Hakaret Davası Nedir, Nasıl Açılır?

Av.Naciozkan

Hakaret davası, bir kişinin onurunu zedeleyici nitelikteki ifadelerin kullanılması nedeniyle açılan bir davadır. Türk Ceza Kanunu’na (TCK) göre hakaret suçu, kişinin onurunu kırıcı veya aşağılayıcı sözlerle veya davranışlarla bir başkasını hedef almak şeklinde tanımlanır.

Hakaret suçu, genellikle sözlü veya yazılı ifadelerle gerçekleşir ve toplumda haysiyet ve saygınlıkla ilgili hukuki bir koruma sağlar. Hakaret davaları genellikle bireyler arasındaki anlaşmazlıkların bir sonucu olarak ortaya çıkar, ancak medya, sosyal medya ve diğer platformlarda da ortaya çıkabilir.

Hakaret Davası Nedir, Nasıl Açılır?
Hakaret Davası Nedir, Nasıl Açılır? 2

Hakaret Davası

Hakaret suçu kişilerin saygınlığını düşürecek söz veya davranışlarla ortaya çıkan bir durumu ifade eder. Bu eylem mağdurun huzurunda gerçekleşeceği gibi gıyabında da gerçekleşmesi mümkündür. Fakat hakaret suçunun gıyapta işlenmesi için eylemin en az üç kişi tarafından işlenmiş olması gerekir. 

Hakaret Davası Nedir

Hakaret suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu şerefe karşı suçlar başlığı altında yer alan 125. İle 131. Maddeler arasında düzenlenmiştir. Bir kimseye karşı onur, şeref ve saygınlığına zarar verecek ölçüde somut bir fiil isnat edilmesi hakaret suçunun oluşması için yeterli olacaktır. 

Hakaret Davası Nasıl Açılır?

Hakaret davası açmadan önce bir avukattan danışmanlık almak isteyebilirsiniz. Avukat, sizin haklarınızı koruyabilir, davayı nasıl açmanız gerektiği konusunda size rehberlik edebilir ve süreç boyunca sizi temsil edebilir. Eğer bir avukatla çalışmayı tercih etmezseniz, hakaret suçunu işleyen kişi hakkında polise veya savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Suç duyurusu için şikayet dilekçesi hazırlamanız gerekecektir. Dilekçenizde hakaret suçunun işlendiği tarih ve yer, suçu işlediğini düşündüğünüz kişinin kimliği ve suçun detayları gibi bilgileri belirtmelisiniz. Hazırladığınız şikayet dilekçesini polise veya savcılığa teslim etmelisiniz. Suç duyurusunda bulunmak için ilgili emniyet birimine veya savcılığa gitmeniz gerekecektir. Burada, dilekçenizi teslim ederek suç duyurusunda bulunursunuz. Savcılık, şikayet üzerine bir soruşturma başlatır. Eğer yeterli delil bulunursa, savcılık hakaret suçuyla ilgili bir dava açabilir. Davanın açılmasıyla birlikte, mahkeme süreci başlar.

Mahkeme sürecinde, tarafların ifadeleri alınır, deliller incelenir ve yargıç karar verir. Mahkeme, delilleri ve tarafların savunmalarını değerlendirerek bir karar verir. Hakaret suçu sabit görülürse, fail cezalandırılır. Cezalar arasında para cezası, hapis cezası veya adli para cezası olabilir.

Hakaret davası süreci, Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen unsurların varlığına ve delillerin değerlendirilmesine bağlı olarak sonuçlanır. Bu nedenle, bu tür davalar genellikle detaylı bir soruşturma ve dava sürecini içerir.

Hakaret Davası Tazminat Miktarı

Hakaret davalarında tazminat miktarı, davayı açan kişinin yaşadığı zararlar, uğradığı manevi ve/veya maddi kayıplar, kişinin toplumdaki konumu, davranışın şiddeti ve diğer birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Tazminat miktarı, mahkemenin takdirine bağlı olarak belirlenir ve her davanın özel koşullarına göre değerlendirilir. 

Türk Ceza Kanunu’na göre, hakaret suçundan dolayı manevi tazminat talep edilebilir. Bu tazminatın miktarı, mahkeme tarafından olayın şiddeti, mağduriyetin derecesi, tarafların sosyal statüsü ve diğer faktörlere göre belirlenir. 

Hakaret nedeniyle manevi zarara uğrayan kişi, mahkemeden manevi tazminat talep edebilir. Mahkeme, tarafların savunmalarını, sunulan delilleri ve olayın özel koşullarını dikkate alarak tazminat miktarını belirler.

Manevi tazminat miktarının belirlenmesinde dikkate alınabilecek faktörler arasında şunlar bulunabilir:

1. Hakaretin niteliği ve şiddeti

2. Mağdurun kişisel ve sosyal durumu

3. Hakaretin kamuya açıklanma şekli ve yaygınlığı

4. Hakaretin mağdura verdiği rahatsızlık ve üzüntü

5. Hakaretin neden olduğu itibar kaybı

6. Hakaret sonucu mağdurun yaşadığı psikolojik etkiler

Ancak, belirli bir davanın sonucu ve tazminat miktarı, o davanın özel koşullarına ve mahkemenin takdirine bağlıdır. Bu nedenle, tazminat miktarının kesin bir sayısal değerle belirlenmesi mümkün değildir ve her dava ayrı bir inceleme ve değerlendirme gerektirir.

Hakaret Davası Savunma Dilekçesi

SULH CEZA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE 

İSKENDERUN

DOSYA NO:2022/636  E

Konu                            : Esas Hakkındaki Savunmalarımızın Sunulmasıdır.  

Savunmalarımız            : 1-Müvekkillerimiz …………… ile diğer sanık ……………….., gerek hazırlık aşamasında vermiş bulundukları ifadelerinde ve gerekse sayın mahkemenizde sebat ettikleri savunmalarında aynen;

                                        PEYNİR ALMAK İÇİN EVDEN ÇIKTIKLARINI, EVE DÖNDÜKLERİNDE ………………….. NİN YOLARINI KESTİKLERİNİ, DÖRDÜNÜN MÜVEKKİLLİMİZİ ………………. NIN SAÇINI ÇEKTİKLERİNİ, SÜRTÜK,OROSPU,SÜRTÜKLERDE İNECEK VAR,ŞEKLİNDE ALENEN HAKARET ETTİKLERİNİ,SANIK ……………. NİN …………………..I DARP ETTİĞİNİ,ÖLDÜRESİYE DÖVDÜĞÜNÜ” söylemişlerdir.

                                         DOSYA İÇERİSİNDE BULUNAN MÜVEKKİL …………… AİT VE OLAYDAN HEMEN SONRA ALINAN 01.04.2022 TARİHLİ GENEL ADLİ MUAYENE RAPORU İNCELENDİĞİNDE “ADI GEÇEN ŞAHSIN YAPILAN MUAYENESİNDE SAÇLI DERİDE HASSASİYET, SAĞ VE SOL DİZDE SIYRIK OLDUĞU” AÇIK VE KESİN OLARAK BELİRTİLMİŞTİR.

                                       2- Mahkeme huzurunda dinlenen ve olay sırasında orada bulunan tanıklar ……………………yeminli beyanlarında:

                                      “OLAY TARİHİNDE KOMŞULARLA BİRLİKTE OLDUKLARINI, SOKAKTA SOHBET ETTİKLERİNİ, MÜVEKKİLLERİN DİĞER SANIK ……… BİRLİKTE PEYNİR ALMAKTAN DÖNDÜKLERİNİ, DİĞER SANIKLAR, ……………………ELLERİ BELLERİNDE BEKLEDİKLERİNİ, HATİCE CEYLAN NIN GİTMEYELİM KAVGA ÇIKACAK DEDİĞİNİ, BİZ KOMŞUYUZ BİR ŞEY OLMAZ DEDİKLERİNİ, YÜRÜMEYE DAVAM ETTİKLERİNİ, …………… VE KIZLARININ MÜVEKKİL ……………………… YA SALDIRDIKLARINI, SAÇLARINI ÇEKTİKLERİNİ, HAKARET ETTİKLERİNİ, …………. NİN İSE AYRICA ……….. NI SURATINA YUMRUKLA VURDUĞUNU, ………….. NIN BUNLARI AYIRMAYA ÇALIŞTIĞINI, …….UN KİMSEYE VURMADIĞINI, ………… NIN KİMSEYE HAKARET ETMEDİĞİNİ” beyanlarında ifade etmişlerdir.

                                    3-SANIKLAR …………  DAHİ MÜVEKKİLLERDEN …………. NIN  KİMSEYE VURMADIĞINI KİMSEYE HAKARET ETMEDİĞİNİ İKRAR VE KABUL ETMİŞLERDİR.

                                   DOSYA İÇİNDE BULUNAN ADLİ RAPOR, TANIK BEYANLARI İLE MÜŞTEKİ ……………… NİN İKRAR VE KABULLERİ DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE, MÜVEKKİLLERİMİZDEN ……………….. NIN SANIKLAR TARAFINDAN DARP EDİLDİĞİ, SAÇLARINDAN ÇEKİLDİĞİ, HAKARETE UĞRADIĞI, MÜVEKKİL ………… NIN KİMSEYE VURMADIĞI VE HAKARET ETMEDİĞİ, DİĞER SANIK …….UN İSE SANIK ………….TARAFINDAN DARP EDİLDİĞİ KESİN VE TARTIŞMASIZDIR.                                     

                                   BİR AN İÇİN MAHKEMENİZ MÜVEKKİLERİMİZİN SAVUNMASINI KABUL ETMESE BİLE MÜVEKKİLERİN YİNE CEZA ALMAMALARI GEREKECEKTİR. ZİRA:    

                                                 TCK NIN 129.MADDESİ ;

                                    “Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

                                       Bu suçun,kasten yaralama  suçuna tepki olarak işlenmesi halinde,kişiye ceza verilmez.

                                        Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi halinde, olayın mahiyetine göre taraflardan her ikisi veya biri hakkında verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği, ceza vermekten de vazgeçilebilir.” hükmünü havidir.

                                        Müvekkillerimizin sanıklar …………………..’a hakaret ettikleri kabul edilse bile,(ki kabul etmiyoruz)  bu hakaret sanıkların müvekkillerimiz kasten yaralaması ve darp etmesine karşılık olarak yapıldığından veya kavga sırasında karşılıklı olduğundan TCK 129.maddesi anlamında bir cezasızlık halidir ve yine sayın mahkemenizin ceza verilmesine yer olmadığında karar vermesi gerekir kanısındayız.

Netice ve İstem       :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlere binaen;

                                   1-A)-Müvekkillerimizin üzerlerine atılı basit yaralama suçundan dolayı eylemleri sübut bulmadığından ayrı ayrı BERAATLERİNE,    

                                   B) Müvekkillerimizin üzerlerine  atılı alenen hakaret suçundan dolayı ise aksi sabit olmayan müvekkil sanık ve anlatımlarına ve adli rapora göre öncelikle BERAATLERİNE ,mahkeme aksi kanaatte ise müvekkillerimizin eylemi haksız bir fiile tepki olarak işlenmiş olduğundan TCK. 129. maddesi gereğince CEZA VERMEKTEN VAZGEÇİLMESİNE ,

                                    2-Yine sayın mahkeme aksi kanaate ise sanık savunmalarının aksini gösterir dosyada mevcut bir delil olmadığından müvekkillerimiz lehine haksız tahrik hükümlerini düzenleyen TCK nın 29. maddesinin uygulanmasına ve cezanın alt sınırdan verilmesine,

                                    3-Müvekkillerimizin yargılama sırasında gösterdikleri pişmanlık, sabıkasız oluşları ve kişilikleri nazara alınarak haklarındaki takdiri indirim nedeni olarak TCK 62.maddesinin uygulanmasına,

                                    4-Müşteki sanıklar Gülizar, Halil, İlknur ve Fatmagül Türkmen nin ise müvekkillerimize yönelik ve sübut bulan kasten yaralama ve alenen hakaret suçlarında dolayı ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.22.03.2011

                                                                                          Sanıklar  Müdafi

                                                                                                          Av. NUH NACİ ÖZKAN

Eki:Yargıtay kararları.

Hakaret Davası Zamanaşımı

Hakaret davalarında hakaret davası zamanaşımı ne kadardır sorusu sıkça karşımıza gelmektedir. TCK’ya göre, hakaret suçu hakkında kamu davası açılması için zamanaşımı süresi, hapis cezasının alt sınırının yarısını geçmeyecek şekilde belirlenmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun 64. maddesinde belirtilen genel zamanaşımı sürelerinden biri olan zamanaşımı süresi, hapis cezasının alt sınırının yarısından az olamaz.

Hakaret suçunun ceza miktarı hapis cezasının alt sınırının yarısından az olduğu için, genel olarak hakaret suçunun zamanaşımı süresi altı aydır. Yani, hakaret suçu işlendiği tarihten itibaren altı ay içinde kamu davası açılmazsa, suç zamanaşımına uğrar ve dava açılamaz.

Ancak, zamanaşımı süresi hakkında kesin bir bilgi almak için suçun işlendiği tarihi, ceza miktarını ve diğer ilgili faktörleri göz önünde bulundurarak bir avukata danışmanız önemlidir.

Detaylı Bilgi Almak İçin; Adana Ceza Avukatı

Hakaret Davası Açma Ücreti

Hakaret davası açmak için resmi bir başvuruda bulunmanız durumunda, dava masrafları ve harçlarını ödemeniz gerekebilir. Ancak, bu masraflar dava açma ücreti olarak değerlendirilmez, çünkü bunlar genellikle mahkeme ve adliye hizmetlerine yönelik ücretlerdir. Hakaret davası açma ücreti konusuna geldiğimizde ise savcılığa suç duyurusunda bulunmak ve hakaret davası açıldıktan sonra ceza mahkemesinde müdahil vekilliği üstlenmek 2024 asgari ücret tarifesine göre 53.700,00 TL olarak belirlenmiştir. 

Hakaret Davasında Uzlaşma

Hakaret davasında uzlaşma, davacı (mağdur) ile davalı (fail) arasında yargılama sürecinden önce veya yargılama süreci devam ederken karşılıklı anlaşarak davayı sonlandırmak anlamına gelir. Uzlaşma genellikle taraflar arasındaki anlaşmazlığın dostça ve hızlı bir şekilde çözülmesini sağlar. Hakaret davalarında da uzlaşma mümkündür ve hatta bazen tercih edilir.

Davacı ve davalı veya onların avukatları, birbirleriyle temas kurarak uzlaşma konusunu görüşmeye başlarlar. Taraflardan biri, diğerine yazılı veya sözlü bir uzlaşma teklifi sunabilir. Bu teklif genellikle maddi veya manevi bir tazminat ödemesini, özür dilemeyi veya belirli koşulları yerine getirmeyi içerebilir. Taraflar, uzlaşma koşullarını tartışır ve müzakere ederler. Taraflar, uzlaşmaya varana kadar farklı tekliflerde bulunabilir ve karşılıklı olarak pazarlık yapabilirler. Taraflar, uzlaşma koşullarını netleştirir ve bir anlaşma metni hazırlarlar. Bu metin, uzlaşmanın detaylarını, tarafların taahhütlerini ve sonuçları içerir. Taraflar, uzlaşma metnini imzalar ve belirli bir süre içinde mahkemeye sunarlar. Mahkeme, uzlaşmayı onaylar ve davanın sonlandırılmasına karar verir.

Hakaret davalarında uzlaşma, taraflar arasındaki anlaşmazlığın hızlı ve etkili bir şekilde çözülmesini sağlar. Ancak, uzlaşma süreci her zaman başarılı olmayabilir ve bazen dava yargılama yoluyla sonuçlanabilir. Uzlaşma konusunda her iki tarafın da avukattan destek alması önerilir, çünkü uzlaşma anlaşmasının yasal sonuçları ve etkileri hakkında profesyonel bir görüş almak önemlidir.

Hakaret Davası Sicile İşler Mi

Hakaret davası ve Hakaret Davası Sicile İşler Mi sorusu bu suçu işleyen birçok kişinin merak ettiği konular arasındadır. Adli sicil kanunu 4. Maddesine göre, bir mahkeme tarafından verilen ve kesinleşen bir ceza kararı adli sicile işlenmektedir.

Hakaret Davası Cezası

Türk Ceza kanunu ilgili maddesi bu hususta düzenleme yapmıştır. Madde 125: (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (…) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

İnternetten Hakaret Davası Sonuçları

İnternetten hakaret davası sonuçlarına ulaşmak genellikle belirli bir platformda veya yargılama kayıtlarında araştırma yapmayı gerektirir. Ancak, genel olarak internet üzerindeki haber siteleri, hukuk haberleri yayınlayan siteler veya hukuk portal siteleri, önemli davaların sonuçları hakkında bilgi verebilir.

Bunun dışında, Türkiye’de dava sonuçları genellikle kamuoyuna açık olmaz ve kişisel mahremiyet nedeniyle dava sonuçlarına ilişkin detaylı bilgilerin yayınlanması sınırlı olabilir. Ancak, bazı kamu davaları veya medyatik davalar hakkında haberler çıkabilir ve bu haberlerde davaların sonuçları hakkında bilgi verilebilir.

Hakaret Davası Para Cezası Ne Kadar

Hakaret Davası Para Cezası miktarını etkileyen birçok etmenler vardır. Hakaret davası cezası hapis cezası yada adli para cezası olarak sonuçlanabilmektedir. Para cezası ise 2024 yılı itibariyle 1000-5000 TL arasında değişmektedir.

Yorum yapın

Hemen Ara