Konkordatoda Görevli ve Yetkili Mahkeme

Av.Naciozkan

Konkordato, bir borçlunun, alacaklılarıyla yaptığı anlaşmayla, borçlarının bir kısmını veya tamamını ödeyerek, iflastan kurtulmasıdır. Konkordato, İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Konkordatoda Görevli Mahkeme

Konkordato talebinde bulunulabilecek yetkili ve görevli mahkeme, borçlunun iflasa tabi olup olmamasına göre değişmektedir.

  • İflasa tabi borçlular için, borçlunun işlem merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesi görevli ve yetkilidir.
  • İflasa tabi olmayan borçlular için, borçlunun yerleşim yeri asliye ticaret mahkemesi görevli ve yetkilidir.

Konkordatoda Yetkili Mahkeme Sorgulama

Konkordato talebinde bulunulabilecek yetkili ve görevli mahkemeyi, borçlunun TC kimlik numarası veya vergi numarası ile sorgulama yapılabilir. Sorgulama, e-devlet üzerinden veya TBB’nin resmi internet sitesinden yapılabilir.

Konkordato
Konkordatoda Görevli Ve Yetkili Mahkeme 2

Konkordatoda Görevli ve Yetkili Mahkeme

Konkordatoda görevli ve yetkili mahkemenin belirlenmesi büyük önem arz etmektedir. Merkezi Adana’da bulunan Özkan Hukuk Bürosu konkordato sürecini en iyi şekilde yönetmek için ekip olarak sizlere hizmet vermeye hazırız.

Yetkili ve görevli mahkeme; iflasa tabi olan borçlu için 154 üncü maddenin birinci veya ikinci fıkralarında yazılı yerdeki, iflasa tabi olmayan borçlu için yerleşim yerindeki asliye ticaret mahkemesidir (İİK m. 285,III).

Buna göre, konkordato başvurusunun yapılacağı mahkeme, bir başka ifade ile görevli mahkeme asliye ticaret mahkemesidir. 7101 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce görevli mahkeme icra (hukuk) mahkemesi idi. Değişiklikle konkordato prosedürü hakkında karar verme yetkisinin dar yetkili icra mahkemesinden alınarak ticaret mahkemesine verilmiş olması isabetli olmuştur.

Yetkili mahkeme, bir diğer ifadesi ile hangi yerdeki mahkemenin konkordato talebi hakkında karar vereceği İcra ve İflas Kanunu m. 154 hükmüne yollama yapılmıştır. İcra ve İflas Kanunu m. 154, I ve II hükümleri şu şekildedir;

Konkordato Yetkili Mahkeme

İflas yoluyle takipte yetkili merci, borçlunun muamele merkezinin bulunduğu mahaldeki icra dairesidir.

Merkezleri yurt dışında bulunan ticari işletmeler hakkında yetkili merci, Türkiye’deki şubenin, birden ziyade şubenin bulunması halinde merkez şubenin bulunduğu yerdeki icra dairesidir.

Buna göre;

İflasa tabi olmayan borçlu bakımından konkordato için yetkili ticaret mahkemesi borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesidir.

Merkezleri yurt dışında bulunan ticari işletmeler hakkında yetkili merci, Türkiye’deki şubenin, birden ziyade şubenin bulunması halinde merkez şubenin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesidir.

İflasa tabi olmayan borçlu bakımından konkordato için yetkili mahkeme, borçlunun yerleşim yerindeki asliye ticaret mahkemesidir.

Bir yerde asliye ticaret mahkemesinin bulunmaması durumunda o yer asliye hukuk mahkemesi asliye ticaret mahkemesi sıfatıyla konkordato bakımından görevli olacaktır.

Bir yerde birden fazla asliye ticaret mahkemesinin bulunması halinde konkordato bakımından hangi mahkemenin görevli olacağı 7101 sayılı Kanunun Geçici 14. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu hüküm, ‘Hakimler ve Savcılar Kurulu, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrasındaki belirleme yetkisi kapsamında iflas ve konkordato konusunda uzman asliye ticaret mahkemesini, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki hafta içinde belirler’ şeklindedir.

Bu maddeye göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu, iflas ve konkordato konusunda uzman asliye ticaret mahkemesini, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki hafta içinde belirleyecek. 7101 sayılı Kanun 15.03.2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdiğine göre 31.03.2018 tarihine kadar bu mahkemelerin belirlenmesi gerekir. Bu yazının kaleme alındığı tarih itibariyle süre dolmuş olmasına rağmen herhangi bir belirleme yapılmamıştır.

Bu tarihe kadar belirleme yapılmaması durumunda mevcut tüm asliye ticaret mahkemelerinin hepsinin bu konuda yetkili olduğu kabul edilerek müracaat edilebilir. Bundan sonraki süreçte belirleme yapılması durumunda ise talebin görülmekte olduğu mahkeme dosyayı belirlenen mahkemeye gönderecektir. Buradaki iş bölümü ilişkisi bir görev ilişkisi olup dava şartı teşkil etmektedir. Dolayısıyla taraflarca her zaman ileri sürülebileceği gibi mahkemece de re’ sen dikkate alınmak durumundadır.

Yorum yapın

Hemen Ara