Emlak Komisyon Bedeli İtirazın İptali Dava Dilekçesi Örneği

Av.Naciozkan

Emlak Komisyon Bedeli İtirazın İptali Dava Dilekçesi Örneği ; Emlak komisyonu, bir taşınmazın satışı veya kiralanması sonucunda, satış veya kiraya veren ile sözleşme yapan emlakçıya ödenen ücrettir. Emlak komisyonu bedelinin ödenmesi, taraflar arasında yapılan emlak komisyonu sözleşmesine dayanmaktadır.

Emlak komisyonu sözleşmesi, tarafların serbest iradeleri ile yaptıkları bir sözleşmedir. Bu nedenle, taraflardan biri sözleşmeye aykırı olarak itiraz ederse, diğer taraf, itirazın iptali için dava açabilir.

İtirazın iptali dava dilekçesi, itirazın iptali davası açmak isteyen tarafın, mahkemeye yaptığı başvurudur. İtirazın iptali dava dilekçesi, aşağıdaki hususları içermelidir:

  • Davacının ve davalının kimliği
  • Dava konusu taşınmazın özellikleri
  • Emlak komisyonu sözleşmesinin içeriği
  • Davacının, emlak komisyonu bedelinin ödenmesi için yaptığı talep
  • Davacının, itirazın iptali için ileri sürdüğü iddialar

İtirazın iptali davası, genel hükümlere göre görülür. Bu nedenle, davanın açılabilmesi için, dava şartlarının gerçekleşmesi gerekir. Dava şartlarından biri, hak düşürücü sürenin geçmiş olmamasıdır. Emlak komisyonu bedeli için itirazın iptali davası, itirazın yapıldığı tarihten itibaren bir yıl içinde açılmalıdır.

İtirazın iptali davası, taşınmazın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesinde görülür.

İlginizi çekebilir; Kira Alacağının Tespiti Davası Katılma Dilekçesi Örneği

Emlak Komisyon Bedeli İtirazın İptali Dava Dilekçesi Örneği
Emlak Komisyon Bedeli İtirazın İptali Dava Dilekçesi Örneği 2

Emlak Komisyon Bedeli İtirazın İptali Dava Dilekçesi Örneği

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE
                                                                                                            ADANA
    

İCRA DOSYA No               :  

DAVACI (ALACAKLI)    : 
VEKİL                                : Av. Nuh Naci ÖZKAN – Adres Antettedir.
                     
DAVALI ( BORÇLU)        :  
ADRES                                :                                      
KONU                                : İtirazın İptali talebidir. 

H .ESAS DEĞER              :18.000,00 TL

AÇIKLAMALAR             :  

    Emlak ofisi sahibi olan Müvekkilim …………………………; ………………………………..adresindeki daireyi mülk sahibi ……………………………………………..ı biraraya getirerek,bahse konu daire hakkında her konuda bilgilendirmiş aracılık hizmeti vermiştir.Daha sonra alıcı daireyi beğenmiş ve satın almak için işlemlere başlamayı talep etmiştir.Emlak komisyoncusu aldığı bu talep doğrultusunda satıcı,alıcı arasında emlakçının kendi ofisinde Gayrimenkul satışına aracılık ettiğine dair Adana emlakçılar esnaf odasının hazırladığı sözleşmeyi tarafların huzurunda doldurmuş ve daireyi 300.000.00 TL bedelle satın alma hususunda mütabakata varmışlar ve imza altına almıştır.Daha sonra davalı alıcı müvekkkilimden kaynaklanmayan sebepler dışında sebep göstermeksizin satın almaktan vazgeçmiştir.Yaptığımız sözlü telefon görüşmelerinde ise alıcının evi almayı istemediğini ayrıca emlakçı komisyon akdinden kaynaklanan borcuda ödemeye yanaşmamıştır.Hatta mülk sahibide evi satın almak isteyen başka müşterilere evi sattım diyerek onlara olumsuz dönüş yapmış,alıcı vazgeçtiği içinde gayrimenkulu satacak bir müşteri bulamamış bu yüzden hak kaybına uğramıştır.
    
    Bunun üzerine  emlak komisyoncu müvekkilim sözleşmeye dayanarak 26.04.2018 tarihinde  Adana  …………………………….. Esas sayılı dosyası ile icra takibinde bulunmuş; borçlu tarafından 03/05/2018 tarihinde haksız yere böyle bir borcu bulunmadığından bahisle itiraz edilmiş ve takip durdurulmuştur. Davalı /borçlunun itirazları, yersiz, haksız ve  hukuka aykırıdır. Şöyle ki;

    
    Müvekkilim mülk sahibi ile alıcı arasında gayrimenkulun satışına aracılık yapıldığına dair komisyon akdi hazırlamış ve alıcı,satıcı ve müvekkilim emlak komisyoncusu bu sözleşmeyi hiçbir baskı altında kalmadan imza altına almışlardır.
    Bu sözleşmeye göre;sözleşmenin 3. maddesinde ”SATICI VE ALICIDAN HER BİRİ DAHA SONRA ALIM VEYA SATIMINDAN VAZGEÇERSE HEM KENDİ ÖDEYECEĞİ(%3%)  HEMDE DİĞER TARAFIN (%3) KOMİSYON ÜCRETİNİN TAMAMINI EMLAK KOMİSYONCUSUNA ÖDEMEYİ KABUL VE TAAHHÜT EDER.”
    Bu maddeye dayanarak aracılık faaliyeti yürüten müvekkilim tarafından yapılan icra takibinde yapılan itiraz tamamen haksız ve hukuka aykırıdır
  
    Davalı borçlu , borca itiraz etmiş ve takip durdurulmuştur.  Davalı borçlunun itirazları, yukarıda izah ettiğimiz nedenlere göre yersiz, haksız ve  hukuka aykırıdır. İşbu nedenle itirazın iptali davası açma zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                   : ………………………Sayılı takip dosyası, sözleşme nüshası , tanık beyanları yemin vs. her türlü yasal deliller.  

KANUNİ NEDENLER  : İİK.,HUMK vs. İlgili yasal mevzuat hükümleri 

SONUÇ VE İSTEM      : Arz ve izah edilen nedenlere binaen, 

                                        1-Haksız ve yersiz olarak yapılan itirazın İPTALİNE ve takibin devamına,

                                        2-Borca haksız ve kötü niyetli olarak itiraz eden borçlunun, takip konusu alacağın %20 ‘sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesine,
    
                                        3- Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 12.09.2018

                                                                                                             Davacı 
                                                                                                                          Vekili  
                                                                                                              Av. Nuh Naci Özkan
                                    (e-imzalıdır)

  Eki:  Vekalet sureti, 
          sözleşme örneği
 

Yorum yapın

Hemen Ara