Terör Örgütü Propagandası Suçu

Av.Naciozkan

Terör Örgütü Propagandası Suçu; Örgüt propagandası, bir sonraki ideolojik, siyasi veya dini hedeflerini tanıtmak, destek kazanmak ve yaymak için kullanılan iletişim ve tanıtım faaliyetleridir. Bu tür propaganda genellikle mesajlarını yaymak için çeşitli medya ve iletişim kanallarını kullanır. Örgüt propagandası genellikle ideolojisini, hedeflerini ve eylemlerini tanıtmayı amaçlamaktadır. Örgüt propagandası, çeşitli yöntemler kullanılarak gerçekleştirilebilir: 1. Medya Yayınları: Örgütler genellikle kendi web siteleri, sosyal medya hesapları veya basılı yayınlar aracılığıyla mesajlar ve ideolojilerini yaymaya çalışırlar.

Terör Örgütü Propagandası Suçu
Terör Örgütü Propagandası Suçu 2

Terör Örgütü Propagandası Suçu

Propaganda suçları 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanun maddelerinde ayrı ayrı şekilde düzenlenmiştir. Genel manada propaganda toplumun bütününün yada belirli bir kesim inanç davranış ve tutumları yönlendirmek için kasıtlı olarak seçilmiş bilgileri çeşitli araçları kullanarak yayma ve ikna etme çabasıdır. 

Terör tanımı Madde 1– (Değişik birinci fıkra: 15/7/2003-4928/20 md.) Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir.

Terör suçlusu  Madde 2 – Birinci maddede belirlenen amaçlara ulaşmak için meydana getirilmiş örgütlerin mensubu olup da, bu amaçlar doğrultusunda diğerleri ile beraber veya tek başına suç işleyen veya amaçlanan suçu işlemese dahi örgütlerin mensubu olan kişi terör suçlusudur. Terör örgütüne mensup olmasa dahi örgüt adına suç işleyenler de terör suçlusu sayılır. 

Madde 7 – (Değişik: 29/6/2006-5532/6 md.) Cebir ve şiddet kullanılarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle, 1 inci maddede belirtilen amaçlara yönelik olarak suç işlemek üzere, terör örgütü kuranlar, yönetenler ile bu örgüte üye olanlar Türk Ceza Kanununun 314 üncü maddesi hükümlerine göre cezalandırılır. Örgütün faaliyetini düzenleyenler de örgütün yöneticisi olarak cezalandırılır.  (Değişik ikinci fıkra: 11/4/2013-6459/8 md.) Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur. (Ek cümle:17/10/2019-7188/13 md.) Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

Aşağıdaki fiil ve davranışlar da bu fıkra hükümlerine göre cezalandırılır: a) (Mülga: 27/3/2015-6638/10 md.) b) Toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında gerçekleşmese dahi, terör örgütünün üyesi veya destekçisi olduğunu belli edecek şekilde; 1. Örgüte ait amblem, resim veya işaretlerin asılması ya da taşınması, 2. Slogan atılması, 3. Ses cihazları ile yayın yapılması, 4. Terör örgütüne ait amblem, resim veya işaretlerin üzerinde bulunduğu üniformanın giyilmesi. (Ek fıkra: 27/3/2015-6638/10 md.) Terör örgütünün propagandasına dönüştürülen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, kimliklerini gizlemek amacıyla yüzünü tamamen veya kısmen kapatanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

Bu suçu işleyenlerin cebir ve şiddete başvurmaları ya da her türlü silah, molotof ve benzeri patlayıcı, yakıcı ya da yaralayıcı maddeler bulundurmaları veya kullanmaları hâlinde verilecek cezanın alt sınırı dört yıldan az olamaz. İkinci fıkrada belirtilen suçların; dernek, vakıf, siyasî parti, işçi ve meslek 4Bu fıkrada yer alan “sahipleri ve” ibaresi, Anayasa Mahkemesinin 18/6/2009 tarihli ve E.:2006/121, K.:2009/90 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. 5 11/4/2013 tarihli ve 6459 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “onbin” ibaresi “beşbin” olarak değiştirilmiştir. kuruluşlarına veya bunların yan kuruluşlarına ait bina, lokal, büro veya eklentilerinde veya öğretim kurumlarında veya öğrenci yurtlarında veya bunların eklentilerinde işlenmesi halinde bu fıkradaki cezanın iki katı hükmolunur.

(Ek fıkra: 11/4/2013-6459/8 md.) Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına; a) İkinci fıkrada tanımlanan suçu, b) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında tanımlanan suçu, c) 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma suçunu, işleyenler hakkında, 5237 sayılı Kanunun 314 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlanan suçtan dolayı ayrıca ceza verilmez.

Detaylı Bilgi Almak İçin; Adana Ceza Avukatı

Terör Örgütü Propagandası Yapmak Ne Demek

Terör Örgütü Propagandası Suçu ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak Ne Demek soruları tarafımıza sıkça sorulmaktadır. Terörle Mücadele Kanuna göre bu suç; söz, yazı,slogan atma gibi yollarla işleneceği gibi resim video gibi görsel kullanarak da işlenebilmektedir. Söz konusu suç insanlarla yüz yüze iletişim yoluyla veya toplantı,gösteri yürüyüşü yapmak, televizyon radyo gibi kitle iletişim araçları kullanılarak ta işlenebilmektedir.

Terör Örgütü Propagandası Suçu Hangi Mahkeme

Terör Örgütü Propagandası Suçu Hangi Mahkemede görüleceği hususuna gelecek olursak Terör Örgütü Propagandası Suçu üye olma aşamasında kalmış ise asliye ceza mahkemesi görevlidir. Ancak örgütün işlemiş olduğu suçlar ağır cezayı gerektiriyor ise görevli mahkeme ağır ceza mahkemesi olacaktır.

Propaganda Cezasi Kac Yil

Terör Örgütü Propagandası Suçu Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Şeklinde açık hüküm bulunmaktadır. 

Terör Örgütü Propagandası Suçu Zamanaşımı

Terör Örgütü Propagandası Suçu Zamanaşımı konusuna gelecek olursak Propaganda suçunun basit şeklinde işlenmesi halinde zamanaşımı süresi 8 yıldır. Fakat, suçun nitelikli hallerinin işlenmesi halinde asli dava zamanaşımı süresi 15 yıldır. Zamanaşımı hesabında suçun işlendiği tarih baz alınarak hesaplanması gerekir. 

Terör Örgütü Propagandası Suçu Etkin Pişmanlık

“İçtihat Metni”

Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi

Suç : Terör Örgütü Propagandası yapmak

Hüküm : 3713 sayılı Kanunun 7/2-b/1, TCK’nın 62, 50/1-a, 52/2, 52/4. maddeleri uyarınca mahkumiyet

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

I-Sanığın yargılama sürecindeki davranışları olumlu olduğundan ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkisi de dikkate alınarak TCK’nın 62. maddesi uygulanmasına ve sanığa verilen kısa süreli hapis cezası, sanığın kişiliği, suçun işlenmesindeki özellikler nazara alınarak adli para cezasına çevrilmesine karar verilmesine rağmen; hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yönelik değerlendirme yapılırken “sanığın suç işleme hususundaki eğilimi, Suçu işledikten sonra yargılama sürecinde Pişmanlık göstermeyerek ve dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşmaması ve seçenek yaptırıma çevrildiğinden” şeklinde çelişkili gerekçe ile CMK’nın 231/5. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi,

II-Adli para cezalarının yerine getirilmemesi halinde 6545 sayılı Kanunla değişik 5275 sayılı Kanunun 106/3. maddesi uyarınca infaz aşamasında resen uygulama yapılabileceği nazara alındığında hüküm fıkrasında TCK’nın 52/4. maddesi gereğince ihtarat yapılması,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün sair yönleri incelenmeksizin bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 03.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Terör Örgütü Propagandası Suçu Unsurları

Terör Örgütü Propagandası Suçu ve Terör Örgütü Propagandası Suçu Unsurları konusu Terörle Mücadele Kanununda düzenlenmiştir. Bu suçun oluşması için bazı şartların varlığı aranır. Örgütün cebir şiddet veya tehdit içerikleri meşru gösterecek övecek veya teşvik edecek şekilde propaganda yapılmasını ifade eder. Propaganda suçunun oluşması için örgüt ile ilgili düşünce veya inancı başka insanlara yayma amacıyla yapılması aynı zamanda cebir şiddet ve tehdit içeren bu yöntemlerin meşru gibi gösterilmesi övmesi veya teşvik edilmeli şeklinde yapılması gerekir.

Yapılan bu propaganda yukarıdaki kriterleri taşısa dahil gerçekleştirildiği yer zaman ve koşullar dikkate alındığında eylemin etkisi Sınırlı kalıyor ise propaganda suçu meydana gelmeyecektir. 

Terör Örgütü Propagandası Suçu Beraat

3. Ceza Dairesi 2021/3035 E. , 2021/9818 K.

“İçtihat Metni”

Mahkemesi :Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi

Suç : Silahlı Terör örgütüne üye olma, Terör Örgütü Propagandası yapmak, Kamu malına zarar verme

Hüküm : CMK’nın 223/2-e maddesi gereği Beraat

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

1-)Suça sürüklenen çocuk hakkında Silahlı Terör örgütüne üye olma ve Terör Örgütü Propagandası yapma ve Buca’da 2 Belediye otobüsünün yakılması suretiyle Kamu malına zarar verme suçlarından verilen Beraat hükümlerine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Suça sürüklenen çocuğa yüklenen Silahlı Terör örgütüne üye olma, Terör örgütünün Propagandası yapmak ve Buca’da 2 Belediye otobüsünün yakılması suretiyle Kamu malına zarar verme suçlarının niteliğine göre suçtan doğrudan zarar görmeyen ve bu nedenle davaya katılmasına yasal olarak imkan bulunmayan katılanın anılan suçlar yönünden davaya katılmasına karar verilmesi hukuken geçersiz ve yok hükmünde olup temyize hak vermeyeceğinden katılan vekilinin temyiz isteminin CMUK’un 317. maddesi gereğince REDDİNE,

2-)Suça sürüklenen çocuk hakkında Türkiye… A.Ş.’ye ait ATM’nin yakılması suretiyle Kamu malına zarar verme suçundan verilen Beraat hükmüne yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Bozmaya uyularak yapılan yargılama sonunda suça sürüklenen çocuğun yüklenen Suçu işlediğinin sabit olmadığı gerekçesi gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, beraate ilişkin hükmün ONANMASINA, 01.11.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Terör Örgütü Propagandası Suçu Memurluğa Engel Mi

Terör Örgütü Propagandası Suçu Memurluğa Engel Mi konusu sanığın aldığı ceza miktarına göre değişiklik gösterecektir. Sanığın söz konusu suçtan beraat kararı alması ve bu suçun kesinleşmesi halinde memuriyete engel bir durum söz konusu olmayacaktır. Ancak sanık Terör Örgütü Propagandası Suçundan süreli hapis cezası alması halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde memuriyete engel bir hal olarak karşımıza çıkabilir. 

Terör Örgütü Propagandası Suçu İnfazı

Terör Örgütü Propagandası Suçu İnfazı konusu ise örgüt propagandası suçundan yargılanıp ceza verilmiş ise koşullu salıverme sürelerine 1 yıl kala açık cezaevine geçebileceği gibi denetimli serbestlikten de faydalanabilecektir. Bu konuda İnfaz kanunu detaylı incelenip hesaplanmalıdır. 

Terör Örgütü Propagandası Suçu Savunma Dilekçesi

                                      SULH CEZA HÂKİMLİĞİ’NE

                                                                                      ADANA

İtiraz Eden                          :

Müdafii                                 :Av. NUH NACİ ÖZKAN 

İtiraz Edilen Karar              : 

Savcılık Hz No:                     : 

İtiraz Nedenleri            :Yukarıda numarası yazılı sorgu ile müdafisi bulunduğum şüpheli hakkında verilen tutuklama kararı 5237 ve 5271 sayılı yasanın amacına ve özüne açıkça aykırıdır.Zira;   

                                      1-Savcılık makamının tutuklamaya neden olan ve mahkemenize müvekkilimizi sevk ettiği TCK maddesi silahlı terör örgütü üyesi olma suçunu düzenleyen 314/2. maddesidir. Bu maddeye göre;

                                      Silahlı örgüt üyeliği suçu; silahlı bir örgütün kuruluş amaçlarını, faaliyet ve eylemlerini benimseyerek gönüllü olarak örgüt hiyerarşisine dahil olmayı tercih etmek suretiyle işlenmektedir. Bu bakımdan eylemin iradi olması ve örgüte iştirak bilinç ve iradesiyle hareket edilmiş olması gerekir. Suç, örgüte üye olma fiilinin gerçekleştiği anda tamamlanmakla birlikte, üyelik süresince eylem temadi etmektedir. Örgüte üye olmak fiili bir katılma olup örgüte üye olmak için örgüt yöneticilerinin rızasının varlığına gerek yoktur, tek taraflı iradeyle bile örgüte katılmak mümkündür.

                                       İstikrar kazanan Yargıtay uygulamaları ve içtihatlarından hareketle olayımıza gelecek olursak; müvekkilimiz halen İskenderun da mali müşavirlik yapmakta olan itibarlı ve saygın bir kişidir. İnancı gereği değişik kitaplar okumakta ve araştırmalar yapmaktadır. Devletle hiçbir şekilde karşı karşıya gelmemiş ve bir tek kere bile gözaltına alınmış değildir. Sabıksız olduğu kesindir. Darbenin gerçekleştiği gün müvekkilimiz eşiyle birlikte evindedir. DARBEYE TEŞEBBÜSTEN TELEVİZYONLARDAN HABERDAR OLMUŞTUR. MÜVEKKİL DARBEYİ DESTEKLEMEDİĞİ GİBİ DARBEYE TEŞEBBÜS EDEN FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ İLE UZKTAN YAKINDAN BİR BAĞI YOKTUR VE DÜŞÜNSEL OLARAK DA TAM KARŞISINDADIR.

                                      2-DOSYA KAPSAMINA BAKILDIĞINDAN ÖRGÜT ÜYELİĞİ İÇİN OLMAZSA OLMAZ KOŞUL OLAN GÖNÜLLÜ OLARAK ÖRGÜT HİYERARŞİSİNE DAHİL OLMAYI TERCİH ETTİĞİNE VE BU DAHLİN İRADİ VE ÖRGÜTE İŞTİRAK BİLİNÇ VE İRADESİYLE HAREKET ETTİĞİNE DAİR TEK BİR DELİL, TESPİT VEYA KAYIT BULUNMAMAKTADIR. MÜVEKKİLİN ARACAININ BAĞAJINDA BULUNAN VE UNUTULAN KİTAPLARIN VARLIĞI BAŞLIBAŞINA SİLAHLI TERÖR ÖRGÜT ÜYELİĞİ İÇİN DELİL OLAMAYACIĞI GİBİ TUTUKLAMA NEDENİ DE OLAMAZ. 

KALDI Kİ MÜVEKKİLİMİZE AİT VE EL KONULAN BİLGİSYALRAIN İNCELENMESİ NETİCESİNDEDE ORTAYA ÇIKACAĞI GİBİ MÜVEKKİLİMİZİN FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ İLE HİÇBİR BAĞLANTSININ VE İLİŞKİSİNİN OLMADIĞI KESİN OLARAK ANLAŞILACAKTIR. Bu nedenlerle verilen tutuklama kararı son derece ağır, haksız ve cezalandırma amacı taşımaktadır. 

                                    3-Müvekkil İskenderun ilçesinde saygın bir iş adamı  olup iş güç ve sabit ikametgah sahibidir. Kaçma şüphesi dahi olabilecek biri değildir. Dosya kapsamında delil olabilecek tüm belgelere el konulmuş ve toplanabilecek başkaca hiçbir delil yoktur.Zaten müvekkilimizin bu terör örgütü ile hiçbir bağlantısı da olmadığından aleyhine hiçbir delil de olmayacaktır.Hal böyle iken CMK da adli kontrol müessesi de varken mahkemece yetersiz,maddi delilsiz ve soyut beyanlara dayanarak tutuklama kararı vermiş bulunması hukuka aykırıdır ve kararın bu nedenle de kaldırılması gerekir kanısındayız.

 Netice ve İstem   :Yukarıda arz etmiş bulunduğumuz nedenlerle …………….  sayılı tutuklama kararının kaldırılmasına sayın mahkemeniz aksi kanaatte olursa itirazı değerlendirmek üzere dosyanın yetkili ve görevli Hatay Sulh Ceza Hakimliği ne gönderilmesine CMK 111/2. maddesi gereğince  karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.29.07.2023

İtiraz Eden Şüpheli Müdafii

Av. NUH NACİ ÖZKAN  

Eki   :Yargıtay ilamı.  

Yorum yapın

Hemen Ara