İnsanlığa Karşı Suçlar ve TCK 77 İncelemesi

Av.Naciozkan

İnsanlığa Karşı Suçlar ve TCK 77 İncelemesi; İnsanlığa karşı suçlar, topluma karşı işlenen, insan onuruna ve insanlığa aykırı olan ağır suçlar olarak tanımlanır. Bu suçlar, toplumun bir kesimine karşı siyasi, felsefi, ırki veya dini saiklerle bir plan doğrultusunda sistematik olarak işlenir.

Türk Ceza Kanunu’nun 77. maddesinde insanlığa karşı suçlar düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, insanlığa karşı suçlar, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

İnsanlığa karşı suçlar, aşağıdaki unsurları içerir:

 • Siyasi, felsefi, ırki veya dini saiklerle hareket etmek,
 • Toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda hareket etmek,
 • Sistematik olarak hareket etmek,
 • Ağır insanlığa aykırı fiilleri işlemek.

İnsanlığa karşı suçlar, uluslararası hukukta da önemli bir yere sahiptir. Uluslararası Ceza Mahkemesi, insanlığa karşı suçları yargılamaya yetkilidir.

İnsanlığa Karşı Suçlar Ve Tck 77 İncelemesi
İnsanlığa Karşı Suçlar Ve Tck 77 İncelemesi 2

İnsanlığa Karşı Suçlar ve TCK 77 İncelemesi

İnsanlar olarak doğduğumuz ilk günden beri yaşama, ihtiyaçlarımızı karşılama, kendimizi gerçekleştirme, istediğimiz şekilde hayat sürdürme, seyahat serbestliği gibi temel haklara sahibiz. İnsan onurunun dokunulmazlığı hiç şüphesiz hepimiz tarafından kabul edilmektedir.

İnsan onuruna ve yaşamına tehdit eden her türlü unsur kabul edilemezdir. Adalet sistemleri insanların bu en temel haklarına diğer insanlar tarafından zarar verilmemesi için birçok kanun yürürlüğe koymuş ve bu suçların işlenmesi halinde cezai yaptırımlar uygulamıştır. Kişilerin sosyal hayatta sağlıklı bir şekilde etkileşim halinde bulunması için bu cezai yaptırımlar olmalıdır. 

İnsanlığa Karşı Suçlar 

Her demokratik ve modern devlet yaşamın sürekliliği için belirli kurallar koyulmuştur. Bu kurallar devletin kişilere hangi durumlarda yaptırım uygulayabileceğini yahut kişilerin devletten hangi hakları talep edebileceğini belirtir. Kişiler devletin koyduğu kurallar ve kanunlar ile kendilerini güvende hissederler. Haksız fiiller karşısında devletin yaptırım gücü kişileri suç işlemekten yahut kuralları ihlal etmekten meneder. Anayasamız da vatandaşları arasında uygulanması muhtemel insan hakları ihlal durumlarında belirli cezalar öngörmüştür. 

İlginizi çekebilir; Uyuşturucu Bulundurma ve Satma Suçları

TCK 77.Maddesinin İncelemesi

Bir zümreyi veya bir grubu siyasi, etnik veya dini manada kanunda açıkça belirtildiği şekilde kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, eziyet veya köleleştirme, kişi hürriyetinden yoksun kılma, kişiler üzerinde bilimsel deneyler uygulama, cinsel saldırıda bulunma ve özellikle çocukların cinsel istismara maruz bırakılması, zorla fuhşa sevk etme insanlığa karşı suçları oluşturmaktadır.

Anayasamızın bu suçlara karşı cezai yaptırımları bulunmaktadır. Anayasamızın 77.maddesinde kasten öldürme suçu, suçu işleyen fail hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygulanmasını gerektirir. Diğer suçlar ise 8 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istenir. Bu suçlar kişileri temel hak ve özgürlüklerinden mahrum bıraktıkları için zamanaşımına uğramazlar. Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler de sorumluluk sahibidirler.

Tüzel kişiliklerin bu işlemler sonucu suçlu bulunmasıyla işletmelerin yahut şirketlerin ortakları, yöneticileri mevcut cezanın ödenmesi için yükümlü sayılırlar. Bu suçlar para cezasına çevrilemez. Bu kanun maddesine ek olarak, bahsi geçen hareketler bir grubun, topluluğun bir bölümünü ya da tamamını ortadan kaldırmayı amaçlıyorsa soykırım şeklinde adlandırılmaktadır. Soykırım fiiliyle ilgili ise anayasamızın yaptırım kararları değişmektedir. 

İnsanlığa Karşı Suçların Unsurları

Uluslararası hukuk, insanlığa karşı işlenen suçları ciddi bir şekilde ele almaktadır. Bu suçlar, genellikle savaş suçları, soykırım ve insanlığa karşı suçlar olarak adlandırılan kapsamlı bir kategoriyi içerir. Bu makalede, insanlığa karşı suçların unsurlarını anlamak için temel kavramlara ve uluslararası belgelere odaklanacağız.

 • Soykırım:

Soykırım, belirli bir etnik, dini, ulusal veya ırksal grubun tamamen veya kısmen ortadan kaldırılmasını amaçlayan eylemleri içerir. Soykırımın unsurları arasında “niyet” önemli bir faktördür. Suç işleyenlerin, belirli bir grubu ortadan kaldırmaya yönelik kesin bir niyet taşıması gerekmektedir. Uluslararası hukuk, soykırımı suç olarak kabul eder ve bu suçu işleyenleri yargılama yetkisi tanır.

 • İnsanlığa Karşı Suçlar:

İnsanlığa karşı suçlar, büyük ölçekte ve sistematik olarak işlenen ciddi suçları kapsar. Bu suçlar, öldürme, işkence, kölelik, kitlesel sürgün gibi eylemleri içerir. Uluslararası toplum, insanlığa karşı işlenen bu suçlara karşı sıfır tolerans politikası benimsemiştir. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), insanlığa karşı suçlarla ilgili davaları yargılamak için kurulmuş bir mahkemedir.

 • Savaş Suçları:

Savaş suçları, çatışma sırasında uluslararası hukuka aykırı olarak işlenen suçları ifade eder. Bu suçlar arasında sivillere karşı saldırılar, esirlerin kötü muamelesi, savaşta yasaklanan silahların kullanımı gibi eylemler bulunmaktadır. Savaş suçları, uluslararası hukukun sıkı denetimi altındadır ve işlenenler yargılanabilir.

Sonuç olarak; insanlığa karşı suçlar, uluslararası toplumun ortak vicdanını yaralayan ciddi suçlardır. Bu suçların unsurları, uluslararası hukukun temel ilkelerine dayanmaktadır. Toplumlar arası adaletin sağlanması ve suç işleyenlerin hesap vermesi, insanlığa karşı suçlarla mücadelede önemli bir adımdır. Uluslararası hukukun bu alandaki gelişmeleri, insan haklarına saygının korunması ve insanlık onurunun güvence altına alınması amacına hizmet etmektedir.

İnsanlığa Karşı Suçların Cezası Nedir ?

Uluslararası hukuk, insanlığa karşı işlenen suçları düzenleyen ve bu suçlara karşı cezai sorumluluğu belirleyen önemli bir hukuk alanını kapsar. İnsanlığa karşı suçlar, genellikle savaş suçları, soykırım, insanlık suçları ve agresyon gibi ağır ihlalleri içerir. Bu makalede, insanlığa karşı işlenen suçların cezai boyutlarına odaklanılacaktır.

 • Savaş Suçları:

Savaş suçları, uluslararası hukukun bir parçası olan Cenevre Sözleşmeleri ve ek protokollerde ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Sivilleri hedef alan saldırılar, savaş esirlerine kötü muamele, zorla çalıştırma ve savaş zamanında yasaklanmış silahların kullanımı gibi ihlaller, savaş suçları olarak kabul edilir. Bu suçlar, uluslararası ceza mahkemeleri tarafından yargılanabilir ve ciddi cezalarla sonuçlanabilir.

 • Soykırım:

Soykırım, belirli bir etnik, dini, ulusal veya ırksal grup üyelerine karşı sistematik olarak işlenen ciddi suçları içerir. 1948 tarihli Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, soykırımı suç sayar ve bu tür suçları işleyenleri uluslararası cezai sorumluluk altına alır. Soykırım suçu, uluslararası ceza mahkemelerinde yargılanabilir ve suçlu bulunanlar için ağır cezalar öngörülmüştür.

 • İnsanlık Suçları:

İnsanlık suçları, sivillere karşı işlenen ağır suçları kapsar ve bu suçlar genellikle ırk, din, ulusal köken, etnik grup veya siyasi görüş temelinde işlenir. Toplu infazlar, sistematik işkence, kitlesel sürgün ve cinsel şiddet gibi suçlar, insanlık suçları kategorisine girer. Uluslararası ceza mahkemeleri, bu suçları işleyenleri yargılamak ve cezalandırmak için yetkilidir.

 • Agresyon:

Agresyon, bir devletin diğer bir devlete karşı silahlı saldırıda bulunması veya işgal girişiminde bulunması olarak tanımlanır. Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü’ ne göre, agresyon suçuyla ilgili soruşturmalar 2017 yılında başlamıştır. Bu suç, uluslararası arenada daha önce belirlenmemiş bir şekilde devlet liderleri ve yetkilileri için cezai sorumluluğu getirir.

İnsanlığa Karşı Suçların Örgüt Olarak İşlenmesi

Uluslararası hukuk, dünya genelinde hukuki normları belirleyen bir çerçevedir ve bu normlar, devletler arası ilişkileri düzenlerken aynı zamanda bireyleri ve toplulukları korumayı amaçlar. Bu bağlamda, “İnsanlığa Karşı Suçlar” kavramı, uluslararası toplumun en ciddi endişelerinden birini oluşturmaktadır. Ancak, bu suçların örgütler tarafından işlenmesi durumu, bu endişeyi daha da artırmaktadır.

İnsanlığa karşı suçlar, insanlık suçları olarak da adlandırılır ve uluslararası hukuk tarafından ciddi bir şekilde cezalandırılır. Genellikle savaş suçları, soykırım, insanlığa karşı suçlar ve saldırı suçları gibi kategorilere ayrılır. Bu suçlar, bireylerin haklarına ve toplumun temel değerlerine karşı işlenen ciddi ihlalleri içerir.

Örgütlerin Rolü ve Etkisi:

Son yıllarda, bu tür suçların örgütler tarafından planlı ve sistemli bir şekilde işlendiği durumlar giderek artmaktadır. Terör örgütleri, organize suç örgütleri ve diğer benzer gruplar, bu suçları işlemekte ve bu durum, uluslararası toplumu daha da endişelendirmektedir. Örgütler, genellikle ideolojik, politik veya ekonomik amaçlar doğrultusunda bu tür suçları işleyebilir ve bu durum, sadece bir ülkenin değil, tüm uluslararası topluluğun sorumluluğunu ortaya koymaktadır.

Uluslararası Hukuktaki Yeri:

Uluslararası hukuk, insanlığa karşı suçların örgütler tarafından işlenmesine karşı net bir tavır alır. Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC), bu tür suçları işleyenleri yargılamak için kurulmuş bir forumdur ve örgütler de dahil olmak üzere bireyleri sorumlu tutma yetkisine sahiptir. Bu, uluslararası topluluğun bu tür suçlara karşı ortak bir cezalandırma mekanizması oluşturarak, adaletin sağlanmasını amaçlar.

Sıkça Sorulan Sorular

Şahsa karşı işlenen suçlar nelerdir?

Şahsa karşı işlenen suçlar arasında saldırı, tehdit, gasp, hakaret, cinsel saldırı gibi eylemler bulunur. Kişinin bedenine, özgürlüğüne veya itibarına yönelik suçlar, hırsızlık, dolandırıcılık da bu kapsamda yer alabilir.

Topluma karşı işlenen suçlar nelerdir?

Topluma karşı işlenen suçlar arasında terörizm, uyuşturucu ticareti, organize suçlar, kamu malına zarar verme, çevre suçları gibi eylemler bulunur. Bu suçlar genellikle toplumsal düzeni tehdit eder ve geniş bir etki alanına sahiptir.

İnsanlığa karşı suçlarda suçun mağduru kimdir?

İnsanlığa karşı suçlarda suçun mağduru genellikle insanlık kendisi olur. Soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar, geniş toplulukları hedef alarak insan haklarına karşı ciddi ihlaller içerir.

Yorum yapın

Hemen Ara