Bankaya Karşı Menfi Tespit Dava Dilekçesi Örneği

Av.Naciozkan

Menfi tespit davası, bir kişinin, kendisine karşı ileri sürülen bir borcun olmadığının tespitini talep ettiği bir dava türüdür. Bankaya karşı menfi tespit davası, bir kişinin, bankanın kendisine ait olmayan bir borcun tahsili için yaptığı işlemleri durdurmak amacıyla açtığı bir davadır.

Bankaya karşı menfi tespit davası, aşağıdaki durumlarda açılabilir:

  • Banka, kişinin hesabına yanlışlıkla bir borç kaydettiyse
  • Banka, kişinin hesabına borç kaydederken hatalı işlem yapmışsa
  • Banka, kişinin hesabını başka birinin borcu için bloke etmişse

Bankaya karşı menfi tespit davası, asliye hukuk mahkemesinde açılır. Davanın açılabilmesi için, kişinin, kendisine karşı ileri sürülen borcun olmadığını ispat etmesi gerekir.

Bankaya karşı menfi tespit davası dilekçesinde, aşağıdaki hususlar belirtilmelidir:

  • Davacının kimliği
  • Davalı bankanın kimliği
  • Dava konusu borcun miktarı ve niteliği
  • Davacının, borcun olmadığını ispat eden delilleri

Bankaya karşı menfi tespit davası, önemli hukuki sonuçları olan bir davadır. Bu nedenle, banka tarafından haksız yere borca itiraz edilen kişilerin, bir avukattan yardım almaları tavsiye edilir.

Bankaya Karşı Menfi Tespit Dava Dilekçesi Örneği

ADANA Asliye Hukuk (Ticaret)Mahkemesi Başkanlığı ‘na

                                                                Dava Dilekçesidir                                       

Davacı: 1.

2. 

Karşı taraf: Türkiye Halk Bankası A.Ş.

(davalı)

Dava konusu:GenelKredi Yeniden Yapılandırma Sözleşmelerinde  belirtilen 70.235.86 TL tutar, 82.765 TL faiz  şartı,BSMV.KKDF,F.Gid.V,TahsilH.kadarborçlubulunmadığımızın  menfi  tesbit davası yoluyla tesbiti talebidir.

Dava değeri           :70.235.86 TL

  1. Bankanın  tarafımızdan olan istemi yasal değildir.

Davalı Banka tarafından yapılan hesaplamalar genel kabul görmüş ilkelere aykırı olarak, fahiş, kanununa, ahlaka ve adaba aykırıdır. Şöyle ki;

Yeniden Yapılandırmaya esas alınan  borç aslı ,faiz  vekalet ücreti miktarını kabul etmiyoruz. Bu miktarların geçerli anapara tutarları esas alınarak aşağı çekilmesinin ve sözleşmenin bu çerçevede uyarlanmasını talep ederiz.,% 5BSMV,%6KKDF,%5 faizin gider vergisi, ve tahsil harcı ,ile aşkın ücreti vekaletin, tarafımıza yükletilemeyeceği Yasa ve Genel Tebliğlerin amir hükmü gereğidir. Bu kalemlerin silinmesini talep ederiz.

I.Kredi  Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi

Kredi Sözleşmesindeki Anapara tutarı, 5.584 TL; 21.2.2008-8.4.2009 tarihleri arası işlemiş faizi, 1.340 TL’dir.Yeniden yapılandırma başlangıcı giydirilmiş tutar 5.924 TL’dir. Kredi  Yeniden yapılandırma sözleşmesi gereğince (m.2,Ana Ödeme Tablosu) gereğince /yıllık/ % 24 olarak kabul edilmiştir.Buna göre 4 yıllık faiz tutarı 4.154 Tl; Ücret tarifesine göre av. Ücreti 1.782 TL olmak üzere , I. Dosya toplam borcu: 14.667.600 TL’ dir. Bankanın Yeniden Yapılandırma Yasası ve TTK.nu  hükümlerine aykırı olarak bileşik(mürekkep) faiz talebine hakkı yoktur.Kanununa aykırı olan bu hesap kesimlerinin  sözleşmede yazılmamış sayılmasına ve iptaline karar verilmesini talep ederiz

II.Kredi Yeniden Yapılandırma  Sözleşmesi,

 Kredi  Yeniden Yapılandırma Sözleşmesindeki Anapara tutarı, 42.484.945 TL; 21.2.2008-8.4.2009 tarihleri arası dahil; Kredi  Yeniden yapılandırma sözleşmesi gereğince (m.2,Ana Ödeme Tablosu) gereğince /yıllık/ % 24 olarak kabul edilen esasa göre 5 yıllık faiz tutarı 20.375.7 Tl; Ücret tarifesine göre av. Ücreti 5.250 TL olmak üzere , II. Dosya toplam borcu: 59.514.900 TL’ dir. Her iki Dosyadan Yaeniden yapılandırma tutarları dahil; 2014 yılı itibari ile borç tutarı toplam:74.192.500Tl’ye baliğ olmaktadır.Her iki dosyadan Bdavalı Bankanın talep ettiğ tutar ise, Bankanın Yeniden Yapılandırma Yasası ve TTK.nu  hükümlerine aykırı olarak bileşik(mürekkep) faiz talebine hakkı yoktur.Kanununa aykırı olan bu hesap kesimlerinin  sözleşmede yazılmamış sayılmasına ve iptaline karar verilmesini talep ederiz.

O nedenle, geçerli bir Genel Kredi Sözleşmesi bulunmaması sarahati önünde; Muhammet Duman hakkında geçerli bir kefaletin varlığından da sözedilemez. Akit (Genel Kredi Sözleşmesi) mutlak surette hükümsüzdür.Yargıç bu koşulu res’en gözetmekle yükümlüdür.Geçersiz sözleşme uyarınca, bir alacaktan sözedilemez.

Öyle olunca, şekil noksanına karşı aktin yerine getirilmesi istenemez. Ortada, eksik bir borç dahi yoktur.

Geçersiz sözleşme hükmü uyarmca, davalı Bankanın tek taraflı iradesine bırakılan faiz oranını arttırma ile ilgili yetkinin kullanılmasında objektif (nesnel) iyiniyet kuralları içinde davranılması MK.nun 2. maddesinin uyulması gereken emredici bir hükmüdür. Alacak miktarına, faiz şartına, BSMV;KKDF, ve gider vergisi,tahsil harcı,tarife dışı avukatlık ücreti, müşteriye yükletilemez.Asıl sözleşme geçerli bulunmadığmdan bankaca, 82.765TL’lık,faiz,istemi de yasal değildir. Bankanm bu istemi, MY. 2 f1-2, MY. 23, BY. 19 ve 20, TTY. 20 f2 ‘de yer alan temel hukuk ilkelerine aykırı olup, geçersizdir.

II,BSMV, KKDF ve faizin gider vergisinden sorumlu mükellefin kim olduğu:

 5766 sayılı Kanuna dayanarak çıkarılan;

– Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın Seri: B Sıra No: 2 ve 3 sayılı TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (RG. 12.6.2008, S: 26904) ve 156 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği (RG: 12.7.2008, S: 26934 )ile,8.560.250 TL.lık  BSMV, KKDF ve bankalarca tahsil edilen faizin gider vergisi yükümlüsünü ilgili banka;yani davalı bankadır.Müşteriye yükletilemez.

III. Tahsil harcına ilişkin beyan ve İtirazlarımız

6.6.2008 tarihinde yürürlüğe giren 4.6.2008 tarih ve 5766 sayılı Kanunun 11/ç maddesiyle, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 123/son maddesi yeniden düzenlenmiş ve son fıkrada yer alan “harca tabi tutulmaz” ibaresi, “bu Kanun’da yazılı harçlardan müstesnadır” şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan bu son değişiklikle, bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslar arası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödemelerine ilişkin işlemler, borçlu alacaklı ayrımı yapılmaksızın 492 sayılı Harçlar Kanunu’nda yer alan yargı harçlarından da müstesna tutulmuştur. Nitekim, maddenin gerekçesinde bu değişiklik “492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 123. maddesinde kredilere ilişkin istisna hükmünün yargı harçlarını da kapsamı içine aldığı hususu açıklığa kavuşturularak uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi amaçlanmaktadır” şeklinde ifade edilmiştir. Diğer taraftan bu durum Yüksek Danıştay 9. Dairesi’nin bu yöndeki yerleşmiş birçok kararı ile de, kabul edilmiş bulunmaktadır (Danıştay 9. Dairesi 20.10.2008 T., 2006/4958 E., 2008/4769 K.; 15.10.2008 T., 2007/3486 E., 2008/4610 K.; 15.10.2008 T., 2005/3203 E., 2008/4591 K.; 15.10.2008 T., 2006/84 E., 2008/4597 K.).

Hukuki sebepler     :TTK,BK, 492 s.y;5766 s.y.1136 s.y. – Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın Seri: B Sıra No: 2 ve 3 sayılı TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (RG. 12.6.2008, S: 26904) ve 156 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği (RG: 12.7.2008, S: 26934 );Yeniden Yapılandırma Yasası;, icra İflas Kanunu Madde:72 ve ilgili mevzuat.

Kanıtlar: Banka ihbarnamesi, );Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi ;Yargısal kararlar,TTK, Bilirkişi incelemesi defter kayıtları, bilirkişi incelemesi vs. delil.

Sonuç ve istek: Yukarıda sunulu yasal ve bilimsel etkenlerden;

a. Yeniden Yapılandırma ilk ödeme diliminin yasanın amir hükmüne aykırı olarak 5.5.2009 olarak tespit edilmesi karşısında, mağduriyetimiz  ve işin önemi ile mustaceliyeti de  gözetilerek, ihtiyati tedbir hususunda karşı tarafa tebligattan sarfı nazar edilmesini,

b. Halkbankası İncirliova şubesince düzenlenmiş olan, 8.4.2009 tarihli (2008/903 Dosya nolu) ve yine,2008/912 no’lu; Kredi Yeniden Yapılandırma sözleşmelerine ilişkin olarak açılacak  tahsilat ve icra takbinin  durdurulması için taktir takdiren teminatsız oalarak,  İHTİYATİ TEDBİR KARARI verilmesini,

c. Dava dilekçesinin davalıya tebliği ile duruşmanın  teminini, ihtilaf konusu Yeniden Yapılandırma Genel Kredi Sözleşmesinin  faiz, tahsil harcı, ücreti vekalet, BSMV,KKDF, ve Faizin gider vergisine ilişkin kalemlerinin kanunun amir hükümlerine aykırı oalarak tahakkuk ettirilmesi sebebiyle  iptaline ve sözleşmenin gerçek  miktarlar üzerinden uyarlanmasına, Sözleşmeler gereüince yatırılan 8.500 TL! nin anaparadan mahsubu ile, Yeniden Yapılandırma Kredi Sözleşmelerinde  belirtilen miktarlar (70.235.86 Ana para, ve 82.7654 faiz,vs) kadar borçlu bulunmadığımızın  menfi Tesbit Davası suretiyle tesbitine;

d.   Masraf ve ileride tutacağım avukatın  avukatlık ücreti   ile %40 tazminatın  davalıya yükletilmesini, talep ve dava ederiz.

e. Davalı Bankanın  %20 den az olmamak üzere kötüniyet tazminatına  mahkum edilmesini talep ve dava ederiz.

DAVACI VEKİLİ

AV NUH NACİ ÖZKAN                                                                                                                                                             

Ek                                                   

Banka Kredi Sözleşmesi fotokopisi.

Yorum yapın

Hemen Ara