Şufa Dava Dilekçesi Örneği

Av.Naciozkan

Şufa hakkı, bir taşınmazın satışının, satışa konu taşınmazın hissedarlarına öncelikli olarak teklif edilmesi ve satışın hissedarlara teklif edilmeden üçüncü bir kişiye yapılması halinde, hissedarların bu satışı kendileri satın alma hakkıdır.

Şufa hakkı, aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:

 • Taşınmazın tamamının satışı durumunda
 • Taşınmazın bir kısmının satışı durumunda
 • Taşınmazın tamamının veya bir kısmının kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulması suretiyle satışı durumunda

Şufa hakkı, taşınmazın maliki veya hissedarları tarafından kullanılabilir.

Şufa hakkı, taşınmazın satışının öğrenildiği tarihten itibaren 1 ay içinde mahkemeye dava açılarak kullanılabilir.

Şufa dava dilekçesi, aşağıdaki hususları içermelidir:

 • Davacının kimliği
 • Davalı satıcının kimliği
 • Dava konusu taşınmazın özellikleri
 • Davacının, taşınmazın hissedarı olduğunun ispatı
 • Davacının, taşınmazın satışını öğrendiği tarih
 • Davacının, taşınmazın satış bedelini ve ödeme şeklini kabul ettiği

Şufa dava dilekçesi, bir avukat tarafından hazırlanmalıdır.

Şufa Dava Dilekçesi
Şufa Dava Dilekçesi Örneği 2

Şufa Dava Dilekçesi Örneği

…………… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

……….

DAVACI                      :

VEKİLİ                       : AV NUH NACİ ÖZKAN

DAVALI                      :

KONU                         : Şufa davasıdır. 

AÇIKLAMALAR          :

1- Müvekkilimiz ile ……………. müştereken ……. Mah. Ada …. parsel …. tapuda kayıtlı gayrimenkulun sahibidir. Müvekkilimizin gayrımenkuldeki hissesi 2\3, ……………….’nin hissesi ise 1/3’tür.

2- Müvekkilimiz ../../…. tarihinde gayrımenkuldeki diğer payın davalı tarafından satın alındığını öğrenmiş bulunmaktadır.

3- Gayrımenkulü aynı bedelle almaya hazır olan müvekkilimiz, kanuni şuf’a hakkını kullanmak istemektedir. Eğer mahkeme uygun görürse, müvekkilimiz mahkemenin belirteceği hesaba satış bedelini yatırmaya hazırdır.

4- Ancak müvekkilimizi daha önceden devre dışı bırakan davalı ile payın eski sahibinin bu kez de bu payı bir başkasına devretmesinden endişe etmekteyiz. Bu nedenle mahkemenizin müvekkilimizin sonradan mağdur olmasını önlemek amacı ile, gayrımenkuldeki davalıya ait payın üçüncü kişilere satışının önlenmesi bakımından tedbir kararı vermesini istemekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER    : MK.m.732,733,734 ve sair mevzuat.

DELİLLER                   : Tapu kayıtları, tanık beyanları ve diğer deliller.

TALEP SONUCU         Açıklanan nedenlerle davaya konu davalıya ait payın tapu kaydının iptali ile müvekkil adına tescil edilmesine, dava süresince dava konusu payın üçüncü kişilere devrinin önlenmesi hususunda İhtiyati Tedbir kararı verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımızla talep ederiz.

                                                                                                                       DAVACI VEKİLİ

AV NUH NACİ ÖZKAN

“Şufa Dava Dilekçesi Örneği” üzerine 2 yorum

 1. Önalım hakkı (şufa) davasında noterden tebligat yapılmadıysa ve satıştan 1 yıl geçmişse, bedelde muvazaa iddiası olmaması durumunda tapuda gösterilen bedel üzerinden mi kullanılır yoksa güncel bedel üzerinden mi kullanılır?

  Yanıtla

Yorum yapın

Hemen Ara