Şantaj Suçu TCK 107 Nedir, Cezası, Şartları

Av.Naciozkan

Şantaj suçu , hukuki olarak bir kişinin başka bir kişiyi tehdit ederek ondan menfaat sağlamaya çalışması veya onu zorlayarak belirli bir eylemi yapmaya ya da yapmamaya zorlamasıdır. Şantaj, genellikle kişinin itibarını, maddi durumunu ya da özel hayatını tehdit ederek, hedefin istenilen davranışı sergilemesini veya istenmeyen bir davranışı gerçekleştirmemesini sağlamak amacıyla yapılır.

Şantaj suçu, birçok ülkenin ceza kanunlarında suç olarak tanımlanmıştır. Örneğin, Türk Ceza Kanunu’na göre, “Bir kimseyi, onun haysiyet veya şerefine dokunacak şekilde bir fiille ya da sözle tehdit eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Bu tanım, şantaj suçunun kapsamını genişletir ve kişinin itibarına, şerefine veya haysiyetine zarar verecek tehditleri de içerir.

Şantaj Suçu Tck 107 Nedir, Cezası, Şartları
Şantaj Suçu Tck 107 Nedir, Cezası, Şartları 2

Şantaj Suçu

Şantaj suçu tehdit suçunun özel bir görünümü olmakla birlikte 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hürriyete karşı suçlar bölümünde 107. Maddede düzenlenmiştir. 

Şantaj, genellikle kişisel kazanç veya başka bir amaç için yapılır. Örneğin, bir işyerinde çalışan bir kişi, patronunu işini kaybetmekle tehdit ederek maddi kazanç sağlamaya çalışabilir veya bir ilişkide bir kişi, partnerini ilişkiyi sonlandırmakla tehdit ederek duygusal bir kazanç elde etmeye çalışabilir. Her durumda, şantaj suçu, kişiler arasında güvensizlik ve korku yaratır ve toplumsal ilişkileri zayıflatır.

Şantaj suçu, hukuki açıdan ciddi sonuçlara yol açabilir. Kişi, suçlu bulunduğunda hapis cezası veya para cezası gibi cezalara çarptırılabilir. Ayrıca, şantaj mağduru olan kişi, maddi veya duygusal zararlar da yaşayabilir. Bu nedenle, şantajın önlenmesi ve cezalandırılması için hukuki tedbirler alınmalı ve toplumda şantajın kabul edilemez olduğu vurgulanmalıdır.

Detaylı Bilgi Almak İçin; Adana Ceza Avukatı

Şantaj Suçu Cezası

Şantaj suçunu işleyenler hakkında bir yıldan üç yıla hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaktadır. 

Şantaj Suçu Şikayete Bağlı Mı

Şantaj Suçu Şikayete Bağlı Mı sorusu toplum nezdinde sıkça sorulmaktadır. Şantaj suçu Türk Ceza Kanunu kapsamında suçun soruşturulması herhangi bir şikayete tabi tutulmamıştır. Bu sebeple suçun işlendiğini ihbar eden ya da şikayet eden veya savcısı mı herhangi bir yolda öğrenmesi üzerine savcılık makamı resen soruşturma başlatır. 

Tehdit Ve Şantaj Suçu Arasındaki Fark

Türk ceza kanunu bu iki suçu ayrı kanun maddelerine ayırarak düzenlemiştir

Tehdit

Madde 106- (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Ek cümle:12/5/2022-7406/6 md.) Bu suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı dokuz aydan az olamaz. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(2) Tehdidin;

a) Silahla,

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

Şantaj

Madde 107- (1) Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) (Ek: 29/6/2005 – 5377/14 md.) Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

Tehdit suçlarında haksız bir saldırı veya bir kötülük var iken şantaj suçunda faik hakkı olan bir şeyle mağduru bir şeyi yapmaya yada yapmamaya zorlamasıdır. 

Şantaj Suçu Tck

Türk Ceza Kanunu Madde 107- (1) Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) (Ek: 29/6/2005 – 5377/14 md.) Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

Şantaj Suçu Uzlaşmaya Tabi Mi

Ceza Muhakemesi Kanunu 253. Maddesine göre soruşturması ve kovuşturması şikâyete tabi olmayan katalog suçların varlığı halinde şüpheli veya mağdur uzlaşma girişiminde bulunabilir.  Ancak şantaj suçu soruşturma ve kovuşturma aşaması şikayete bağlı suçlar arasında olmadığı gibi katalog suçlardan biri de değildir. Bu sebeple şantaj suçu uzlaştırma kapsamında değildir. Yani bu suçtan dolayı uzlaştırma kurumuna başvuru yapılamaz.

Şantaj Suçu Zamanaşımı

Şantaj Suçu ve Şantaj Suçu Zamanaşımı konusu iyi bilinmesi gereken konular arasındadır. Şantaj suçundan dolayı herhangi bir şikayet süresi yoktur. Ancak suçun zaman aşımı süresi vardır. Şantaj suçunun zaman aşımı süresi 8 yıldır ve bu süre failin mağdura bu suçu gerçekleştirdikten itibaren bu süre başlar. Yani bu suçtan dolayı 8 yıl geçtikten sonra herhangi bir şikayet hakkınız bulunmamaktadır. 

Şantaj Suçunun Cezası Paraya Çevrilir Mi

Şantaj Suçunun Cezası Paraya Çevrilir Mi sorusuna gelecek olursak şantaj çocuğunun adli para cezasına çevrilmesini mümkün değildir. Bu konuda kanunda açık bir hüküm bulunmamaktadır. Türk Ceza kanununda şantaj suçu hem hapis cezası hem de adli para cezası ile birlikte düzenlenmiştir. Yani hapis cezası para cezasına çevrilemez.

Şantaj Suçu Savunma Dilekçesi

CUMHURİYET BAŞSAVCILĞI’NA

ADANA

Müşteki                       :      

Vekilleri                       : Av. NUH NACİ ÖZKAN

Şüpheliler                        : 

Suç                                :Tehdit ve Telefonla Rahatsız Etme.

Suç Tarihi                      : 04.12.2022 ve devamı

Anlatımı                     :1-Müvekkilimiz, şüpheli ……… ile şu anda halen evli bulunduğu …………..ile boşandıktan sonra kısa bir süreliğine arkadaşlık yapmıştır.Müvekkilimiz Aralık 2010 tarihinden bu yana şüpheli ile  hiç görüşmemiştir.                                     

                                        2-Şüpheli 04.12.2021 tarihinden bu yana müvekkilimizin kullanmakta olduğu ancak şüphelinin sürekli taciz ve tehditlerinden dolayı yeni kapattığı ……… telefonu kendisinin kullanmakta olduğu …………… nolu telefondan arayarak ve rahatsız ederek;

                                  “Senin kiminle dolaştığını biliyorum, sen dostunla birlikte oluyorsun, seni rezil edeceğim, bana para vereceksin, yoksa sen yok ederim, ben sana baktım, sana yaptığım harcamaları bana vermezsen, seni öldürürüm” şeklinde tehdit ve hakaret etmiştir.  

                                     3-Şüpheli müvekkilimiz kendisine ait …………. plaka sayılı araçla da defalarca gittiği kurslarda ve yerlerde takip ederek taciz etmiştir.                                 

                                     4-Şüpheli bununla da yetinmemiş müvekkilimizin kocası ………… ya da telefonla arayarak rahatsız etmiş ve mesaj göndermiş aynı zamanda mahalle muhtarın giderek müvekkilimiz rezil edeceğini Çay Mahallesi muhtarı ………………. e söylemiştir.

                                     İşbu nedenlerle şikâyet etme zorunluluğumuz doğmuştur. 

Deliller                       : Müvekkilimize ait  ……. nolu telefon kayıtları,şüpheliye ait  ………….. nolu   telefon kayıtları tanık beyanları  ve sair yasal deliller. 

Kanuni Deliller            :TCK ve ilgili yasal mevzuat.

Netice ve İstem      :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlere binaen,gerekli tahkikatın yapılarak,sanığın cezalandırılması için hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.26.12.2022

 AV NUH NACİ ÖZKAN

Şantaj Suçunun İspatı

Şantaj suçunun kanıtlanması, genellikle olayın detaylarına, kullanılan iletişim araçlarına ve mevcut kanıtlara bağlı olarak değişebilir. İşte şantaj suçunun kanıtlanması için kullanılabilecek bazı yöntemler:

İletişim Kayıtları: Şantaj genellikle sözlü veya yazılı tehditlerle gerçekleştirilir. Dolayısıyla, şüpheli ile mağdur arasındaki tüm iletişim kayıtları incelenmelidir. Mesajlar, e-postalar, ses kayıtları veya sosyal medya mesajları gibi kanıtlar, şantajın varlığını kanıtlayabilir.

Tanık Beyanları: Şantaj suçuna tanık olan veya şantajın yapıldığını duyan kişiler, mahkemede tanık olarak ifade verebilirler. Bu tanıklıklar, şantajın gerçekleştiğini doğrulayabilir ve suçun kanıtlanmasına yardımcı olabilir.

İtiraf: Şantaj suçunu işleyen kişi, suçu işlediğine dair bir itiraf yapabilir. İtiraf, şantajın kanıtlanması için güçlü bir kanıt olabilir. Ancak, itirafın geçerli olması için bazı hukuki süreçlere ve gerekliliklere uygun olması gerekir.

İncelenen Belgeler: Şantajla ilgili olarak mevcut olan herhangi bir yazılı belge veya belge incelenmelidir. Örneğin, işyerindeki bir şantaj durumunda, işyeri politikaları, iş sözleşmeleri veya diğer belgeler incelenebilir.

Uzman Analizi: Bazı durumlarda, bilgisayar korsanlığı veya teknik manipülasyon gibi karmaşık yöntemlerle yapılan şantajları kanıtlamak için bilgisayar uzmanları veya dijital izleme uzmanlarından faydalanılabilir.

Mağdurun Davranışı: Şantaj mağduru, tehditler altında belirli bir davranış sergilemiş olabilir. Örneğin, para ödemiş olabilir veya şantajcının taleplerini yerine getirmiş olabilir. Bu tür davranışlar, şantajın gerçekleştiğini kanıtlayabilir.

Şantaj suçunu kanıtlamak için bu yöntemlerden bir veya birkaçı kullanılabilir. Ancak, her durumda, kanıtların yasalara uygun ve adil bir şekilde toplanması ve sunulması önemlidir. Ayrıca, her ülkenin kanunları ve hukuki süreçleri farklı olabilir, bu nedenle şantaj suçunu kanıtlamak için izlenmesi gereken prosedürler de değişebilir.

Şantaj Suçu Kaç Yıl

Türk Ceza Kanunu Şantaj Madde 107- (1) Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) (Ek: 29/6/2005 – 5377/14 md.) Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

Yorum yapın

Hemen Ara