Tevdi Mahalli Tayini Dava Dilekçesi Örneği

Av.Naciozkan

Tevdi mahalli tayini, kira borcunu ödemek isteyen kiracının, kira bedelini alacaklının temerrüde düşmesi durumunda, hasar ve giderleri alacaklıya ait olmak üzere, teslim edeceği şeyi tevdi ederek borcundan kurtulması amacıyla açılan bir dava türüdür.

Tevdi mahalli tayini davasının açılabilmesi için bazı şartların varlığı gerekir. Bu şartlardan biri, kira borcunun muaccel olmasıdır. Bir diğer şart ise, kiralayanın kira bedelini almaktan imtina etmesidir.

Tevdi mahalli tayini davasında, mahkeme tarafından genellikle bir devlet bankasına müzekkere yazılarak kiraya veren adına hesap açılması istenir ve kiracı tarafından kira bedelinin bu hesaba yatırılmasına karar verilir.

Bu makalede, tevdi mahalli tayini dava dilekçesi nasıl hazırlanır, bu konudaki hukuki düzenlemeler nelerdir ve dava dilekçesinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir gibi konulara değinilecektir.

Tevdi Mahalli Tayini Dava Dilekçesi Örneği
Tevdi Mahalli Tayini Dava Dilekçesi Örneği 2

Tevdi Mahalli Tayini Dava Dilekçesi Örneği

MÜLK SAHİPLERİ ÖDEDİĞİNİZ KİRAYI İADE EDİYOR İSE SULH HUKUK MAHKEMESİNE BAŞVURUP TEVDİ MAHALLİ TAYİNİ İSTEMENİZ GEREKMEKTEDİR.

          NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE
                                                                                                    ADANA

DAVACI                       : 
VEKİLİ                         :Av. Nuh Naci ÖZKAN-Adres ANTETTEDİR
DAVALI                       : 
ADRES                         : 
KONU                          : Tevdi mahalli tayini istemimizden ibarettir
AÇIKLAMALAR       :

Müvekkilim                                                    arasında Adana ili Seyhan ilçesi Gürselpaşa mahallesi                                                 adresinde bulunan taşınmazla ilgili 20/03/2022  başlangıç tarihli ve yıllık 35.000  TL ödenecek şeklinde ekte sunmuş olduğumuz yazılı kira akdi yapılmıştır.

Müvekkilim yeni yıl geldiğinde taraflar sözleşmede kararlaştırılan artırım oranı yüzde on olmasına rağmen müvekkilim iyi niyetli davranarak yüzde 25 artış yaparak  yeni döneme ait kirayı 16/03/2023 tarihinde mülk sahibine ait Vakıf Bankası nezdinde bulunan TR05 0001 5001 5800 7302 XX67 XX numaralı hesabına  göndermiş ancak karşı taraf bir gün sonra müvekkilin hesabına parayı geri göndermiştir. Müvekkilim tekrardan 20/03/2022 tarihinde bir yıllık kira bedelini mülk sahibine göndermiş ancak mülk sahibi aynı gün parayı iade olarak geri göndermiştir.

 Müvekkil bu durumu karşı tarafa sorduğunda, FAHİŞ KİRA ARTIŞI TALEP ETTİĞİNİ eğer bunu karşılamayacak ise  taşınmazı derhal boşaltması gerektiğini yoksa taşınmazı hemen satacağını bu yüzden ödemeyi iade ettiğini beyan etmiştir. Yeni ev sahibinin kim olduğunu ve şahsa nasıl ulaşılabileceği hakkında bir bilgi veremeyeceğini söylemiştir. Müvekkilin kendisine herhangi bir ihtarname ulaşmadığı gibi taşınmazın satışı da bildirilmemiştir. Bu sebeplerle karşı tarafın temerrüde düştüğü açıktır.

Mülk sahibi bununla yetinmeyip Elektrik ve su aboneliklerini kapatarak evden çıkması hususunda baskı ve rahatsızlık vermektedir. Bu konuda savcılık şikayetimiz mevcuttur.


Türk Borçlar Kanunu’nun 107. maddesinde tevdi mahalli tayini için “Alacaklının temerrüde düşmesi durumunda borçlu, hasar ve giderleri alacaklıya ait olmak üzere, teslim edeceği şeyi tevdi ederek borcundan kurtulabilir. Tevdi yerini, ifa yerindeki hâkim belirler. Bununla birlikte ticari mallar, hâkim kararı olmadan da bir ardiyeye tevdi edilebilir.” ifadesi yer almaktadır.

Eski mülk sahibinin kasıtlı ve art niyetli olarak ödemeyi kabul etmediğini, Yeni mülk sahibinin temerrüt halinin gelecek yıllar kira parası için de söz konusu olacağı açık olup müvekkilin hukuki sorumluluğunu ön almak gerekmiştir. Bu sebeple “tevdi mahalli tayini” için mahkemenize başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.
 
HUKUKİ NEDENLER: Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun, Türk Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri.
HUKUKİ DELİLLER: Kira sözleşmesi, karşı tarafın hesabına yatırılan kira bedellerine ilişkin dekontlar, karşı tarafın parayı geri ödediğine ilişkin dekont, tanık  ve sair ilgili her türlü delil.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izaha çalıştığımız ve mahkemenizin re’sen göz önünde bulunduracağı nedenlerle müvekkilin kira bedelini yatıracağı bir tevdi mahalli tayini hakkında karar verilmesini, kötü niyetli olarak davanın açılmasına sebebiyet verdiği için yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine saygılarımızla arz ve talep ederiz. 20/03/2023

                                    Talep Eden Vekili
                                                     Av Nuh Naci ÖZKAN
                      ¸

EKLER: Banka Dekontları,Kira Sözleşmesi vs.

Yorum yapın

Hemen Ara