıfatlara haiz değildir. Söz konusu ihale incelendiğinde davacının ne bir teminatı mevcuttur nede elektronik ortamda yada mezat salonunda verilmiş bir teklifi vardır.

2-Davacının dava hakkına sahip olması, dava açabilmesi için yeterli değildir. Bundan başka, davacının dava açmakta hukuki bir yararının bulunması da gerekir. Yani, dava hakkı hukuki yarar ile sınırlıdır.  İhalenin feshi davalarında Hukuki Yarar, dava şartı olup ihalenin feshini isteyen kişinin somut bir fesih nedenine dayanması ve bu somut neden yüzünden menfaatinin ihlal edilmiş olduğunu kanıtlaması gerekir. Bu husus İİK.md.134/8’de de vurgulanmış olup madde metni;  “…İhalenin feshini şikâyet yolu ile talep eden ilgili, vâkı yolsuzluk neticesinde kendi menfaatlerinin muhtel olduğunu ispata mecburdur.” şeklindedir. Bu hususta doktrinde bazı yazarlar da, ihalenin feshi talebinde bulunanların ancak m.134/8 kapsamında hukuki yararı bulunmak şartıyla dava açabileceğini, bu hususun dava şartı olduğunu, Hukuki yararın dava açıldığı anda var olması gerektiğini, ilerdeki (müstakbel) bir yararın yeterli olmadığını ifade etmiştir.

3-Davacı, tarafına gönderilen icra emrinin, kıymet takdirinin, satış ilanının usulsüz tebliğ edildiğini iddia etmiştir. Davacı tarafın bu iddiaları haksız ve mesnetsizdir. İcra emri taraflara usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş ve icra dosyası hukuka uygun olarak kesinleşmiştir. İcra dosyasında yapılan tüm tebligatlar usulüne uygun tebliğ edilmesine rağmen davacılar süresinde şikayet yoluna gitmemiş ihalenin gerçekleşmesini kötüniyetli olarak beklemiştir. İcra dosyası incelendiğinde yapılan tüm tebligatların usulüne uygun yapıldığı görülecektir. Davacıların tebligatların usulsüz olduğunu iddia etmelerinin hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Davacıların süresi geçtikten sonra yaptığı işbu itirazlarının hukuken hiçbir anlamı bulunmamaktadır. Süresinde yapılmayan itirazların reddi gerekmektedir.

4-Davacı taraf taşınmaz değerinin düşük belirlendiğinden bahisle ihalenin feshini talep etmiştir. Davacının işbu iddiaları tamamen soyut ve mesnetsiz iddialardan ibarettir. Kıymet takdir raporu taraflara usulüne uygun olarak tebliğ edilmiştir. Ancak buna rağmen  kıymet takdir raporuna süresinde itiraz edilmemiştir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar mahkemece dikkate alınmamalıdır. Ayrıca belirtmek gerekir ki; bilirkişi raporunda taşınmazın gezildiği, taşınmazın içi ve metrekaresi ile ilgili tüm bilgilerin yazıldığı, taşınmazın natamam olduğu özellikle belirtilmiştir. Bilirkişi, ilgili taşınmaza değer biçerken tüm hususları doğru olarak değerlendirmiş binanın natamam olduğunu göz önünde bulundurarak taşınmaza değer biçmiştir. Kıymet takdir raporu taşınmazın içerisi fiilen gezilerek düzenlenmiştir. Davacının soyut beyanlarına itibar edilmemelidir. Kıymet takdirine süresinde itiraz etmeyen davacı, kıymet takdirine itiraz nedenlerini öne sürerek ihalenin feshini isteyemez.

5-Davacının ihalenin yapılışı ve satış şartnamesi ile ilgili iddiaları soyut iddialardan ibarettir. Satışa hazırlık aşamasında ve satış şartnamesinde hiçbir hukuka aykırılık ve eksiklik bulunmamaktadır. Davacılar dava dilekçelerinde hiçbir somut delile dayanmamış yalnızca kanunda yazılı ihalenin feshi nedenlerinin tamamını sıralayarak ihalenin feshi talebinde bulunmuşlardır. Davacının soyut beyanlarına itibar edilmemelidir.

6-Müvekkil, yapılan ihaleye 13/11/2022  tarihinde 200.000 TL teminat yatırarak elektronik ortamda teklif vermiştir. Taşınmaza en yüksek teklif müvekkilin verdiği 945.000,00 TL olduğundan 15/1172022  tarihinde saat 10:35de taşınmaz müvekkile ihale edilmiştir. İhale tam saatinde başlamış ve bitirilmiştir. Tellal 3 kez bağırarak satış başlatılmış ve bitirilmiştir. İhale tutanaklarında hiçbir eksiklik bulunmamaktadır tutanaklardaki tüm imzalar tamdır. Müvekkilin elektronik ortamda ihaleye girdiği icra dosyasının hiçbir aşamasında usulsüzlük bulunmamaktadır. Davacıların bu husustaki soyut iddiaları da tamamen asılsızdır.

Davacıların ihaleye fesat karıştırıldığı iddiaları soyut beyanlardan ibaret mesnetsiz iddialardır. İhale öncesinde ve sonrasında katılımı etkileyecek bir hususun bulunduğuna dair en ufak bir somut delil bulunmamaktadır.

HUKUKİ NEDENLER :İİK, HMK ve ilgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER  :Adana                               E. Sayılı dosyası, Tapu Kayıtları, Keşif, Bilirkişi, Tanık beyanları, İpotek Kayıtları, İcra Satış Belgeleri, İhale tutanakları Tebligat Mazbataları, yemin, isticvap ve yasal her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ile: Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla haksız ve hukuka aykırı olarak açılan davanın reddi ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin  davacı yan üzerinde bırakılmasına ve İcra İflas Kanunu 134/2. maddesi  gereği davacının ihale bedelinin %10’u oranında idari para cezasına çarptırılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz. 08/11/2022
 
                                       Davalı Vekili
                                                                                                                 Av. Nuh Naci ÖZKAN

Yorum yapın

Hemen Ara