İnsanlığa Karşı Suçlar ve TCK 77 İncelemesi

Av.Naciozkan

İnsanlığa karşı suçlar, topluma karşı işlenen, insan onuruna ve insanlığa aykırı olan ağır suçlar olarak tanımlanır. Bu suçlar, toplumun bir kesimine karşı siyasi, felsefi, ırki veya dini saiklerle bir plan doğrultusunda sistematik olarak işlenir.

Türk Ceza Kanunu’nun 77. maddesinde insanlığa karşı suçlar düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, insanlığa karşı suçlar, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

İnsanlığa karşı suçlar, aşağıdaki unsurları içerir:

  • Siyasi, felsefi, ırki veya dini saiklerle hareket etmek,
  • Toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda hareket etmek,
  • Sistematik olarak hareket etmek,
  • Ağır insanlığa aykırı fiilleri işlemek.

İnsanlığa karşı suçlar, uluslararası hukukta da önemli bir yere sahiptir. Uluslararası Ceza Mahkemesi, insanlığa karşı suçları yargılamaya yetkilidir.

İnsanlığa Karşı Suçlar ve TCK 77 İncelemesi

İnsanlar olarak doğduğumuz ilk günden beri yaşama, ihtiyaçlarımızı karşılama, kendimizi gerçekleştirme, istediğimiz şekilde hayat sürdürme, seyahat serbestliği gibi temel haklara sahibiz. İnsan onurunun dokunulmazlığı hiç şüphesiz hepimiz tarafından kabul edilmektedir.

İnsan onuruna ve yaşamına tehdit eden her türlü unsur kabul edilemezdir. Adalet sistemleri insanların bu en temel haklarına diğer insanlar tarafından zarar verilmemesi için birçok kanun yürürlüğe koymuş ve bu suçların işlenmesi halinde cezai yaptırımlar uygulamıştır. Kişilerin sosyal hayatta sağlıklı bir şekilde etkileşim halinde bulunması için bu cezai yaptırımlar olmalıdır. 

İnsanlığa Karşı Suçlar 

Her demokratik ve modern devlet yaşamın sürekliliği için belirli kurallar koyulmuştur. Bu kurallar devletin kişilere hangi durumlarda yaptırım uygulayabileceğini yahut kişilerin devletten hangi hakları talep edebileceğini belirtir. Kişiler devletin koyduğu kurallar ve kanunlar ile kendilerini güvende hissederler. Haksız fiiller karşısında devletin yaptırım gücü kişileri suç işlemekten yahut kuralları ihlal etmekten meneder. Anayasamız da vatandaşları arasında uygulanması muhtemel insan hakları ihlal durumlarında belirli cezalar öngörmüştür. 

TCK 77.Maddesinin İncelemesi

Bir zümreyi veya bir grubu siyasi, etnik veya dini manada kanunda açıkça belirtildiği şekilde kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, eziyet veya köleleştirme, kişi hürriyetinden yoksun kılma, kişiler üzerinde bilimsel deneyler uygulama, cinsel saldırıda bulunma ve özellikle çocukların cinsel istismara maruz bırakılması, zorla fuhşa sevk etme insanlığa karşı suçları oluşturmaktadır.

Anayasamızın bu suçlara karşı cezai yaptırımları bulunmaktadır. Anayasamızın 77.maddesinde kasten öldürme suçu, suçu işleyen fail hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygulanmasını gerektirir. Diğer suçlar ise 8 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istenir. Bu suçlar kişileri temel hak ve özgürlüklerinden mahrum bıraktıkları için zamanaşımına uğramazlar. Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler de sorumluluk sahibidirler.

Tüzel kişiliklerin bu işlemler sonucu suçlu bulunmasıyla işletmelerin yahut şirketlerin ortakları, yöneticileri mevcut cezanın ödenmesi için yükümlü sayılırlar. Bu suçlar para cezasına çevrilemez. Bu kanun maddesine ek olarak, bahsi geçen hareketler bir grubun, topluluğun bir bölümünü ya da tamamını ortadan kaldırmayı amaçlıyorsa soykırım şeklinde adlandırılmaktadır. Soykırım fiiliyle ilgili ise anayasamızın yaptırım kararları değişmektedir. 

Yorum yapın

Hemen Ara