Mirasın Hükmen Reddi

Av.Naciozkan

Mirasın Hükmen Reddi; Miras, bir kişinin ölümüyle varislerine geçen malvarlığına denir. Ancak bazı durumlarda, bir mirası kabul etmek yerine reddetmek isteyebilirsiniz. Bu, mirasın hükmen reddi olarak bilinir ve hukuki süreçler içerir. Bu makalede, mirasın hükmen reddinin ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve ne gibi sonuçlara yol açabileceğini inceleyeceğiz. Mirasın hükmen reddi, bir kişinin bir mirası açıkça kabul etmediği ve bu mirasla ilişkili tüm hakları ve sorumlulukları reddettiği hukuki bir süreçtir. Bir mirasın hükmen reddi, mirası alan kişinin, genellikle mirasçı olarak adlandırılan kişinin yasal olarak kabul edilen haklarını ve mirası kabul etmekten doğan yükümlülüklerini reddetmesi anlamına gelir.

Mirasın Hükmen Reddi
Mirasın Hükmen Reddi 2

Mirasın Hükmen Reddi

Türk medeni Kanunu Madde 605 – Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. Ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır. Şeklinde açık hüküm bulunmaktadır. 

Miras bırakan kişinin tenekesinin borca batık olduğunu dava açan kişi ispat etmekle yükümlüdür. Miras bırakanın tenekesinin borcu bataklığının tespiti ölüm tarihi itibariyle tereke etindeki aktif ve pasiflerin belirlenmesi gerekmektedir. Mirasçı hakkında mirasın hükmen reddi kararı vermek için mirasçının ret hakkının düşmemiş olması gerekmektedir. Bir alıcı açık ya da örtülü bir şekilde mirası kabul etmiş olduğu hallerde hükmen red talebi mahkeme tarafından reddedilecektir.

Mirasın Hükmen Reddi Yetkili Mahkeme

Mirasın Hükmen Reddi ve Mirasın Hükmen Reddi Yetkili Mahkeme hangisidir soruları özellikle miras kalan müvekkillerimiz tarafından çok sık karşımıza gelmektedir. 

Mirasın Hükmen Reddi Yetkili Mahkeme konusuna gelecek olursak bu davalarda Asliye Hukuk mahkemesi görevlidir. Mirasın hükmen reddi davalının yerleşmeleri mahkemesinde açılması mümkündür. Mirasın reddi davasını biraz sal ve atanmış mirasçılar açabiliyorlar. Küçükler var ise kayyım atanmak suretiyle bu işlem gerçekleştirilir. Küçüklerin bu davayı açabilmesi için sulh hukuk mahkemesinden ve Asliye Hukuk mahkemesinden izin almaları gerekmektedir.

Mirasın Hükmen Reddi Davasının İcra Takibine Etkisi

Mirasın Hükmen Reddi Davasının İcra Takibine Etkisi var mı sorusunun cevabına gelecek olursak bu davaların icra takibini durdurma yetkisi yoktur. 

Mirasın Hükmen Reddi Davası Nerede Açılır

Mirasın Hükmen Reddi ve Mirasın Hükmen Reddi Davası Nerede Açılır soruları daha sonrasında hak kaybına uğramamak için yetkili ve görevli mahkemede açmanız da büyük fayda vardır. Aksi halde davanız reddolacaktır. Mirasın hükmen reddi davası daha bağladığın yerleşim yeri mahkemesinde açılabilecektir.

Detaylı Bilgi Almak İçin; Adana Miras Avukatı

Mirasın Hükmen Reddi Görevli Mahkeme

Mirasın Hükmen Reddi Görevli Mahkeme ise Asliye Hukuk mahkemesidir. Mirasın hükmen reddi davasını Asliye Hukuk mahkemesinde açabilirsiniz. 

Mirasın Hükmen Reddi Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

ADANA

Davacılar                             : 

Vekili                                            :Av. Nuh Naci ÖZKAN-Adres ANTETTEDİR

Davalılar                                      : 1) AKBANK A.Ş. 0150015264 Vergi Nolu – Akbank Genel Müdürlüğü Sabancı Center 4.Levent 34330 İstanbul-akbank@akbank.hs03.kep.tr

                                2) VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. – Vodafone Plaza Büyükdere Cd. No: 251 Maslak 34398 İstanbul- 59250356846 Vergi nolu-vodafone@hs03.kep​.tr

Konu                                            :Mirasın Hükmen Reddi taleplerimizi içerir.

Açıklamalar                                : 

1. Müvekkillerimizin murisi olan …….. TC kimlik numaralı …………  tarihinde vefat etmiştir.Murisin vefatının ardından mirasçı olarak müvekkillerim kalmıştır……………….. ‘ın vefat tarihinde terekesinde her hangi bir mal varlığı olmadığı bilindiği için müvekkillerimiz tarafından murisin terekesi hakkında mirası red yoluna gidilmemiştir. Mirasın red süresinin geçirilmesinin ardından, davalıların başlatmış olduğu icra takibi üzerine murisin terekesinin borca batık olduğu anlaşılmıştır.

2. Murisin vefat tarihinde 2000 model üzerinde rehin ve onlarca icra takibi olan bir minibüsten başka maddi değere sahip olabilecek üzerine kayıtlı olan her hangi bir gayrimenkul ya da menkul mal varlığı yoktur. Müvekkillerimizin miras bırakanı  ölüm tarihi itibariyle müvekkillerimize her hangi bir maddi değere sahip bir mal varlığı bırakmadığı gibi bir çok borç bırakmıştır.

3. Davalılar AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ  tarafından müvekkillerimin murisi aleyhine ……………… E. Sayılı icra takibi dosyası, davalı VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Tarafından müvekkillerimin murisi aleyhine ……………….. Sayılı icra takibi başlatılmış olup, ………………. vefatı nedeniyle yasal mirasçı konumunda olmaları nedeni ile müvekkillerime de ödeme muhtırası tebliğ edilmiştir.Müvekkillerim  terekenin  borca batık olduğunu bu sebeple öğrenmişlerdir. Bundan sonraki süreçte de başka banka ve kurumlara yüksek miktarda borçları  olduğunu öğrenmişlerdir.

4. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 14/03/2001 tarih, 2001/2-220 Esas ve 2001/240 Karar sayılı kararında özetle, “Medeni Kanunumuz, mirasın “hakiki reddini süre ile kayıtlı kılıp, mirasçıların tek taraflı irade açıklaması ya da dava yolunu öngördüğü halde, davada söz konusu “hükmi reddin” sonuç doğurması için her hangi bir irade açıklaması ya da dava yolu öngörülmemiştir. Dahası reddin kendiliğinden oluştuğu kabul edilip, mirasın açılma ile mirasçılara kendiliğinden intikal edeceği yolundaki kurala bir istisna getirilmiştir. Gerçekte de mirası hükmen reddetmiş sayılan kişi tereke alacaklıları aleyhine husumet yönelterek bu durumun tespitini isteyebileceği gibi, bunu def’i yoluyla da ileri sürebilir.” şeklinde hüküm kurulmuştur.

5. Aynı şekilde; Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 16.04.2008 tarih, 2008/4-332 Esas ve 2008/336 Karar sayılı kararında özetle; “dava rucuen tazminat talebine ilişkindir. Uyuşmazlık, mirasın reddine ilişkin hükümlerin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda toplanmaktadır. Miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır. Hükmi reddin sonuç doğurabilmesi için her hangi bir irade açıklamasına veya dava açılmasına gerek yoktur.

Mirası hükmen reddedilmiş sayılan kişi, tereke alacaklıları aleyhine husumet yönelterek bu durumun tespitini isteyebileceği gibi bunu defi yoluyla da ileri sürebilir. Dosya kapsamından miras bırakanın menkul ve gayrimenkulü bulunmadığı gibi her hangi bir gelirinin de bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda miras bırakanın ödemeden aczinin açıkça belli olduğunun kabulü gerekir.

Açıklanan nedenlerle mirasın hükmen reddedildiği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya uygundur.” Şeklinde hüküm kurulmuştur. Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin 2002/3022 Esas ve 2002/3315 Karar sayılı kararı, Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 2002/1607 Esas ve 2002/5992 Karar sayılı kararı, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2004/6782 Esas ve 2005/155 Karar sayılı kararlarında da benzer şekilde hüküm kurulmuştur.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Hukuk Daireleri kararları ışığında, terekenin borca batık olduğunun tespiti için, tereke alacaklıları aleyhine dava açılabileceği, bu davanın her hangi bir süreye tabi olmadığı, bu davada asliye hukuk mahkemesinin görevli olduğu hususu açıkça ortadadır.Mirasın hükmen reddinin koşulu, murisin ölüm tarihindeki borçlarının, -alacakları ve tüm hakları dahil olmak üzere-, malvarlığından fazla olmasıdır. Yani miras bırakanın terekesi borca batık olmalıdır. 

Belirtilen nedenlerle müvekkillerimin murisi …………….. terekesinin borca batık olduğunun tespitine karar verilmesi için eldeki davayı açma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER  : TMK. Ve sair tüm yasal mevzuat Hükümleri,

HUKUKİ DELİLLER    : ………… E. Sayılı icra takibi dosyası, …………. E. Sayılı icra takibi dosyası, mirasçılık belgesi, tapu kayıtları, trafik kayıtları, tanık anlatımları, bilirkişi incelemesi ve sair tüm yasal deliller.

TALEP VE SONUÇ       : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle,haklı davamızın kabulü ile; murisin terekesinin borca batık olduğunun ve bu nedenle mirasçı müvekkillerin mirası hükmen reddetmiş sayıldıklarının tespit ve kabulüne, (fazlaya dair ve diğer her türlü talep ve dava haklarımız ile davayı ıslah hakkımız saklı kalmak kaydıyla), yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımız ile arz ve talep ederiz. 14.06.2021

Davacılar vekili

Av Nuh Naci ÖZKAN

Mirasın Hükmen Reddi Süresi

Mirasın Hükmen Reddi Süresi konusuna gelecek olursak herhangi bir dava açma süresine bağlanmamıştır. Aslında mirasın hükmen reddi kurumunun amacı süresinde reddi miras yapamayan mirasçıların daha sonradan dava yolu ile mirası hükmen reddetmelerini sağlayan bir kanundur.

Mirasın Hükmen Reddi Vekalet Ücreti

Mirasın Hükmen Reddi Vekalet Ücreti nedir sorusuyla karşılaşıyoruz. Genelde müvekkillerimiz yüksek vekalet ücreti ile karşılaşmamak için dava açmaktan imtina etmektedir ancak mirasın hükmen reddi davalarında vekalet ücreti maktudur. 

Mirasın Hükmen Reddi Zamanaşımı

Mirasın gerçek reddi için kanununca belirtilen 3 aylık süre söz konusudur. Ancak mirasın hükmen reddi yapılması herhangi bir zaman aşımı veya hak düşürücü süreye bağlanmamıştır. 

Mirasın Hükmen Reddi Şartları

Mirasın Hükmen Reddi Şartlarına gelecek olursak ilk şart miras bırakan kişinin öldükten sonra borçlarını ödemekten aciz durumda olmasıdır. Yani ödeme zamanı gelmesine rağmen elindeki parayla borçlarına ödeyememe durumudur ancak bu durum borca batık demek değildir. 

Miras bırakan ödemekten aczi açıkça veya resmi olarak tespit edilmiş olması da gerekmektedir. Yani ölen kişiyi tanıyan çevresindeki insanların akrabalarının veya ticaret yaptığı kişilerin miras bırakanın ekonomik durumunu açıkça bilmesini ifade eder. Diğer bir şarta gelecek olursak terekenin benimsememiş olması gerekmektedir. Mirasın hükmen reddedildiği ileri süren miracın sırf ardından kurtulabilmek için mirasın açık veya örtülü olarak kabul anlamına gelebilecek davranışlarda bulunmaması gerekecektir. Örneğin mirasın hükmen reddi davasını açtığı esnada miras bırakanın aracını kullanması ya da ona ait evde oturması mahkeme nezdinde açtığı davayı tehlikeye düşürecektir.

Mirasın Hükmen Reddi Cevap Dilekçesi

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

ADANA

DOSYA NO :

CEVAP VEREN                                

DAVALI : 

VEKİLİ :Av. 

KARŞI TARAF

DAVACI : 1

TALEP KONUSU :Haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın reddine karar 

Verilmesi talebi ile cevap ve delillerimizin sunulmasıdır.

CEVAPLARIMIZ :

Davacı taraf, müteveffa’nın 10.10.2020 tarihinde vefat ettiğini, piyasaya borçlandığını, ölüm tarihi itibariyle borç ödemeden aciz durumunda olduğunu iddia ederek MK.605/2.maddesi gereğince iş bu davayı açmıştır. 

A-Davacı taraf alacaklı müvekkiil bankayı zarara uğratma kastı ile hareket etmektedir. Türk Medeni Kanunu Madde 2.” Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.” ve Türk Medeni Kanunu Madde 3. ” Kanunun iyi niyete hukuki bir sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyi niyetin varlığıdır. Ancak, durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse iyi niyet iddiasında

bulunamaz.” ilkeleri gereğince kanunumuz. Kötü niyetli kişileri korumayacağını açıkça dile getirmiştir. Bu yüzden davalı müvekkil banka aleyhine olan haksız davanın reddine karar verilmelidir

B- Müteveffa borçlu ………….. hakkında takip başlatılmıştır. Müvekkil banka tarafından mirasçılar aleyhine açılmış bir icra takibi bulunmamaktadır. 

C- Türk Medeni Kanunu’na göre Miras ancak 2 şekilde ret edilebilir. Birincisi mirasın gerçek reddi, ikincisi mirasın hükmen reddidir. Mirasın gerçek reddi murisin vefatından itibaren yapılmayarak kaçırılmıştır. 3 aylık sürenin bitmesi ile miras kural olarak kabul edilmiş sayılır. 

Mirasın Hükmen reddi ise Türk Medeni Kanunu’nun 605/2 maddesinde “ Miras bırakanın ölümü anında ödemeden aczi (borca batıklığı) açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise yasal karine olarak miras ret edilmiş sayılır.” Şeklinde düzenlenmiştir.

Mirasın hükmen reddi miras bırakanın ölüm tarihindeki terekesinin borca batıklığının tespit edilmesi ile gerçekleşebilir. Borca batıklığın resmen tespit edilmiş veya en azından açıkça belli olması gerekmektedir. Terekenin borca batık olduğunun resmen tespiti “ödemeden aciz vesikası” veya “iflas kararı” alınmasıyla sağlanabilir. Miras bırakan hakkında alınmış bir aciz vesikası veya iflas kararı bulunmamaktadır.  

Uygulama da ve Yüksek Yargıtay İçtihatlarında mirasın hükmen ret edilebilmesi için “Mirasçıların mirasın kabul edildiğine dair bir davranışta bulunmaması” gibi şartlar da aranmış, veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmesinin mirasa sahip çıkıldığı şeklinde yorumlanmıştır. 

Ayrıca, TMK.’nun 618. maddesi uyarınca ödemeden aciz bir miras bırakanın mirasını reddeden mirasçılar, onun alacaklılarına karşı, ölümünden önceki beş yıl içinde ondan almış oldukları ve mirasın paylaşılmasında geri vermekle yükümlü olacakları değer ölçüsünde sorumlu olduklarından geriye dönük beş yıl için miras bırakan adına kayıtlı iken davacılardan herhangi birine intikal etmiş gayrimenkul veya araç bulunup bulunmadığı da araştırılmalıdır. 

D- İş bu dava da ispat yükü davacı taraftadır. Davacı tarafın miras bırakanın terekesinin borca batık olduğunu ispat etmesi gerekmektedir. Ölüm anında, ölenin taşınmaz mallarının tapu ve vergi dairelerinden, para ve tahvillerinin olup olmadığının bankalardan, şirket hissedarı olup olmadığının Ticaret Sicilinden kayıt getirilerek ve sorularak tespiti gerekmektedir. Dava mirasçılar tarafından açılmış ve resen aktif ve pasifinin Sayın Mahkemece araştırılması gereken, müvekkil banka tarafından sebebiyet verilmeyen bir dava olması nedeniyle, müvekkil banka aleyhine yargılama gideri ve vekalet ücretine de hükmedilmemesi gerekmektedir. Yüksek Yargıtay içtihatları da bu yöndedir.

Kaldı ki dava dilekçesinde miras bırakan ……………. hangi nedenle vefat ettiği belirtilmemiştir. Ölüm sebebi tespit edilmeli tazminat ödenmesini gerektirecek bir neden ile vefat olması halinde, mirasçıların ilgili yerlere başvurup vurmadığı, her hangi bir tazminat alınıp alınmadığı da araştırılmalıdır. 

HUKUKİ NEDENLER :HMK, TMK, ilgili mevzuat 

DELİLLERİMİZ :İcra takip dosyaları, araç ve Tapu kayıtlarının celbi için ilgili 

müdürlükler ile yazışmalar, Ticaret Sicil Müdürlüğünden 

Murisin ortak olup olmadığı şirketlerin Araştırılması, banka 

kayıtları, Veraset intikal Vergisi yatırılıp yatırılmadığının 

tespiti ve sair deliller

SONUÇ :Yukarıda sunulan ve resen takdir edilecek nedenlerle; haksız ve yasaya aykırı davanın reddine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz.05.07.2021

Mirasın Hükmen Reddi Yargıtay Kararları

TC YARGITAY 14. HD 2016/4992 Esas 2017/1814 Karar T:09.03.2017 “… Kabule göre mahkemece davanın niteliği gereği davalı-alacaklının, murisin terekesinin borca batık olduğunu bilmediği, bilmesinin mümkün olmadığı, yapılan yargılama sonrasında terekesinin borca batık olup olmadığına karar verildiği göz önünde bulundurularak yargılama gideri ve harçtan davalının değil davacının sorumlu tutulması, davacılar lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bu sebeple hükmün bozulması gerekmiştir.”

Yorum yapın

Hemen Ara