Miras Payının Devri Nasıl Yapılır? Şartları Nelerdir?

Av.Naciozkan

Miras Payının Devri Nasıl Yapılır? Şartları Nelerdir?; Miras payı, bir kişinin ölümden sonra bıraktığı mal varlığından yasal mirasçılara düşen pay ve hisse oranını ifade etmektedir. Mirasçılar, miras bırakan kişinin vefatından sonra kendilerine düşen miras payını alırlar

Miras payının devri, mirasçının kendisine düşen miras payını bir başkasına devretmesi anlamına gelir. Bu süreç, hukuki prosedürler gerektirir ve çeşitli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir. Türkiye’de miras payının devri için izlenmesi gereken adımlara tek tek değineceğiz. 

Miras Payının Devri Nasıl Yapılır? Şartları Nelerdir?
Miras Payının Devri Nasıl Yapılır? Şartları Nelerdir?

Miras Payının Devri

Miras payının devri, mirasçının kendi miras hakkını bir başkasına devretmesi işlemidir. Bu devir işlemi, bir sözleşme ile yapılır ve noter huzurunda gerçekleştirilir. Miras payının devri hem miras bırakanın ölümünden önce (miras payının temliki) hem de ölümünden sonra (miras payının intikali) yapılabilir.

Miras bırakan hayattayken miras payını devretmek istiyorsa, bu işlem genellikle miras sözleşmesi veya bağışlama yoluyla yapılır. Bu işlem için:

Miras bırakan ve mirasçı arasında bir sözleşme hazırlanır. Bu sözleşme noter huzurunda yapılmalıdır.

Sözleşme notere gidilerek resmi hale getirilir. Noter, her iki tarafın da rızasını teyit eder ve işlemi onaylar.

Miras bırakanın ölümüyle birlikte miras açılır ve mirasçılar belirlenir.

Mirasçılar, veraset ilamı (mirasçılık belgesi) alır. Bu belge, mirasçının miras payını ve haklarını gösterir.

Mirasçı, miras payını devretmek istediği kişiyle bir devir sözleşmesi hazırlar.

Devir sözleşmesi noter huzurunda yapılır ve onaylanır. Noter, işlemi resmi olarak kaydeder.

Miras payının devri işlemi veraset ve intikal vergisine tabidir. Bu vergi, devrin yapıldığı tarihteki miras payının değeri üzerinden hesaplanır.

Miras hukuku karmaşık bir alandır ve hukuki süreçlerin doğru yürütülmesi için bir adana miras avukatından destek almak önemlidir. Avukat, gerekli belgelerin hazırlanması ve işlemlerin doğru yürütülmesi konusunda yardımcı olacaktır.

Miras payının devri işlemi, diğer mirasçıların rızası olmadan da yapılabilir. Ancak, bazı durumlarda mirasçılar arasında anlaşmazlık çıkabilir. Bu tür durumlarda hukuki danışmanlık almak önemlidir.

Miras payının devri sözleşmesi, belirli şartlar altında iptal edilebilir. Bu durum, genellikle taraflardan birinin rızasının alınmaması veya sözleşmenin hukuka aykırı olması durumlarında geçerlidir.

Miras payının devri işlemi, hukuki olarak doğru adımlar atıldığında sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bu nedenle, işlemleri yürütürken dikkatli olunması ve gerektiğinde profesyonel yardım alınması önemlidir.

Miras Payının Üçüncü Kişiye Devri

Miras Payının Devri veya Miras Payının Üçüncü Kişiye Devri sıkça sorulmaktadır. 

Miras payının üçüncü bir kişiye devri, mirasçının kendi miras hakkını mirasçılar dışında bir kişiye devretmesi işlemidir. Türkiye’de bu tür işlemler belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir ve yasal prosedürler gerektirir. Miras bırakanın ölümüyle birlikte miras açılır ve mirasçılar belirlenir. Mirasçılar, veraset ilamı (mirasçılık belgesi) alır. Bu belge, mirasçının miras payını ve haklarını gösterir. Mirasçı, miras payını devretmek istediği üçüncü kişiyle bir devir sözleşmesi hazırlar. Bu sözleşmede, devir konusu miras payının detayları ve devir koşulları belirtilir. Devir sözleşmesi noter huzurunda yapılır ve onaylanır. Noter, işlemi resmi olarak kaydeder ve her iki tarafın da rızasını teyit eder. 

Miras Payının Kardeşe Devri

Miras payının kardeşe devri, mirasçının kendi miras hakkını kardeşine devretmesi işlemidir. Bu süreç, hukuki prosedürlere ve belirli kurallara tabidir. Miras bırakan hayattayken miras payını bir kardeşine devretmek istiyorsa, bu işlem genellikle miras sözleşmesi veya bağışlama yoluyla yapılır. 

Miras bırakanın ölümünden sonra miras payının devri yapılmak isteniyorsa: Mirasçı, miras payını devretmek istediği kardeşiyle bir devir sözleşmesi hazırlar. Sözleşme noter huzurunda yapılır ve onaylanır. Miras payının devri işlemi veraset ve intikal vergisine tabidir. Bu vergi, devrin yapıldığı tarihteki miras payının değeri üzerinden hesaplanır. Miras hukuku karmaşık bir alandır ve hukuki süreçlerin doğru yürütülmesi için bir avukattan destek almak önemlidir. Avukat, gerekli belgelerin hazırlanması ve işlemlerin doğru yürütülmesi konusunda yardımcı olacaktır.

Miras Payının Devri Sözleşmesi

                                       MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 TARAFLAR

………….adresinde ikamet eden Bay (X) ile…………adresinde ikamet eden Bay (Y) arasında aşağıdaki koşullarla bir miras payının devri sözleşmesi akdolunmuştur.

İşbu sözleşmede;

                       Bay (X) devreden, 

                       Bay (Y) devralan olarak anılacaktır.

MADDE 2 KONU

                         İşbu sözleşmenin konusu, devredenin babasından kendisine intikal eden terekedeki taksim sonunda kendisine düşecek miras payının tamamını, mirasçılardan olan erkek kardeşine(devralana) devretmesidir.

MADDE 3 TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

                  Devreden, …………… tarihinde ölen babası………….’dan kendisine intikal eden ve taksim sonunda kesinleşecek olan miras payının tamamını devralana, herhangi bir koşul ileri sürmeksizin ve bir karşılık almaksızın, gayri kabili rücu olarak devretmiştir.

                   İşbu sözleşme,21.02.2024 tarihinde Adana’da, iki nüsha olarak imzalanmış ve bir nüsha devralana teslim edilmiş, ikinci nüsha devredende kalmıştır.

         Devralan                                                                                             Devreden

( Adı, soyadı, İMZA)                                                                        ( Adı, soyadı, İMZA)

                                       MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 TARAFLAR

Cumhuriyet Mahallesi Kültür Sk. No:44 ,Karaağaç-İskenderun adresinde ikamet eden Bay …………..  ile Cumhuriyet Mahallesi Atalar C. No:68. Karaağaç-İskenderun adresinde ikamet eden Bay ………………. arasında aşağıdaki koşullarla bir miras payının devri sözleşmesi akdolunmuştur.

İşbu sözleşmede;

                       Bay ……………….. devreden, 

                       Bay …………………… devralan olarak anılacaktır.

MADDE 2 KONU

                         İşbu sözleşmenin konusu, devredenin babasından kendisine intikal eden ve taksim sonunda Hatun Mıntıkasında kain 89 nolu parselden kendisine düşecek miras payının tamamını, mirasçılardan olan …………….. devretmesidir.

MADDE 3 TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

                  Devreden, 2001 tarihinde ölen babası ……………….. kendisine intikal eden ve taksim sonunda kesinleşecek olan Hatun mıntıkasında kain 89 nolu parseldeki miras payının tamamını devralana, herhangi bir koşul ileri sürmeksizin ve 5.000.000,00 mukabilinde, gayri kabili rücu olarak devretmiştir.

                   İşbu sözleşme,31.08.2016 tarihinde İskenderun’da, iki nüsha olarak imzalanmış ve bir nüsha devralana teslim edilmiş, ikinci nüsha devredende kalmıştır.

         Devralan                                                                                             Devreden

( Adı, soyadı, İMZA)                                                                        ( Adı, soyadı, İMZA)

Miras Payının Devri Sözleşmesi Zamanaşımı

Miras Payının Devri veya Miras Payının Devri Sözleşmesi Zamanaşımı soruları hukuk büromuza çok sık sorulmaktadır. Miras Payının Devri Sözleşmesi Zamanaşımı konusuna gelirsek Türk Borçlar Kanunu 146. Maddede bulunan genel hükümler çerçevesinde zamanaşımına tabidir. 

TBK  MADDE 146- Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına tabidir.

Yani miras payının devri sözleşmelerinden kaynaklanan borç ve alacaklar 10 yıllık süre içerisinde talep edilebilmektedir. 

Miras Payının Devri Sözleşmesi Tapu

Miras payının devri sözleşmesi, taşınmaz mal varlığıyla ilgiliyse tapu siciline kaydedilir. Ancak, miras payının devri taşınmaz mal varlığına ilişkin değilse, yani nakit para veya diğer varlıkların devri söz konusuysa tapu siciline kaydedilmez.

Eğer miras payı bir taşınmazın devriyle ilgiliyse ve devir sözleşmesi noter huzurunda yapılmışsa, sözleşme tapu siciline kaydedilmelidir. Miras payının devri için hazırlanan sözleşme, taraflar arasında anlaşmaya varıldıktan sonra noter huzurunda düzenlenir. Sözleşme, devirle ilgili tüm detayları içermelidir. Noter onaylı devir sözleşmesiyle birlikte ilgili tapu müdürlüğüne başvuru yapılır. Başvuru sırasında gerekli belgeler sunulur ve tapu siciline kaydın yapılması için talepte bulunulur. Tapu sicil müdürlüğü, başvuruyu değerlendirir ve devir işleminin tapu kaydını gerçekleştirir. Bu süreç tamamlandığında, taşınmazın yeni sahibi tapu senedini alır ve devir işlemi resmi olarak tamamlanmış olur.

Devir işlemi sırasında vergi ödemeleri de yapılması gerekebilir. Veraset ve intikal vergisi gibi vergi yükümlülükleri, miras payının devri işlemine tabi olabilir. Bu konuda vergi dairelerinden bilgi alınması önemlidir.

Ancak, miras payının devri nakit para veya diğer varlıkların devriyle ilgiliyse, tapu siciline kaydedilmesi gerekmez. Bu tür devir işlemleri genellikle noter huzurunda gerçekleştirilir ve sözleşme resmi olarak onaylandıktan sonra geçerli olur.

Miras payının devri işlemiyle ilgili olarak, taşınmaz mal varlığı devri durumunda tapu sicili, diğer varlıkların devri durumunda ise noter onaylı sözleşme önemlidir. Bu işlemlerin doğru bir şekilde yapılması, işlemin geçerli olması ve tarafların haklarının korunması açısından önemlidir.

Miras Payının Devri İçin Gerekli Evraklar

Miras Payının Devri ve Miras Payının Devri İçin Gerekli Evraklar nelerdir sorularını adım adım yanıtladık. Miras payının devri işlemlerini gerçekleştirebilmek için bazı belgelere ihtiyacımız olacaktır. Bunları sıralayacak olursak, devir yapılacak taşınmaza ilişkin tapu senedi, tapu senedi yok ise ada ve parsel numarası ve mal sahibinin sözlü olarak verdiği beyan, devir yapacak olan kişinin ve devralacak kişinin fotoğraflı nüfus cüzdanı, son altı ay içinde çekilmiş olan devreden mirasçıya ait fotoğraf, devir yapılacak taşınmaza ilişkin yapılmış zorunlu deprem sigorta poliçesi(DASK) ve belediyeden alınmış devire konu taşınmazın emlak beyanı gerekmektedir.

Miras Payının Devri Sözleşmesi Nerede Yapılır

Miras Payının Devri ve Miras Payının Devri Sözleşmesi Nerede Yapılır sorularını aşama aşama cevaplıyoruz. Miras payının devri sözleşmesi, genellikle noter huzurunda yapılır. Noterler, devir işlemlerinin resmi olarak onaylanması ve kaydedilmesi konusunda yetkilidirler. Bu nedenle, miras payının devri sözleşmesi için noterler tercih edilen yerlerdir.

Noter huzurunda yapılan devir sözleşmeleri, yasal olarak geçerli ve bağlayıcıdır. Noter, sözleşmenin taraflar arasında anlaşmaya dayandığını ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olduğunu doğrular.

Devir işlemi sırasında noter, tarafların kimliklerini teyit eder, sözleşmenin tüm detaylarını kontrol eder ve tarafların rızasını alır. Ardından, sözleşmeyi resmi olarak onaylar ve gerekli kayıtları yapar. Bu sayede, devir işlemi resmiyet kazanır ve hukuki olarak geçerli hale gelir.

Noterlerin sunduğu hizmetler arasında devir sözleşmeleri dışında birçok farklı hukuki işlem de bulunmaktadır. Bu nedenle, miras payının devri sözleşmesi için noterler, güvenilir ve uygun bir seçenek olarak kabul edilir.

Ancak, miras payının devri sözleşmesinin diğer bir şekilde yapılması gerekiyorsa (örneğin, mahkeme kararıyla veya özel koşullara bağlı olarak), ilgili prosedürlere uygun olarak ve yasal düzenlemelere göre hareket edilmesi önemlidir. Bu tür durumlarda bir hukuk danışmanından veya avukattan destek almak gerekebilir.

Miras Payının Devri Nasıl Yapılır

Türk Medeni Kanunu 677. maddesinde düzenlenmiştir. “Miras payı üzerinde sözleşme” başlıklı TMK’nın 677. maddesi “Terekenin tamamı veya bir kısmı üzerinde miras payının devri konusunda mirasçılar arasında yapılan sözleşmelerin geçerliliği yazılı şekle bağlıdır. Bir mirasçının üçüncü kişiyle yapacağı böyle bir sözleşmenin geçerliliği noterlikçe düzenlenmesine bağlıdır. Sözleşme bu kişiye paylaşmaya katılma yetkisi vermez; sadece paylaşma sonunda mirasçıya özgülenen payın kendisine verilmesini isteme hakkını sağlar” şeklindeki hükümle miras payının devri (temliki) sözleşmesini düzenlemiştir.

Miras Payının Devri Sözleşmesi Nasıl Yapılır

Miras Payının Devri veya Miras Payının Devri Sözleşmesi Nasıl Yapılır merak konusu olmuştur. Miras payının devri sözleşmesi, belirli hukuki prosedürler çerçevesinde yapılmalıdır. Bu prosedürler, işlemin geçerli ve hukuka uygun olması için gereklidir. İşte miras payının devri sözleşmesinin nasıl yapılacağına dair tarafımıza birçok soru gelmektedir. Miras payının devri karmaşık bir hukuki işlem olduğundan, bir avukatla görüşmek faydalıdır. Avukat, işlemin hukuka uygun yapılmasını sağlar ve taraflara gerekli bilgileri verir.

Miras payını devreden ve devralan taraflar, devir işleminin koşulları üzerinde anlaşmalıdır. Bu koşullar arasında devir bedeli, devir tarihi ve diğer özel şartlar yer alır. Taraflar, noter huzurunda işlem yapabilmek için bir noterle randevu almalıdır. Noter huzurunda, taraflar sözleşmeyi imzalar. Noter, sözleşmenin kanuna uygun olup olmadığını kontrol eder ve resmi onayı verir. Noter huzurunda yapılmayan devir işlemleri geçersizdir.

Miras Payının Devri Sözleşmesi Geçerlilik Şartları

Miras payının devri, hukuki bir süreç olduğu için dikkatli ve özenli bir şekilde yapılmalıdır. Tüm işlemler noter huzurunda gerçekleştirilerek resmiyet kazandırılmalı ve gerekli belgeler eksiksiz hazırlanmalıdır. Bu süreçte hukuki danışmanlık almak, tarafların hak ve yükümlülüklerini tam olarak anlamalarını ve işlemlerin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlar. Sözleşmeyi imzalayan tarafların tam ehliyetli olması gerekmektedir.

Tam ehliyetli olmak, kişinin reşit olması (18 yaşını doldurmuş) ve akıl sağlığının yerinde olması anlamına gelir. Eğer taraflardan biri kısıtlı (akıl hastası, reşit olmayan vb.) ise, bu kişi adına yasal temsilcisi (veli, vasi) işlem yapabilir. Miras payının devri sözleşmesi yazılı olarak yapılmalıdır. Sözleşme, noter huzurunda imzalanmalı ve noter tarafından onaylanmalıdır. Noter onayı, sözleşmenin geçerliliği için zorunludur. Sözleşme, tarafların hile, tehdit veya yanılma gibi irade sakatlığı hallerine maruz kalmadan imzalanmış olmalıdır. Bu tür durumlar sözleşmenin iptaline neden olabilir. 

Miras payının devri sözleşmesinin geçerli olabilmesi için tarafların ehliyetli olması, sözleşmenin yazılı olarak noter huzurunda imzalanması, irade beyanlarının açık ve net olması, sözleşmenin konusunun hukuka uygun olması, gerekli belgelerin hazırlanması ve ilgili vergi ve harçların ödenmesi gereklidir. Bu şartların yerine getirilmesi, sözleşmenin hukuka uygun ve bağlayıcı olmasını sağlar.

Yorum yapın

Hemen Ara