Ayrılık Nedeniyle Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

Av.Naciozkan

Boşanma, evliliğin sona ermesi anlamına gelir. Boşanma davası, eşlerden birinin diğer eşe karşı açtığı bir davadır. Boşanma davaları, anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma olarak ikiye ayrılır.

Anlaşmalı boşanma, eşlerin boşanmayı karşılıklı olarak kabul ederek anlaştıkları bir dava türüdür. Çekişmeli boşanma ise, eşlerden birinin boşanmayı talep etmesi ve diğer eşin buna karşı çıkması durumunda açılan bir dava türüdür.

Çekişmeli boşanma davalarında, boşanma sebebine göre farklı dava türleri açılabilir. Ayrılık nedeniyle boşanma davası, eşlerin en az iki yıl ayrı yaşamaları ve bu ayrılığın evlilik birliğini temelden sarsmış olması halinde açılabilen bir dava türüdür.

Ayrılık Nedeniyle Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

MERSİN AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                      :

VEKİLİ                       :        AV NUH NACİ ÖZKAN   

DAVALI                      :        

KONU                         : Ayrılık Nedeniyle Boşanma Talebimizdir.      

AÇIKLAMALAR           :

1- Müvekkilimiz davalı ile 11 yıldır evlidir. Evliliklerinde ………. isimli …. yaşlarında …. adet çocukları bulunmaktadır. Evlilik kayıtları, ….. İli, ….. İlçesi, ….. Mahallesi, …… Cilt No, …… Sayfa No ve …… Kütük Sıra Nodadır.

2- Müvekkilimiz, eşinin evlilikle ilgili görevlerini yerine getirmemesi ve çocuklarını ve eşini ihmal etmesi nedeni ile ……. Asliye hukuk Mahkemesi’ nde  ../….. Esas sayılı dosya ile boşanma davası açmış, mahkeme ise bu davada taraflar için bir yıllık ayrılık kararı vermiştir. Mahkemenin ../../…. tarihli ve ../….. Karar Sayılı kararı taraflara tebliğ edilmiş ve kesinleşmiştir.

3- Kesinleşme tarihinden itibaren bir yıl geçmesine rağmen taraflar arasında uzlaşma olmamış ve fiilen de bir araya gelmemişlerdir. Bu sebeple tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep zarureti doğmuştur.

YASAL NEDENLER     : MK, HUMK ve sair mevzuat.

KANITLAR                  : Nüfus kayıtları, tanık beyanları ve sair deliller.

CEVAP SÜRESİ           : 10 Gündür

İSTEM SONUCU         : Açıklanan nedenlerle tarafların  boşanmalarına, müşterek çocukların velayetinin davacıya verilmesine, yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz.

                                                                                                             DAVACI VEKİLİ

AV NUH NACİ ÖZKAN

Yorum yapın

Hemen Ara