Müdahalenin Meni ve Ecrimisil Dava Dilekçesi Örneği

Av.Naciozkan

Müdahalenin Meni ve Ecrimisil Dava Dilekçesi Örneği ; Müdahalenin men’i ve ecrimisil, bir taşınmaza haksız olarak müdahalede bulunulmasını ve bu müdahaleden kaynaklanan zararın tazmin edilmesini talep eden bir dava türüdür.

Müdahalenin men’i, taşınmazın haksız kullanımına son verilmesini talep eden bir taleptir. Ecrimisil ise, taşınmazın haksız kullanımı nedeniyle uğranılan zararın tazmin edilmesini talep eden bir taleptir.

Müdahalenin men’i ve ecrimisil davası, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılır. Dava dilekçesinde, taşınmazın adresi, müdahalenin şekli ve içeriği, müdahaleden kaynaklanan zarar ve ecrimisil talebi belirtilmelidir.

Müdahalenin men’i ve ecrimisil davası, iki aşamada sonuçlanır. İlk aşamada, müdahalenin men’ine karar verilir. İkinci aşamada ise, ecrimisil talebinin kabul edilip edilmediği değerlendirilir.

İlginizi çekebilir; Ceza Mahkemesi Zarar Giderme Dilekçe Örneği

Müdahalenin Men’i Ve Ecrimisil Dava Dilekçesi Örneği
Müdahalenin Men’i Ve Ecrimisil Dava Dilekçesi Örneği

Müdahalenin Men’i ve Ecrimisil Dava Dilekçesi Örneği

ANTALYA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                      : 

VEKİLİ                       : AV NUH NACİ ÖZKAN

DAVALI                      : 

KONU                         : Müdahalenin Men’i ve Ecrimisil Talebimizdir.

AÇIKLAMALAR           :

1- Davalı, müvekkilimizin ağabeyidir. Müvekkilimiz ve davalının babası olan müşterek muris ………….’in terekesinde yer alan taşınmazlara davalı uzun yıllardan beri müdahalede bulunarak ekip biçmiş, diğer hissedarların bu yerlerden faydalanmasına izin vermemiştir. Bu taşınmazlardan elde ettiği geliri de diğer mirasçılara payları oranında dağıtmamış, kendi kullanmıştır.

2- Müvekkilimiz uzun süre davalıyı şifahi olarak uyarmış, bu uyarıya rağmen davalı taşınmazlar üzerindeki müdahalesine devam etmiş, taşınmazlardan elde ettiği gelirlerden hissesi oranında müvekkilimize pay vermemiştir.

3- ……. Noterliğinden ../../…. Tarih ve ….. Yevmiye No ile çekilen ihtarnamede Müşterek murise ait taşınmazların kendi hissesi oranında kullanılması aksi takdirde ecrimisil talep edileceği kendisine bildirilmiş ise de, bu ihtarda sonuçsuz kaldığından bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER    : MK.m.640,702,995, HUMK, BK ve Sair Mevzuat.

DELİLLER                   :

1.      Veraset İlamı.

2.      Tapu Kayıtları,

3.      Keşif ve Bilirkişi İncelemesi,

4.      Tanıklar,

5.      Yasal ve Takdiri Diğer Deliller.

İSTEM SONUCU         Arz edilen nedenlerle davalının müşterek muris ……………’e ait ….. Köyünde bulunan …. parça taşınmaz üzerinde müvekkilimizin hissesi oranındaki müdahalesinin men’ine, fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla geriye dönük …. yıllık ………..-TL ecrimisilin yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederiz.                                                                                                               

DAVACI VEKİLİ

AV NUH NACİ ÖZKAN

                        ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                      : 

VEKİLİ                       : AV NUH NACİ ÖZKAN

DAVALI                      : 

KONU                         : Müdahalenin meni ve tazminat talebimizdir. 

AÇIKLAMALAR           :

1- Davalının müvekkilimize ait olan ….. İli, …… İlçesi, ….. Köyü, … Ada, … Parsel de tapuya kayıtlı  …. m2’lik arsasının yanında bitişik bir arsası mevcuttur.

2- Arsasında inşaat yapmaya başlayan davalı, bu esnada müvekkilimize ait arsanın da yaklaşık …. m2’sine tecavüz etmiştir.

3- Müvekkilimiz gerekli ölçümleri yaptırmış ve davalıyı, ……….. Noterliğinin ../../…. tarih ve ……… yevmiye numaralı ihtarnamesi ile uyarmıştır. Davalı müvekkilimize cevap dahi vermemiştir. Müvekkilimizin iyiniyetli çabaları da sonuç vermemiştir.

4- Davalının müvekkilimizin arsasına haksız tecavüzünün önlenmesini ve arsa ile ilgili ecrimisil ödenmesini talep zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER    : MK.m.683/2 ve sair mevzuat.

DELİLLER                   : Tapu kaydı, keşif, bilirkişi  incelemesi, tanık beyanları ve sair deliller.

TALEP SONUCU         : Açıklanan nedenlerle, müvekkilimize ait gayrımenkule davalı tarafından yapılan haksız tecavüzün önlenmesine, arsa üzerindeki binanın yıkılmasına, arsasının …. m2’lik kısmını binanın yapıldığı tarihten bu yana kullanamayan müvekkilimize davalı tarafından, aylık …………..-TL üzerinden kira karşılığı olmak üzere toplam ……………-TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesine, yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

                                                                                                                      DAVACI VEKİLİ

AV NUH NACİ ÖZKAN

Yorum yapın

Hemen Ara