Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkarabilir Mi

Av.Naciozkan

Ev sahipleri kimi zaman yatırım amaçlı kimi zamanda satın aldıktan sonra kendileri oturmak
için taşınmaz satın almaktadır. Bu defada Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı
Çıkarabilir mi
sorusuyla baş başa kalınmaktadır. Bu kapsamda satın aldığınız evde oturmak
istiyorsanız ev sahibinin ihtiyacı sebebiyle tahliye davası açarak çıkarmak mümkün olacaktır.
Ancak bunun oluşması için bazı şartların oluşması gerekmektedir.

Kiracı kendisine düşen tüm borçları yerine getirse dahi kanun bazı durumlarda ev sahiplerini korumaya çalışmaktadır. Türk Borçlar Kanunu konut kira sözleşmesi hükümlerini düzenlemektedir. Türk Borçlar kanunu ilgili madde hükmüne dayanarak açacağınız tahliye davası ile sahibi olduğunuz taşınmazdaki kiracıyı tahliye ederek kendi evinizde oturabilirsiniz.

Türk Borçlar Kanunu MADDE 350- ‘’Kiraya veren, kira sözleşmesini; 1. Kiralananı kendisi,
eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya
da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, 2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.’’


Ancak Yerel mahkemeler ve Yargıtay birçok kararında gereksinimin zorunlu ve sürekli nitelikte olmasını aramaktadır. Hangi durumlarda o konut gereksinimin samimi ve gerçek olduğu konusunda elle tutulur somut bir ölçüt bulunmamaktadır. Bu durum hakim ve dosyanın içeriğine göre değişkenlik göstermektedir. Bu sebeple her dava dosyası kendi içerisinde farklılıklar gösterdiği için farklı kararlarda çıkması normaldir.

Süreli konut kiraları bakımından sürenin sonundan itibaren bir ay içerisinde konut gereksinimi olduğu gerekçesiyle bu davanın açılması gerekmektedir. İhtiyaç sebebiyle kiracısını çıkartan ev sahipleri bu taşınmazı 3 yıl boyunca başka kişilere kiralayamamaktadır. Bu husus Türk Borçlar Kanunu Maddede güvence altına alınmıştır.

TBK MADDE 355- ‘’Kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, haklı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz. Yeniden inşa ve imar amacıyla boşaltılması sağlanan taşınmazlar, eski hâli ile, haklı sebep olmaksızın üç yıl geçmedikçe başkasına kiralanamaz. Eski kiracının, yeniden inşa ve imarı gerçekleştirilen taşınmazları, yeni durumu ve yeni kira bedeli ile kiralama konusunda öncelik hakkı vardır. Bu hakkın, kiraya verenin yapacağı yazılı bildirimi izleyen bir ay içinde kullanılması gerekir; bu öncelik hakkı sona erdirilmedikçe, taşınmaz üç yıl geçmeden başkasına kiralanamaz. Kiraya veren, bu hükümlere aykırı davrandığı takdirde, eski kiracısına son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlüdür.’’

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkarabilir Mi
Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkarabilir Mi 2

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Ne Kadar Sürede Çıkarabilir?


Belirli süreli konut kiralarında sürenin bitiminden bir ay içerisinde konut gereksinimi sebebiyle tahliye davası açılması gerekir. Eğer bu süre kaçırılmışsa, her yılda yenileme söz konusu olacağından yenilenen her yıl sonu itibariyle eğer gereksinim devam ediyorsa bu davayı açabilecektir. Bu sürelerin hepsi hesaba katıldığında Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkarabilir mi sorusunun cevabı karmaşık ve değişkenlik göstermektedir. Eğer kiralanan konut belirsiz süreli olarak düzenlenmişse bu defada kiraya verenin Borçlar Kanununda düzenlenen genel hükümler çerçevesinde fesih dönemi için belirlenen tarihten itibaren bir ay içerisinde dava yolu ile sözleşmeyi feshedebilir.


Evde Kendim Oturacağım Kiracıyı Nasıl Çıkarabilirim?


TBK MADDE 350- ‘’Kiraya veren, kira sözleşmesini; 1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, 2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.’’


Türk borçlar kanununda belirtilen madde hükmüne göre kiracı üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirse ve tüm sözleşmeye uysa dahi kiraya veren kişi kiralana taşınmazın kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanunlar çerçevesinde bakmakla yükümlü olduğu kişiler olması durumunda kiracıya karşı tahliye davası açma hakkına sahiptir. Kiraya verenin birden fazla taşınmazı olması durumunda sadece biri için bu sebeple tahliye davası açabilecektir. Fakat kiralanan o yerde birden fazla kiracı olması durumunda bu davanın bütün kiracılara karşı yöneltilmesi gerekmektedir.


Tüm bu hususlar göz önüne alındığında kiracıların, Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkarabilir mi sorusuna cevap olarak belirli şartların varlığı halinde ev sahibi açacağı tahliye davası ile kiracılarını çıkarıp oturabilmeleri mümkündür. Kira hukuku alanında uzman bir avukatla çalışılması gereken bir dava türü olduğu için profesyonel bir destek ekibiyle çalışmanız daha faydalı olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Ev sahibi kiracıyı hangi durumlarda çıkarabilir

Kira borcu, kira sözleşmesi ihlali, mülkün kötü kullanımı gibi sebepleri olabilir.Yasal prosedürler takip edilmelidir.

Ev sahibi kendim oturacağım deyip kiraya verirse ne kadar tazminat öder?

Ev sahibi, kendisi oturacağını söyleyip sonra kiraya verirse, kiracıya ödemesi gereken tazminat genellikle bir miktar kira bedeli kadardır. Ancak bu konu ülkeden ülkeye ve yerel yasal düzenlemelere göre değişiklik gösterebilir. Yerel kira hukuku ve sözleşme şartları bu durumu belirleyen önemli faktörlerdir. İlgili yasa ve düzenlemelere başvurarak daha spesifik bilgi almanız önerilir.

Yorum yapın

Hemen Ara