Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Dava Dilekçesi Örnekleri

Av.Naciozkan

Evlilik birliği, eşlerin karşılıklı sevgi, saygı ve sadakat temelinde kurdukları bir kurumdur. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, evlilik kurumunun çökmesine yol açabilecek bir durumdur.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, eşlerin evlilik birliğinden olan beklentilerini karşılayamaması nedeniyle evlilik kurumunun çökmeye başlaması durumudur. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, eşlerin birlikte yaşamaktan vazgeçmesine ve boşanma davasına başvurmasına neden olabilir.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Dava Dilekçesi

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açmak isteyen eşler, öncelikle mahkemeye bir dilekçe vermelidir. Dilekçede, eşlerin kimlik bilgileri, evlilik tarihi, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylar ve talepler yer almalıdır.

İlginizi çekebilir; Ayrılık Nedeniyle Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Dava Dilekçesi Örnekleri
Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Dava Dilekçesi Örnekleri 2

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Dava Dilekçesi Örnekleri

 İSTANBUL NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

……….

DAVACI                      :

VEKİLİ                       :      AV NUH NACİ ÖZKAN                            

DAVALI                      :  

KONU                         : Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Talebi.

AÇIKLAMALAR          :

1- Taraflar ….. yılından beri evli olup evlilik kayıtları …… İli, …… İlçesi, ….. Mahalle, …/.. Cilt, … sayfa, …. sıra nodadır. Tarafların bu evliliklerinden ../../…. doğumlu …….. isimli müşterek çocukları bulunmaktadır.

2- Taraflar birbirlerini severek evlenmelerine rağmen evlendikten kısa bir süre sonra aralarında fikren ve ruhen anlaşamamalarından dolayı geçimsizlik baş göstermiştir. Bu duruma bir de davalının kusurlu hareketleri eklenince evlilik birliği temelinden sarsılmış olup, taraflar iki yıldan beri ayrı yaşamaya başlamışlardır.

3- Davalı eşini aşırı derecede kıskanmakta ve devamlı olur olmaz nedenlerle huzursuzluk çıkartmaktadır. Öte yandan davalı, işten eve geç gelmekte olup ev işleriyle yeteri kadar ilgilenmemektedir. Boş zamanının çoğunu da kahvede arkadaşlarıyla oyun oynayarak geçiren davalı, eşine ve çocuğuna karşı son derece ilgisizdir.

4- Taraflar arasında baş gösteren şiddetli geçimsizlik evlilik birliğinin devamını imkansız hale getirmiştir. Tarafların tekrar bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün değildir.

HUKUKİ SEBEPLER    : MK.m.166, HUMK ve Sair Mevzuat

DELİLLER                   : Nüfus Kayıtları, Tanıklar ve Sair Yasal Deliller.

TALEP SONUCU         Arz edilen nedenlerle evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve tarafların bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün olmadığından boşanmalarına, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz.

                                                                                       Davacı Vekili

                                                                            AV NUH NACİ ÖZKAN 

                                

     20a                                                          

………. AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

……….

DAVACI                      :

VEKİLİ                       :AV NUH NACİ ÖZKAN 

DAVALI                      :  

KONU                         : Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Talebi.

AÇIKLAMALAR           :

1- Müvekkilimiz ile davalı ../../…. tarihinde evlenmiş olup, evlilik kayıtları, ….. İli, ….. İlçesi, ….. Mahallesi, ../.. Cilt No, …. Kütük No, …. Sayfa No.dadır. Tarafların bu evliliklerinden ….. doğumlu .. yaşında ……… isimli … adet çocukları bulunmaktadır.

2- Taraflar arasında evlendikten çok kısa bir süre geçimsizlik baş göstermiş, fikren ve ruhen anlaşamamaları sonucu aralarında baş gösteren geçimsizlik evlilik birliğini temelinden sarmıştır. Davalının da kusurlu hareketleri ve evlilik birliğinin kendisine yüklediği edimleri yerine getirmemesi sonucu, evlilik birliği çekilmez bir hal almıştır.

3- Müvekkilimiz sabır ve anlayış göstererek evlilik birliğinin devamı için çaba harcamış ise de davalı bu yönde bir çaba sarf etmemiş aksine ailesinin de etkisi altında kalarak müşterek haneyi terk etmiş ve annesinin yanına gitmiştir. İki yıldan beri taraflar ayrı yaşamaktadırlar.

4- Davalı müvekkilimizin tüm ısrarlarına rağmen müşterek haneye dönmemiştir. Müvekkilimiz çocuğunu görmek istediğinde davalı ve yakınları tarafından tehdit edilmiş, hatta davalı daha da ileri giderek çocuğu kapı önüne bırakacağını beyan etmiştir. 

5- Müvekkilimizin doğduğundan beri hiç görmediği çocuğunu dava sonuçlanıncaya kadar görebilmesi için müşterek küçük çocukla davacı baba arasında tedbir yoluyla şahsi münasebet tesisi kurulmasını talep etmekteyiz.

6- Evlilik birliği davalının kusurlu hareketleri sonucu temelinden sarsılmış olup, tarafların tekrar bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün değildir. Bu nedenlerle tarafların boşanmaları ve dava sonuçlanıncaya kadar davacı baba ile müşterek çocuk arasında şahsi münasebet tesisi bakımından bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER    : MK.m.166, HUMK ve İlgili Mevzuat.

DELİLLER                  : Nüfus Kayıtları, Tanık, Yasal ve Takdiri Diğer Kanıtlar

TALEP SONUCU         : Arz edilen nedenlerle davalının kusurlu hareketleri sonucu evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve tarafların yeniden bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün olmadığından tarafların boşanmalarına, müşterek küçük çocuğun velayetinin davacı babaya verilmesine, dava sonuçlanıncaya kadar müşterek çocuk ile müvekkilimiz arasında şahsi münasebet tesisine, yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederiz.

                                                                                                          DAVACI VEKİLİ

AV NUH NACİ ÖZKAN 

    21a                                                            

İZMİR NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 DAVACI                     :

 VEKİLİ                      : AV NUH NACİ ÖZKAN 

 DAVALI                                 :

 KONU                        : Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Talebi.

 AÇIKLAMALAR          :

1- Müvekkilemle  davalı bundan … ay önce evlenmişlerdir. Tarafların müşterek çocukları  yoktur.

2- Davalı eş ile müvekkilim evlendikleri günden beri davalının annesiyle beraber oturmaktadır. Bu evlilik daha ilk günlerden itibaren müvekkilim için çekilmez bir hal almıştır. Çünkü davalının annesiyle beraber oturmaları, tahammül edilemeyecek derecede birçok olumsuzluklara neden olmuştur.                             

3- Evlilik birliğinde önemli olan, hoşgörü çerçevesinde birlikteliği sürdürerek sorunları çözmek ve hayatı paylaşmak olmalıdır. Ancak müvekkilimin aile yaşantısı davalının annesiyle birlikte yaşamalarından kaynaklanan olumsuzluklara yol açmış, davalı eş kendi iradesiyle karar alamayarak hareket edemeyerek annesinin etkisinde kalıp müvekkilimin evlilik birliğine olan güvenini yitirmesine neden olmuştur.                               

4- Davalı eş şu anda işsizdir. Ayrıca henüz askerliğini de yapmamıştır. Bunun yanısıra bekar bir erkek gibi davranmakta hiçbir sorumluluğunu yerine getirmeyerek müvekkilimi depresyona sokmaktadır ve onun daima mutsuz ve güvensiz yaşamasına neden olmaktadır. Geçen zaman müvekkilim ile davalının ayrı dünyanın insanları olduğunu göstermiştir. Tüm bu sebeplerle tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER    : MK.m.166, HUMK ve sair mevzuat.

DELİLLER                  : Nüfus Kayıtları ve sair hukuksal kanıtlar.

TALEP SONUCU         : Yukarıda açıklanan nedenlerle artık müvekkilim için hiç bir anlam ifade etmeyen, müvekkilimin evlilik birliğinden olan beklentilerini sona erdiren evliliğin sona erdirilerek tarafların boşanmasına, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

                                                                                  DAVACI VEKİLİ

                                                                               AV NUH NACİ ÖZKAN 

22a

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 DAVACI                     :

 VEKİLİ                      : AV NUH NACİ ÖZKAN 

 DAVALI                                 :

KONU                         : Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Talebi.

AÇIKLAMALAR          :

1- Müvekkilem ile davalı evli olup, evlilik kayıtları ……. İli, ……. İlçesi, ……. Mahallesi/Köyü, …/.. Cilt, .. Sayfa, … Kütük Sıra No.dadır. Tarafların bu evliliklerinden çocukları olmamıştır.

2- Tarafların fikren ve ruhen anlaşamamaları sonucu aralarında geçimsizlik baş göstermiştir. Müvekkilem iyiniyetle anlayış ve sabır göstererek uyuşmazlıkları gidermeye çalışmışsa da, bunda başarılı olamamış ve her geçen gün eşinden daha da uzaklaşmıştır. Taraflar arasında baş gösteren şiddetli geçimsizlik evlilik birliğinin devamını imkansız hale getirmiştir. Tarafların tekrar bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün değildir. Boşanmaya sebep olan olaylarda müvekkilemin herhangi bir kusuru mevcut değildir.

 4- Öte yandan, herhangi bir geliri bulunmayan ve boşanmayla yoksulluğa düşecek olan müvekkilemin bu mağduriyetinin giderilmesi için lehine yoksulluk nafakasına hükmedilmesi gerekir.

5- Bu sebeple tarafların boşanmasına ve müvekkilem yararına yoksulluk nafakasına  hükmedilmesine karar verilmesini talep zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER    : MK.m.166, HUMK ve Sair Mevzuat.

DELİLLER                   : Nüfus Kayıtları, Tanık, Yasal ve Takdiri Diğer Deliller  

TALEP SONUCU         Arz edilen nedenlerle evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve tarafların bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün olmadığından boşanmalarına, müvekkilem yararına aylık ….-TL yoksulluk nafakasına, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederim.

                                                                                   DAVACI VEKİLİ

                                                                         AV NUH NACİ ÖZKAN 

Yorum yapın

Hemen Ara