Hizmet Tespit Davası Dilekçe Örneği

Av.Naciozkan

Hizmet tespit davası, işçinin, işveren tarafından sigortasız çalıştırıldığının tespiti ve bu süreler için sigorta primlerinin ödenmesi talebiyle açılan bir dava türüdür.

Hizmet tespit davasının açılabilmesi için, işçinin, işveren tarafından sigortasız çalıştırıldığına dair yeterli delil sunması gerekir. Bu deliller, işçinin işverene ait iş yerinde çalıştığına, işverene karşı iş görme ediminin yerine getirildiğine ve bu süreler için sigorta primlerinin ödenmediğine dair deliller olabilir.

Hizmet tespit davası, iş mahkemesinde açılır. Davanın açılabilmesi için, işçinin, işverene karşı dava açma hakkının bulunmaması gerekir.

Hizmet tespit davasının açılması, işçinin, sigortalı olarak kabul edilmesi ve bu süreler için sigorta primlerinin ödenmesi açısından önemlidir.

Bu makalede, hizmet tespit davası dilekçesi nasıl yazılır, hangi bilgilere yer verilir ve dilekçe örneğine nasıl ulaşılır gibi konular ele alınacaktır.

Hizmet Tespit Davası Dilekçe Örneği

    İŞ MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                  ADANA

DAVACI                    :  

VEKİLLERİ               :  Av. NUH NACİ ÖZKAN

DAVALILAR             : 

                                       2-Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü-Ankara

KONU                         :  Sigorta hizmet süresinin tespiti talebidir.

ANLATIMI           :    1-Müvekkilimiz 08.11.2017 tarihinden 18.01.2021 tarihine kadar kesintisiz olarak davalı işyerinde       …………………..sigorta sicil numarası ile çalışmıştır.                                   Müvekkilimiz bu süreler zarfında, aralıksız ve kesintisiz olarak çalıştırılmasına rağmen, eksik yatırılmıştır.

                                   2-Müvekkilimizin, ………………………………tarihine kadar olan kesintisiz ve sürekli çalışmalarının, sigortalı hizmetlerinden sayılmasına ve tespit edilecek bu hizmetlerle ilgili olarak, dönem bordroları ve bildirgelerin, işveren ile ilgili kurum tarafından düzenlenerek verilmesi amacıyla, işbu davayı açma zorunluluğumuz doğmuştur.

DELİLLER              : Tanık beyanları, Maliye Bakanlığı yoklama fişi, tutanak fotokopisi, sigortalı işe giriş bildirgesi ile ikamesi kabil her türlü yasal delil

KANUNİ DELİLLER   : İş K. SSK Kanunu ve ilgili yasal mevzuat hükümleri.

NETİCE-İ TALEP        : Arz ve izah ettiğimiz nedenlere binaen;

                                         1-Davamızın kabulü ile müvekkilimizin davalı işverene ait işyerinde ……………………………………….tarihine kadar sürekli ve kesintisiz bir hizmet ilişkisi ve statüsü içinde çalıştığının tespitine ,

                                         2-Sigorta prim ve ödeneklerinin almış olduğu net ücrete göre yıllar itibarı ile hesaplanarak davalı işverenden kesilmesine

                                         3-Bu işlemlerin davalı SSK Genel Müdürlüğü’nce yapılması ve tatbiki suretiyle yürütülmesine karar verilmesi

                                        4-Yargılama giderleri ile avukatlık vekalet ücretinin davalı taraflara yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz. 25.05.2023

                                                                                                                 Davacı vekilleri

                                                                                                   Av. NUH NACİ ÖZKAN

Ek: Vekaletname fotokopisi

Sigortalı işe giriş bildirgesi

Maliye Bakanlığı yoklama fişi,tespit tutanağı

Yorum yapın

Hemen Ara