CİNSEL TACİZ VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ TUTUKLULUĞA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Tutuklamanın sadece bir güvenlik tedbiri ve son çare olan bir güvenlik tebdiri olması göz önünde bulundurulduğunda, kaçma ve delilleri yok etme anlamında herhangi bir yola bavurmayan ve böyle bir şüphesi de bulunmayan şüphelinin tutuklama ile hürriyetinden yoksun bırakılması gerek T.C. Anayasasına gerekse de AİHS’ne açıkça aykırıdır. AİHM de içtihatlarında tutuklamanın en son önlem olarak uygulanması gerektiğinden bahsetmekte; başka bir önlemle tutuklamadan sağlanan yarar sağlanabilecekse, tutuklama yoluna gidilmemesi gerektiğini söylemektedir.  CMK 109’daki adli kontrol kurumunun tutuklamaya göre öncelikle uygulanması gerekir. Tutuklama en son tedbirdir.  Sayın mahkemeniz, öncelikle adli kontrolü uygulamadan tutuklamaya hükmetmemelidir. Müvekkilimin hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmadan, bu tedbirden yarar sağlanıp sağlanayacağı tespit edilmeden doğrudan tutuklama kararı verilmesi hukuka aykırılık oluşturmaktadır.


TAPU İPTAL TESCİL VE AİLE KONUTU ŞERHİ VERİLEMSİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Dava konusu mesken 4721 sayılı yasanın 194.maddesi gereğince aile konutu         dur. Türk Medeni Kanunu 194/1.maddesi “EŞLERDEN BİRİ DİĞER EŞİN AÇIK RIZASI BULUNMADIKÇA, AİLE KONUTU İLE İLGİLİ KİRA SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEMEZ; AİLE KONUTUNU DEVREDEMEZ VEYA AİLE KONUTU ÜZERİNDEKİ HAKLARINI SINIRLYAMAZ” hükmünü havi olduğundan ve müvekkilimizin satış için rızası alınmadığından işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.


İHALENİN FESHİ DAVAYA CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun “İhalenin Neticesi ve Feshi” başlığı altında düzenlenen 134/2.maddesinde; “İhalenin feshini, Borçlar Kanunu‘nun 226 ncı maddesinde yazılı sebepler de dahil olmak üzere yalnız satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler “yurt içinde bir adres göstermek koşuluyla” icra mahkemesinden şikâyet yolu ile ihale tarihinden itibaren yedi gün içinde isteyebilirler. İlgililerin ihale yapıldığı ana kadar cereyan eden muamelelerdeki yolsuzluklara en geç ihale günü ıttıla peyda ettiği kabul edilir.” şeklinde düzenleme mevcuttur. Madde içeriğinde ihalenin feshi talebinde bulunabilecekler sınırlı sayıda sayılmış olup bunların yalnızca Satış isteyen alacaklı, Borçlu, Tapu sicilindeki ilgililer ve Pey sürmek suretiyle açık artırmaya katılanlar olduğu düzenlenmiştir. Yargıtay birçok kararında İİK.md.134’te sayılanlar dışında açılacak ihalenin feshi davalarının aktif husumet yokluğu nedeniyle usulden reddine karar verilmesi gerektiğine hükmetmiştir. Davacı dosya incelendiğinde ilgili kanunda sayılan sıfatlara haiz değildir. Söz konusu ihale incelendiğinde davacının ne bir teminatı mevcuttur nede elektronik ortamda yada mezat salonunda verilmiş bir teklifi vardır.


İHTİYAÇ SEBEBİYLE TAHLİYE DAVASINA CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Bilindiği üzere Adana ilinde kira fiyatları son yıllarda artmış olup ev sahipleri çeşitli gerekçelerle taşınmazların tahliyesi yoluna gitmeye başlamıştır. Bu çabanın esas gerekçesi daha yüksek kira geliri elde etmek olup, kötü niyetle “ihtiyaç nedeniyle tahliye” kurumu kullanılmaktadır. Davacı taraf davaya konu taşınmazı kötüniyetle tahliye ettirmek maksadı ile, TBK 350. Maddesini gerekçe göstererek huzurdaki davayı tarafımıza yöneltmiştir. Davacı, konut ihtiyacının bulunmuş olduğunu ileri sürmüşse de, işbu iddia gerçeği yansıtmamakta olup, davacının ve eşinin başkaca gayrimenkulleri bulunmaktadır. Davacı ve eşinin, başkaca gayrimenkulleri olduğu halde ihtiyacı sebebiyle müvekkilimizin tahliyesini talep etmesi hukuka ve kanuna açıkça aykırılık teşkil etmektedir.  Zira, Adana sınırları içerisinde, başka bir taşınmazın varlığı halinde söz konusu dava hükümsüz kalacaktır. Bu yüzden, davacının gerçekten konut ihtiyacının bulunup bulunmadığının tespitinin de yapılabilmesi için kendisinin, eşinin, altsoyunun ve üstsoyunun TAPU KAYITLARININ celbini talep ederiz.


EL ATMANIN ÖNLENMESİ İSTİNAF DİLKEÇE ÖRNEĞİ

RAPORDA TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ BAŞLIKLI İKİNCİ SAYFASINDA HESAPLANDIĞI ÜZERE TARLANIN YARISINDAN FAZLASI EKİLMEMİŞ HATTA EKİLMEK ÜZERE SÜRÜLMEMİŞTİR. BU KISIMLAR DAVACILARA AİT OLUP MÜVEKKİL TARAFINDAN HAKSIZ BİR MÜDAHALE SÖZ KONUSU OLMAMIŞTIR. Hal böyleyken bilirkişi raporunda ekilen/ ekilmeyen tüm alanlar üzerinde hesaplama yapılmak suretiyle çıkarılan meblağ hakkaniyete uygun değildir. Kabul etmemekle birlikte; ecrimisil, işgale konu taşınmazdan işgal edenin edindiği gelir çerçevesinde hesaplanması gereken bir tazminat türüdür. Ekilmeyen, sürülmeyen kısımlar; davacının mesnetsiz iddiası olan haksız kullanım konusunun dışında tutulmalı, rapor buna göre tanzim edilmelidir.


AYIPLI ARAÇ İHTARNAMEYE CEVAP İHTARNAMESİ ÖRNEĞİ

=İHTARNAME= İHTARA CEVAP VEREN : MEHMET ŞAH GÜNDÜZ VEKİLİ_________: AV NUH NACİ ÖZKAN-ADRES ANTETTEDİR MUHATTAP__ __: ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ(TC NO: 4242473186) VEKİLİ___ ___ : AV GÜLTEN GÜVEN ADRES____ _ __: Şeyh Şamil 128. Sk. No:1/1 Etimesgut/ANKARA KONU _____ __: Etimesgut 2. Noterliği’nin 07.04.2021 tarih ve 06966 yevmiye nosu üzerinden gönderilen ihtarnameye cevaplarımızı havi ihtarnamedir. AÇIKLAMALAR : 07.04.2021 tarihinde keşide etmiş olduğunuz Etimesgut 2. Noterliği’nin 07.04.2021 tarih ve 06966 yevmiye numaralı ihtarnamesinde müvekkil MEHMET ŞAH GÜNDÜZ ile muhatap ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ arasında Adana 17. Noterliği’ nin 22.03.2021 tarih ve 1157 yevmiye numaralı araç satış sözleşmesine binaen 06 AP 2430 plaka nolu 2005 model Honda HRV marka hususi aracı 83.000,00 TL bedel karşılığında satın aldığınızı ancak mezkûr aracın ayıplı olduğunu beyan ederek oluşan zararın tazminini talep etmiş bulunmaktasınız. Ancak muhatabın zarar talebi hukuki dayanaktan yoksundur. Zira; 1- 07.04.2021 tarihinde keşide etmiş oldunuz ihtarname tarafımızca incelendiğinde söz konusu aracın birçok sorunu olduğu beyanınız bulunmaktadır ancak adreste bulunan müvekkilimin ADANA GÜNDÜZ OTOMOTİV LTD. ŞTİ. ADINDA BİR ŞİRKETİ YOKTUR. Müvekkilim Adana ilinde ticaretle uğraşmakta ve çevresinde saygın bir adamdır. Bu şekilde aslı olmayan bir ihtarın müvekkilime yapılması derin üzüntü oluşturmuştur. Bu konuda atılan iftiralardan dolayı tazminat davası açma ve suç duyurusunda bulunma hakkımızı saklı tutuyoruz. 2- İhtarda yazılan kusurları kabul etmemekle beraber araç bizim üzerimize ait olmayıp konsinye araçtır. Ayrıca keşideci müvekkil maliki olduğu aracı size satmadan evvel aracın kusurlarını belirtmiştir. Bu durum üzerine muhatap Özge Özpirinçci aracı Adana ilinde muhatabın arkadaşı olan GÜRCAN DİZDAR isimli şahıs kendi belirlediği TSE onaylı bir ekspertize göstermiş ve aracı satın alması konusunda muhatap ile görüşme yapmıştır. Ekspertiz raporunda da aracın kusurları yer almakla birlikte 16 yaşında 200.000 kmnin üzerinde bir araçta bazı sorunların yer alması kuvvetle muhtemeldir. Bu hususu dikkate alarak satın almış olduğu aşikardır. Hatalı ekspertiz raporu alındığı düşünülüyor ise muhatap ekspertiz şirketidir. 3- Yine müvekkil keşideci aracı 83.000,00 TL’ye satmıştır ancak araç alım-satım sitesi olan www.sahibinden.com adlı alışveriş sitesinden emsal özelliklerdeki araçların satış rakamları incelendiğinde 100.000,00-120.000,00 TL arasında olduğu müvekkilin aracı emsallerine nazaran daha uyguna verdiği görülecektir. 4- Hiçbir şekilde kabul manasına gelmemek üzere bir an için söz konusu ayıpların müvekkil keşideciden kaynaklandığı kabul edilse dahi söz konusu aracı siz muhatap satın almadan evvel ekspertiz raporu aldırarak aracı olağan haliyle satın almış bulunmaktasınız. 5- Borçlar Kanunu’nun kusur sorumluluğu hususunu düzenleyen ilgili maddeleri gereğince müvekkil keşidecinin bahse konu ayıptan sorumlu olabilmesi için davranış ile zarar arasında uygun illiyet bağının olması gerekmektedir. 6- Yukarıda izahına çalıştığımız nedenler ışığında müvekkil keşidecinin Borçlar Kanunu kapsamında bahsi geçen zarardan hukuki olarak sorumluluğunun söz konusu olamayacağı açık olduğundan muhatap tarafından talep edilen zarar bedelinin tarafımızca tazminine hukuken cevaz verilemeyeceğini ihtaren bildiririz. 15.04.2021 İHTAR EDEN VEKİLİ AV NUH NACİ ÖZKAN SAYIN NOTER : Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataplara tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ ve tebellüğ şerhini havi son nüshasının ise tarafımıza iadesini rica ederiz.


BOŞANMA DAVASI UZAKLAŞTIRMA KARARINA İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Yukarıda yazılı değişik iş ve karar numarası ile müvekkilimiz aleyhine  ve karşı taraf lehine 6284 sayılı yasanın ilgili maddeleri gereğince  koruma  VE 2 AY SÜREYLE EVDEN UZAKLAŞTIRMA kararı verilmiştir .Bu koruma kararı usul ve yasalara aykırıdır. Şöyle ki; Sayın mahkemece aleyhime koruma kararı verilirken 6284 sayılı yasa gereğince delil ve belge aranmayacağı gerekçesi gösterilmiştir.


ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI ÜCRETLERİ

3 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde boşanma davaları için en az olarak belirtilmiş olan tutar 9200 Türk Lirasıdır. Ancak bu tutar genellikle yalnızca anlaşmalı boşanma davaları için kabul edilmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında ücret söz konusu boşanma davasının zorluk derecesine ve avukata göre değişmekte olup haliyle daha yüksek avukatlık ücretleri talep edilmektedir.


APOSTİL TALEBİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

www.eapostil.gov.tr internet sitesi üzerinden e-devlet ile giriş yapılarak, apostil uygulanması istenen belge için başvuruda bulunulması ile başlayan e-Apostil işleminde adli sicil kaydı ve mahkeme kararları en kısa sürede onay şerhli hale geliyor.


UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPMA TUTUKLULUĞA İTİTRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Müvekkilimin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama  suçundan beraat edeceği kanaatini taşımakla birlikte , 13/03/2022 tarihli  duruşmasında tutukluluğun devamına karar verilmesi sebebiyle savunmalarımızın sunulması ile tutuklu olan müvekkil hakkındaki tahliye talebimizin kabulü ile MÜVEKKİL SANIĞIN BİHAKKIN OLMADIĞI TAKTİRDE ADLİ KONTROL SİSTEMİNİN İŞLETİLMESİ İLE YA DA BELİRLENECEK NAKDİ KEFALET KARŞILIĞINDA TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE TAHLİYESİNE karar verilmesi dileğimizdir.


MAL PAYLAŞIM DAVASINA CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

 Davacı taraf müvekkilimizin evlilik öncesinde iktisap ettiği ve halen aile konutu olarak kullanılmakta bulunulan taşınmaz için kullanılıp ödenen kredi taksitlerden bir kısmını ödediğini iddia ederek katkı payı alacağı istemiştir. Bu isteğin incelenmesi için eşler arasında mal rejiminin sona ermesi zorunludur. (TMK.225/2). Davacı taraf müvekkilimiz aleyhine Adana 10. Aile Mahkemesi Hâkimliği’nin                                  E.sayılı dava dosyası ile şiddetli geçimsizlik ve nedenine dayalı boşanma davası açmış olup bu dava halen derdesttir ve kesinleşmemiştir. BOŞANMA HAKKINDAKİ HÜKÜM KESİNLEŞMEDİKÇE, BU İSTEĞİN İNCELENMESİ MÜMKÜN OLMADIĞINDAN BOŞANMA DAVASININ SONUCUNUN BEKLENMESİ YASAL ZORUNLULUKTUR. Davacı taraf boşanma davası henüz kesinleşmeden mal rejiminin tasfiyesine yönelik olarak açmış bulunduğu işbu katkı payı alacağı davasının esasa girmeden ve öncelikli olarak dava şartı yokluğu nedeni ile reddi gerekir.


HATALI TIBBİ UYGULAMA SEBEBİ İLE HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU NEDİR?

Hekimlerin sorumluluklarını düzenleyen mevzuat karışıktır ve hasta ve hekim ilişkisini tam olarak açıklayamamaktadır. Bu karmaşaya tıp biliminin uğraş alanı olan insan metabolizmasının tepkilerinin bilinmezliği eklenince hekimin sorumluluklarının ağırlığı ortaya çıkmaktadır. Yargıya yansıyan davalarda başvurulan bilirkişi raporları arasında dahi uyuşmazlıkların olması hekimlerin meslek icrasından kaynaklanan zararların tespitinin ne kadar güç olduğunun göstergesidir. Bu durumda devletin Anayasa’sında yer alan eşitlik ilkesinin sağlanabilmesi için hekimlerin çalışmalarını düzenleyen, sağlık alanına yönelik özel yasa ve mahkemelerin kurulması gerekmektedir.


SAVCILIK ETKİN PİŞMANLIK DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Bu süreçte diğer fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım etmek için gönüllü olarak  etkin pişmanlık kapsamında yeniden ifade vermek istemektedir. Bu hususta sayın savcılığınızın yürüttüğü soruşturma kapsamında yeniden ifade alınmak için gerekli işlemlerin yapılmasını arz ve talep ederim.


TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ ÖRNEĞİ

Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak 6570 sayılı gayrimenkul  kiraları hakkındaki kanunun 7. maddesi A bendi gereğince yukarıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi boş ve sağlam olarak adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim. Taahhütten doğan uyuşmazlıklarda Adana mahkemeleri ve Adana icra dairesi yetkilidir.


TAHLİYE İHTARNAMESİNE CEVAP İHTARNAME ÖRNEĞİ

Her ne kadar tarafınızca gönderilen 20.02.2023 tarihli ihtarnamede taşınmaza ihtiyacınız olduğunuzu belirtmişseniz de bu ihtiyaç sebeplerini belirtmemeniz ve ihtiyaca ilişkin dayanak göstermemeniz ihtiyacınızın zorunlu ve samimi olmadığını göstermektedir. TBK’nın 351’inci maddesi kapsamında yer alan tahliye sebeplerinin gerçek, samimi ve zorunlu olması gerekmektedir. Müvekkiliniz Hollanda’da yaşamakta olup yurt dışı dönüş sebepli gereksinimlerde en azından yurda dönüş hazırlıklarının yapılmaya başlandığının kanıtlanması gerektiği yada oturacak olan yakınının zorunluluk halini ispatlaması gerektiği Yargıtay kararları ile sabittir. Tarafımızı söz konusu kiralanandan tahliye sebebi bulunmamakta olup tarafımıza tebliğ edilen ihtarname hukuki mesnetten yoksun ve kötü niyetlidir.


CEZA MAHKEMESİ ZARAR GİDERME DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Yukarıda numarası yazılı dava dosyasının  29/06/2022 tarihinde yapılmış olan duruşmada müdafisi olduğum sanık                                               için zararın giderilmesi için tarafımıza gelecek celseye kadar süre verilmiştir. Söz konusu zarar giderilmiş olup makbuzu ektedir. Zararı gidermiş olan sanık hakkında TCK 168/1-2 hükümleri gereğince  lehe olan hükümlerin uygulanmasını sayın mahkemenizden  arz ve talep ederim.06/09/2022           


İCRA TAKİBİ BORCA İTİRAZ DİLEKÇESİ

Size karşı açılan ilamsız İcra takibine karşı borcunuz yok ise 7(yedi) günlük yasal süre içerisinde yetkili icra dairesine itiraz dilekçesi vermeniz gerekmektedir.Söz konusu ititaz dilekçe örneği aşağıda yer almaktadır.


ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU SAVUNMA DİLEKÇESİ

Türk Ceza Kanununun 179'uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır" şeklindeki düzenleme de dikkate alınarak yukarıda açıklandığı şekilde subut bulan eylemi gereği sanığın trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan   5237 sayılı TCK 179/3 delaletiyle 179/2 maddesi gereğince 1.20 promil oranı, suçun işleniş şekli dikkate alınarak alt sınırdan bir miktar uzaklaşmak suretiyle sanığın cezalandırılmasına, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyetinin olmaması göz önüne alındığında ileride bir daha suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde olumlu kanaat oluşması göz önüne alınarak 5271 sayılı CMK’nun 231/5-6 maddesi uyarınca sanık hakkında  hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuş ise de ;


İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 Müdürlüğünüzde  sicil sayılı dosyada işlem gören                            . işyerimle ilgili olarak, 4857 sayılı Sosyal İŞ Kanununun 107/a maddesine istinaden hakkımızda 37.928,00 TL idari para cezası uyguladığınızı ilgide tarih ve sayısı kayıtlı yazınızdan öğrenmiş bulunmaktayız. Her ne kadar idari para cezasında belirtilen müfettiş tarafından düzenlenen para cezasında 2019,2020 ve 2021 yıllarına ait elektrik tüketimlerinin ve satış faturalarının haklı bir neden olmadan ibraz edilmediği gerekçe gösterilerek tarafıma bu ceza kesilmiş olsa da müfettiş işyerimize geldiğinde istenen bilgi ve belgeler tarafına verilmiştir. Akabinde çıkarılması ve bulunması zaman alacak evraklar için ise müfettiş ile yapılan görüşmede bize bir mail adresi vermiş ve eksik evrakların ise bu mail adresine gönderilerek söz konusu evraklarında ibraz etmiş sayılacağı konusunda mutabakata varılarak iş yerimizden ayrılmışlardır.


FETÖ BÖLGE İDARE MAHKEMESİ İSTİNAF DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 09.01.2018 tarihli (E2018/1603,K2018/417) kararında “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı Asya Katılım Bankası AŞ de gerçekleştirilen rutin hesap hareketlerinin örgütsel faaliyet ya da örgüte yardım kapsamında değerlendirilemeyeceği…”ifade edilmiştir. YineYargıtay 16. Ceza Dairesi 20.12.2017 tarihli, 2017/1862 Esas, 2017/5796 karar nolu kararında Bank Asya’ya para yatırmanın talimat üzerine gerçekleştiğinin ispatlanması halinde suç oluşturacağını belirtmiştir.  Yargıtay’ın bu konudaki değerlendirmesi de açıkken aksi yöndeki OHAL Komisyonu kararı ve bu kararı yerinde bulan yerel mahkeme kararı hukuka aykırı olmakla istinaf istemimizin kabulü gerekir. OHAL Komisyonu ve yerel mahkeme tarafından müvekkilin Ufuk Büro Sen isimli sendikaya üyeliği de hukuka aykırı kararlara gerekçe olarak gösterilmiştir. OysakiAnayasanın sendika kurma başlıklı 51. Maddesi uyarınca“Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. …”


GİZLİ AYIP NEDENİYLE AÇILAN AYIPLI MAL DAVAYA CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Müvekkilim  , oto alım satım işiyle uğraşan bir tacirdir. Bahse konu  araç ise ruhsatında kamyonet olarak geçen bir ticari araçtır. Alıcı ise dava dilekçesinde de belirttiği üzere şehir içi ve şehir dışına siparişler götüren bir tacirdir. Alıcı ve satıcı TACİR olup, davaya konu araçta TİCARİ bir araçtır. Tüketici Mahkemesi görevli değildir. Ayıplı mal nedeniyle açılacak davalar, görev ve yetki açısından belirlenerek açılmalıdır. Ticari işletmesi bulunan dernekler, ticari işletmeleri için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutmak zorundalar. Görev açısından önemli olduğu için davacının  hangi usulde defter tuttuğunun araştırılmasını talep ediyoruz .Burada iki tarafta tacir sıfatına haiz oldukları için ayıplı mal sebebiyle açılan davada görevli mahkeme Ticaret Mahkemesidir.


TANIMA VE TENFİZ DAVA DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Almanya'nın Kassel şehrinde verilen ve kesinleşen boşanma kararının MÖHUK 50. Md vd. gereğince Türkiye’de hüküm ve sonuç doğurabilmesi için bu davayı açma mecburiyeti hasıl olmuştur.


UZAKLAŞTIRMA KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

MÜVEKKİLİMİZ EŞİNE ŞİDDET GÖSTERMEMİŞTİR, HAKARET ETMEMİŞTİR, AŞAĞILAMA VEYA KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ İFADELER İÇEREN SÖZ VE DAVRANIŞLARDA BULUNMAMIŞTIR. SAYIN MAHKEMENİN TEDBİR KARARI VE GEREKÇESİ TAMAMEN SOYUT OLUP BU NEDENLE DE KORUMA KARARININ KALDIRILMASI GEREKTİĞİ İNANCINDAYIZ.


MÜŞTEREK ÇOCUK İLE KİŞİSEL İLİŞKİNİN TESİSİ TALEBİ

 13.03.2022 tarihinde açılan boşanma davasından bu tarihe kadar müvekkilim çocuklarının hiçbiri ile görüştürülmemiş, iletişimleri davacı tarafından tamamen kesilmiştir. Türk Medeni Kanunu’na göre her ebeveynin boşanma davası devam ederken veya eşlerin fiilen ayrı yaşadıkları dönemde diğer eşin yanında yaşayan çocuğu ile arasında kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkı vardır. Türk Medeni Kanunu’nun 169. maddesine göre davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine ve boşanma davası devamınca çocuklarının geçici velayetinin kime verileceğine ve diğer eş ile çocuklar arasındaki kişisel ilişkinin nasıl kurulacağına ilişkin geçici önlemleri kendiliğinden veya talep üzerine alır. 


MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Mal rejiminin tasfiyesi davasının görülebilmesi için boşanma konusunda karar verilmiş ve kararın kesinleşmiş olması ön şart ise de şu anda bu davayı açmakta hukuki yarar mevcuttur. Şöyle ki, ülkemizde genellikle yapıldığı gibi davalının tasfiyeye konu olacak malvarlığı değerlerini müvekkilin haklarına kavuşmasını engellemek amacıyla danışıklı olarak başkalarına devretme ihtimali vardır. Bu davada modeli .......................... plakalı aracın ve Adana İli Seyhan ilçesi  Kurtuluş mahallesi 578 Ada 47 Parsel 4 nolu bağımsız bölümdeki taşınmazın ve tasfiyeye konu edilebilecek tarafımızca bilinmeyen tahkikat aşamasında ortaya çıkarak her türlü malvarlığının devrinin engellenmesi yönünde verilecek bir ihtiyati tedbir müvekkilin mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan haklarına kavuşmasını kolaylaştıracaktır. Yüksek Mahkeme uygulaması da mal rejiminin tasfiyesi davasının boşanma davası açıldıktan sonra açılabileceği ancak bu davanın görülebilmesi için boşanma davasının kesinleşmesinin bekletici mesele yapılması yönündedir.


MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan taraflar.  17/08/2001  tarihinde yapmış oldukları evlilik akdi sebebiyle Türk Medeni Kanununun  verdiği yetkiye dayanarak ve 04/01/2023 tarihinden geçerli olmak üzere aralarında mal ayrılığı rejimini kabul etmişlerdir ve aşağıda madde madde sıralanmış olan hususları beyan ve kabul etmiştirler.


ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOL ÖRNEĞİ

Yukarıda isimleri yazılı bulunan taraflar, hiçbir baskı altında kalmadan, kendi hür iradeleri ile boşanmaya karar vererek, boşanmanın mali sonuçlarını düzenleyen ve işbu protokolü, 14/07/2022 tarihinde imzalayarak  anlaşmalı boşanma dilekçesine ekinde, anılan mahkemeye sunmuşlardır.


İŞ KAZASI GEÇİRDİM NE YAPMALIYIM?

İş kazası eğer ölümle sonuçlanmamışsa belli bir şikayet süresine tabidir. Ölümle sonuçlanmadığında bu suç taksirle yaralama suçu sayılacağından şikayet süresi 6 aydır. Eğer ölümle sonuçlanmışsa herhangi bir şikayet süresi yoktur, savcılık re’sen soruşturma açar. Yaralamalı iş kazalarında tazminat değeri; geçici veya sürekli iş gücü kaybı, yaralamanın sonuçlarının büyüklüğü gibi durumlara göre farklılık gösterir. İş kazasından kaynaklı maddi ve manevi tazminat istemleri zorunlu arabuluculuğa tabi değildir ancak taraflar uzlaşma niyetindeyse arabuluculuk yolu tercih edilebilir.


ÇALIŞTIĞIM YERDEN MAAŞIMI ALAMADIM NE YAPABİLİRİM?

İşçi ücreti dediğimiz şey aslında işçinin maaşıdır. İşçi ücreti, işçinin hizmetine karşılık olarak genelde işveren tarafından para ile ödenen tutardır.  Ücret alacağı davası, işçiye ödenmesi gereken ücretin ve ücretin eki niteliğindeki diğer hakların ödenmesi için açılır. Ücret ile ilgili genel ilkeler İş Kanunu 32. maddede yazılıdır. Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi 5 yıldır.


BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR?

Anlaşmalı boşanma davasında eşler protokole detaylı açıklamalarda bulunarak malları istedikleri gibi paylaşabilirler. Ancak anlaşmalı boşanma protokolünde mal rejiminin tasfiyesine ilişkin açıklamalarda bulunmamışlarsa, anlaşmalı boşanma davasının kesinleşmesinden sonra aile mahkemesine mal rejiminin tasfiyesi davası açarak mal rejiminin mahkeme tarafından tasfiye edilmesini talep edebilirler. Çekişmeli boşanma davasında ise nihai karar kesinleştikten sonra mahkeme tarafından mal rejiminin tasfiyesine karar verilmesi için tarafların her biri yine aile mahkemesine mal rejiminin tasfiyesi davası açabilir. Mal paylaşımı davası, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 10 yıl içerisinde açılmalıdır.


İş Mahkemesinin Görevleri

İş mahkemesi ilk derece mahkemesidir ve özel mahkeme niteliğindedir. İş hukuku çok geniş kapsamlı bir alan olduğundan iş mahkemesinin görevlerini de sınırlandırmak mümkün değildir. İş mahkemeleri genel olarak işçi ile işveren arasındaki iş ilişkisinden doğan hukuk uyuşmazlıklarına bakmakla görevlidir diyebiliriz. Detaylandıracak olursak iş mahkemesi iş hukukunun sonucu olarak ortaya çıkan:


ANLAŞMALI NASIL BOŞANABİLİRİM

En az 1 yıllık evlilik sürdüren eşler, birlikte mahkemeye başvurarak ya da eşlerden birisi diğer eşin usulüne uygun olarak açmış olduğu boşanma davasındaki tüm talepleri kabul ederek anlaşmalı boşanma davası açabilirler. Şayet boşanma davası çekişmeli olarak açılmış ve devam ediyor olsa bile tarafların anlaşmalı boşanma iradelerini açıklayan protokolü mahkemeye sunmaları veya duruşma esnasında anlaşma şartlarını duruşma zaptına geçirmeleri ile de anlaşmalı boşanma gerçekleşebilir. Aynı şekilde eşler irade beyanından dönerek anlaşmalı boşanma davasını çekişmeli boşanma davasına dönüştürebilir.


Yurt Dışında Yaşıyorum Nasıl Boşanabilirim?

Günümüz şartlarında, boşanma sayıları giderek artmaktadır. Nitekim boşanma istatistikleri incelendiğinde, boşanan çiftlerin yeni evlenen çiftlere yaklaştığı gözlemlenmektedir. Ülke içi ve ülke dışı yaşayan birçok çift, farklı sebeplerden dolayı boşanmayı istemektedir. Boşanma sayılarının giderek artması, boşanma davalarında nasıl bir süreç izlenmesi gerektiği, sorusunu akla getirmektedir. Bu yazımızda sizlere, yurt dışında yaşayan ve boşanma istekleri bulunan kişilerin hangi yolları izlemesi gerektiğini aktaracak, “Yurt dışında yaşıyorum nasıl boşanabilirim?” sorusuna yanıt verebileceğiz.


Boşanma Davasında Velayet Alabilir miyim?

İki tip boşanma davası söz konusudur: Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası. Anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına göre daha kolay sonuçlanabilmektedir. Nitelim tek celsede boşanmak da anlaşmalı boşanma türüne girmektedir. Çekişmeli boşanma davasında ise dava süresi tarafların cevap dilekçelerine göre uzayabilir ya da kısalabilmektedir. Eğer boşanma davası açacak olan çiftin çocuğu varsa ‘’Boşanma davasında velayet alabilir miyim?’’ sorusu her iki tarafı da etkilemektedir.


Hakkımda Türkiye’de Boşanma Davası Açılmış Ne Yapabilirim?

Aile Mahkemelerinin konusu olan boşanma davaları çekişmeli boşanma ve anlaşmalı boşanma olarak iki farklı grupta incelenmektedir. Çiftler boşanma davası açarken yerleşim yerlerinin aynı olması gerekliliği yoktur. Bir taraf yurtdışında ikame ederken bir diğeri Türkiye’de yaşayabilmektedir. Bunun yanı sıra açılan boşanma davasının her ülkede geçerlilik gösterebilmesi için tanıma ve tenfiz davalarının açılması gerekmektedir. Bunun için eğer yurtdışında yaşıyorsanız ve ‘’Hakkımda Türkiye’de Boşanma Davası Açılmış Ne Yapabilirim?’’ diye soruyorsanız izlemeniz gereken adımlar bulunmaktadır.


Türkiye’ye Gelmeden Boşanma Davası Açabilir miyim?

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, yaşadıkları ülkede evlendikleri eşlerinden boşanmak istediklerinde akıllarına çeşitli sorular gelebilmektedir. Bu sorulardan ilki: Türkiye’ye gelmeden boşanma davası açabilir miyim?


Boşanma Avukatı Ücretleri 2022

Aile hukuku uyuşmazlıklarının bir sonucu olan boşanma davaları, ülkemizin en yoğun adli alanlarından biridir. Boşanma avukatının boşanma davalarındaki rolü ise tarafların vekilliğini üstlenmektedir. Bu doğrultuda boşanma avukatı ücretleri hakkında kesin bir fiyat belirlemek son derece güçtür. Çünkü her yıl olduğu gibi, boşanma avukatı ücretleri 2022 yılında da süreç içerisinde gerekli olan uygulamalara göre değişkenlik göstermektedir.


Yurt Dışındaki Boşanmanın Türkiye’de Tanınması

Boşanma, kısa bir tanım olarak evliliğin sona ermesi olarak açıklanabilir. Bu nedenle, tıpkı evlilikte olduğu gibi boşanma için de yetkili kurumlara başvurulması gerekir. Boşanmak için dava açmadan önce ve dava süresince, avukatların desteğine ve önerilerine ihtiyacınız olacaktır. Aynı şekilde yurt dışındaki boşanmanın Türkiye’de tanınması için yapılması gereken bazı işlemler ve başvurular bulunmaktadır.


Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Evlilik birliğinin bozulması ile birlikte, eski eşler tarafından boşanmada mal paylaşımı konusunda bir hak ortaya çıkmaktadır. Boşanmada mal paylaşımı, Medeni Kanun tarafından düzenlenerek geçmişten günümüze oluşmuş değişiklikler birlikte uygulanmaktadır. Boşanma sonrası tarafların mağdur olmaması adına ortaya koyulmuş koruyucu kanunlar mevcuttur.


Boşanma Avukatı

Medeni hukuk kapsamında ele alınan aile hukukunun en önemli alanlarından biri de boşanma davalarıdır. Aile hukuku uyuşmazlıkları başlığı altına giren boşanma hukuku ülkemizin en aktif hukuki çalışma alanlarından biridir. Bu doğrultuda boşanma avukatı açısından da ciddi bir ihtiyaç söz konusu olmaktadır. Nitekim boşanma ile birlikte değerlendirebileceğimiz velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi ek davaları da bu noktada göz önünde bulundurmak gerekir. Boşanma avukatı terimi tüm bu davalara giren avukatları kastetmek için kullanılmaktadır.


Türkiye'deki En İyi Boşanma Avukatı

Ülkemizde boşanma davaları, anlaşmalı boşanma değilse oldukça zorlayıcı bir süreç olabilmektedir. Hem davacı taraflar hem bu konuyla ilgilenen yetkililer için oldukça uğraştırıcı bir durumu meydana getirmektedir. Böyle zor bir durumdan kolayca çıkabilmenin yolu iyi bir avukata başvurmak ve çalışmaktır. Bu noktada sorulan önemli sorulardan biri “Türkiye’deki en iyi boşanma avukatı kimdir?” sorusu olacaktır. Çünkü doğal olarak, her birey böyle bir süreci sorunsuz bir şekilde atlatmak isteyecektir. Bunu başarmanın yolu iyi bir avukat ise bu avukatın bulunması için gerekli araştırma yapılmalıdır.


Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Bilindiği üzere, boşanma davası iki şekilde gerçekleşmektedir. Bunlardan birisi, çekişmeli boşanma davası; diğeri ise kısa bir zamanda sonuçlanmakta olan anlaşmalı boşanma davasıdır. Gerekli şartlar sağlandığı zaman “Anlaşmalı boşanma ne kadar sürede sonuçlanır?” sorusuna cevap verilebilir.


2021 İş Hukuku Avukatı

Avukat günümüzde önemli bir yere sahip olan kişilerdir. Özellikle de çalışan kişilerinin haklarının koruyan ve düzenleyen bir meslek dalıdır. İş hukuku avukatı genellikle tek bir alanda uzmanlaşmış ve bu alanların dışına çıkmadan kişilerinin haklarını korur. Ülkemizde iş hukuku kanununu sayesinde tüm çalışanların hakları güvence altına alınır. İş hukuku avukatları sayesinde işçi ve iş veren arasında köprü görevi yaparak, her iki tarafından haklarını güvence altına alır. 


Şirketin veya Şirketlerin İhyası Nedir? Nasıl Gerçekleşir?

Türkiye yasalarına göre iki veya daha fazla işletmenin bir araya gelerek emek veya mallarını birleştirmesiyle oluşturulan ortalıktır. Bu ortaklıkların ve tüzel kişiliklerin gelir giderleri arasında ki dengeyi koruyamayıp batmaları sonucu başlayan bir tasfiye süreci olarak adlandırabileceğimiz “şirketlerin ihyası” ticari faaliyetlerine son vermiş bir kuruluşun ardından devam eden süreçte geçmişten kalan borçları adına elinde bulunan mal varlığından ve parasal varlığından alacaklıların paylarına düştüğü kadarını vermesiyle devam eden süreçtir. Tasfiye süreci şirketin ticaret sicilinden silinmesi ile sona ererken şirketin tüzel kişiliği de bu şekilde ortadan kalkmış olur.


Aydıncık Boşanma Avukatı Nedir?

Aydıncık boşanma avukatı nedir? Farkları nelerdir? Neden aydıncık boşanma avukatı seçmelisiniz sorusunu sizler için bu makalede cevapladık.


Boşanma Avukatı Ücretleri 2021

Boşanma avukatı ücretleri 2021, en güncel avukatlık ücretlerini öğrenmek isteyenler için oluşturduğumuz bir web sayfasıdır. İnceleyebilirsiniz.


Taksirle Yaralama Suçu ve Cezası

Taksirle yaralama suçu ve cezası hakkında bilgi edinmek için bu web sayfasına erişim sağlayarak dilediğiniz gibi incelemelerde bulunabilirsiniz.


Taksirle Öldürme Suçu ve Cezası

Taksirle öldürme suçu ve cezası konusunda bilgilenmek isteyenler için bu makaleyi yazdık, dilediğiniz gibi incelemelerde bulunabilirsiniz.


İş Hukuku Avukatı Ne Kadar Ücret Alır?

İş hukuku avukatı ne kadar ücret alır? sorusunun en güncel halini değişkenlik gösterdiğini göz önünde bulundurarak yanıtlamaya çalıştık. İnceleyebilirsiniz.


Miras Nedir? Miras Hukuku Nedir?

Miras Nedir? Miras Hukuku Nedir? adlı soruların yanıtlarını bulabileceğiniz bu web sayfasına isteğiniz halinde buradan erişim sağlayabilirsiniz.


Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur?

Boşanma avukatı nasıl bulunur? konusunu sizler için bu makalemizde tüm detayları ile hassas bir şekilde işledik. İnceleyebilirsiniz.


Miras Hukuku Avukatı Tavsiyesi

Miras hukuku avukatı tavsiyesi ve miras avukatının rolü hakkında sizler için yaptığımız bu açıklamayı okumak için burayı ziyaret edebilirsiniz.


Boşanma Avukatı Hakkında Bilgi

Boşanma avukatı hakkında bilgi edinmek isteyenlere özel oluşturduğumuz bu web sayfasındaki makaleyi basit bir şekilde inceleyebilirsiniz.


Miras Davası Avukat Ücreti Ne Kadar?

Miras davası avukat ücreti ne kadar? Miras davası açsam ne kadar kazanabilirim sorularının cevaplarını arayanlar için özel olarak bu yazı yazılmıştır.


Olası Kastla Adam Öldürme Suçu

Olası kastla adam öldürme suçu hangi durumlarda geçerliliğini sürdürmektedir, sizler için açıklığa kavuşturduğumuz bir başka konu oldu.


Kasten Adam Öldürmeye Kalkışma Suçu

Kasten adam öldürmeye kalkışma suçu cezası ağırlaştırılmış müebbet hapistir. Ayrıntıları sizler için bu makalede anlattık. İnceleyebilirsiniz.


Boşanma Avukatı Hakkında Bilgi

Boşanma Avukatı Hakkında Bilgi adlı makalemizde Boşanma Avukatı Nedir? Boşanma Avukatı Ne Yapar? Boşanma Davası Nasıl Açılır? sorularına yanıt verdik


Miras Davaları Avukat Ücretleri

Miras Davaları Avukat Ücretleri adlı makalemizde Miras Avukatı Ücretleri Ne Kadardır? Miras Avukatı Danışma? sorularına yanıt verdik.


Boşanma Avukatı Ücretleri 2021

Boşanma Avukatı Ücretleri 2021 adlı makalemizde Anlaşmalı Boşanma Davası Avukat Ücreti? Çekişmeli Boşanma Davası Avukat Ücreti? sorularına yanıt verdik.


Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar, Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlarda Cezanın Arttırılması konusu ile birlikte bu makalede anlatılmıştır.


Miras Hukuku Avukatı Tavsiyesi

Miras Hukuku Avukatı Tavsiyesi, Miras Hukukunda Avukatın Rolü ve Miras Avukatı Ücretleri ile birlikte bu konu altında işlenmiştir.


İyi Bir Avukat Nasıl Anlaşılır?

İyi Bir Avukat Nasıl Anlaşılır? adlı makalemizde Uzmanlık Alanına Göre Avukatlar ve Gerçekçi Yaklaşımı Olan Avukatlar başlıklara ele alınmıştır.


Yabancı Evlilik Koşul Ve Şartlar

Yabancı Evlilik Koşul Ve Şartlar adlı makalemizde Türkiye'de Yabancı Uyruklu Biriyle Evlenme Şartları konuları sizler için incelenerek işlendi.


Karataş Boşanma Avukatı - Adana Avukat

Karataş Boşanma Avukatı - Adana Avukat adlı makalemizde Sağlıklı Boşanmanın Önemi ve Sağlıklı ve Mutlu Bir Yaşam Evliliğin Sağlamlığı ile Orantılı yer alıyor.


Feke Boşanma Avukatı - Adana Avukat

Feke Boşanma Avukatı - Adana Avukat adlı makalemizde Anlaşmazlıkta Son Durak boşanma ve Profesyonel Boşanma Desteği konuları yer almaktadır.


Miras Davasında Avukatlık Ücreti

Miras Davasında Avukatlık Ücreti adlı makalemizde Avukatların Ücretleri İçin Belirleyici Kıstaslar Nedir? sorusuna yanıt verilmiştir, inceleyebilirsiniz.


Boşanma Avukatı Ne Kadar Alır?

Boşanma Avukatı Ne Kadar Alır? adlı makalemizde 2020 Anlaşmalı Boşanma Davası ve Çekişmeli Anlaşma Davası Minimum Tutarları Ne kadardır? cevabı vardır.


Anlaşmalı Boşanma- Av. Naci ÖZKAN

Anlaşmalı Boşanma- Av. Naci ÖZKAN adlı makalede Anlaşılamayan Boşanma Davaları ve Zorlanan Evliliklere Konulan Son Nokta konuları yer almaktadır.


2020 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

2020 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi adlı makalemizde Avukatlık Ücret Tarifesi ve İş Takibiyle İlgili Ücretlendirme konuları yer almaktadır, inceleyebilirsiniz.


Bozyazı Boşanma Avukatı - Adana Avukat

Bozyazı Boşanma Avukatı - Adana Avukat adlı makalemizde Nasıl Boşanma Davası Açılır? ve Boşanma Avukatı Ne İş Yapar? sorularının yanıtları bulunmaktadır.


Miras Davasında Avukatlık Ücreti

Miras Davasında Avukatlık Ücreti adlı makalemizde Avukatların Ücretleri İçin Belirleyici Kıstaslar Nedir? ve Reddi Miras Davaları konusu ele alınmıştır.


Seyhan Boşanma Avukatı - Adana Avukat

Seyhan Boşanma Avukatı - Adana Avukat adlı makalemizde Anlaşmalı Boşanma Davası Avukatı ve Çekişmeli Boşanma Davası Avukatı konuları yer almaktadır.


Miras Davası Avukat Ücreti Ne Kadardır?

Miras Davası Avukat Ücreti Ne Kadardır? adlı makalemizde Miras Davalarına Hangi Mahkeme Bakar? Miras Avukatı Nedir Ve Görevleri Nedir? yanıtları yer almaktadır.


Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur?

Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur? adlı makalemizde Tanıdık Yardımıyla Boşanma Avukatı Bulmak konu başlığı yer almaktadır, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz.


Boşanma Avukatı Ne Kadar Alır?

Boşanma Avukatı Ne Kadar Alır? adlı makalemizde 2020 Anlaşmalı Boşanma Davası ve Çekişmeli Anlaşma Davası Minimum Tutarları Ne kadardır? cevabı vardır.


Miras Davalarında Avukat Ücretleri

Miras Davalarında Avukat Ücretleri adlı makalemizde Miras Davalarında Avukat Tutmanın Önemi ve Avukat Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar yer almaktadır.


Miras Davaları Avukat Ücretleri

Miras Davaları Avukat Ücretleri adlı makalemizde Miras Avukatı Ücretleri Ne Kadardır? ve Miras Avukatı Danışma konu başlıkları yer almaktadır.


Boşanma Avukatı Ücretleri 2020

Boşanma Avukatı Ücretleri 2020 adlı makalemizde Anlaşmalı Boşanma Davası Avukat Ücreti ve Çekişmeli Boşanma Davası Avukat Ücreti konuları yer almaktadır.


Boşanma Avukatı Hakkında Bilgi

Boşanma avukatı hakkında bilgi edinmek isteyenlere özel oluşturduğumuz bu web sayfasın basit bir şekilde dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz.


Anlaşmalı Boşanma- Av. Naci ÖZKAN

Anlaşmalı Boşanma- Av. Naci ÖZKAN adlı makalede Anlaşılamayan Boşanma Davaları ve Zorlanan Evliliklere Konulan Son Nokta konuları yer almaktadır.


Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur?

Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur? adlı makalemizde Tanıdık Yardımıyla Boşanma Avukatı Bulmak konu başlığı yer almaktadır, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz.


Miras Davalarında Avukat Ücretleri

Miras Davalarında Avukat Ücretleri adlı makalemizde Miras Davalarında Avukat Tutmanın Önemi ve Avukat Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar yer almaktadır.


Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur?

Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur? adlı makalemizde Tanıdık Yardımıyla Boşanma Avukatı Bulmak konu başlığı yer almaktadır, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz.


Boşanma Avukatı Hakkında Bilgi

Boşanma avukatı hakkında bilgi edinmek isteyenlere özel oluşturduğumuz bu web sayfasın basit bir şekilde dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz.


Avukata Soru Sor 7/24 Danışma Hattı

Avukata Soru Sor 7/24 Danışma Hattı adlı makalemizde Avukata Soru Sor Bölümünde Sorarken Ayrıntı Eklemek Üzerine Tavsiyeler başlığı yer almaktadır.


Boşanma Ve Aile Hukuku - Aile Avukatı

Boşanma Ve Aile Hukuku - Aile Avukatı adlı makalemizde Adana Boşanma Avukatı konu başlığı ile birlikte tüm soruları yanıtladık, inceleyebilirsiniz.


Ticaret Davaları Nelerdir? ADANA TİCARET AVUKATI

   Ticaret ile ilgili bütün hukuki mevzuatı kapsayan ticaret hukuku, işletme ve bireyler arasındaki ticari ilişkileri düzenleyecek bir rol üstlenir. Ticaret hukukunun hükümleri büyük çoğunlukla Ticaret Kanunu'nda toplanmıştır ve düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu da ticaret hukukunun alt dalları arasında yer almaktadır.


Soru ve Cevaplarla Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel Veriler, Veri Tipleri, Bunların İşlenmesi ve Korunması Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Bu kanunun amacı ve kapsamı, tasarının 1. Ve 2. Maddesinden anlaşılmaktadır. Buna göre bu kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesi esnasında şahısların temel hak ve özgürlüklerini korumak ve bu verileri işleyecek olan gerçek ve tüzel kişilere bu verilerin işlenmesi ve korunması hakkında usul ve esaslar belirlemek, kapsamı ise, bu verileri tamamen veya kısmen, otomatik veya olmayan yollarla işleyecek olan gerçek ve tüzel kişiler olarak belirlenmiştir. Kısacası, kanun, bireylerin kişisel verilerinin işlenmesi usul ve esasları ile birlikte bunların korunmasında uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektedir. Bu kanunu belirli sorular ışığında incelemek, gündelik kullanıcı ve biz hukukçular için önem arz ettiğinden, aşağıda bu yöntemle detaylarıyla incelenecektir.


İş Kazası Sonucu Avukat Hangi Davaları Açar?

      İş kazaları alanında faaliyet gösteren, uzman avukatlar bulunmaktadır. İş kazası, işçinin, işverenin emrinde olduğu halde iş yerinde veya iş yerinin dışında ruhsal, bedensel bakımdan zarar görmesine neden olan kazadır. İş kazalarında zaman aşımı süresi 10 yıldır. Bununla beraber teknik konularda eksiklik olması nedeniyle davaların uzadığı görülebilmektedir. Burada iş kazası geçiren işçinin hakkını savunan, iş kazası avukatı önemli bir sorumluluğu yerine getirmektedir. İş kazasında işçinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasına bağlı olarak açılacak olan davalar farklılık arz eder. İşçi, herhangi bir yaralanmayla meydana gelen iş kazası sonucu, polisi durumdan haberdar etmelidir. Aynı zamanda zabıta da bilgilendirilmeli ve kayıtlara iş kazası olarak geçmesi sağlanmasıdır.  


VERGİ HUKUKU AVUKATI

Gelir Vergisi Kanunu (gelir vergisi), Kurumlar Vergisi Kanunu (kurumlar vergisi), Katma Değer Vergisi Kanunu (katma değer vergisi), Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu (veraset ve intikal vergisi), Damga Vergisi Kanunu (damga vergisi), Harçlar Kanunu (yargı harcı, noter harcı, vergi yargısı harcı, tapu ve kadastro harcı, konsolosluk harcı, pasaport, ikamet tezkeresi, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harcı, gemi ve liman harcı, imtiyazname, ruhsatname ve diploma harcı, trafik harcı), Değerli Kağıtlar Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu (emlak vergisi), Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu (motorlu taşıtlar vegisi), Finansman Kanunu (taşıt alım vergisi), Özel Tüketim Vergisi Kanunu (akaryakıt tüketim vergisi, taşıt alım vergisi, alkollü içkiler tüketim vergisi, tütün mamulleri tüketim vergisi), Gider Vergileri Kanunu (banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi), Belediye Gelirleri Kanunu (ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, haberleşme vergisi, elektrik ve havagazı tüketim vergisi, yangın sigortası vergisi, çevre temizlik vergisi, işgal harcı, tatil günlerinda çalışma ruhsatı harcı, kaynak suları harcı, tellallık harcı, hayvan kesimi muayene ve denetleme harcı, ölçü ve tartı aletleri muayene harcı, bina inşaat harcı, harcamalara katılma payı), Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon Ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun (şans oyunları vergisi), Vergi Usul Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile çifte vergilendirme nedeniyle çıkacak ihtilafların gerek uzlaşma komisyonları önünde, gerekse yargı makamları önünde çözümünde,


Ticari Anlaşmazlıklar İçin Avukat Tutmak

  İşletmeler arasında hem mal temin ettikleri hem de sattıkları kişiler arasında anlaşmazlıklar olabilmektedir. Bu durumların hukuki mecralara taşınması ancak iyi bir avukat ile gerçekleşmelidir. Etkili çözümü kısa sürede almak ve yükümlülükleri sonuna kadar yerine getirmek de değerlidir. İşte bunun için her zaman sizlere hizmet etmeye hazır ticaret davaları avukatı ile tanışabilir ve doğru bir temel üzerinde yasal mücadelenizi sürdürebilirsiniz.


Ticaret Davası Niye Açılır?

Ticaret davası, ticaret ile ilgili pek çok uyuşmazlıkların ve anlaşmazlıkların görüşülüp karara bağlandığı davalardır. Kişilerin iddiaları dinlenir, ellerindeki belgeler incelenir ve ticaret hukukuna göre davalar hakim gözetiminde sonuçlandırılır. Her türlü büyük ve küçük ticari alışverişlerden doğan anlaşmazlıklar bu davalar ile görüşülür ve bir sonuca bağlanır. Bu sayede kişilerin maddi ve manevi edinimlerinin korunması amaçlanır. Ticarî davalarda en çok karşımıza çıkan uyuşmazlık nedeni mal ya da hizmet nedeni ile çıkan anlaşmazlıklardır. Bunun yanında karşılıksız çek vb nedenler de ticaret davalarının en çok görüşülen konuları arasında yer alır.


Ticaret Davası Avukatı Ne Yapar?

Adil ve eşitlik ilkesine dayanan bir ticari zeminin sağlanabilmesi adına geçerli olan hukuk kurallarına, ticaret hukuku denilmektedir. Ticaret hukukuna konu olan davalar Türk Ticaret Kanunu'nun bazı maddelerinde tarif edilmiştir. Buna göre, iflas, ipotek, her türlü alacak davası, deniz ticareti prosedürleri, kira prosedürleri, kooperatif prosedürleri, mülkiyet prosedürleri, sigorta, tapu işlemleri ve ticari şirket aşamaları hep ticaret davalarına konu edilen davalardır. Bu davalar ticaret mahkemelerinde görülmektedir. Bu noktada uzmanlaşmış olan avukata ticaret davaları avukatı denmektedir. Uzman avukatlar, müvekkilinin hak kaybının yaşanmaması noktasında gerekli danışmanlık hizmetinin yanı sıra dava açması gereken durumlarda bunu yapar.


İş Davası Avukatı Nedir?

Avukatlar bir alanda uzmanlaşmış olan ve uzman oldukları bu alanda müvekkillerini savunan kişilerdir. Avukatlık mesleğinin alt dalları arasında ceza avukatlığı, boşanma avukatlığı, icra avukatlığı ve iş davası avukatlığı yer alır. Bu alt dallardan olan iş davası avukatlığı Türkiye’de çok önemli bir role sahiptir çünkü yapılan araştırmalara göre 2016 yılında 26 milyon 621 bin işçi olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla Türkiye'de iş hukukunun ve iş davası avukatlarının önemi artmaktadır. İş davası, işçi ile işveren arasındaki iş ilişkisinden dolayı meydana gelen uyuşmazlıkları inceleyen hukukun büyük bir dalıdır. 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işçi ve işveren arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar, haklar ve alacaklar, iş davası avukatı tarafından çözüme kavuşturulmaya çalışılır.


Miras Hukuku İçerisinde Mal Paylaşım Oranları Nelerdir?

Miras bırakan kişinin, malları üzerinde haksız tasarrufta bulunması, Türk Medeni Kanunu'nda mirasçıların saklı pay oranlarının belirlenmesi sayesinde, önlenmiştir. Saklı pay olarak nitelendirilmekte olan oranlar, mirastan çıkarmanın dışında, başkasına devredilmesi mümkün olmayan miras oranlarıdır.


Trafik Kazalarında Neden İyi Bir Avukat Gerekir?

Yaşanan trafik kazasında bedensel olarak zarar görmüş bir kişi karşı tarafa maddi manevi tazminat açabilir. Bunun için izleyeceği ilk yol ölümlü -yaralamalı trafik kazası davası avukatı ile anlaşmaya varmaktan geçer. Ölümle sonuçlanan kazadan dolayı hatalı sürücü suçla ilgili mahkeme tarafından hapisle cezalanacağı gibi ölen kişinin açacağı maddi manevi tazminatla da karşı karşıya kalacaktır.


Ticaret Davaları Avukatı Görevinde Ticaretin Kurallarını Mı Esas Alır?

  Bireyler arasında olan vecibe yani borç bağları aslında borçlar hukukunun kapsamı altındadır. Fakat bu borç bağlantılarının daha beceri isteyen yani daha fazla bilgi arayan, önemli ve hacmi yaygın, kapsamlı borçları içine alan hukukuna, ticaret hukuku denir. Bu sebebe bağlı olarak basit borç ilişkileri adi borç kapsamında anılır. Uzmanlık ve bilgi isteyenlerse, bu işin ehli olan ticaret davaları avukatı tarafından gerçekleştirenlerin uğraştığı alana da ticari borç ilişkileri denmektedir.


İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Borçlar kanunu uyarınca, işverenlerin gözetme borçlarına aykırı davranışlar sonucu iş kazası meydana geldiği takdirde işçiler iş kazaları nedeni ile uğradıkları ruhsal ve bedensel zararlarını tazmin edebilmektedirler. İşçilerin iş kazaları neticesi ile bedensel bir zararla karşı karşıya kaldıkları durumlarda tedavi giderleri, bedensel zarar neticesinde çalışılamamış olan süredeki kazanç kaybı, çalışma güçleri çalışamadığı zamanların dışında da azalmış ya da tamamen ortadan kalkmışsa bu gibi zararların temini iş kazası avukatı yardımlarıyla tazminat davası sonucu işverenden tahsil edilebilir.


Miras Davaları Ve Hukuku

  Miras hukuku en genel tanımıyla kişinin ölüm durumunda mal varlığının kimlere ve nasıl paylaştıracağını düzenleyen hukuk dalıdır. Mirasta payı olan kişiler iki şekilde belirlenir. Belirlemenin ölçüsü kişi ölmeden önce miras avukatı kişisine vasiyetname bırakması veya bırakmamasıdır. Vasiyetnamenin olması durumunda kişinin istediği şartlara göre paylaşım yapılmaktadır. Vasiyetname yok ise zümre sistemi uygulanmaktadır.


İş Kazasında Avukat Tutulmalı Mıdır?

   Sonucunda zarar doğmuş olan trafik kazaları, tazminat talep edilebilmesine neden olmaktadır. Zarar gören kişi, zarar veren gerçek ya da tüzel kişilerden maddi ve manevi tazminat talep edebilmektedir. kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kazalar olduğu gibi ölümüyle sonuçlanan trafik kazaları da olmaktadır. Bu durumda, ölen kişinin yakınları trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası açmaktadır. Dava sonucunda, vekille temsilin önemi daha çok anlaşılmaktadır. Normalde hükmedilecek olan tazminat değeri vekil bulunmadığında azalmakta, yargılama daha uzun sürmekte ve daha çok masraf yapılmaktadır.


Trafik Kazası Davası Avukatı Ne Yapar?

  Yaşanan trafik kazaları çok büyük trajedilere sahne olurken sonrasında hukuk mücadelesinin başlaması kaçınılmaz oluyor. Trafik kazasında, ölüm, yaralanma, uzuv kaybı gibi durumlar ortaya çıkmaktadır. Uzuv kaybı veya vücudun tamamen ya da kısmen işlev kaybı neticesinde kişi iş göremez duruma gelmektedir. Bu noktada sürekli iş gücü kaybından söz edilebilir ve ölümlü -yaralamalı trafik kazası davası avukatı müvekkili adına hukuki mücadele başlatır. Buradaki amaç, iş göremez durumdaki kazazedenin yaşamını idame için gerekli paranın tazmin edilmesidir.


Miras Hukuku Ne Zaman Başlar?

  Hukukun en fazla meşgul olduğu alanlardan biri miras hukuku alanıdır. Bazı avukatlar bu alanda uzmanlaşma yolunu tercih etmişlerdir. Miras hukuki alanına dahil olan tüm davalara miras avukatı bakar. Bu tür davaları şüphesiz kişi bir avukatı olmaksızın açabilir. Ancak bazı teknik bilgilerdeki eksiklik kişinin hak kaybı yaşamasına sebep olacağından en başından bir uzman avukatla anlaşmak doğru olandır. Bir miras nedeniyle aile arasında çok çeşitli sorunlar, ihtilaflar çıkabilir, miras hukuku konusunda uzman bir avukat tüm bu ihtilafların çözümü noktasında gayret gösterir. Avukat, mağdur olan müvekkilinin haklarını korumak için hukuksal prosedürü yerine getirerek dava açabilir.


Trafik Kazası Avukatı Ne Yapar?

   Kazanın niteliği doğrultusunda kazaya sebep olan kusurlu kişilerin gerekli cezai yaptırıma tabi tutulmasının yanında adana ölümlü yaralamalı trafik kazası davası avukatı mağdurun maddi ve manevi kayıpların karşılanmasını sağlamak için uğraşır. Örneğin ölümlü trafik kazalarında vefat eden kişinin bakmakla yükümlü olduğu ailesi için manevi tazminat talep edilebilir.


Ticaret Hukuku Avukatı Nasıl Çalışır?

  Ticaret alanında yaşanan her türlü ihtilafın çözümü konusuyla ilgilenen hukuk alanı ticari hukuk alanıdır. Ticari davalar kökeni itibariyle ticaret kanunundan veya medeni kanun ile borçlar kanunundan kaynaklanabilir. İşletmelerin bu tür ticari davaları olabileceği gibi, tüccar vasfı olmayan kişilerin de bu kapsamda davaları söz konusu olabilmektedir. Şirketlerin veya kişilerin ticari bakımdan zarar uğradığını düşünmesiyle ticaret davası açma hakları bulunmaktadır. Bu davalar için konuda uzman ticaret davaları avukatı müvekkili adına gerekli prosedürleri yerine getirdikten sonra ticaret mahkemesinde dava açar. Bu tür davalar, ticaret hukuku dahilindeki ihtilafların ortadan kaldırılması hususunda işlev görür.  


Ticaret Avukatı Hangi Konulara Bakar?

     Sanayi ve ticaretin gelişmesine paralel olarak bu alanda anlaşmazlıklar da daha fazla yaşanır olmuştur. Ticari anlaşmazlıkların konu edildiği davalar ticaret mahkemelerinde görülür. Ticaretin gelişip, yaygınlaşması neticesinde uzman mahkeme ihtiyacı hasıl olmuştur ve bu nedenle ticaret mahkemeleri ortaya çıkmıştır. Bu davalar üzerinde çalışarak yetkinliğe, uzmanlığa ulaşmış olan avukata, ticaret davaları avukatı denmektedir. Ticaret davalarının kapsamı, Türk Ticaret Kanunu ve bazı başka kanunlarla belirlenmiştir. Buna göre bir meselenin dava konusu olup, olamayacağına bu kanunlar ışığında uzman bir avukatın incelemesiyle karar verilir. Ticaret davalarında ilk olarak mahkeme, ticaret mahkemesi olacaktır. Eğer o bölgede ticaret mahkemesi yok ise, o zaman asliye hukuk mahkemesi, ticaret davasına bakacak olan mahkemedir.


Miras Avukatı Tutmanın Önemi

Davalarda farklı hak kayıplarının yaşanmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi uzman bir kişiden miras davası avukatından yardım alınmamış olmasıdır. Çünkü bir avukat davanın seyrini önemli yönde etkileme gücüne sahiptir. Bu yüzden Adana miras avukatı bu anlamda önemli bir yol gösterici ve davanın hatasız işleyişi açısından önemli bir yere sahiptir.  


Trafik Kazaları Davası Avukatının Önemi Nedir

Ülkemizde her yıl milyonlarca trafik kazaları olmaktadır. Bunların birçoğu ölümle sonuçlanırken birçoğu da yaralanmalara sebep olur. Trafik kazalarında ölen kişilerin yakınları maddi manevi tazminat davası açabilirken, yaralanan kişi de kendisi maddi manevi tazminat davası açabilmektedir. Başınıza böyle bir olay geldiğinde yapmanız gereken en önemli şey bu işin ehli olan ölümlü -yaralamalı trafik kazası davası avukatı tutmak olacaktır. İşinde iyi olan bir avukat tüm detayları iyi bir şekilde araştırıp inceleyerek topladığı delillerle iyi bir tazminat davasını kazanabilir.


miras avukatı danışma

Miras, ülkemizde en çok anlaşmazlık yaşanan konular arasında yer alıyor. Miras paylaşımında taraflar arasında çıkan anlaşmazlıklar miras davası yolu ile çözüme kavuşturulur. Hukukun belirlediği sınırlar içerisinde hakkaniyetli ve adaletli bir mal paylaşımı yapılması amaçlanır. Miras hukukunda esas olan tarafların anlaşmasıdır. Ortak bir noktada buluşulamadığı zaman hukuk yolu ile miras davaları çözüme kavuşur.  


Ticaret Davaları Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Hukuku büromuz tarafından ticari işletmelerin, firmaların ticaret hukuk ve kanunu kapsamında danışmanlık hizmeti ile ticaret davaları avukatı hizmetleri verilmektedir. Büromuzun avukatı, şirketin açılışının gerçekleşmesi ve tescili, ticari adı ile işletme unvanının tescilinin yapılması, şirket genel kurulunun ve yönetiminin toplanma işlemi, alınan kararlardaki ihtilafın giderilmesi gibi konulara hukuki destek vermektedir. Kurulmuş olan şirketlerde; kuruluş sözleşmesinin değiştirme, şirket sermaye artırma veya eksiltme, şirket alacakları hakkında hukuki takibatın yapılması ve tahsili işlemleri yapılır. Şirket aleyhine başlayan takibat işlemlerinin takibi yapılmaktadır.


Marka ve Patent Tescil Hukuku

MARKA: Bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir. Marka çeşitleri 4 ana başlıkta toplanmaktadır: a) Ortak Marka: Üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir gurubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir. b) Garanti Markası: Marka sahibinin kontrolü altında bir çok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir. c) Ticaret Markası: Bir işletmenin imalatını ve /veya ticaretini yaptığı mallan, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işarettir. d) Hizmet Markaları: Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir


Vergi Kaçakcılığı Avukatına mı ihtiyacınzı var? Konusunda uzman avukatlarımızdan en iyi bilgileri edinebilir ve tüm cezai yaptırımlar hakkında bilgi alabilirsiniz.

ÖZKAN Hukuk vergi avukatları, gerek Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu gerekse diğer tüm vergi kanunlarına ilişkin tüm işlemleri gerçekleştirmektedir. Vergi cezalarına ilişkin uzlaşma işlemlerinin yürütülmesi, taksitlendirme yapılması, uzlaşma yapılamadığı takdirde vergi mahkemelerine başvurulması, vergi indirimleri, vergi kesintileri, kurumlar vergisi muafiyetleri ve gider indirimleri işlemlerini yürütmektedir. Bunun yanında örtülü sermaye, transfer yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin ihtilaflara çözüm geliştirmektedir.


VERGİ HUKUKU AVUKATI

Her devlet; vatandaşlarına kamu hizmeti sağlamakla yükümlüdür. Ancak, devletin söz konusu kamu hizmetlerini sağlarken maddi kaynaklara ihtiyaç duyması söz konusudur. Bu maddi kaynakların para veya mallar olması gerekmektedir. Bu noktada, mali hukuk kavramı devreye girmektedir. Mali hukuk; devletin söz konusu maddi kaynakları nasıl elde edeceği konusunda birtakım düzenlemeler içermektedir. Vergi hukuku ve bütçe hukuku; mali hukukun alt başlıkları arasında bulunmaktadır.  Vergi, bir miktar paranın kişilerin malvarlığından devletin malvarlığına geçmesi olmakla beraber, özünde devletle mükellef arasında kanundan doğan bir borç-alacak ilişkisini içerir. Vergi hukuku bu ilişkinin hukuksal açıdan düzenlenmesini konu alır. Bu çerçevede vergi hukuku, vergi, ödevinin niteliğine, vergi borcunun doğmasına ve sona ermesine, vergi ödevlerine aykırılığın sonuçlarına bu alandaki uyuşmazlıkların çözümlenmesine ilişkin kuralları inceleyen bilim dalıdır. Vergi Hukuku Hizmeti ÖZKAN Hukuk Bürosu olarak birçok müvekkilimize gerek  vergi danışmanlığı hizmeti vermekte gerekse vergi mahkemelerinde müvekkil firmaların haklarını  başarı bir şekilde korumaktadır. Vergi hukuku alanında , konusunda uzman yeminli mali müşavirimizden almış olduğumuz destek ile vergi kabahatleri ve vergi suçları alanında her türlü uyuşmazlık ve sorunlarınız tarafımızca en kısa sürede, doğru bir şekilde çözüme kavuşturulmaktadır.  ÖZKAN Hukuk Bürosu olarak verdiğimiz vergi danışmanlık hizmetleri genellikle; vergi ihtilafları konusunda mükelleflerin bilgilendirilmesi, vergiye dair güncel gelişmelerin takip edilmesi, yatırım veya ticari işlemler yaparken oluşabilecek vergisel risklerin değerlendirilmesi, başvuru evraklarının hazırlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi yer almaktadır.  ÖZKAN Hukuk Bürosu, vergi hukuku alanında vergi kabahatlerinden; - Vergi Ziyaı  Kabahatleri; Hesap ve Muhasebe Hileleri Yapmak, Gerçekte Olmayan Kişiler adına Hesaplar Açmak, Çift Defter Kullanmak, Defter, Kayıt ve Belgeleri Tahrif Etmek, Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme veya Kullanmak, Defter Kayıt ve Belgeleri Yok Etmek, Defter Sayfalarını Yok Etmek, Sahte Belge Düzenlenmek veya Kullanmak, Anlaşmasız Matbaalarca Basılan Defterleri Kullanmak. - Usulsüzlük Kabahatleri; Beyannamelerin Süresinde Verilmemesi, Defterlerin tutulmaması, Kayıt ve Belgelerin Noksanlığı, Defterlerde Kayıt Nizamına Uyulmaması, İşe Başlamanın Zamanında Bildirilmemesi, Defter Tasdiklerinin süresinde Yaptırılmaması, Diğer Ücretlerin Zamanında Tarh Ettirilmemesi, Bildirimlerin Zamanında Yapılmaması, Vergi Karnesinin İbraz Edilmemesi, Beyanname, Bildirim ve Belgelerin Şekil ve İçeriğe Uymaması, Bazı Belgelerin İbraz Edilmemesi gibi kabahatlerden kaynaklı idari yaptırımlara karşı gerekli hukuki ve idari süreci titizlikle takip edilir. ÖZKAN Hukuk Bürosu vergi suçlarından; - Kaçakçılık  - Vergi Mahremiyetini İhlal  - Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma  - Haysiyet ve Şerefe Tecavüz  - Ekim Sayım Beyanlarını Denetlememe Suçlarına yönelik hukuki ihtilafları titizlikle çözüme kavuşturur. 


   VERGİ HUKUKU AVUKATI

ÖZKAN Hukuk Bürosu olarak birçok müvekkilimize gerek  vergi danışmanlığı hizmeti vermekte gerekse vergi mahkemelerinde müvekkil firmaların haklarını  başarı bir şekilde korumaktadır. Vergi hukuku alanında , konusunda uzman yeminli mali müşavirimizden almış olduğumuz destek ile vergi kabahatleri ve vergi suçları alanında her türlü uyuşmazlık ve sorunlarınız tarafımızca en kısa sürede, doğru bir şekilde çözüme kavuşturulmaktadır. 


Vergi Hukuku Avukatı Adana

Av.Naci Özkan vergi hukuku avukatı olarak Adana’da hizmet vermektedir. Vergilerin artık bir kamu geliri olarak görülmesinin ardından vergilerin hem tanımlanması he de toplanması çok daha kompleks bir yapıya kavuşmuştur. Özellikle içinde yaşadığı değişimler ve gelişmeler sonrasında hukukun en dinamik yapıya sahip olan noktası vergiler oluyor. Bu nedenle çok fazla karışıklık yaşanmakta ve hem vergiler üzerinde yükümlü olan hemen hemen herkesin hem de bu konularda uzmanlaşmaya çalışan avukatların sürekli olarak yeni bilgilerle yüklenmesi ve kendilerini geliştirmesi gerekmektedir.


Şirket Bölünmesi İşlemlerine Ticaret Davası Avukatı Mı Bakar? ŞİRKET AVUKATI ADANA

Dünya üzerinde ve ülkemizde çeşitli alanlarda hizmet veren sayısız şirket ve firmalar bulunmaktadır. Yıllar boyu hizmet veren şirket ya da firmaların genellikle 2 ya da daha fazla ortakları olmaktadır. Ancak şirketlerin sahiplerinden birisinin vefat etmesi durumunda, yeni sahibinin kim olacağı konusunda anlaşmazlıklar ortaya çıkmaktadır. Kişilerin eş ya da çocukları arasında yaşanan bu durumlar için mahkeme yoluna gidilmesi gerekmekte ve bu kapsamda hizmet veren hukuk büromuz, en deneyimli ticaret davaları avukatı için ayrıcalık tanımaktadır.


Ticari Davalar Konusunda Nasıl Hareket Edilir?

Adana ticaret davaları avukatı işletmelerin yönetimi konusunda çıkan her türlü uyuşmazlık ve dava konusunda vekillik görevini üstlenir. Dış ticaret mevzuatı alanında görülen eksikliklerin giderilmesi konusunda uzman görüş ve desteği sağlanmaktadır. Gerekli görülen hukuki yardım, konusunda tecrübeli ticaret davaları avukatı aracılığıyla güvenle ele alınmaktadır. Uygun koşullar oluştuğu takdirde, ara buluculuk yöntemiyle dava detayları dikkatle incelenmekte ve çıkarılan sonuca göre taraflar arası anlaşma sağlanmasına çalışılmaktadır. Uzlaşma sağlanamadığı takdirde dava süreci devam etmekte, mahkemeler tarafından karar verilen süreç devam etmektedir.


Ölümlü Ve Yaralamalı Trafik Kazası Sonrası Avukat Ne Sağlar?

 Trafik kazaları ülkemizde sıkça yaşanan ve sonuçta birçok kişi maddi ve manevi kayıplarına neden olan olaylardandır. Bu olaylar sonucu çoğu zaman kazadan zarar görenle birlikte bakmakla mükellef olduğu kişilerinde bakımdan mahrum kalabilmektedir. Hukuk büromuzun ölümlü -yaralamalı trafik kazası davası avukatı vekil olduğu kişilerin ve ailelerinin haklarını koruma görevini üstlenir. Trafik kazalarına karışan araçlar çoğu zaman şahıs aracı olmamakta, kamu aracı, kiralık araç, çalıntı araç olabilmektedir. Bazı durumlarda ise karşı tarafta ölüm ve yaralamada gerçekleşebilmektedir. Bu iki durumda dava süreçleri oldukça uzun ve karmaşık durumlar yaşanabilmektedir.


Trafik Kazalarında Neden Hakkımızı Aramalıyız?

Trafik kazası sonrası ölümlü -yaralamalı trafik kazası davası avukatı mutlaka tutulmalıdır. Avukatlar kazanın sebebini, kusurlu tarafın kusurlarının tüm detaylarıyla ortaya çıkarılmasını, alınacak tazminatın hesaplanma sürecinin takibini, sadece çarpan kişiye değil diğer şirketlere de dava açılması gerektiğini bilerek işleri itinayla takip etmektedir.


Ölümlü Yaralamalı Trafik Kazalarında Avukatla Temsil

  Ülkemizde her yıl çok sayıda kişi trafik kazalarında hayatını kaybetmekte ya da yaralanmaktadır. Bu tür durumlarda, sigortalar kurumundan, araçların karıştığı kaza söz konusuysa aracın zorunlu sigortasını yapan sigorta şirketinden, zarar veren kişi olan sürücüden maddi ve manevi tazminat tahsil etme imkanı bulunmaktadır. Hukukta haksız fiil olarak bilinen bu kavram, zarar verenin mağdurun maddi ve manevi açıdan yaşadığı zorlukları gidermesi gerekliliğini temel almaktadır. Mağdurun kim olduğu sorusu ise yargılama süresince toplanacak çeşitli delillerle anlaşılmaktadır. Zarar verenin kusurlu bir davranışının bulunması gerekmektedir.


Miras Avukatının Davaya Etkisi Nedir? MİRAS AVUKATI ADANA

Miras, ölümle birlikte ölenin yakınları açısından hem ölenin son arzularını olabildiğince yerine getirebilmek hem de onun ölümünden sonra geride kalanların mağduriyetlerini en aza indirmek açısından önemli bir konudur. Miras davalarında miras avukatı etkin bir rol oynamaktadır. Çünkü terekenin hesaplanması, mirasçıların haklarına kavuşması açısından son derece önemli bir konudur. Dava esnasında doğru bilgiler sayesinde tereke eksiksiz bir şekilde hesaplanabilir. Aksi takdirde birtakım eksik kalan değerler söz konusu olabilir.


Ticaret Davalarının Önemi ADANA TİCARET AVUKATI

 İnsanlar her alanda bir arz ve talep ilişkisine duyarlar. Buna hayatta kalmak için gerekli olan gıda, barınma ve sağlık ürünlerinin yanı sıra, sosyal aktiviteler ve diğer faaliyetler için gerekli olan tüm unsurlar dahildir. İşte tüm bu ihtiyaçların yolu üretimden, üretim yolu ise ticaretten geçer. Ticari faaliyetler hem üreticiler, hem de alıcılar için hak unsurlarını içerir. Bu iki tarafın karşılıklı anlaşmazlığından doğan ve ya üçüncü unsurların sebep olduğu bir takım anlaşmazlıkların çözümü için ticaret davaları avukatı talebinde bulunmak için online hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Ayrıca Türkiye'nin neresinde olursanız olun, internet sayesinde birkaç tuş yardımıyla online avukatlık hizmetleri konusunda tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.


Ticaret Avukatı Dava Dışında Hizmet Verir Mi? ADANA TİCARET AVUKATI

Hukuk bilindiği gibi farklı uzmanlık alanlarına sahiptir. Ticaret hukuku bu hukuk dallarından biridir. Her türden ticari uyuşmazlık bu hukuk dalının konusudur. Gelişen yeni ticari yöntemler, yeni kanun ve yönetmelikleri beraberinde getirmektedir. Hukuk her yeni durum karşısında, kendisini o yeni duruma göre güncellemek zorundadır. Ticaret davaları, Türk Ticaret Kanunu ile tarif edilen davaları kapsamaktadır. Ticari olarak zarara uğradığını düşünen kişi, ticaret mahkemesinde dava açabilir. Fakat bu konularda uzmanlaşan ticaret davaları avukatı ile yola çıkılması durumunda herhangi bir usul hatası yaşanmasının önüne geçilecek ve dava çok daha kısa sürecektir.  


Ölümlü - Yaralamalı Trafik Kazası Davası Avukatları Ne İş Yapar?

  Hem Türkiye hem de dünyada milyonları aşan sayıda gerçekleşmekte olan trafik kazaları mevcuttur. Bu kazaların akabinde ölümle ve yaralanma ile sonuçlanan durumların akabinde ölümlü -yaralamalı trafik kazası davası avukatı çeşitli yaptırımlar talep etmek durumundadır. Bu yaptırımların başında tazminat davası açmak yer alıyor. Kazayı yapan kişi ya da kişilere açılan bu tazminat davaları iki şekilde tezahür etmekte. Kimi durumlarda sadece maddi, kimi olgulara ise sadece manevi tazminat davası açılmaktadır.


Miras Avukatı Hangi Davalara Bakar?

 Miras nedeni ile doğmakta olan ihtilafların sonuçlandırılması için, Miras Hukuku içerisinde gerçekleştirilecek bütün hukuki işlemlerde, müvekkilinin menfaat ve haklarını korumak adına, bu işlemleri yürütmekte olan kişilere adana miras avukatı denir.


İş Kazası Avukatları Çalışma Alanları

  Meslek hastalıkları konusundaki çalışmalar iş kazası avukatı ve çalışma sahaları alanındaki ilk konu başlığını ihtiva eder. Meslek hastalıkları ise kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır. Yaralanma ve ölümle sonuçlanan meslek hastalıkları ile birlikte avukatlar tazminat talep etme hakkına sahiptir. İnşaat alanlarında yaşanan tüm kazaların ihmalkarlık mı yoksa işçiye bağlı hatalardan mı gerçekleştiğinin tespiti de bu noktada bir başka çalışma sahasıdır. Meslek kaynaklı ve bazlı cilt hastalıklarının hastane raporları ile birlikte incelenmesi, fiziksel etkenlerden sonra ortaya çıkmış hastalıklar da diğer gündem başlıklarını oluşturur.


İş Kazası Avukatı Ne İş Yapar?

   Kutsal bir meslek olan avukatlık, kendi içinde bölümlere ayrılır. Her avukat kendine bir uzmanlık alanı seçerek o davalarda boy gösterir. Bunlardan biri de iş davalarıdır. İş kazası avukatı meşakkatli bir meslek koludur. Geniş çaplı çalışma alanına sahip olup alanında tecrübeli avukatlar barındırmaktadır. İş kazası davalarına iş davası avukatları bakar. Avrupa’da yapılan istatistiklerde Türkiye, Avrupa da en yüksek iş kazası oranına sahip ülkedir. Türkiye, dünyada ise 3. En çok iş kazasına sahip ülke konumundadır. 3 milyon iş gücü bulunan dünyada ise yılda 250 milyon iş kazası gerçekleşmektedir.


İş Kazalarında Fiziksel Ve Psikolojik Kayıplar Nelerdir?

  İş kazalarına karşı ilk savunma hattı uygun güvenlik prosedürleri ve ekipmanıdır. İşverenler, çalışanlarının işlerini yaparken önlem almasını ve uygun ekipmana sahip olmasını sağlar. Ancak, insan hatası ve öngörülemeyen durumlar nedeniyle, işyeri kazaları bir yaşam gerçeğidir. İşverenler, sonrasında nasıl başa çıkacaklarını bilmeli, çalışanlarına yardımcı olmalı ve işlerinin düzgün işleyişini korumalıdır.


DEFTER VE BELGELERİN GİZLENMESİ SUÇU-VERGİ AVUKATI ADANA

Bilindiği gibi, vergi mükelleflerinin yasal olarak tutmak ve kullanmak zorunda olduğu defter ve belgeler ile ibrazı gerekli diğer kayıtların vergi incelemesine yetkili kimselere süresi içerisinde mazeretsiz olarak ibraz etmemesi halinde bu fiil defter ve belgelerin gizlenmesi, kaçakçılık suçunu oluşturmaktadır.Bu fiilin yaptırımı 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıdır.  Diğer yandan, defter ve belgelerin ibraz edilmemesi fiilinin suç oluşturmadığı haller ise: ibraz isteğinin vergi incelemesine yetkili olmayanlarca yapılması halinde bu fiil suç teşkil etmez.Ayrıca, ibraz edilmeyen defter ve belgelerin mevcudiyeti noter kayıtları veya diğer şekillerde sabit olması zorunludur. Bunun yanı sıra defter ve belgeler dışındaki kayıtlar veya yardımcı materyalin ibraz edilmemesi halinde, suç oluşmaz. 


İş Davası Avukatı Ne Yapar?

Hukuktaki alanlardan biri iş hukuku alanıdır.özkan hukuk, Av Naci Özkan İş hukuku, işçi ve işveren arasında sözleşmeye dayanan hakları ve yükümlülüklerin ihlali durumunda, müvekkilinden aldığı yetki doğrultusunda iş mahkemelerinde görülen davaları kapsar. İş hukukuna ilişkin davalar iş mahkemesinde görülür ve iş davası avukatı tarafından takip edilir. Bu davalar oldukça karmaşık gelen teknik bilgiler gerektirmektedir. Dolayısıyla iş mahkemesine bireysel olarak dava açma hakkı bulunmasına rağmen, davanın seyri açısından en başından bu konuda uzmanlaşmış bir avukattan destek alınması son derece önemlidir. İş davaları, ihbar ve kıdem tazminatı, fazla mesai, maaş alacağı gibi konuları kapsar.


İş Kazası Geçiren Kişiye İş Kazası Avukatı Ne Sağlar?

 İş kazaları; işçi tarafından işveren adına yapılan tüm faaliyetleri kapsamaktadır. İş kazaları kavramını bedeni sakatlık, mesleğe bağlı hastalık, trafik kazası, bulaşıcı hastalık, sağlığa müdahale gerektiren her türlü faaliyet olarak açıklanabilir. İş kazası kabul edilebilmesi için işle bağlantılı veya işveren adına yapılmış iş nedeniyle meydana gelmiş olması şartı vardır. İşveren adına başka bir yere giden işçiye araba çarpması, elle taşınması gereken malzemenin işçinin üzerine düşmesi, elin sıkışması iş kazalarına örneklerdir.  


İş Kazalarında Hak Mahrumiyetinin Önlenmesine Yönelik Çalışmalar Nelerdir?

     İşverenler, kanunlara göre çalışanın işyerinde meydana gelen yaralanmalarından sorumludur. Bunun bir çalışan için anlamı, bir işçinin işte bir zarara uğraması durumunda işverenin sağlık faturalarını ödemesidir. Bir çalışan yaralanırsa, işçinin uygun tıbbi bakımı almasını için işverenin ödeme yapmasını sağlamak için belirli prosedürleri takip etmesi gerekir. Genel olarak bu tür prosedürler bir iş kazası ile ilgili hukuki sorunlarda iş kazası avukatı tarafından talep edilir. Bu tür belgeler hukuksal sürecin sonuçlanmasında etkilidir.


İş Davası Avukatı Hangi Hukuk Sorunlarını Çözer?

İş Hukuku, kişilerin çalışma şartları, işçi işveren davaları, iş sözleşmesinden doğan alacak hakları, yatırılmayan mesai ücretleri, işçi ve işveren sendikaları arasındaki uyuşmazlık davaları ile ilgilenen bir hukuk davalarıdır. İş davası avukatı bu konularda işçilerin ya da işverenlerin yanında olarak İş Hukuku kapsamındaki davaların çözülmesinde profesyonel rol oynar. Kişilerin çalışma ortamlarında uğradıkları haksızlıkların giderilmesi için gerekli olan dava dosyasını hazırlayarak iş mahkemesine sunar. İş mahkemelerindeki davalar bir yılı bulmayan ve hızlı bir şekilde karara bağlanan davalardır. İş davalarında uzman olan Adana iş davası avukatı kişilerin haklarını yasal çerçevede alabilmelerine yardımcı olan avukatlardır.


Trafik Kazaları Avukatlarının Olaylara Bakış Açısı.ADANA TRAFİK KAZASI AVUKATI

  Trafik kazalarında avukatlar kişilerin haklarını en ön planda tutarak maddi ve manevi kayıplarını karşılamalarını sağlamaktadırlar. Bu olaylarda avukatlar olayların akışını iyi değerlendirmeli ve yaşanan kazaların konusunu iyi araştırmalıdır. Ölümlü -yaralamalı trafik kazası davası avukatı taraflar arasında gerek iş birliği yapmalı gerekse hak aramak için tazminat davaları açmalıdırlar.


Ölümlü Trafik Kazası Sonrası Dava İçin Avukat Seçilmeli Mi?

  Ülkemizde her yıl binlerce maddi ya da manevi hasarlı trafik kazaları meydana gelmektedir. Özellikle dini bayramlarda memleketlerine giden insanlar, yollarda ciddi sıkışıklıkların oluşmasına yol açmaktadır. Trafik çilesine aşırı hız eklenince, kazaların oluşması kaçınılmaz olmaktadır. Trafik kazalarında yakınlarını kaybeden kişiler, karşı tarafın hatalı olmasını kanıtlama şartı ile dava açabilmekte ve maddi ya da manevi olarak tazminat hakkını elde edebilmektedir. Ancak bu süreçte daha iyi sonuç almak ve iyi şekilde savunma elde edebilmek için ölümlü -yaralamalı trafik kazası davası avukatı seçimi oldukça önemli olmakta ve tavsiye edilmektedir.


Arabuluculuk sınav tarihi belli oldu!

Arabuluculuk yapmak isteyen hukukçuların merakla beklediği arabuluculuk sınavı hakkında ayrıntılar belli oldu. Adalet Bakanlığı, binlerce hukukçunun merakla beklediği 'Arabuluculuk Sınav'ının 24 Kasım'da tek oturum halinde, 16 farklı merkezde yapılacağını, sınavla 5 bin arabulucunun sisteme dâhil edileceğini açıkladı.


Miras Hukuku İçerisinde Mal Paylaşım Oranları Nelerdir?

 Miras bırakan kişinin, malları üzerinde haksız tasarrufta bulunması, Türk Medeni Kanunu'nda mirasçıların saklı pay oranlarının belirlenmesi sayesinde, önlenmiştir. Saklı pay olarak nitelendirilmekte olan oranlar, mirastan çıkarmanın dışında, başkasına devredilmesi mümkün olmayan miras oranlarıdır.


İş Davası Avukatı Hangi Konularda Yardımcı Olur?

İş avukatları işçi ve işveren arasında çıkan tüm anlaşmazlıkların sonuca ulaştırılmasında görev alan kişilerdir. Bir iş davası avukatı işveren ile de çalışabilir işçi ile de çalışabilir. İş davası konuları içerisindeki tespit davaları, kıdem tazminatı, işçinin şirketten alacak davaları, fazla mesai alacakları gibi konularda iş davası avukatlarından yardım alınabilir. İşçi ve işveren arasında ortaya çıkan tüm uyuşmazlıklar ve anlaşmazlıklar iş mahkemelerinde karara bağlanır. Bu tarz davalar genel olarak 7-10 aylık bir süre içerisinde çözüme kavuşturuluyor. Ancak Bölge İdare Mahkemelerinin kurulması neticesinde bu süre 3 ile 6 ay gibi bir sürede de tamamlanabiliyor. Diğer davalara oranla en seri şekilde ve hızlı olarak çözüme kavuşturulan davalar iş davalarıdır.  


Tedbir Başvurularında Boşanma Avukatının Önemi Nedir?

 Aile Mahkemesi'ne, Aile Hukuku'ndan kaynaklanmakta olan iletişimin engellenmesi, nafaka, uzaklaştırma tarzında bazı tedbirler, adana boşanma avukatı tarafından talep edilebilir. Tedbir taleplerinde, boşanma davasının açılıp açılmaması bir önem taşımamaktadır.


Trafik Kazalarında İyi Avukat Nasıl Seçilir?

  Trafik kazaları, belli başlı kazalar arasında yerini almaktadır. Şoförlüğü tam yapamayan, ehliyet almadan yola çıkan, alkollü araç kullanımı, hız tutkusu vb. birçok nedenden dolayı trafik kazaları olabilmekte. Kendisini düşünmeden yola çıkan insanlar, birçok cana zarar verebiliyor. Kaza sonrası yapılacak işlemler arasında haklı taraf için en önemli konu avukat tutma aşaması oluyor. Ölümlü -yaralamalı trafik kazası davası avukatı için güvendiğiniz, başaracağına inandığınız ve bu süreç boyunca yanınızda olan, sizlere sürekli destek veren avukat seçmek faydalı bir yol olacaktır.


Ticaret Davaları Avukatı Ne İş Yapar? ADANA TİCARET AVUKATI

  Mutlak ticari dava olarak lanse edilen tüm davalara bakan ticaret davaları avukatı genellikle kişi bazlı değil şirket bazlı çalışmaktadır. Her şirketin en az bu bir tane bu davaları takip edebilecek, yeri geldiğinde dava açacak ve her zaman danışmanlık hizmeti verecek bir avukat ile çalışmak durumundadır. Şirketler ve söz konusu kurumlar ne kadar büyük ise birlikte çalışacakları avukat sayısı da aynı oranda artış gösterir. Aynı zamanda ticaret davalarına bakan avukatlar nispi ticaret davaları kapsamında yer alan dava süreçlerini de takip etmek zorundadır. Son olarak üçüncü grup adı verilen ticari davalar da görevler arasında bulunmaktadır.


Miras Davası Neden Açılır?

     Miras davası, günümüzde mahkemeleri en çok meşgul eden davalar arasında yer alır. Akrabalar ve aileler arasında paylaşılamayan mallar genellikle hukuk yolu ile paylaşılıyor. Miras davalarında miras bölüşümünden kaynaklanan anlaşmazlıkların çözülmesi amaçlanıyor. Bu nedenle paylaşmakta anlaşmazlık yaşanan mallar çoğu zaman hukuk yolu ile paylaştırılıyor.


İş Davalarında Avukatlar Neler Yapıyor?

  Avukatlık detayları çok olan ve tecrübe isteyen bir meslektir. Genel olarak her avukatın kendi alanı farklıdır. Okul hayatları boyunca yasallar ve vatandaş hakları hakkında bütün bilgileri alırlar. Fakat meslek hayatlarında belirli davalar üzerinde daha fazla yoğunlaşırlar. İş davası avukatı ya da boşanma davası avukatı gibi farklı branşlar ile ilgilenen avukatlar vardır. İş davalarında avukatlar çalışan kişinin hakları ne gerektiriyor ise, bütün bunların savunmalarını yapmaktadırlar. Yasaların gerektirdiği maddeler ile yazılı halde kanunun gerektirdiği şekilde savunma yaparak, müvekkillerini temsil ederler.  


İşçi Vekili “Adana İş Davası Avukatı” Nasıl Olmalıdır?

     İşçi vekili Adana iş davası avukatı, işçinin içinde bulunduğu durumu değerlendirip bu doğrultuda işçiye tüm seçenekleri sunabilmelidir. Kısaca bu seçenekleri şu şekilde açıklanabilir.  İş davasının yasaların uygun gördüğü süre içinde sonuçlanarak, işveren ve işveren vekilinin dava sonucuna itiraz ederek bir üst mahkemeye göndermesi ve oradan çıkacak kararı da daha üst bir mahkemeye taşıyarak istenen sonuç alınana kadar yıllar sürebilecek bir süreçle karşı karşıya olduğu işçiye açıklanması.


Şirketlerin Devamlı Çalışması İçin Ticaret Avukatı Gerekli Mi?

Ülkemizde ticari amaç gütmekte olan ve sağlamış oldukları hizmetler sayesinde, gelir elde etmekte olan çok sayıda şirket ve firma bulunmaktadır. Ancak bu firma ya da şirketlerin daha üst sıralarda olması ve kısa süre içerisinde gelişebilmesi için iyi bir ticaret davaları avukatı tercih edilmesi oldukça önemlidir. Finansal açıdan, şirketin açılışı, yönetimi ya da kanuni düzen için gerekli olan ticaret avukatları, hukuk terimleri ile birlikte ilgili mercilere daha doğru ve etkili raporlar hazırlayarak, hedefinizi büyütmenizi sağlamaktadır.


Trafik Kazası Avukatı Neden Önemlidir?

   Ölümlü -yaralamalı trafik kazası davası avukatı davanın daha doğru ve profesyonel şekilde işlenmesi açısından önemlidir. Özellikle, davalı ve davacıların elde ettikleri hakların doğru şekilde savunulması için mutlaka trafik kazaları ile ilgili bir avukat tercih edilmelidir. Ayrıca, davanın daha kısa sürede sonuçlanması ve sonuca giden en doğru yolun seçilmesi için adli yardım olarak bir avukattan danışmanlık hizmeti almak davanın seyrini de etkilemektedir. Bu açıdan, trafik kazası nerede gerçekleşiyorsa mutlaka o ilde görevli avukatlardan adli yardım alarak, davanın seyrine olumlu olarak katkı da gösterebilirsiniz. Adana ölümlü yaralamalı trafik kazası davası avukatı için Adana barosundan da ücretsiz adli yardım alabilirsiniz.


Ticaret Davaları Avukatlarının Şirketlerle İletişimleri Nasıl Olmalıdır?

Ticaret hukuku, ticaretin kurallarını belirleyen ve adil bir şekilde ticari işlemlerin yürütülmesine olanak sağlayan hukuk dalı olarak tanımlanabilir. Bununla beraber, Türkiye'de ticari işlemlerin ve ilişkilerin çoğunlukla kişiler arası karşılıklı güven çerçevesinde yürütülmesi nedeniyle evrak ve belge yetersizliği söz konusu olabilmekte ve bu nedenle yeterli donanıma ve tecrübeye sahip olmayan ticaret davaları avukatı bazı uygulamalarda zorlanmaktadır.


ADANA TANIMA TENFİZ VE BOŞANMA

Yabancı ülkelerdeki mahkemelerin sonuçlandırdığı boşanma kararının Türkiye Cumhuriyet'inde de hükmü olması için boşanma kararının yerel mahkemece tanınması gerekir. Yerel mahkemede alınan karar icra sonucu doğurmayacağı için tenfiz söz konusu da olmayacaktır. Ama yabancı mahkemede verilen boşanma kararında velayet ve nafaka gibi durumlar var ise, tanıma ve tenfiz söz konusu olacaktır.


Anonim Şirket Avukatı ADANA

Türk ticaret kanuna göre esas sermayesi 250.000 TL üzeri olan anonim şirketlerde sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorunludur. İlgili yasa kanunen öngörülmüş bir zorunluluk olup , uygulanmaması halinde Barolar tarafından denetlenerek cezalar kesilmektedir. İlgili kanun her ne kadar taraflar için bir dayatma olarak gözüksede , bir avukat tarafından alınan önlemler sayesinde , anonim şirketler avukata ödedikleri ücretleri çıkartabilmektedir.


Ölümlü-Yaralamalı Trafik Kazaları Hukuku

     Tazminat davası, borçlar kanununun 49. maddesi gereğince "kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermek ile yükümlüdür." denilmiştir. Bu durumlarda mahkemeler nezdinde ölümlü -yaralamalı trafik kazası davası avukatı tarafından tazminat davası talep edilebilmektedir.


Ticaret Davaları Avukatı Ne Yapar?

  Ülkemizde ticaret davaları avukatı şirketlere veya kurumlara ticari işler ile ilgili yardımcı olan avukatlardır. Avukatlar belirli bir dava üzerinde uzmanlaşırlar ve o konuda danışma hizmeti verirler. Ticari dava avukatları müvekkillerinin iş hayatlarında yaşadıkları uyuşmazlık ve ihtilaflar üzerine çözüm arayışına girerler. İhtilafların resmi hale gelmesi üzerine dava için gerekli belgeleri hazırlarlar. Duruşma sırasında müvekkillerine rehberlik etmek ile görevlidirler. Ticari avukatlar aynı zamanda karşılıklı olarak dava eden ve davacı arasında uzlaşma için gerekli köprüyü kurmak ile görevlidir.


Miras Avukatı Ne Yapar? ADANA MİRAS AVUKATI

Miras davalarında, mirasa konu olan malların paylaşımından çıkan sorunlar görüşülür. Mal paylaşımında hukukun belirlediği ölçütlerin dışına çıkıldığı zaman bundan doğan uyuşmazlıkların çözümüne miras avukatı katkıda bulunur. Miras davaları ülkemizde en çok açılan davalar arasında yer alıyor. Bu davalarda tarafların karşılıklı menfaatleri gözetilerek hukuk çerçevesinde inceleme yapılıyor. Miras bölümünde çıkan anlaşmazlıklar bu davalar sayesinde adaletli bir şekilde sonuçlanır.


İş Davası Neden Açılır? İŞ AVUKATI ADANA

Özellikle de iş hayatında sürekli mobbing maruz kalan çalışanlar işinden olma korkusu nedeni ile iş davası açmaya çekiniyor. Fakat çalışan böyle bir sorun yaşandığını kanıtlar nitelikte belgeleri mahkemeye sunarsa yönetici çalışanı işten çıkaramaz aksine işveren için bazı yaptırımlar uygulanır. Bu nedenle kimse yöneticilerinden korkmamalı ve her daim hakkını aramalıdır. Siz de iş hayatınızda yaşadığınız sorunlardan ötürü dava açmak istiyor fakat çeşitli nedenler yüzünden bundan çekiniyorsanız iyi bir iş davası avukatı ile anlaşmalı ve hakkınızı korkmadan aramalısınız.


Miras Avukatı Hangi Hizmetleri Verir? ADANA MİRAS AVUKATI

Miras hukuku noktasında, açılacak davanın sağlıklı bir zeminde yürüyebilmesi için bu konuda uzman bir avukat önemlidir. Avukat aynı zamanda müvekkili açısından can sıkıcı prosedürleri yerine getirir. Bunlarla beraber adana miras avukatı miras sahibi henüz hayatta iken onun vasiyetnamesini hazırlar. Veraset ilamını alma konusunda hizmet verir. Aynı zamanda bunların iptali noktasında da hizmet vermektedir. Miras belgesinin iptali yine uzman avukat tarafından yürütülür. Bazı durumlarda mirastan vaz geçmek isteyen mirasçılar için belgeyi hazırlama işini avukat üstlenir.  


Miras Davası Avukatının Faydası Nedir? ADANA MİRAS AVUKATI

    Davalarda takibi düzgün bir şekilde yapmak ve bu doğrultular çerçevesinde adımlar atmak adına miras avukatı davanın seyri açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Sahip oldukları bilgileri aktarma ve davanın seyri ile ilgili gerekli olan düzenleri en iyi şekilde bilmektedirler. Bu açıdan davanın sonuçlanmasında olumlu sonuçları elde etmek de bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Birçok açıdan böyle bir etkiyi bilmek gerekir. Davalarda en önemli durum savunmanın çok iyi olması ve belgelerle destekli olarak savunma yapmak çok etkili olacaktır.


İş Hukukuyla İlgili Çalışan Avukat-ADANA İŞ AVUKATI

Herhangi bir davanın avukatla takip edilmesi avantaj sağlamaktadır. Avukat işlemlerin çok daha hızlı tamamlanmasını, müvekkilin menfaatinin zarar görmemesini sağlamaktadır. Dosyayı takip ederek, iş davalarında haklılık oranı doğrultusunda elde edilebilecek en fazla yararın elde edilmesini sağlamaktadır. İşçilerin hakları avukatlar sayesinde daha iyi şekilde korunabilir. İyi bir iş davası avukatı ile anlaşmak davanın seyrini etkileyecektir. Her anınızda yanınızda olacak Adana iş davası avukatı ile iletişime geçmek için daha fazla beklemeyin.  


Ölümlü –Yaralama Trafik Kazası Davası Avukatının Önemi Nedir?

Ölümlü –Yaralama Trafik Kazası Davası içeriği olarak birçok seçenek mevcuttur. Mevcut alanların içerisinde kullanılan türlerden biri ise bu alan içerisindeki sigorta türleri olmaktadır. Sigorta firmalarının müşterilerine sunduğu avantajlar ise hukuki alanda eksiklik içermektedir. Ölümlü –yaralama trafik kazası davası içerisinde bu eksikliği ise ölümlü -yaralamalı trafik kazası davası avukatı gidermiştir. Sigortacılık ve ölüm- yaralanma olayları içerisinde yardımcı olacak diğer faktörler hukuki bilgiler olmadan bir anlam ifade etmemektedir. Ölüm ve yaralanma olaylarına maruz kalan bireylerin hukuki eksikliği olan bu tür yardımlara başvurması ise hak kaybına sebep olabilmektedir.


İş Kazaları Sonrası Avukatlık Hizmetlerinin Yararları Nedir? İŞ KAZASI AVUKATI

  Bu sorumlulukların yerine getirilmesi veya ortaya çıkan hukuki sorunlar için adana iş kazası avukatı büroları işverenlere danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Özellikle inşaat ve madencilik sektörleri arasında iyi bilinen iş güvenliği, denetim elemanları iş yerlerini fiziksel olarak incelemek ve ihlallere atıfta bulunmak için incelemeler yapmaktadır. Aynı zamanda işletmeler için eğitim destek programları mevcuttur.


Miras Avukatları Hangi Davalara Bakar? ADANA MİRAS AVUKATI

  Miras ve vasiyetname konusundaki tüm karışıklıkların ve anlaşmazlıkların giderilmesinde Adana miras avukatı yer almaktadır. Veraset ilamı konusundaki tüm çalışmalar ve davalar da miras hukuku alanında ihtisas yapmış avukatların görev ve sorumlulukları arasında yer almakta. Vasiyet ve mirastan kimlerin yararlanıp kimlerin yararlanamayacağı konusundaki uyuşmazlıklar da bu davalar kapsamında ele alınmaktadır. Bazı durumlarda ise vasiyetnameler bizzat miras avukatlarının gözetiminde ve denetiminde yazılmaktadır. Sözlü, yazılı ve resmi olarak üçe ayrılan miras türlerinin tasnif edilmesi ve kategorilere ayrılarak noter huzurunda tasdik edilmesi de bir diğer dava konu başlığıdır. Bir diğer ana konu başlığı ise miras davalarında yer alan saklı pay kavramıdır. Aynı zamanda mirası reddeden kişiler de avukat tutabilirler


İş Davaları Avukatının Özellikleri Nelerdir?

Açılmış olan davalar ya da açılması düşünülen davalarda avukatlardan alınan bilgiler çok değerlidir. Alınacak olan bilgiler dışında direkt avukat tutmak daha mantıklı olacaktır. Hızlı ve en etkin bir şekilde yol alma noktasında Adana iş davası avukatı işe işleri yürütmek çok iyi sonuç verecektir. Bilgiler konusunda ve davanın içerisinde nasıl bir müdahale gerektiğini son derece iyi bilen avukatlar iş çözme de oldukça fayda sağlayacaktır. Böylece dava kazanma ile ilgili olarak olumlu sonuçların ortaya çıkmasına da destek olacaktır.


İş Davası ( Hukuku) Nedir?

Adana iş davası avukatı, işçi ve işveren ilişkilerinin kanunlar çerçevesinde ve kanunlara uygun olacak şekilde düzenlenmesini sağlar. İşçi ve işverenlerin iş sözleşmesi ile ilgili bir durum olduğunda başvurulan uzman kişi iş davası avukatı olarak adlandırılır. Her türlü iş davası ile yakından ilgilenen, iş kanununa uygun olarak gerekli işlemlerin yapılmasını sağlayan Adana iş davası avukatı, iş sözleşmelerinin hazırlanması, sözleşmenin uygulamaya konulması ve bu uygulamanın sonucunda doğacak hak ve alacaklar ile ilgili doğabilecek uyuşmazlıkların çözüme ulaşması gibi konular yer alır.


Ölümlü-Yaralamalı Trafik Kazasında Avukatın Faydası

Kazanılan hakları alma ile ilgili olarak birçok kişi yanlış yol izlediklerinden dolayı mağdur olmaktadır. Bu yüzden ölümlü -yaralamalı trafik kazası davası avukatı ile mağduriyetin öne geçilmesi ve tüm hakların sonuna kadar alınabilmesi adına etkili olmaktadır. Böyle bir durumu görme ve uygulamaya geçilmede oldukça faydası olan iyi bir avukatla iş yapmak sonuç olarak oldukça artı kazanımlar sağlamaktadır. Hukuki bilgiler çerçevesinde adım atmak daha doğru bir karardır ve etkiliği daha fazladır. Adana ölümlü yaralamalı trafik kazası davası avukatı bu bilgileri en iyi şekilde bilen ve uygulamayı sağlayabilecektir.


Miras Hukukunda Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

  Miras paylaşımı, yasal olarak miras bırakmış olan kişinin vasiyetname bırakıp bırakmadığına göre değişiklik göstermektedir. Kişilerin ölüm anından önce yasal şartlara uygun olan bir şekilde hazırlanmış vasiyet var ise saklı olan paylara riayet etmek kaydı ile mirasçıların arasında mal paylaşımı gerçekleştirilebilir. Ancak eğer muris tarafından bir vasiyetname düzenlenmiş ise o zaman ölen kişinin eşi olup olmadığına göre miras paylaşımı gerçekleştirilir. Miras bırakan kişinin eşi sağ ise kalan mirasın dörtte biri eşe kalan dörtte üçü de çocuklarına pay edilir. Bu konuların daha detaylı anlaşılabilmesi için miras avukatı sayesiyle konuların üstünde durulması gerekir.


Ticaret Davaları Avukatının Önemi Nedir?

     Ticaret hukuku kişi ve kuruluşların ticari faaliyetleri esnasında karşı karşıya kaldığı veya kalabileceği olayları hukuk ile ilişkilerini düzenlemek için ortaya çıkmıştır. Ticaret bu alanda ulusal ve uluslararası birçok firma ile teriminde girmesiyle oldukça karmaşık bir konu haline gelmiştir. Bu alandaki yaşanabilecek hata ve aksaklıklar, maddi ve manevi kayıplara yol açabilmektedir. Ticaret hayatındaki kişiler dışında birbirinden farklı şekillerde kurulmuş olan şirket ve kuruluşlar bulunmaktadır. Her tür ticaret davasında Türk Ticaret Kanunu, Şirketler Hukuku ve uygulamalar konusunda donanımlı ticaret davaları avukatı ile hizmet sunan büromuz bu konuda kişi ile kuruluşların hak ve menfaatlerin korunmasını amaç edinmiştir.


Miras İle İlgili Hukuki İşlemler Nelerdir? ADANA MİRAS AVUKATI

  Miras davalarına giren miras avukatı ve ekiplerinin güncel mevzuat hakkında bilgisi ve içtihat takibi konusunda yeterli olması gerekir. Tarafların hak kaybına uğramadan işlemlerin sürekliliğinin sağlanması ve mümkün olan en kısa süre içerisinde sonuca ulaşılması son derece önemlidir.  


Moda Endüstrisinin Korunmasında Avukat'ın Rolü Nedir?

ir avukatın faaliyetinin hukuk eğitimi ve uygulamasına dayandığı gerçeğine rağmen, bir "yıldız" avukatının show business'deki eğilimlerin farkında olmalı yani bir bakıma bu işten biraz da olsa anlamalıdır. İyi bir ticaret davaları avukatı, müvekkilinin ihtiyaçlarını gerçekten anlar ve bu alandaki değişiklikleri izler. Bu bakış açısından, moda kanunları, başka hiçbir ticari hukuk alanından farklı değildir.


İş Kazası Avukatı Olmadan Dava Açılabilir Mi?

   Hukukta iş kazalarını konu edinen bir dal mevcuttur. Bu dalda uzmanlaşmış avukatlar, iş kazası nedeniyle iş göremez durumdaki işçinin veya vefat eden işçinin yakınları adına adalet aramaktadır. Bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için iş yerinde gerçekleşmesi gerekmez. Burada belirleyici olan işçinin kaza anında işveren hesabına çalışıyor olmasıdır. İş yerinde veya dışarıda işveren emriyle yapılan faaliyet sırasında, işçinin ruh ve beden bütünlüğüne zarar veren bir kaza, iş kazası olarak kabul edilir. Bu tür kazalara bakan avukata iş kazası avukatı denmektedir. Amacı işçinin kaybının tazmin edilmesidir. Tabii eğer işçi vefat ettiyse o zaman işçinin geliriyle geçinen aile fertleri yine avukatın yönlendirmesi ile Destekten Yoksun Kalma Tazminatı için dava açabilirler.


Ölümlü Yaralamalı Trafik Kazaları Avukatının Avantajları Nelerdir?

      İstemesek de hayatın akışında bir takım sorunlarla karşılaşma durumu olabiliyor. Trafik kazası sonucunda yaralanma ya da ölümle sonuçlanan tablolar ortaya çıkabiliyor. Hukuksal alana taşınmış bu durumlarda etkin bir savunma davalı ve davacı gibi her iki ayrı tarafta olan kişilerin alacağı sonuçları etkiliyor. Oldukça detaylı ve titiz bakılan bu davalar da ölümlü -yaralamalı trafik kazası davası avukatı tecrübesi kesinlikle ön plana çıkıyor.


Ticari Şirketleri Doğru Yönlendiren Ticaret Davaları Avukatı

Ülkemizdeki şirketler arası ticaret ilişkileri, genel yapısı itibariyle karşılıklı güvene dayalı sürdürülmektedir. Bu nedenle, çoğu zaman ticari ilişkilerde belge ve evrak eksikliği gündeme gelmekte Ticaret hukukunun ilgi alanına giren şirketlerin ticari ilişkilerindeki bu durum; alanında yeterli deneyimi, donanımı ve bilgi birikimi bulunmayan ticaret davaları avukatı için zorlayıcı nitelikte olmaktadır.


Miras Davası Ne Kadar Sürer?

Ülkemizde adliyelerde en çok görülen davalardan birisi de miras davasıdır. Miras davası, aile ya da akrabaların mal paylaşımı konusunda anlaşamaması nedeni ile ortaya çıkar. Bu tür anlaşmazlıklar için miras davası açılır. Miras davalarında mal paylaşımında adaletin sağlanması ve herkesin hakkı olanı alması amaçlanır. Bu davalar tarafların tutumlarına ve ellerindeki belgelere göre farklı sürelerde sonuçlanır.


Ölümlü Trafik Kazalarında Avukat Ne Kadar Önemlidir?

  Trafik kazasının ne zaman olacağı ve size ne şekilde zarar vereceği asla belli olmaz. Kazalar hafif yaralanmalarla atlatılabileceği gibi sonucu her ne kadar kimse istemese de ölümle de sonuçlanabilir. Ölüm söz konusu olduğunda iş daha da ciddi bir hal alır ve artık bir kamu davası söz konusu olur. İşte adana ölümlü yaralamalı trafik kazası davası avukatı bu noktada büyük önem taşımaktadır.


Mirastan Çıkarma Davası İçin Miras Avukatı Gerekir Mi? miras avukatı

Özellikle küçük çocukları olan ve hayatında düzenli olarak çalışmamış ve alkol alarak, evin huzurunu bozan mirasçılar, açılan dava ve en deneyimli Adana miras avukatı sayesinde, iyi bir savunma yaparak ve de kanıt sunularak mirastan men edilebilmektedir. Bunun için Adana’da sunulan hukuk bürosu ile birlikte daha sağlıklı olarak gerçekleştirebilirsiniz.


SAHTE FATURADAN ATIF YOLUYLA SUÇLAMA-VERGİ HUKUKU AVUKATI

Naylon fatura deyişi, aslında hukuki olmayan bir deyiştir. Naylon faturanın hukuktaki adı, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir. Bu kavramların tanımı, Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde yer almıştır. Anılan maddeye göre sahte belge, gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge; muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge ise gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belgedir.


İş Davası Avukatı Davaya Nasıl Karar Verir? İş Davası Avukatı

Hayatını kazanmak amacıyla herkes bir işte çalışmaktadır. Ne yazık ki iş ortamında bazı talihsiz kazalar meydana gelmekte ve buna bağlı olarak bir aileyi etkileyen ciddi trajediler yaşanmaktadır. İş kazalarının giderek azalması hatta hiç olmaması temenni edilir. Ancak bu tür kazalar ülkemizde sıkça meydana gelmektedir. Bir işçinin geçirdiği kazanın iş kazası sayılması için belli koşullar aranmaktadır. İlk olarak işçinin işverenin emri altında olduğu esnada bu kazayı geçirmiş olması gerekir. Bununla beraber bu kazanın iş yerinde veya dışarıda olmasına bakılmaz. İşçinin sigortalı olması da işçi ve işveren açısından önem taşır. Bu tür davalar oldukça hassas ve sorumluluk gerektiren davalardır. İş kazaları konusunda uzmanlaşan avukatlara iş davası avukatı denir.


Ticaret Hukuku Avukatları Görev Ve Sorumlulukları - ADANA TİCARET AVUKATI

Şirketleri için danışmanlık hizmeti almak isteyen her yönetici bir ticaret davaları avukatı ile anlaşmak zorundadır. Bu danışmanlık kapsamında şirketin kuruluşu ve çeşitli tecil işlemleri çok daha hızlı ve yasal yollardan tatbik edilerek olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Aynı zamanda son derece karmaşık olan ticaret hukuku kapsamında fikir teatisinde bulunmak, bilgi alışverişlerinde bulunmak için de en doğru yol Adana ticaret davaları avukatı ile anlaşma sağlamak olarak nitelendirilmekte bu şekilde lanse edilmektedir. Genel kurulun toplanma prosedürlerinde nasıl bir yol izleneceği ve hangi türde davaların öne alınacağı da söz konusu görevler arasında gösterilmektedir.


İş Kazası Davası Nasıl Açılır? ADANA İŞ KAZASI AVUKATI

İhmale dayalı iş kazası, günümüzde daha çok fazla meydana gelmeye başladı. Bu kazalar ölümlü ve yaralanmalı ciddi sonuçlara neden olabiliyor. Bu tür kazalar mesai içinde yaşandığı için işveren sorumlu oluyor. İş Kazası nedeni ile uğradığınız zararın işveren tarafından tazmin edilmesi ve bu tür bir kazanın bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması kanunlarla devlet eli ile sağlanıyor.


Ceza Hukuku Avukatı Ne Yapar? ADANA CEZA AVUKATI

    Hukukta suçların niteliklerine göre bir farklılık oluşmuştur. Avukatlar çeşitli alanlarda pek çok davaya bakarak vakalar arasında benzerlikler bulacak duruma gelmişlerdir. Bu alanlardan biri de ceza hukuku avukatı alanıdır.


Ticaret Davası Avukatı Hangi Davalara Bakar? ADANA TİCARET AVUKATI

  Her hukuk dalında olduğu gibi ticaret hukukunda da uzmanlaşmış avukatlar bulunabilmektedir. Bu avukatlara ticaret davaları avukatı ya da ticaret hukuku avukatı denmektedir. Bu avukatlar, ticaret ve şirket hukuku hakkında hükümler, kanunlar ve mevzuata hâkim olan uzman kişilerdir. Ticari ilişkilerden doğan anlaşmazlıkların ya da uyuşmazlıkların hallolması için kişilere hizmet veren bu avukatlar davalarda çok önemli roller üstlenmektedirler.


Ticaret Davaları Avukatı Ne İş Yapar? ADANA TİCARET AVUKATI

Artan ticareti faaliyetler ticaret davalarına bakan avukatları önemli kılmıştır. Ticaretin sıklıkla gerçekleşmesi ve çıkan problemlerin hukuki yol ile halledilmesi için ticaret davaları avukatı önemlidir. Kişi veya kurumun gerçekleştireceği herhangi bir ticari faaliyet hukuk alanına da girer. Ticaretin hukuk ile ilişkisini düzenleyen alan ticaret hukukudur. Kişinin ticari alanda yaşayacağı haksız kayıplar, emek verilmesi ve verilen emeklere rağmen gerçekleşen iflaslar adana ticaret davaları avukatı kapsamına girer.


ADANA MİRAS AVUKATI Hangi Konularda Yardımcı Olur?

      Hayatın en tatsız gerçeklerinden biri ölümdür. Ölümden sonra ailenin diğer fertleri için yaşam ettiği için ölen kişinin bıraktığı mal, para, arsa, vb. için ihtilaflar yaşanmaktadır. Doğal mirasçılar arasındaki bu tartışmalar genel olarak hukuk yoluna gidilerek çözüme kavuşturulmaktadır. Miras konusuyla ilgilenen hukuk dalına miras hukuku denilmektedir. Bu alanda uzmanlaşan avukata da miras avukatı denilir.


Tanıma ve Tenfiz Davası Hakkında Bilinmesi Gerekenler TANIMA TENFİZ AVUKATI

Yurtdışında açılmış ve sonuca bağlanmış olan boşanma davaları, maalesef ülkemiz hukuk sitemi içerisinde kabul görmüyor. Davanın sonuçlandığı ülkeye göre bekar olan kişi, ülkemizde halen evli gözükürken; bu durum miras, yeniden evlenme gibi işlemler için sorun teşkil edebiliyor. Olası sorunu çözebilmek adına açılan tanıma tenfiz davası, kişinin Türkiye nezdinde de bekar gözükmesini sağlar. Medeni yapı içerisinde bekar gözüken kişi: miras, yeniden evlenme gibi farklı konularda sorun yaşamaz.


Miras Davalarında Miras Avukatının Rolü Nedir? ADANA MİRAS AVUKATI

İlk olarak belirtmek gerekiyor ki, miras hukuku alanında meydana gelen davalarda bir avukat aracılığı ile temsil edilmek zorunlu değildir. Yani miras davalarında miras avukatı tutulması zorunluluğu yoktur. Ancak bu davalarda hukuk bilgisi yeterli düzeyde olmayan kişilerin muvazaa, saklı pay, tenkis kavramlar hakkında bir zorluk yaşamaması açısından miras avukatından danışmanlık ya da avukatlık hizmeti almasında fayda olacaktır. Bu kavramların hayli karmaşık kavramlar olması ve miras hukukunun teknik bir dal olması sebebi ile avukatlar kişilere çok fazla yardımda bulunabilirler. Bu nedenlerden dolayı avukatsız miras davası açmak mümkün olsa da avukatsız olarak açılan dava sayısı çok azdır.


Ceza Hukuku Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Her hukuk dalı içinde ise kişi ya da kişilerin mağduriyeti ile suçları incelemeye tabi tutulmaktadır. Bu tür hukuk dalları içinde belirli mahkemeler, hâkimler, işleyiş süreçleri olduğu gibi kendi dallarında uzman avukatlar da bulunmaktadır. Ceza hukuku sürecini inceleyen, davalarına bakan ve müvekkillerine bu konu üzerinde danışma hizmeti sunan avukat ise ceza hukuku avukatı olarak nitelendirilmektedir.


İş Davası Avukatı Uzman Olmalı Mıdır ?

İş davaları genelde uzmanlık barındıran bir daldır, üzerinde yıllarca çalışma gerektirebilmektedir. Belirli firmaların verdiği davalara bakar bu sebeple tüzel kişileri ilgilendiren davalar olduğu için büyük bir titizlik gerektirir. İş davası avukatı mutlaka sektör içerisinde teorik bilginin yanı sıra pratik bilgilerde de kendisini kanıtlamış olmalıdır.  


Miras Bırakma Ve Hak Kazanma Davaları Nasıl İşler? Miras Avukatının Süreçteki Rolleri Nelerdir?

     Miras davaları, ölen veya hukuki olarak hak sahibi olamayacak şekilde işlevsizleşen birinin yakınlarının, söz konusu kişinin mal varlığı üzerinde paylaşım yapması konusunda açılan oldukça karmaşık davaları kapsamaktadır. Söz konusu süreç, mirasın muhatabı olan kişiler yani varisler açısından zaman zaman çok yıpratıcı olabilmektedir. Bu süreçlerde yardım alınacak bir miras avukatı, kişilere hem hukuki süreçleri yürütmede yardım edecek, hem de sürecin uzamasını kişilerin yıpranmasını önlemiş olacaktır. Miras davalarında faklı adımlar izlenmektedir. Eğer ölen kişi varislere mal varlığının nasıl paylaştırılmasını istediğine dair bir vasiyetname bıraktıysa ve tüm varisler bundan razı ise süreç daha kısa sürebilmektedir. Öncelikle vasiyetnamenin onaylandığı noter ile iletişime geçilmekte, avukat ve hakim eşliğinde vasiyetname okunmaktadır. Vasiyetnamenin haksız olduğunu düşünen herhangi bir varis vasiyetnamenin iptali davası açabilmektedir.


Miras Avukatı Ne İş Yapar?

  Nitelikli bir miras avukatı; gerekli şart nameleri uygulayabilen, miras hukuku alanında deneyimli olan kişilerdir. Miras ile ilgili bir davanın iyi yürütülebilmesi için miras avukatı gereklidir. Miras hukuku konusunda avukat, müvekkili için hukuki işlemleri yapar ve önemsiz prosedürleri yerine getirerek davanın bir an önce sonuçlanmasını sağlar. Aynı zamanda avukat, verasetin alınması ile ilgili hizmet verdiği gibi vasiyetname düzenler ve iptal edilmesi için gerekli şartları yerine getirir. Mirastan feragat etmek isteyen biri Adana miras avukatı ile görüşmesi gerekir. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi de miras hukukuna girer ve bir avukat tarafından görüşülmelidir. Mirasçılık belgesi, tenki davaları ve mirasın reddedilmesi için açılan davalara da miras hukuku avukatı bakar.


İş Kazası Yaşandığı Zaman Ne Yapılmalıdır?

 Çalışan işçi işyerinde yaşamış olduğu iş kazasının hemen sonrasında haber verebilecek durumda ise bizzat kendisi, haber verecek durumda değil ise ailesi, yakınları veya iş arkadaşları, kaza yaşandığı zaman lazaya şahitlik eden görgü tanıkları; kazayı kendisine en yakın kolluk kuvvetlerinden birine (polis, jandarma ve benzeri) bildirmelidir. Kolluk kuvvetlerine kaza yaşanır yaşanmaz kazanın bildirilmesi delillerin değişikliğe uğramadan toplanabilmesi açısından önemlidir.


Vergi Hukuku Avukatı ve vergi Planlaması

Özkan Hukuk  yerli ve  yabancı  gerçek ve  tüzel   kişilere  25  yılı aşan  vergi hukuku tecrübesine sahip ekibiyle,  yerel ve uluslararası  vergi hukuku mevzuat  danışmanlığı başta  olmak üzere, muhtelif  aşamalarda   vergi idaresi  işlemleri (vergi incelemeleri, uzlaşma gibi)  ve  ihtilafların  uzlaşma veya  diğer  idari  çözüm  yolları kullanılarak sonlandırılması, çözümlenememesi  halinde ise  vergi davaları  takibi  hizmetleri  sunmaktadır.  Bu ihtilaflı durumlarda firmanın  yasal haklarının korunmasına adına bir vergi avukatı yardımı almak daha doğru olacaktır.


İşverenleri İş Kazalarını Önleme Konusundaki Yasal Yükümlülükleri Nelerdir?

İşverenler iş yeri kazaları ve kaza önleme konusunda geniş bir sorumluluğa sahiptir. İş sağlığı ve güvenliği yasalarına göre, işverenler, çalışanlara ölüm veya ciddi fiziksel zarar verebilecek tehlikeleri ortadan kaldırmakla yükümlüdür. İşverenlerin çalışma ortamını güvende tutmaları gerekse de, işverenlerin her zaman bir kaza için yasal sorumluluğu bulunmayabilir. Örneğin, bir çalışanın madde bağımlılığı iş yeri kazasına katkıda bulunursa, işveren, iş kazasından yasal olarak sorumlu tutulamaz.


Ticaret Davaları Avukatı Ne İş Yapar?

     Şirketlerin alışveriş halinde bulunduğu diğer şirketler, hizmetlerini sunduğu kişiler, mal alıp sattığı başka firmalar ve işçiler ile oluşan hukuki problemlerine bakan kişilere, Adana ticaret davaları avukatı denir.


VERGİ HUKUKU AVUKATI

Vergi uyuşmazlıkları hukukun çok farklı bir alanı olması sebebi ile az sayıda uzman hukukçunun faaliyet gösterdiği bir alan olmuştur. Vergi davaları ve öncesinde yapılacak başvurular ile ilgili olarak uzman hukukçulardan danışmanlık hizmeti alınması çok önemlidir. 


İş Davası Avukatı Prosedürleri Nelerdir?

    İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların hukuki yoldan çözümüne yardımcı olacak en önemli kişiler iş davası avukatı olmaktadır. İşçi ve işveren arasındaki sorumluluklar iş sözleşmesi üzerinde belirlenmektedir. İşçinin işverene karşı uygulaması gereken uygulamalar var iken aynı şekilde işverenin de işçiye ödeyeceği borçlar bulunmaktadır. İşveren ve işçi arasında iş davası üzerinde en çok karşılaşılan sorunlardan birisi ise ücret ödeme borcunun yerine getirilmemesi olmaktadır. Bu tür maaş problemleri içerisinde eksik miktarda ödeme, mesai ücreti ödemesinin yapılmaması gibi sorunlar da mevcut durumundadır. Emeğinin karşılığını alamayan işçi ise bu konuda hukuki yollara başvurmaktadır. Adana iş davası avukatı aracılığı ile ilgili mahkemelere gerekli derecelerde dilekçe yazılarak dava süreci başlatılır.


Ceza Hukuku Avukatlarının Soruşturmadaki Rolü Nedir?

     Her avukatın çalışma tarzının farklı olabileceği gibi ceza hukuku avukatı da farklı bir tarza sahip olarak çalışabilir. Ne tür bir ceza dosyası olursa olsun, net bir hukuki yorumda bulunabilmesi için tüm avukatların dosyaları detaylı şekilde incelemesi gerekmektedir. Dosyaların suretleri eğer kısıtlılık kararı bulunmuyor ise dosyanın tarafları tarafından talep edilebilmektedir. Ceza hukuku ile ilgili dosyanın sureti alındıktan sonra bir uzman avukat tarafından incelenmesi gerekecektir.


İş Kazası Davası Ne Zaman Sonuçlanır?

      Günümüzde ülkemizde iş kazası çok sık yaşanıyor. Bu kazaların pek çoğu ise işverenin ihmalinden kaynaklanır. İş kazalarını önlemek ve iş kazalarından doğan maddi ve manevi zararın giderilmesini sağlamak için iş kazası davaları açılır. Bu davalar sayesinde iş kazalarının azalması amaçlanır ve yeni kazaların oluşumunun önlenmesi sağlanır.


ADANA VERGİ AVUKATI

Vergi davası açmak isteyen kişilerden bu gibi cümleleri duyarız: Vergi davalarından anlayan tecrübeli bir vergi avukatı arıyorum, açacağım dava için mali hukuk danışmanı lazım, mali ya da gümrük müşavirimin desteği ile kendim dava açsam başarılı olur muyum, vergi dava dilekçesinde neler yazılması gerektiğini hangi kaynaklardan bulabilirim vs… Bu arayışın kökeninde yatan sebep; vergiler, vergi usul ve gümrük hukuku mevzuat ve uygulamasının kendi alanına münhasır; vergi sorumlusu, tahakkuk, basit usul, safi kazanç, bilanço, vergi ziyaı, tevkifat, gümrük kıymeti, royalti, serbest bölge, dahilde işleme rejimi, gümrüklenmiş değer gibi soyut görünen kavram ve kalıpları ihtiva etmesinden kaynaklanmaktadır. Bu gibi kavram ve kalıplar doğru bağlamında yerli yerine oturtulmadığı zaman vergi ihtilafına nüfuz etmek ve hukuka aykırılıkları ortaya koymak zor olacaktır.


İş Davası Avukatı Hangi Davaları Çözer?

      İş davaları iş mahkemelerinde görülen ve kişilerin çalışma hayatı ile ilgili sorunları karara bağlayan davalardır. İş davası avukatı aracılığı ile iş yerinizden kaynaklanan sorunları iş mahkemesinde çözebilirsiniz. İş Hukuku hem işverenleri hem de işveren karşısında işçiyi koruyan bir hukuk dalıdır. Bir iş davası avukatı firmaların iş sözleşmelerini düzenleyebilir, kişilerin çalışma şartları konusunda gerekli yasal önlemleri alabilir. Kişiler iş konusunda herhangi bir haksızlığa uğradıkları takdirde Adana iş davası avukatı ile anlaşarak sorunlarını yasal çerçevede daha hızlı bir şekilde çözümleyebilirler.


MALPRAKTİS AVUKATI HEKİMİN SORUMLULUĞU

Uygulamada, hekimin tıbbi müdahalesinin sebep olduğu suçlar genellikle zarar suçları olmaktadır. Suçu bildirmeme yahut kişisel verilerin gizliliğini ihlal veya bıçak parası alınması tarzındaki fiiller ise fiziksel bir zarar doğuranlara göre azınlıkta kalmaktadır. Bu zarar, tıbbi literatürde malpraktis olarak adlandırılmaktadır. Zincirleme olarak hekimin hem tazminat hem disiplin hem de cezai sorumluluğunun doğmasına sebep olacak olan ve ‘’tıbbi uygulama hatası’’ anlamına gelen malpraktis kavramı, Türk Tabipler Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları md. 13’te ; ‘’Bilgisizlik,deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeni ile bir hastanın zarar görmesi ‘’hekimliğin kötü uygulanması’’ anlamına gelir.’’ şeklinde tanımlanmıştır.


VERGİ HUKUKU AVUKATI TANIK İFADE VE BEYANLARI

Bilindiği gibi, idari yargılama hukukunda tanık, beyan ve ifadeleri önem taşımaktadır. Ancak, vergi hukukunda her türlü tanık ifadesinin kanıt olabilme özelliği bulunmamaktadır.Tanığın vergiyi doğuran olay ile doğrudan ve yakın  ilişkisinin  bulunması zorunludur. Tesadüfi nitelikte bir kişi tanık ifadesinin kanıt olarak kabulü için yeterli değildir. Yargılama konusu olay hakkında 5 duyuları yetisi ile öğrendiklerini hakime anlatan kişilere tanık denilmektedir. Bunların yaptıkları açıklamalara da tanık açıklamaları denilmektedir. Tanıklık davanın tarafları arasındaki üçüncü kişilerin, dava ile ilgili bir olay hakkında, dava dışında bizzat edinmiş oldukları bilgiyi mahkemeye sunmalarıdır.


İş Davası Avukatları Ne İş Yapar?

   Genel olarak iş davası avukatı iş mahkemelerinin açtığı ve de yürüttüğü davalara bakmaktadır. Bu da iki kapsamda değerlendirilmelidir. Bunlardan ilkinin işveren ile işçi arasında cereyan eden çeşitli hukuki uyuşmazlıklar olarak lanse edilmesi doğrudur. İkinci parantezde ise Sosyal Güvenlik Kurumu ile sigortalılar arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi yer alır. Genel olarak birçok sektörde ve kurumda alacakları konusunda sıkıntı yaşayan işçiler bir adana iş davası avukatı ile anlaşarak alacaklarının eksiksiz bir şekilde ödenmesini talep etmektedir.


UYUŞTURUCU MADDE SUÇU (Ticaretini yapma,Temin Etme, İçmek İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma)

Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesine göre esrar, eroin ve kokain gibi maddeleri satın alan ve üzerinde bulunduran kişi suç işlemiş kabul edilir. Kullanım cezası belli yıllar çerçevesindedir. Asıl ceza bu işin ticaretindedir. Eğer üzerinizde belli bir doz uyuşturucu varken polise yakalandıysanız üzerinizden çıkan doz hesaplanır. Bu doz kişisel kullanım adı altında değerlendirilemeyecek kadar çoksa ticari bulundurmaya girer.


Uluslararası Hukuk-Tanıma Tenfiz Davaları

Yurtdışında boşanan Türk vatandaşı, bu mahkeme kararını Türk Hukuk Sistemine tanıtmalıdır; aksi halde hala Türk nüfus sisteminde evli görünecektir. Boşanma kararı verildikten sonra bu karar kesinleştiğinde, Türk vatandaşı (veya çifte vatandaş) yaşadığı ülkede boşanmış kabul edilir. Bu mahkeme kararı gereği örneğin Almanya’da yaşayan vatandaşımız artık Alman Kanunlara göre boşanmıştır ve Almanya sisteminde evlilik birliği sonlanmıştır.Bu karar Türk Hukuk Sistemine tanıtılmalıdır. Bu kararın tanıtılması tanıma ve/veya tenfiz davası ile mümkündür.


İş Davalarında Neler Yapılmalıdır?

 İş kanununda belirtilen ve işçi ile işveren arasındaki tüm münasebetler iş davası konusu olabilmektedir. İşverenler iş yerlerinin devamını sağlamak, iş gördürmek amacıyla işçi almaktadır. Alınan işçiler ile yapılan sözleşmeler kararlaştırılmış süreli, herhangi bir süre kaydının bulunmadığı yani süresiz, tam zamanlı veya kısmi zamanlı olarak yapılabilmektedir.


MARKA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER

MARKA : Bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan işaretlerdir. Burada 2 temel unsur önemlidir. İşaret ve ayırt edicilik unsuru. TASARIM : Bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyguları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütündür. Burada da 2 temel unsur vardır: Bunlar; yenlik ve ayırt ediciliktir.


Ceza Hukuku Avukatı hangi davalara bakar ?

 Suç oluşturan eylemler sonucunda yargılanan kişilerin yargılama sonucunda çok ağır cezalar ile cezalandırılma ihtimalleri olduğundan veya mağdur ve müştekilerin suç eylemine maruz kalmaktan dolayı hakları ciddi anlamda zedelendiğinden ceza yargılamasında ceza hukuku avukatının üstlendiği sorumluluk büyüktür. Ceza hukuku avukatı bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirebilmek için çok kapsamlı ve derin bir araştırma yapmak ve maksimum disiplin ile çalışmak zorundadır.


Ceza Hukuku Avukatı Ne Yapar?

     Hukukta suçların niteliklerine göre bir farklılık oluşmuştur. Avukatlar çeşitli alanlarda pek çok davaya bakarak vakalar arasında benzerlikler bulacak duruma gelmişlerdir. Bu alanlardan biri de ceza hukuku avukatı alanıdır. Ceza hukuku avukatları, gerek sanık, gerekse de müştekilerin lehine çalışır ve somut gerçeğin ortaya çıkması noktasında çaba gösterir. Ceza davalarının önemi, sanık hakkında hapis cezası verilebilecek olmasıdır. Bu ise, bu tür kişilerin savunmasını üstlenen avukat için çok ciddi bir yükümlülüktür. Ceza davalarında avukat, soruşturma aşamasından itibaren devreye girerse olabilecek maddi hataları/çelişkileri müvekkili lehine ortaya çıkarabilme imkanına kavuşmaktadır.


İzaleyi Şuyu ve Miras Davası Avukatı

Çoğu zaman kişilere kalan mirasın paydaşlara dağıtımında anlaşmazlıklar çıkmaktadır. Bu anlaşmazlıklar sonunda aileler arasında küskünlük kızgınlık meydana gelirken bu işin çözümü için mahkemelere başvurmaktadırlar. İşite bu noktada hissedarların ortaklığını giderecek izaleyi şuyu davası devreye girmektedir.


İş Davası Avukatı Görev Alanları Nelerdir?

Hukuk içerisindeki tüm avukatların belirli alanlarda işlemleri, sorumlulukları ve görevleri bulunmaktadır. Belirli konular dâhilinde görevlerini gerçekleştiren bu tür avukatların görevleri bakımından ilgilendikleri dava türleri belirlenen mahkemeler içerisinde yapılmaktadır. İş davası hukukunda bu şekilde işveren ve işçi arasındaki uyuşmazlıkları çözen avukatlara iş davası avukatı denmektedir.


Ceza Hukuku Avukatı Nedir?

    Ceza hukuku avukatı tüm kanunen geçerli olan ceza soruşturmalarında görev alan ve ceza davalarının takiplerinde müvekkillerine yardımcı olan kişilerdir. Ceza hukuku alanında görev alan kişiler ceza hukuku avukatı ya da diğer anlamıyla ağır ceza avukatı olarak bilinmektedir.


Ceza Hukuku Avukatı Hangi Davalara Bakar?

      Hukuk, insanların adaletli bir şekilde yaşamasını sosyal yaşamın adaletli olmasını sağlayan bir sistemdir. Bu sistem içinde farklı alanlar ile ayrılmış bölümler mevcuttur. Boşanma, ceza, medeni hukuk gibi alanlar bunlardan bazılarıdır. Bu alanlar içinde yer alan ceza hukuku alanı insanların işlediği hatalı fiiller ve haksızlıkların çözüme kavuşturulduğu bir bölümdür. Bu alanlarda hukuk hizmetinin alınması için bir avukata ihtiyaç duyulur. Bu kimselere ceza hukuku avukatı denmektedir.


Ticaret Davaları Avukatları İle Güven Sağlanır Mı?

Ticaret mahkemesi bünyesinde bulunan ve ticari ilişkiler sonucu ortaya çıkan davalara bakan kişilere ticaret davaları avukatı denilir. Bu konuya önem veren avukatların mesleki açıdan kendilerini geliştirmeleri için ilgili mevzuatları iyi bilmeleri gerekir.


Ceza Hukuku Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Hukuk alanında işlenen birçok konu mevcut bulunmaktadır. Kriterleri, işleyiş konulanın benzerlikleri ya da yaptırımları doğrultusunda konular belirli hukuk dalları içerisinde ayrılmaktadır. Ceza hukuku içerisine de bu türler arasında belirlenen konular ayrılmaktadır. Adalet açısından ayrıma tabi olan konular iş, ceza, boşanma, medeni ve uluslar arası hukuk olarak genel bir yapı itibari ile oluşturulmuştur.


İş Davası Avukatı Prosedürleri Nelerdir?

 İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların hukuki yoldan çözümüne yardımcı olacak en önemli kişiler iş davası avukatı olmaktadır. İşçi ve işveren arasındaki sorumluluklar iş sözleşmesi üzerinde belirlenmektedir. İşçinin işverene karşı uygulaması gereken uygulamalar var iken aynı şekilde işverenin de işçiye ödeyeceği borçlar bulunmaktadır. İşveren ve işçi arasında iş davası üzerinde en çok karşılaşılan sorunlardan birisi ise ücret ödeme borcunun yerine getirilmemesi olmaktadır.


Adana İdari Yargı Davaları Avukatı

Anayasa’nın 125. maddesinin birinci fıkrasında, idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu belirtilmiş, son fıkrasında da, İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu hükmüne yer verilmiştir.


İş Davası Avukatı Önemi

   Türkiye Cumhuriyeti yasa Bütünlüğü çerçevesinde önemli bir yer tutan iş hukuku geniş bir hukuk sistemi bütünlüğünü kapsar. Bu nedenle iş davalarında normalden uzun sürme eğiliminde olan davalar sınıfında yer alır. Ayrıca iş mahkemelerinde ve iş davaları gibi özel davalar içinde ön hazırlık dönemi oluşur. Ortada bir hukuksuzluk olduğunun da tespiti ve davanın mahkeme yönüyle kabul edilerek davanın sonuçlandırılması için görülmesi bu hazırlık dönemini yaşamasını gerektiriyor.


Ticaret Davaları Avukatlarının Verdiği Hizmetler Nelerdir?

Şirketler hukuku ya da iş hukuku olarak da bilinmekte olan ticaret hukuku, birçok ülkede uygulanan bir hukuk sistemidir. Ayrıca ticaret ve satışla hemhal olan kişilerin ve işletmelerin hakları, ilişkileri ve davranışları için geçerli bir hukuk organıdır. Genel itibariyle medeni hukukun bir kolu şeklinde kabul edilir ve hem kamu hukuku hem de özel hukuk konuları ile ilgilenmektedir.


İş Davası Avukatı Kimdir?

  Türkiye yasalarında işçiler ve işverenler belli kanunlar bazında koruma altına alınmıştır. Bu kanunlar sayesinde işçilerin bir iş yerinde herhangi bir hakkı kaldı ise tazminat davaları ile bu haklarını elde etmeleri mümkün. İşverenler ise işçilerin haksız suçlamaları karşısında kendilerini savunabilme haklarına sahipler. Bu tarz durumlara genelde iş davası avukatı olarak görev yapan hukuk insanları bakar. İş ortamında yaşanan iş kazası, haksız işten çıkarma, tazminatların verilmemesi gibi durumlarda işçiler profesyonel bir iş davası avukatı sayesinde haklarını çok daha kolay bir şekilde elde edebilir.


Ticaret Dava Avukatları Neler Yapar?

İş hayatınızda çalıştığınız firmalar ile ilgili hukuksal bir takım sorunlar yaşanabilir. Böyle bir olumsuzluğu lehinize çevirmek ise ancak dava ile olabilir. Şayet mağduriyet yaşadığınız ve kendinizi ispat etmeniz gereken bir süreç söz konusu ise hemen bunu ticaret davaları avukatı ile geride bırakabilirsiniz. Problemin neden kaynaklandığı, haklı olduğunuzu içeren deliller, kendinizi en iyi şekilde savunacağınız kanıtlar ve çok daha fazlasını toplayarak doğru bir hazırlık sürecini yaşatacaklardır.


Trafik Kazası Avukatlarının Baktığı Davalar

   Her türden trafik kazasının sonucunda ortaya çıkan maddi ve manevi tazminatlar adana ölümlü yaralamalı trafik kazası davası avukatı tarafından yürütülen davaların temel içeriğini oluşturmaktadır. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarında tazminat davalarının cesameti de aynı oranda artmaktadır. Bununla birlikte yaralanma ile sonuçlanan kazalarda mağdurun psikoloji baz alınarak hem maddi hem manevi tazminatlar açılabilmektedir. Manevi tazminat davaları genel olarak kazanın yol açtığı panik duygusu ve endişenin getirisi olarak nitelendirilir.


İş Kazası Davasını Kazanır Miyim?

    Ülkemiz de iş kazaları son zamanlarda daha çok artmaya başladı. İş kazalarının en büyük sebebi işverenin dikkatsizliğinden ve ihmalinden kaynaklanır. İş kazasına uğrayan pek çok kişi işini kaybetme korkusu yüzünden dava açmaktan çekiniyor ve kazanın üstünü kapatıyor. Fakat bu yeni kazaların oluşumuna ve başka canların da yanmasına neden oluyor. Kanunlar her zaman bu konuda çalışanların yanında yer alıyor. Bu nedenle dava açmaktan korkmamalı ve hakkınızı aramalısınız.


Ölümlü - Yaralamalı Trafik Kazası Davası Avukatı Nedir?

Günümüzde Türkiye'de her sene meydana gelen kazalar belirli bir oranda düşüş göstermiş durumdadır. Ancak bu hala istenen seviyede değildir ve bu kazalar sonucunda maddi manevi kayıplar ortaya çıkmaktadır. Her kadar manevi açıdan kayıpların telafisi mümkün olmasa dahi, maddi olarak günümüzde ölümlü -yaralamalı trafik kazası davası avukatı ile destek alınabilmektedir. İnsanlar ülkemizde bu konuda fazla bilgi sahibi olmadıklarından dolayı haklarını aramamakta ve istediklerini alamamaktadırlar.


Miras Avukatının Görev Ve Sorumlulukları

Her miras avukatı söz konusu vasiyetnameleri okumak, tek tek tatbik etmek ve madde madde incelemek zorundadır. Bazı vasiyetnameler sözlü olarak aktarılabilmektedir. Ancak noter huzurunda bırakılan ya da iki kişinin tanıklığında sunulan sözlü vasiyetler Adana miras avukatı tarafından kayıt altına alınarak işleme konmaktadır. Yazılı vasiyetnameler de miras avukatlarının görevleri arasında bulunan bir diğer unsurdur. Son olarak resmi olarak bırakılan vasiyetler bulunmaktadır. Aynı zamanda eşin miras haklarının tespiti ve karşı tarafa aktarılması da miras avukatlarının bir diğer görev alanı olarak lanse edilmektedir.  


Miras Avukatının Görevi Nerede Başlar?

   Aileler için en trajik olaylar elbette bir vefatın yaşandığı anlardır. Vefattan sonra ise, mirasçılar arasında ihtilaf yaşandığı birçok örnekte görülmektedir. Burada birbirine karıştırılan birçok sebep vardır. Mirasçılardan biri ya da birkaçı haksızlığa uğradığını düşünebilir. Bu noktada devreye iş hukuku girer. Türk Medeni Kanunu'nda tarif edilen şartlar uyarınca hakkın yerini bulması noktasında hukuk çözüm merci olur. Miras hukuku, vefat eden kişinin mal varlığının kaldığı mirasçıların hangisinin ne oranda mirastan pay alacağı konusuyla ilgilenir. Bu noktada ortaya çıkan ihtilafın çözümüne katkı sağlar. Miras hukuku alanında uzmanlaşmış olan miras avukatı müvekkilinin hak kaybını önlemek adına hukuki süreci başlatır.


İş Davalarında Avukatla Temsil Edilmek

      İş hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıklar, çok sayıda insanın karşılaşabileceği davalardandır. İş hukukundaki temel prensip işçinin kendisinden daha güçlü olan işveren karşısında korunmasını gerektirmektedir. Uyuşmazlıkların çözümünde bu durum esas alınmakta ve göz önünde bulundurulmaktadır. Yargıç, işçi lehine yorum ilkesine göre karar vermektedir. Ancak, bu durum her zaman iş davalarının kazanılacağı ya da işçi lehine yüksek meblağlara hükmedileceği anlamına gelmez.


Boşanma Avukatlarının Yaptıkları Neler?

Öncelikli olarak bu alanda bilinmesi gereken temel hususlardan biri Adana boşanma avukatı kapsamında çalışan kişilerin aynı zamanda danışmanlık hizmetleri vermesidir. Ancak unutulmaması gerekir ki ancak boşanmaya karar verildikten sonra bu alanda görev yapan bir avukat ile çalışılmaktadır. Asla bir boşanma avukatı tek başına çiftlerin ayrılmasına ya da evliliklerini yürütmesine karar vermez.


Miras Davalarında Avukatla işiniz daha kolay

Miras davası sürecinde bulunan kişilerin, davayı kısa bir zaman zarfında sonuçlandırması, aynı zamanda miras hakkı bulunan vatandaşın maddi kaybının karşılığını kişiye sağlanması mümkündür. Bunun gerçekleşmesi, bir miras avukatı yardımıyla kısa vadede çözülebilmektedir. Çoğu kişinin bilmediği bir gerçek, her dava da kişinin bir avukat tutma mecburiyeti bulunmamaktadır. Ancak miras davalarında, olumsuz sonuçlar büyük maddi kayıplar anlamına gelebilmektedir. Bu noktada kişilerin bu tür zamanlarda bir avukat dahilinde işe başlamaları, neticenin daha olumlu olmasını sağlayacaktır.  


Boşanma Avukatı Arabuluculuk Yoluna Başvuru Yapabilir Mi?

Boşanma avukatları mal paylaşımına ve aile hukukuna ait anlaşmazlıkların dava dışında çözümleri için de çaba sarf edebilirler. Boşanma avukatı dava açmadan ya da dava açtıktan sonra tarafları bir araya getirebilir ve anlaşmazlığın taraflar arasında iletişim kurmak yoluyla sağlanmasına imkân tanınmasını sağlayabilir. Ancak avukatların bu girişimlerine arabuluculuk denemez. Arabuluculuk, uyuşmazlığın tarafı ve arabuluculuk listesinde kayıtlı olan kişilerdir. Bu durumda boşanma avukatları temsil etmekte oldukları tarafın haklarının korunmasıyla yükümlüdürler.


Tenfiz Davası Avukatı

1-Tanıma Tenfiz İçin Gerekli Belgeler . Yurtdışında alınmış boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizi için gerekli belgeler; . Yurtdışı mahkemesi tarafından verilen boşanma kararının asli . Boşanma kararın kesinleşmiş olması ve apostille (özel tasdikname) . Yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiş ve resmi kurumlar  (Noter, Konsolosluk) tarafından tasdik edilmiş onaylı sureti . Pasaport ve nüfus cüzdan fotokopisi . Ayrıca Türkiye’de tanıma davası için avukata vereceğiniz noter tasdikli veya konsolosluktan resimli boşanma vekaletnamesi


Miras Bırakma Ve Hak Kazanma Davaları Nasıl İşler? Miras Avukatının Süreçteki Etkisii Nelerdir?

Miras davaları, ölen veya hukuki olarak hak sahibi olamayacak şekilde işlevsizleşen birinin yakınlarının, söz konusu kişinin mal varlığı üzerinde paylaşım yapması konusunda açılan oldukça karmaşık davaları kapsamaktadır. Söz konusu süreç, mirasın muhatabı olan kişiler yani varisler açısından zaman zaman çok yıpratıcı olabilmektedir. Bu süreçlerde yardım alınacak bir miras avukatı, kişilere hem hukuki süreçleri yürütmede yardım edecek, hem de sürecin uzamasını kişilerin yıpranmasını önlemiş olacaktır.


Boşanma Davası Nasıl Açılır?

   Boşanma Davası günümüzde giderek artıyor. Bu üzücü durum pek çok nedenden kaynaklı olarak ortaya çıkabiliyor. Kimse boşanmak için evlenmiyor ama bazen insanlar boşanmak zorunda kalabiliyor. Tam da bu durumda ihtiyacınız olacak tüm davaları ve bu zor, sıkıntılı süreci büromuz aracılığı ile sıkıntısız bir şekilde atlatabilirsiniz.


Ticaret Davalarında Avukatlık Hizmetleri

  Ticaret unsurları daimi olarak karşılıklı alışveriş içerdiği için, ister istemez anlaşmazlıklar olacaktır. Hal böyle olunca işinde uzman ticaret davaları avukatı ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Ülke genelinde ve ya yaşanılan bölgeye göre avukatlık hizmetleri çeşitlilik göstermektedir. Örneğin adana ticaret davaları avukatı hizmeti almak için öncelikle Adana ve çevresinde bu hizmeti veren avukatları araştırabilirsiniz.


Trafik Kazaları Tazminat Hesaplama Nasıl Yapılır?

rafik kazaları sonrası açılacak olan davalarda mutlaka konusunda uzman iyi bir avukata ihtiyaç vardır. Bu gibi durumlarda oluşan kazalar büyük kayıplar verebileceği gibi yaralanmalara da sebep olmaktadır. Uzman avukatlar tüm durumları titizlikle incelerek dava doyasına koyar.


Kolay Boşanma Nasıl Olur?

Boşanma kararı, insanların hayatında aldığı en önemli ve zor kararlardan biridir. Bu nedenle bu zorlu süreci daha sancısız ve daha az hasarla atlatmanız için yanınızda iyi bir boşanma avukatı olmalıdır. Anlayacağınız avukat, sizin maddi ve manevi menfaatlerinizi koruyacak aynı zamanda bu dava sürecinin en kısa zaman içinde sonuçlanması için elinden geleni yapacaktır.


Hangi Durumlarda Boşanma Avukatı Tutulmalı?

  Günümüzde birçok farklı sebepten ötürü evlilikler için bir boşanma avukatı tutulması gerekmektedir. Bu sebepler aynı zamanda evliliği bitirme noktasına getiren temel nedenler olarak lanse edilmektedir. Şiddetli geçimsizlik adıyla lanse edilen ve çiftlerin birbirleriyle mutlak uyumsuzluk içerisinde çatışmaya girdiği noktalarda Adana boşanma avukatı ile irtibata geçmek mümkün olabilmekte.


Miras Avukatı Kardeşler Arası Uyuşmazlık Davasına Bakar Mı?

Günümüzde mahkemelerde en fazla davaların görüldüğü konulardan birisi de miras paylaşımlarıdır. Hayatını kaybeden babanın ardından, ev ya da çeşitli arsaların paylaşılması konusunda uyuşmazlık yaşayan kardeş ve eşler, mahkemelerin yolunu tutmaktadır.


İş Davası Ve Türleri

İş Hukuku, çalışma yaşamının düzenlenmesinde büyük bir rol oynamaktadır. İş hukukunun tam anlamıyla uygulanmadığı bir yerde unutulmamalıdır ki işçiler sıkıntı yaşamaya mahkûm olurlar.


Boşanma Avukatı Yardımı İle Boşanma Süresi Ne Kadardır?

Her ülke ve her yörede ortaya çıkabilen anlaşmazlıklar mevcuttur. Bu tür tartışmalar içerisinde geçmişte de günümüzde de en fazla dava süreci boşanma davaları içerisinde geçmektedir. Belirli sebeplerden açılan davalar boşanma avukatları yardımı ile sağlıklı bir şekilde başlatılıp sonuçlandırılmaya çalışılmaktadır. Her evlilik içerisinde farklı sorunlar ve tartışmalar mevcut bulunmaktadır. Bu tür sorunlar ve dava süreci gözlemlendiğinde ortalama bir boşanma davası 1 -2 yıl sürebilmektedir.


Boşanma Avukatı Yardımı İle Boşanma Süresi Ne Kadardır?

Her ülke ve her yörede ortaya çıkabilen anlaşmazlıklar mevcuttur. Bu tür tartışmalar içerisinde geçmişte de günümüzde de en fazla dava süreci boşanma davaları içerisinde geçmektedir. Belirli sebeplerden açılan davalar boşanma avukatları yardımı ile sağlıklı bir şekilde başlatılıp sonuçlandırılmaya çalışılmaktadır. Her evlilik içerisinde farklı sorunlar ve tartışmalar mevcut bulunmaktadır. Bu tür sorunlar ve dava süreci gözlemlendiğinde ortalama bir boşanma davası 1 -2 yıl sürebilmektedir.


Miras Davalarında Ne Tür Problemler Ortaya Çıkabilir?

Miras davaları, adliyeleri oldukça meşgul eden dava türlerindendir. Miras bırakan kişinin ölmesiyle beraber onun aktif ve pasifleriyle oluşan terekesi gündeme gelir ve bu terekede eğer kalan bir değer varsa bu değer mirasçılar arasında paylaştırılır.


Miras Avukatına Vekalet Vermenin Avantajı Nedir?

Miras Hukuku Türk hukuku sisteminde mal paylaşımı konusunda mirasçılar arasında doğan uyuşmazlıkları gidermek için tesis edilmiştir. Mirasçılar arasındaki ihtilaflar veya kararsızlıklar dava konusu olmaktadır. Miras paylaşımı konusunda kanuni çerçevede yapılmayan paylaşımlar bazı kişilerin mirastan hakkını alamamasına, eksik almasına neden olabilmektedir. Mirasçılar arasında doğan uyuşmazlıklar genelde şu konuları kapsamaktadır.


Ceza Hukuku Avukatı Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Ceza davaları diğer dava türlerine oranla farklı ücret hesaplama yöntemlerine sahiptir. Özellikle birçok alan ve sahada araştırma ve soruşturma yürütecek olan ceza hukuku avukatı ücretleri bu farklılığa neden olmaktadır.


Trafik Kazalarında Meydana Gelen Yaralanmalar İçin Karayollarına Dava Açılır Mı

   Ülkemizde özellikle İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, pek çok farklı büyükşehirlerde trafik kazaları meydana gelmektedir. Bu tür kazalarda her yıl yüzbinlerce insan ciddi şekilde yaralanmakta ve binlercesi ise hayatlarını kaybetmektedir. Kazaların en temel nedeni arasında sürücülerin hızlı olması, hatalı olması ve yayaların dikkatsiz olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak bunun yanı sıra araçların bakımsız ve yeterli muayenelerinin yapılmaması da kaza sebeplerinden birisidir.


Ceza Hukuku Avukatı İle Cinsel Taciz Suçları İçin Dava Açılır Mı?

Son zamanlarda en büyük sorunların ve suçların başında gelen cinsel tacizler, çocuk ve kadınlar üzerinde olduğu gibi, erkekler üzerinde de ciddi sorunlar ortaya çıkarmaktadır. İnsanların vücutları üzerinde, rıza olmayan durumlarda taciz hareketleri yapılması sonucunda cinsel taciz davalarının açılması gerekmektedir. Ancak bu tür davalarda en ağır cezaların maddi ve manevi olarak alınabilmesi için ceza hukuku avukatı ile mahkeme yolunun tutulması gerekmektedir.


Miras Avukatı Tutmanın Önemi

   Davalarda farklı hak kayıplarının yaşanmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi uzman bir kişiden miras davası avukatından yardım alınmamış olmasıdır. Çünkü bir avukat davanın seyrini önemli yönde etkileme gücüne sahiptir. Bu yüzden Adana miras avukatı bu anlamda önemli bir yol gösterici ve davanın hatasız işleyişi açısından önemli bir yere sahiptir.


En İyi Miras Avukatı Ve Miras Davası Konuları

   En iyi miras avukatı tanımlamasıyla bilhassa miras hukuku dalında uzmanlaşmış avukatlar akla gelmektedir. Çünkü hukukta herhangi bir alanda uzman olmak için o konu ile ilgili uzun bir zaman çalışmak ve emek gerekir. Böylelikle bir miras avukatı hem teoride hem de uygulamada kendisini geliştirir ve uzmanlaşmış olur.


Değişen Ve Gelişen Hukuk Hizmetleri

Her geçen gün dünyada pek çok şey değişiyor ve gelişiyor. Bu değişimden etkilenen ve yeni bir yön kazanan hukuki süreçler de her geçen gün daha verimli bir hal alıyor. Teknolojik gelişmeler suç ve olay unsurlarının daha şeffaf incelemesine büyük bir katkı sağlıyor.


Boşanma Avukatı Ve Boşanma Protokolü

Her boşanma avukatı savunmasını yaptığı müvekkillerin boşanma protokollerinden en doğru ve en verimli şekilde çıkmasını sağlamak için çalışmaktadır. Boşanma protokolünün ilk ana maddesini nafaka oluşturur. Çoğunlukla iki tarafın anlaşmasına bağlı olarak ödenecek nafaka tutarı karşı tarafa sunulur. Karşı taraftan bir itiraz gelirse yeniden durum değerlendirmesi yapılabilmektedir.


En İyi Miras Avukatı Ve Miras Davası Konuları

En iyi miras avukatı tanımlamasıyla bilhassa miras hukuku dalında uzmanlaşmış avukatlar akla gelmektedir. Çünkü hukukta herhangi bir alanda uzman olmak için o konu ile ilgili uzun bir zaman çalışmak ve emek gerekir.


TİCARİ DAVALARDA AVUKATIN ETKİSİ?

Adana'da ticaret ile uğraşan firmaların hukuki çözümlemelerini yapması için uzman avukatlar yer almaktadır. Özel yeri olan avukatlar veya devlet bünyesinde çalışan kişiler bütün hukuki yasal düzenlemeleri bilmektedirler.


Uyuşturucu ticaretinden dava açılırsa ceza avukatı neler yapabilir?

Vücut için uyuşturucu etkisi bulunan her türlü maddelerin, maddi anlamlı kazanç ile ticaret amaçlı satışı yasaklanmıştır. Bu tür suçları işleyen kişiler için açılacak olan davalar, aynı zamanda kişilerin hatır ve gönül ilişkisi ile bu tür zararlı maddeleri vermeleri içinde açılabilmektedir. Buna göre bir yakınına uyuşturucu madde satışını yapan ve zehirleyen kişilere dava açmak için ceza hukuku avukatı görüşülmesi mümkündür.


Boşanmada Eş Hakları Nelerdir?

Bitmesi gereken evlilikler için dava açılma süreci ve takibi ancak bu alanda uzmanlaşmış bir avukatla daha doğru olur. Karşılıklı olarak hangi hak ve koşullara sahip olduğunuz ve boşanmanın kimden kaynaklandığı ile ilgili tespitler ancak böyle yapılır.


Ölümlü -Yaralamalı Trafik Kazası Davası Avukatı Faydaları Nelerdir?

Günlük yaşam içerisinde her alanda farklı zorluklar yaşanabilmektedir. Yaşanan her türlü zorluk için ise hukuki yollar oluşturulmuş ve hakların savunulması sağlanmaktadır. Bu tür sorunların bireyler için en büyük destekçisi ve danışmanı ise alanlarında uzman avukatlar olmaktadır. Her alanda kendi dalına göre uzman avukatlar bulunmaktadır. Avukat seçimi içerisinde tecrübeleri ve bilgi birikimleri önemli yer tutmaktadır. Hukuk alanı içerisinde bireyler kendi hak ve özgürlüklerinin bilincinde değillerdir. Ölümlü -yaralamalı trafik kazası davası içerisinde de bu tür bilgi eksiklikleri bulunmaktadır. Kişiler kendilerine tanınan hakları, hukukları ölümlü -yaralamalı trafik kazası davası avukatı ile öğrenebilmektedir.


Miras Avukatıyla Nasıl Anlaşılır?

Miras, ülkemizde en çok anlaşmazlık yaşanan konular arasında yer alıyor. Miras paylaşımında taraflar arasında çıkan anlaşmazlıklar miras davası yolu ile çözüme kavuşturulur. Hukukun belirlediği sınırlar içerisinde hakkaniyetli ve adaletli bir mal paylaşımı yapılması amaçlanır.


Deneyimli Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur?

  Daha iyi bir gelecek ve düzenli hayat kurma nedeni ile evlenen kişiler, bazı nedenlerden dolayı boşanmak zorunda kalmaktadır. Ancak boşanma süreçlerinde yaşanacak olan bazı olumsuz durumlar nedeni ile kişiler, iyi bir avukat bulma telaşına düşmektedir.


Miras Avukatına Göre Mal Paylaşım Oranları Nelerdir?

Miras Avukatına Göre Mirasta Mal Paylaşımı Nasıl Olmalıdır? Miras bırakan kişinin vasiyetname bırakması durumunda oluşacak mal paylaşımı ile vasiyetname bırakmaması durumunda meydana gelecek mal paylaşımı aynı değildir. Kişi ölmeden önce bir vasiyetname bıraktıysa ve bu vasiyetname yasal şartlara göre hazırlanmışsa miras avukatı yardımı ile mal paylaşımı gerçekleşir.


Online Ceza Hukuku İşlemleri

Tüm ceza hukuku konularında yanınızdayız. Hayatta insanın başına her şey gelebilir. Kişiler ve ya olayların sebep olduğu mağduriyetlerin giderilmesi ve meselelerin hakkaniyetli bir şekilde çözülebilmesi için işini iyi bilen bir ceza hukuku avukatı sizlere yol gösterebilir.


Ticaret Davaları Nelerdir?

Ticaret ile ilgili bütün hukuki mevzuatı kapsayan ticaret hukuku, işletme ve bireyler arasındaki ticari ilişkileri düzenleyecek bir rol üstlenir. Ticaret hukukunun hükümleri büyük çoğunlukla Ticaret Kanunu'nda toplanmıştır ve düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu da ticaret hukukunun alt dalları arasında yer almaktadır.


İş Davası Avukatı Prosedürleri Nelerdir?

İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların hukuki yoldan çözümüne yardımcı olacak en önemli kişiler iş davası avukatı olmaktadır. İşçi ve işveren arasındaki sorumluluklar iş sözleşmesi üzerinde belirlenmektedir. İşçinin işverene karşı uygulaması gereken uygulamalar var iken aynı şekilde işverenin de işçiye ödeyeceği borçlar bulunmaktadır. İşveren ve işçi arasında iş davası üzerinde en çok karşılaşılan sorunlardan birisi ise ücret ödeme borcunun yerine getirilmemesi olmaktadır.


Bilişim-siber Suçları Avukatı

Her zaman, her yerde olduğu gibi, internet ortamında da kötü niyetli kişiler olabiliyor. Artık web ortamına bir şekilde dahil olan herkes bu kişiler hedefi haline gelmektedir. Bu kişiler kredi kartı bilgilerinizi çalıp, yasadışı işlemler gerçekleştirebilir. Adınıza sosyal medya hesabı açıp, siz gibi görünerek sizi bir suça dahil edebilir. İnternette gezinirken sizi uygunsuz içeriğe sahip bir web sitesine yönlendirip, bilginiz dışında o siteyi ziyaret etmiş sayılabilirsiniz. Bunun gibi birçok örnek ile siber suçları tanımlamak mümkün.


İş Kazası Davasını Kazanır Miyim?

Ülkemiz de iş kazaları son zamanlarda daha çok artmaya başladı. İş kazalarının en büyük sebebi işverenin dikkatsizliğinden ve ihmalinden kaynaklanır. İş kazasına uğrayan pek çok kişi işini kaybetme korkusu yüzünden dava açmaktan çekiniyor ve kazanın üstünü kapatıyor. Fakat bu yeni kazaların oluşumuna ve başka canların da yanmasına neden oluyor. Kanunlar her zaman bu konuda çalışanların yanında yer alıyor. Bu nedenle dava açmaktan korkmamalı ve hakkınızı aramalısınız.


VERGİ BORCUNDA TAHSİL ZAMANAŞIMI VE HACİZ UYGULAMALARI

Vergi borcunu ortadan kaldıran veya sonlandıran nedenlerden biri de zamanaşımıdır.[1] Zamanaşımı özel hukukta ve kamu hukukunda önemli bir yeri olan müessesedir. Zamanaşımı vergi hukuku uygulamasında önemli bir kurum olup;


Ticaret Avukatı Dava Dışında Hizmet Verir Mi?

Hukuk bilindiği gibi farklı uzmanlık alanlarına sahiptir. Ticaret hukuku bu hukuk dallarından biridir. Her türden ticari uyuşmazlık bu hukuk dalının konusudur. Gelişen yeni ticari yöntemler, yeni kanun ve yönetmelikleri beraberinde getirmektedir. Hukuk her yeni durum karşısında, kendisini o yeni duruma göre güncellemek zorundadır. Ticaret davaları, Türk Ticaret Kanunu ile tarif edilen davaları kapsamaktadır. Ticari olarak zarara uğradığını düşünen kişi, ticaret mahkemesinde dava açabilir. Fakat bu konularda uzmanlaşan ticaret davaları avukatı ile yola çıkılması durumunda herhangi bir usul hatası yaşanmasının önüne geçilecek ve dava çok daha kısa sürecektir.


Uyuşturucu Bulundurma ve Satma Suçları - Ceza Avukatı

Kullanmak için uyuşturucu satın almak ya da bulundurmak yasa kapsamında suç olarak kabul ediliyor. Suçun maddi unsuru bulundurmak ve kabul etmek olarak görülürken işlenişi bakımından maddeyi üzerinde, evinde ya da arabasında bulunduran kişiler üzerinde suç ve ceza tesiri var.


Ceza Hukuku Avukatlarının Soruşturmadaki Rolü Nedir?

Her avukatın çalışma tarzının farklı olabileceği gibi ceza hukuku avukatı da farklı bir tarza sahip olarak çalışabilir. Ne tür bir ceza dosyası olursa olsun, net bir hukuki yorumda bulunabilmesi için tüm avukatların dosyaları detaylı şekilde incelemesi gerekmektedir. Dosyaların suretleri eğer kısıtlılık kararı bulunmuyor ise dosyanın tarafları tarafından talep edilebilmektedir. Ceza hukuku ile ilgili dosyanın sureti alındıktan sonra bir uzman avukat tarafından incelenmesi gerekecektir.


Boşanma Avukatının Duruşmadaki Rolü Nedir?

  Boşanma sürecinin içerisinde en etkili kişi boşanma avukatı olabilmektedir. Dava içerisinde müvekkilinin itirazlarını ve isteklerini yönlendirebilmektedir. Duruşma başlangıcı içerisinde hâkim boşanma davası üzerindeki tüm araştırılmaların tamamlandığını görürse duruşma çağrısı yapar. Boşanma sürecindeki iki kişiye yapılan bu çağrı ile ilk duruşma sağlanmaktadır. İlk duruşmalar her türlü dava içerisinde önemli olmaktadır. İlk duruşmaya hâkim tarafından yapılan çağrı üzerine gelmeyen taraf belirli durumlarda itiraz hakkını yitirmiş olur.


İşverenleri İş Kazalarını Önleme Konusundaki Yasal Yükümlülükleri Nelerdir?

İşverenler iş yeri kazaları ve kaza önleme konusunda geniş bir sorumluluğa sahiptir. İş sağlığı ve güvenliği yasalarına göre, işverenler, çalışanlara ölüm veya ciddi fiziksel zarar verebilecek tehlikeleri ortadan kaldırmakla yükümlüdür. İşverenlerin çalışma ortamını güvende tutmaları gerekse de, işverenlerin her zaman bir kaza için yasal sorumluluğu bulunmayabilir. Örneğin, bir çalışanın madde bağımlılığı iş yeri kazasına katkıda bulunursa, işveren, iş kazasından yasal olarak sorumlu tutulamaz.


Ceza Hukuku Avukatı Ne Yapar?

Hukukta suçların niteliklerine göre bir farklılık oluşmuştur. Avukatlar çeşitli alanlarda pek çok davaya bakarak vakalar arasında benzerlikler bulacak duruma gelmişlerdir. Bu alanlardan biri de ceza hukuku avukatı alanıdır. Ceza hukuku avukatları, gerek sanık, gerekse de müştekilerin lehine çalışır ve somut gerçeğin ortaya çıkması noktasında çaba gösterir. Ceza davalarının önemi, sanık hakkında hapis cezası verilebilecek olmasıdır.


Ticaret Ve Şirketler Hukuku Nedir?

Öncelikli olarak işletme kavramının ticaret hukukundaki yerinden söz etmekte fayda var. Ticaret hukuku, ticari bir işletmenin var olabilmesi için hangi koşulların gerektiğini açıklamıştır. İşletme, gelir sağlama hedefi olan devamlılık ilkesi doğrultusunda hareket eden ve belirli bir faaliyet alanını aşmış olması gerekir. Ticaret hukuku yukarıda sayılana kriterlere uyan işletmeleri koruyan ve düzenleyen yasa ve kanun oluşturma üzerine çalışmaktadır. Ticaretle ilgili tüm konuları kapsayan ticaret hukuku, işletme ve bireyler arasındaki ticari ilişkileri düzenleyici bir role sahiptir.


İş Davalarında Hak Kaybı Yaşamamak Vekille Mümkün

Her yıl milyonlarca iş sözleşmesiyle çalışan işçi tarafından başvurulan yargılama sürecinin herhangi bir hak kaybı yaşanmadan sona ermesi mümkün olmaktadır. Bunun için baroda kaydı bulunan bir vekille iletişime geçmek gerekmektedir. İş sözleşmesiyle çalışan işçiler, işverenlere göre daha zayıf bir konumdadır. Bu konumları nedeniyle hak kaybı yaşamaları söz konusu olabilmektedir. Menfaatlerin dengelenmesi ise iş davası avukatı sayesinde mümkün olmaktadır.


Ceza Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

Ceza hukuku avukatının işi soruşturma aşaması ve ceza mahkemelerinde görülen dava sürecinde mağdur, müşteki ve sanıkların adil yargılanması için savunmasını üstlenmek ve haklarını en iyi şekilde korumaktır.


Miras Avukatı Aracılığı İle Mirastan Çıkarma İşlemi Nasıl Yapılır?

Miras bırakan kişi vefatından önce vasilerinin çeşitli yanlış davranışlarından dolayı mirastan çıkarmalarını talep ederek mahkemeye başvurma hakkına sahiptir. Bu konuda danışılacak olan alanında uzman miras avukatı sayesinde, miras bırakan yapılması gereken işlem adımlarını gerçekleştirebilmektedir. Bunun için miras bırakanın ikamet ettiği şehir de görevli miras avukatından yardım alması gerekmektedir. Adana da yaşayan biri Adana miras avukatı olan biri yardımı ile gerekli işlemleri başlatmalıdır.


Ticaret Davaları Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Hukuku büromuz tarafından ticari işletmelerin, firmaların ticaret hukuk ve kanunu kapsamında danışmanlık hizmeti ile ticaret davaları avukatı hizmetleri verilmektedir. Büromuzun avukatı, şirketin açılışının gerçekleşmesi ve tescili, ticari adı ile işletme unvanının tescilinin yapılması, şirket genel kurulunun ve yönetiminin toplanma işlemi, alınan kararlardaki ihtilafın giderilmesi gibi konulara hukuki destek vermektedir. Kurulmuş olan şirketlerde; kuruluş sözleşmesinin değiştirme, şirket sermaye artırma veya eksiltme, şirket alacakları hakkında hukuki takibatın yapılması ve tahsili işlemleri yapılır. Şirket aleyhine başlayan takibat işlemlerinin takibi yapılmaktadır.


İş Kazaları Sonrası Hak İhlalleri Nasıl Giderilir?

İşyeri güvenliği kanunu, çalışanlara zarar vermemek için işyerlerine uygulanan düzenlemelerinden oluşmaktadır. Bu kurallar neredeyse tüm kamu ve özel sektör işverenleri için geçerlidir. İşyerinde kaza ve hastalık riskini azaltmak için standartlar vardır ve yetkililer ihlalleri araştırma ve uygunsuzluk için düzenleme yapma yetkisine sahiptir. Suçlular para cezasına ve bazı durumlarda hapis ve diğer cezai cezalara tabidir. İşçi ve işveren açısından herhangi bir hak mahrumiyeti yaşanmaması adına iş kazası avukatı aracılığıyla bu tür hukuki sorunlar giderilebilmektedir.


Ceza Hukuku Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Hukuk alanında işlenen birçok konu mevcut bulunmaktadır. Kriterleri, işleyiş konulanın benzerlikleri ya da yaptırımları doğrultusunda konular belirli hukuk dalları içerisinde ayrılmaktadır. Ceza hukuku içerisine de bu türler arasında belirlenen konular ayrılmaktadır. Adalet açısından ayrıma tabi olan konular iş, ceza, boşanma, medeni ve uluslar arası hukuk olarak genel bir yapı itibari ile oluşturulmuştur. Her hukuk dalı içinde ise kişi ya da kişilerin mağduriyeti ile suçları incelemeye tabi tutulmaktadır. Bu tür hukuk dalları içinde belirli mahkemeler, hâkimler, işleyiş süreçleri olduğu gibi kendi dallarında uzman avukatlar da bulunmaktadır.


İş Kazası Avukatına Neden Başvurulur?

İş alanında bulunan işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların sonuca bağlanması için başvurulacak etkili bir danışma aracı iş kazası avukatı olmaktadır. İş faaliyeti kapsamında mağdur olan işçilerin haklarının savunulması ve gerekli işlemler için yardımcı olunması amacıyla iş kazası avukatına başvuruda bulunulmaktadır. İşçinin işyeri ya da dışındaki faaliyetinden dolayı işverenin yükümlülüğünde ise zarar görmesi halinde avukatlar kişiye yardım edebilmektedir.


Trafik Kazası Davası Avukatı Ne Yapar?

Yaşanan trafik kazaları çok büyük trajedilere sahne olurken sonrasında hukuk mücadelesinin başlaması kaçınılmaz oluyor. Trafik kazasında, ölüm, yaralanma, uzuv kaybı gibi durumlar ortaya çıkmaktadır. Uzuv kaybı veya vücudun tamamen ya da kısmen işlev kaybı neticesinde kişi iş göremez duruma gelmektedir. Bu noktada sürekli iş gücü kaybından söz edilebilir ve ölümlü -yaralamalı trafik kazası davası avukatı müvekkili adına hukuki mücadele başlatır. Buradaki amaç, iş göremez durumdaki kazazedenin yaşamını idame için gerekli paranın tazmin edilmesidir.


Miras Payını Hesaplamak İçin Avukat Gerekir Mi?

İnsanlar arasında en paylaşılamayan ve uğrunda her gün sayısız başvurularda bulunulan davaların başında miras davaları gelmektedir. Genel olarak ölen eşten, zümrelerine kalan mal ya da arsaların paylaşılamaması sonucunda mahkemelere giden kişiler, iyi bir miras avukatı tercih ederek davayı kazanmak istemektedir. Ancak mal ya da arsa gibi mirasların satılması ya da paylaşılabilmesi için öncelikle pay hesaplaması yapılması gerekmektedir. Bu gibi durumlarda iyi bir eğitim almış ve de hukuk terimlerine hâkim olmanız gerekmektedir. Buna göre işinde deneyimli avukat ile anlaşılması, miras payı hesaplaması için yeterli ve gerekli işlemler olarak bilinmektedir.


Boşanma Avukatının Anlaşmalı Boşanma İçerisindeki Yeri Nedir?

Boşanma Avukatı ve Anlaşmalı Boşanma Davası Evlilik süreci kişilerin belirli sorunları sonucu sonlandırılabilirken bu süreç bireylerin anlaşması ile daha kolay bir şekilde sonuçlanabilmektedir. Boşanma avukatları boşanma süreci içerisindeki her konuda bireylere yardımcı olmak durumundadır.


Boşanma Davalarında Avukat Seçiminin Önemi

Boşanmaların Türkiye genelinde büyük bir yüzdesi Adana’da gerçekleşmektedir. Adana İlinin büyük oranda göç alması, farklı kültür ve dil yapısına sahip insanların evlilik sonrasında kültürel uyumsuzluklar yaşamaları boşanma sebeplerinden bir tanesidir. Boşanma davası açarak evlilik birliğini sonlandırmak isteyen bireyler, boşanma avukatı tutarak boşanma sürecini kısaltıp, boşanma sonrası yaşanabilecek nafaka, velayet, mal paylaşımı, tazminat gibi hak kayıplarının yaşanmasını önlemiş olurlar, ayrıca adana boşanma avukatı, müvekkilinin sorunsuz, sağlıklı bir boşanma süreci geçirebilmesi için hukuki bilgi ve deneyimlerini kullanmaktadırlar.


Şantaj Suçları İçin Ceza Hukuku Avukatı Seçilir Mi?

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte, işlenen suçlarında artması görülmektedir. İnternet üzerinden yapılan şantaj suçları, bahsedilen suçlar arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra aleni tehdit olarak da nitelendirilen suç olayları için ceza hukuku avukatı seçilebilmektedir. Kişilerin huzurlu güven ortamlarını tehdit yolu ile bozan ve onları istemedikleri olaylara yönelten kişiler, mahkeme süreçlerinde cezalara çarptırılmakta ve bu gibi şantajlar üzerinden haksız kazanç elde edilmesi durumları içinde davaların açılması mümkün olmaktadır. Mahkeme de daha iyi savunma ve ifadeler için ceza avukatları oldukça önemli unsurların başında gelmektedir.


Trafik Kazalarında Neden İyi Bir Avukat Gerekir?

Yaşanan trafik kazasında bedensel olarak zarar görmüş bir kişi karşı tarafa maddi manevi tazminat açabilir. Bunun için izleyeceği ilk yol ölümlü -yaralamalı trafik kazası davası avukatı ile anlaşmaya varmaktan geçer. Ölümle sonuçlanan kazadan dolayı hatalı sürücü suçla ilgili mahkeme tarafından hapisle cezalanacağı gibi ölen kişinin açacağı maddi manevi tazminatla da karşı karşıya kalacaktır.


Miras Davaları Ve Hukuku

Miras hukuku en genel tanımıyla kişinin ölüm durumunda mal varlığının kimlere ve nasıl paylaştıracağını düzenleyen hukuk dalıdır. Mirasta payı olan kişiler iki şekilde belirlenir. Belirlemenin ölçüsü kişi ölmeden önce miras avukatı kişisine vasiyetname bırakması veya bırakmamasıdır. Vasiyetnamenin olması durumunda kişinin istediği şartlara göre paylaşım yapılmaktadır. Vasiyetname yok ise zümre sistemi uygulanmaktadır.


İş Davalarında Avukatlar Neler Yapıyor?

Avukatlık detayları çok olan ve tecrübe isteyen bir meslektir. Genel olarak her avukatın kendi alanı farklıdır. Okul hayatları boyunca yasallar ve vatandaş hakları hakkında bütün bilgileri alırlar. Fakat meslek hayatlarında belirli davalar üzerinde daha fazla yoğunlaşırlar. İş davası avukatı ya da boşanma davası avukatı gibi farklı branşlar ile ilgilenen avukatlar vardır. İş davalarında avukatlar çalışan kişinin hakları ne gerektiriyor ise, bütün bunların savunmalarını yapmaktadırlar. Yasaların gerektirdiği maddeler ile yazılı halde kanunun gerektirdiği şekilde savunma yaparak, müvekkillerini temsil ederler.


Boşanma Avukatlarının Yaptıkları Neler?

Öncelikli olarak bu alanda bilinmesi gereken temel hususlardan biri Adana boşanma avukatı kapsamında çalışan kişilerin aynı zamanda danışmanlık hizmetleri vermesidir. Ancak unutulmaması gerekir ki ancak boşanmaya karar verildikten sonra bu alanda görev yapan bir avukat ile çalışılmaktadır. Asla bir boşanma avukatı tek başına çiftlerin ayrılmasına ya da evliliklerini yürütmesine karar vermez. Bunun yanında çocuklu ailelerde vesayetin kimde kalacağı da çok önemli bir nokta olup boşanma avukatlarının ana çalışma sahalarından birini oluşturur. İki ya da daha çok sayıdaki çocukların hangisinin kimde kalacağı da bu avukatların görev ve sorumlulukları arasında gösterilmektedir.


Ceza Hukuku Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Hukuk, insanların adaletli bir şekilde yaşamasını sosyal yaşamın adaletli olmasını sağlayan bir sistemdir. Bu sistem içinde farklı alanlar ile ayrılmış bölümler mevcuttur. Boşanma, ceza, medeni hukuk gibi alanlar bunlardan bazılarıdır. Bu alanlar içinde yer alan ceza hukuku alanı insanların işlediği hatalı fiiller ve haksızlıkların çözüme kavuşturulduğu bir bölümdür. Bu alanlarda hukuk hizmetinin alınması için bir avukata ihtiyaç duyulur. Bu kimselere ceza hukuku avukatı denmektedir.


Trafik Kazalarında Avukat Şart Mıdır?

Trafik kazaları ölümle ya da yaralanmalara sebep olan çoğu zaman da maddi hasarlı sonuçlara sebep olan elim bir olaydır. Günümüzde özellikle aşırı hız ve dikkatsizlik bu gibi olayları beraberinde getirir. Kazalara sebep olan nedenler iyi kavranmalıdır. Bu konuda trafik kurallarına uyulmalı, sürücüler ve yayalar bilinçlendirilmelidir.


Ceza Hukuku Avukatı Nedir?

Ceza hukuku genel ve özel olmak üzere ikiye ayrılır. Ceza genel hukuku altında ceza hukuku avukatı suç durumunun maddi ve manevi yönden tanımlarıyla ilgilenmektedir. Genel ilkeleri ile ceza hukukunu ve hangi suçların hangi cezalar ile sonuçlanacağını inceler. Aynı zamanda öngörülen cezanın azaltılması için uygulanması gerekenler hakkında müvekkiliyle birlikte hareket eder. Ceza özel hukuku altında ise Adana ceza hukuku avukatı müvekkilinin işlediği suç durumunun sınırlarını ve diğer suçlulardan ayıran yönlerini incelemek ile görevlidir. Ayrılan yönleri inceleyerek cezanın azaltılması ile ilgili durumları belirler.


Ölümlü- Yaralamalı Trafik Kazalarındaki Haklar

Ülkemizde yıllardır sayısız trafik kazası yaşanmakta ve bu yaşanan kazaların birçoğu ölümlü- yaralamalı kazalardan oluşmaktadır. Ölüm ve yaralamalarla birlikte maddi hasarlar da oldukça fazladır. Bu tip durumlarda işini iyi yapan insanlara olan ihtiyaç oldukça fazlalaşmaktadır. Kişi böyle bir durumla karşılaştığında haklarını bilmelidir. Bunun için kişinin ölümlü -yaralamalı trafik kazası davası avukatı tutmasında fayda vardır. İlimizde adana ölümlü yaralamalı trafik kazası davası avukatı bulmak eskiye nazaran artık daha da kolaydır. Kişinin hakları arasında ilk hak tazminat davası açma hakkıdır.


Boşanma Avukatlarının Dava Hazırlıkları

Her boşanma avukatı dava duruşması gerçekleşene kadar çeşitli araştırmalar ve incelemeler yapmak durumunda. Bu sayede çok daha ileri noktalarda olumlu sonuçlar doğuracak sonuçlar için profesyonel adımlar atılmaktadır. Her Adana boşanma avukatı müvekkilleri ile görüşmekte olup aynı zamanda evlilik içinde boşanmayı tetikleyecek durum ve olguların hukuki araştırmalarını da yapmak durumundadır. Sadece müvekkili değil aynı zamanda aile yakınları da dinlenir.


Miras Avukatı İçin Kriter Nedir?

Hukukun çok farklı alanları vardır. Bunlardan biri de miras hukukudur. Bazı avukatlar bu alanda uzmanlaşma yolunu seçerler. Miras hukuku, bir kişinin ölmesi sonucu, o kişiye ait mirasın kimlere ve hangi nispette paylaştırılacağı konularıyla ilgilenen hukuk dalıdır. Miras hukukunda vefat eden ve miras bırakan kişiye muris denmektedir. Miras kalan kişilere ise mirasçı denilir. Mirasçılar hukukumuza göre, yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar olarak iki gruba ayrılmaktadır. Tüm bu teknik detaylara vakıf olan miras avukatı müvekkilinin hakkını eksiksiz alması adına Medeni Kanuna göre belirlenen sınırlar çerçevesinde dava açar. Bu işlemi kişi kendisi de yapabilir fakat teknik konularda yapılacak bir eksiklik, hata davanın seyrinin olumsuz yönde ilerlemesine sebep olabilir.


Ceza Davası Niye Açılır?

Ceza davası, ceza hukuku içine giren tüm suçların incelenerek karara bağlandığı bir davadır. Bu davalarda küçük ve büyük çaplı pek çok suç görüşülür. Ceza davalarında taraflar dinlenir ve tarafların ellerindeki deliller göz önünde bulundurularak karara bağlanır. Bu nedenle ceza davalarında avukatı önemi çok büyüktür. İyi bir avukat ile girdiğiniz davayı kazanabilir ve hukuki sorumluluktan kurtularak haklılığınızı ispat etme şansı yakalayabilirsiniz.


Boşanma Avukatının İşlevi Nedir?

Boşanma süreçleri oldukça sorucu ve uzun olabilen süreçlerdir. Bu süreç içerisinde kişilerin boşanma avukatı ile işbirliği yapmaları faydalarına olacaktır. Aslında mevzuatta boşanma avukatı denilen bir uzmanlık alanı bulunmamaktadır. Halk arasında aile mahkemelerinde görülen boşanma davalarına bakan kişilere böyle denilmeye uzun yıllardır devam edilmektedir.


İş Hukuku Davaları

En geniş anlamda iş hukuku, işveren, işçi ve devlet arasındaki hukuki ilişkileri düzenleme görevini yapan kişidir. Adana iş davası avukatı, mesleğinde gerekli donanıma sahip kişidir. İş davası konularında işçinin en büyük yardımcısı ve yol göstericisidir. İşçi, iş davası avukatı tutarak davanın gidişatının olumlu yönde ilerlemesini sağlamış olur. İş hukuku 3 temel bölüme ayrılmaktadır. Sırasıyla, bireysel iş hukuku, Sosyal güvenlik hukuku ve toplu iş hukuku yer alır.


En İyi Miras Avukatı Ve Miras Davası Konuları

En iyi miras avukatı tanımlamasıyla bilhassa miras hukuku dalında uzmanlaşmış avukatlar akla gelmektedir. Çünkü hukukta herhangi bir alanda uzman olmak için o konu ile ilgili uzun bir zaman çalışmak ve emek gerekir. Böylelikle bir miras avukatı hem teoride hem de uygulamada kendisini geliştirir ve uzmanlaşmış olur. Herhangi bir konuda detaylı bilgiye sahip olmak için son derece sabırla çalışmak şarttır. Bununla beraber elde edilen deneyimin sürekli olarak güncellenmesi ve en son çıkan teknolojinin takip edilmesi gerekir. Yargıtay ve yüksek mahkemelerin son verdiği kararlarının takip edilmesi, mesleki kurs ve eğitimlere katılım ile son sürt ilerleyen dünyaya ayak uydurmak son derece mümkün olacaktır.


İş Davası Avukatının Görevi Nedir?

İş hukukunda iş davası avukatı işçi ve işveren arasında bir köprü görevi edinip iş sözleşmelerinin hazırlanmasını sağlamaktadır. İlerleyen süreçlerde bu sözleşmeye uyulmasını ve uyuşmazlık yaşanan durumların düzeltilmesini sağlamalıdır. Bir dava açılması durumunda, davalar hukuki süreçte değerlendirilir ve karara bağlanır. İş hukuku davalarının genelini tazminat davaları oluşturmaktadır.


Boşanma Avukatının Duruşmadaki Rolü Nedir?

Boşanma sürecinin içerisinde en etkili kişi boşanma avukatı olabilmektedir. Dava içerisinde müvekkilinin itirazlarını ve isteklerini yönlendirebilmektedir. Duruşma başlangıcı içerisinde hâkim boşanma davası üzerindeki tüm araştırılmaların tamamlandığını görürse duruşma çağrısı yapar. Boşanma sürecindeki iki kişiye yapılan bu çağrı ile ilk duruşma sağlanmaktadır. İlk duruşmalar her türlü dava içerisinde önemli olmaktadır. İlk duruşmaya hâkim tarafından yapılan çağrı üzerine gelmeyen taraf belirli durumlarda itiraz hakkını yitirmiş olur.


Ceza Hukuku Avukatı Her Toplumsal Davayla İlgilenir Mi?

Suç ismi verilmiş olan insan davranışını ve buna uygulanacak ceza sürecini tespit eden hukuk kurallarının bütününe ceza hukuku denilmektedir. Ceza hukuku, sosyal hayat koşullarında ortaya çıkan ve çevreye zarar verici durumlarda en son düzenlenecek olan hukuk dalı olarak bilinir. Yani her hukuka aykırı bir hadisede ceza hukuku devreye girip yaptırım uygulamaz. Somutlaştırmak gerekirse, hatalı bir hareket ya da olay meydana geldiğinde, genellikle ceza hukuku avukatı yerine, idari ceza uygulamaları devreye girer.


Boşanma Avukatı Nedir?

Boşanma davasının yer aldığı süreç, evli çiftler adına yıpratıcı ve zorlu bir süreç olmaktadır. Boşanma süreci içerisinde profesyonel kişilerden hukuki yardım alınması, bu zorlu sürecin üstesinden gelinmesinde yardımcı olan bir unsurdur. Esas itibari ile Türkiye'nin mevzuatı içerisinde, boşanma avukatı ismi ile farklı bir avukat uzmanlık alanı yoktur. Bu ifade, aile mahkemeleri içerisinde görülmekte olan boşanma davalarına takipçi olan davalı ya da davacı vekillerine, halk arasında verilmekte olan isimdir.


Ceza Hukuku Avukatı Ne Yapar?

Türk Ceza Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirleri İnfazı Kanunu başta olmak üzere ceza hukuku hakkında bilgili, tecrübeli olan avukattır. Ceza hukuku alanında uzmandırlar. Bu nedenle ceza hukuku alanında suç işlendiği iddiası ile gözaltına alınma ve soruşturma gibi süreçlerde müvekkillerine destekte bulunur ve ceza hukuku avukatı savcılık süreçlerinde müvekkillerinin yanında bulunur.


İş Kazaları Ve Avukat Temini

İş unsuru bedenen, ruhen, fiziki açıdan ve sosyal yönden bireysel sağlıkla yakından ilgilidir. Yapılan ve ya yaptırılan iş esnasında bu sağlık unsurlarından herhangi birinin ve ya birkaçının olumsuz etkilenmesi durumunda ortaya iş kazası ve bu durumdan doğan hak unsuru çıkar. İş kanununda ve hukuksal mevzuat bakımından iş kazası ve bundan doğabilecek hak ve sorumluluklar açık bir şekilde belirtilmiştir. İş kanununda tüm bu haklar ve sorumlulukları bilmemiz, hizmet içi eğitim almamız ve bunların uygulanmasına ilişkin hükümler de yasal mevzuatlarda belirtilmiştir.


ALMAN MAHKEMESİ KARARININ TANIMA TENFİZİ

ALMAN MAHKEME KARARI BOŞANMA İÇİN YETERLİ Mİ? Almanya’da boşanma kararı alınması Türk hukukununun hakimiyet alanına etki etmeyeceğinden bu hali ile Türk vatandaşı ve çifte vatandaş olanların işini görmeyecektir. Yani Türkiye için bir geçerliliği bulunmamaktadır. Bunun için belirli şartları sağlandığında bu boşanma kararının Türkiye’de de etkili olabilmesi ve nüfus kayıtlarına işlenebilmesi için tanınması (Anerkennung) gerekmektedir.


Boşanma Avukatının Anlaşmalı Boşanma İçerisindeki Yeri Nedir?

Evlilik süreci kişilerin belirli sorunları sonucu sonlandırılabilirken bu süreç bireylerin anlaşması ile daha kolay bir şekilde sonuçlanabilmektedir. Boşanma avukatları boşanma süreci içerisindeki her konuda bireylere yardımcı olmak durumundadır. Boşanma işlemi iki kişinin de isteği doğrultusunda olsa bile boşanma avukatı bu durumu ele alabilmektedir. Anlaşmalı boşanma süreçlerinde sorumlu olan boşanma avukatları birçok uyuşmazlığı engelleyebilmektedir. Evlilik konularının belgelenmesi, dilekçe ve evlilik sonlandırılmasına neden olan olayların belgelendirilmesi ile olası sorunların önüne geçebilmektedir.


Miras Avukatı Ne Tür Davalara Bakar?

Miras hukuku alanında uzmanlaşmış olan ve bu alanda yer alan tüm davalara bakan avukata miras avukatı denmektedir. Miras avukatı, miras nedeni ile oluşan anlaşmazlıkları sonuca ulaştırmak ve müvekkillerinin menfaat ve haklarını korumak için çalışmakta olan avukatlardır. Miras hukuku alanlarında çıkacak olan her türlü problemin çözüme kavuşturmak ile yükümlü olan bu avukatlar miras hukuku alanında danışman olarak da hizmet vermektedirler.


Ceza Hukuk Avukatı İşlevleri Nelerdir?

Hukuki işlemleri içerisindeki ceza hukuku sürecinde belirli dokunulmazlıklar belirlenmektedir. Ceza hükümlerinin kişileri büyük yaptırımlara zorlaması sonucu avukatlara sağlanan bu tür dokunulmazlıklardan birisi ise iddia ve savunma dokunulmazlığı olarak adlandırılmaktadır. Müvekkilinin dosyasını inceleyerek duruşma esnasında müvekkilini koruyacak olan avukat iddia ve savunma dokunulmazlığına sahiptir. Suç üzerinden bir hukuki dayanak oluşturulan ceza hukuku sürecin içinde ceza hukuku avukatı önemli roller üstlenmektedir.


İş Kazasında Yapılması Gerekenler Nelerdir?

İşçiler işverenin yürüttüğü işlerde kendi adına sigortalı olarak ve kendi hesabına çalışıyor ise, bu iş sebebi ile meydana gelen ve işçileri daha sonra veya o anda bedensel ya da ruhsal yönden zarara sokan duruma iş kazası denmektedir. Bu kazalar işyerinde ya da iş yeri çalışma alanında meydana gelebileceği gibi, iş kapsamında işveren tarafından verilen araçlar ile de meydana gelebilmektedir. Bunların yanı sıra sigortalı olarak çalışan kadınların çocuk emzirmek için ayrılan zamanlarda geçirdikleri kazalar da iş kazası olarak nitelendirilebilir.


Boşanma Avukatı Neler Yapar?

Son dönemlerde oldukça yaygınlaşan davaların başında boşanma davaları gelmektedir. Boşanmanın sebepleri arasında şiddetli geçimsizlik, aldatma, evlilik birliğinin sarsılması yer almaktadır. En çok başvurulan boşanma sebebi ise genel sebep olarak nitelendirilen evlilik birliğinin temelden sarsılması gelmektedir. Bunun dışında başvurulan özel sebepler de kanunla belirlenmiştir. Kanunda belirlenen sebepler dışında bir sebep gösterilerek boşanma davası açılması durumunda dava reddedilecektir. Ancak, yasal düzenlemeler oldukça geniş kapsamlı olduğu için bu durum uygulamada çok sık yaşanmamaktadır.


İş Kazası Avukatı İle Süreç Nasıl İşler

İşverenler iş kazalarına karşı çalışanlarına mutlaka iş güvenliği hakkında genel bilgilendirmelerde bulunup, üzücü olayların yaşanmaması için gerekli önemleri almak zorundadır. Yasal anlamda işçinin herhangi bir haksızlığa uğraması konusunda başvuracağı yollar oldukça basittir. Çalıştığı işyerinde herhangi bir kazaya uğradığında hakkını araması için iş kazası avukatı ile iletişime geçmesi gerekir. İyi bir avukat ile kazanın boyutuna göre açılacak olan davadan maddi manevi her türlü tazminat kazanma hakkına sahip olur.


Ceza Hukuku Avukatı İle Ceza Hukuku Yanılma Halleri Nelerdir?

Hukuki soruşturmalar içerisinde ceza hukuku ve ceza hukuk avukatı bireyler için önemli olmaktadır. Belirli işlem süreçleri içerisinde ilerleyen ceza hukuku ceza hukuku avukatı ile birlikte yürütülen soruşturmalardan birisidir. Her konu üzerinde yaşanabilecek bir sorun olan hata halleri ceza hukuk sürecinde yaşanabilen hallerden olmaktadır. Hata konusu üzerinde Adana ceza hukuku avukatı ceza hukuku süreci içerisinde yaşanan hatalar üzerinden müvekkiline yardım etmektedir. Ceza hukuk içerisinde belirlenen iki tür hata şekli mevcuttur. Adi hata ve kaçınılmaz hata olarak adlandırılan bu tür hatalar soruşturma, kovuşturma ve cezai süreç içerisinde önemli düğümler oluşturabilmektedir.


Boşanma Avukatı Davaya Nasıl Hazırlanır?

Boşanma davası açmak çiftlerin verebilecekleri en zor kararlardan biridir. Bu kararı vermek için her şeyi göze alan çiftler bu süreçte profesyonel destek almayı tercih ediyorlar. Boşanma avukatı olarak sizlere yardımcı olan insanlar bu süreçten en az zarar ve en çok kazanç ile çıkmanız için her detayı sizin yerinize düşüneceklerdir. Bir boşanma davası açılmadan önce avukatınız ile görüşmeniz sizin açınızdan daha iyi sonuçlar doğuracaktır.


Yağma Suçları İçin Ceza Hukuku Avukatı Tercih Edilmeli Mi?

Ne yazık ki dünya üzerinde olduğu gibi ülkemizin de pek çok farklı illerinde çeşitli suçlar giderek yaygınlaşmaktadır. Bu tür suçlar arasında adam öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık ve yağma gibi çeşitli suçlar yer almaktadır. Ancak yağma ile birlikte hırsızlık, genellikle birbirine benzetilmektedir. Kişilerin ev ya da işyerlerine yapılan saldırılarda hasar verici olaylar olması durumunda ceza hukuku avukatı ile görüşüp, dava açmaları gerekmektedir.


Ticaret Davalarında Avukatın Etkisi

Ticaret davaları süreçlerine bakıldığı zaman doğru bir şekilde ilerlemesi ve davanın seyrinde ilerlemeleri daha hızlı kat edebilme adına uzman bir avukat ile gerçekleştirmek çok önemlidir. Davanın kazanılması yönünde avukatın sağlamış olduğu etki çok yüksek seviyededir.


Ceza Hukuku Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Hukuk sistemi kişilerin yaşam içerinde kuralları düzenleyerek kişinin hak ve menfaatlerini korumak için kurulmuştur. Hukuk sistemi sosyal yaşamın tamamı düşünüldüğünde çok geniş bir alana sahiptir. Ceza hukuku bu sistemin içerinde bir daldır. Bu dal kişinin uğradığı zarar veya işlediği fiilden dolayı ortaya çıkan durum karşısındaki müeyyidelerle ilgilenir. Bu dala giren işlemlere suç olarak kavramlaştırılabilmektedir. Ceza hukuku avukatı suç işlediği iddia edilenin veya işlenen suçtan zarar görenin savunmasını sağlamaktadır.


Boşanma Avukatı Dava Sürecinde Nasıl Bir Yol İzler?

Eşlerin anlaşmalı ya da çekişmeli olarak boşanmaya karar vermesi sonucunda aile mahkemesine başvurulur. Boşanma avukatı olarak sizlere profesyonel destek sağlayacak olan birinden yardım almak bu süre zarfında işlerin daha kolay yürümesini sağlayacaktır. İşlemleri bir avukat aracılığı ile yürütmeyi düşünüyorsanız çok fazla detaylara inmenize gerek yok. Avukatınız sizin adınıza dava dosyasını ve dilekçesini hazırlayarak gerekli makamlara sunacaktır. Gerekli gördüğü yerlerde karşı tarafın avukatı ile görüşme ayarlayarak isteklerinizi karşı tarafa bildirecek ve işlemlerin daha kolay yürümesine yardımcı olacaktır. Ancak karşı taraf anlaşmak istemezse çekişmeli bir boşanma davası için gerekli tüm delilleri toplayarak dava dosyasına ekler.


Miras Avukatlarının Sorumlu Olduğu Davalar

Çoğu zaman miras davaları getirdiği karışıklıklar ve infial durumları neticesinde çok fazla oranda uzun sürelere yayılan davalardır. Bu uzun süreleri en kısa zamanlara çevirmek için müvekkillerin bir miras avukatı ile anlaşması çok daha makul ve verimli olabilmektedir. Miras avukatları hem yasal mirasçılar hem de atanmış mirasçıların dosyaları ile ilgilenmektedir.


Ceza Hukuku Avukatı Ne İş İle İlgilenir?

Hukuk dalları içerisinde kişilere yaptırımı en fazla olan hukuk dalı ceza hukuk olmaktadır. Belirli yasalar ve kanunlar çerçevesinde birçok suç işlenebilmektedir. Kişilerin bu suçları işlemesi ya da işlememesi sonucuna göre cezalar verilebilmektedir. Ayrıca kişinin bu tür suçlamaları başından savması için bir ceza hukuku avukatına ihtiyacı olabilmektedir. Yaptırımların güçlü olması ve önemli maddi manevi sorunlara göre ceza hukuku avukatına ihtiyaç artabilmektedir. Ceza hukuk içerisinde iki tür mahkeme bu işlemlere bakmaktadır.


Boşanma Avukatı'nın Amacı Nedir?

Ülkemizde ve dünya eşleri ile anlaşamayan birçok birey bulunmaktadır. Bunların sorunu çözen kişiler ise boşanma avukatlarıdır. Boşanma avukatlarının amacı ilk olarak iki birey arasındaki sorunu doğru bir şekilde çözmek eğer tüm çabalara karşı sorun çözülmüyorsa devreye boşanma mahkemeleri girer. Maddi geliri düşük olanlar, ev hanımları, asgari ücret ile çalışanlar, düzenli bir geliri olmayan eşler gibi bireyler boşanacak eşlerinden isterlerse boşanma avukatı yardımı ile nafaka alabilirler.


İş Kazası Davaları

Dar anlamda vücut bütünlüğünü bozacak, ani ve olumsuz nitelikli yaşanabilecek olaylara hukukta "kaza" denmektedir. İş kazası kavramı ise en genel kapsamlı açıklamaya göre işçinin, görevlerini yerine getirirken ruhça veya bedensel olarak etkilemesidir. Sosyal sigortalar kanunu ve iş hukuku olmak üzere iki şekilde incelenmektedir.


Ceza Hukuku Avukatı Kimdir?

Hukuk dalları birçok hak ve hukuku korumaktadır. Korunma ihtiyacının karşılanması yanında bazı hukuk dalları yaptırıma dâhildir. Hukuki sonuçlar doğuran olaylara, kişilere belirli şekiller içerisinde yaptırımlar uygular. Bu tarz hukuk dallarından en önemlisi ve en kullanılanı ceza hukukudur. Ceza hukuku belirlenen uyarılar ve yasakların ihmali halinde kişi ya da kişilere yakalama, belirlenen alanların taranması, özgürlüğün kısıtlanması gibi işlemler uygulanmaktadır.


Boşanma Avukatı Dava Hazırlığını Nasıl Yapar?

Boşanma Avukatı dava hazırlığını yaparken, boşanma davası açabilmek için yetecek sebep olup olmadığını, kanunen boşanma sebeplerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırır. Sebebin doğru olarak tespit edilmesi önem taşımaktadır. Hakim, ayrılmak isteyen kişinin ortaya sunmuş olduğu sebepleri inceleyerek, davaya bakacaktır. Bu sebepten ötürü ayrılmaya hazırlık süreci, Adana boşanma avukatı ile beraber sürdürülmelidir.


İş Davası Ve Türleri

İşveren tarafından iş hayatında çalışanlara, gerek hak ve hukuklarıyla ilgili gerek maaş ve tazminatları ile ilgili yaşatılan her türlü zorluk ve haksızlık karşısında başvurulan hak arama yoluna iş davası denir. İş Hukuku geniş bir kapsama sahip olduğu için iş davası avukatı da davalarında büyük bir titizlikle çalışmalıdır. Bundan dolayı Adana iş davası avukatı bakımından tecrübeli kişilere ev sahipliği yapmaktadır. Mevzuattaki en son değişiklerle beraber iş hukukundan doğan davalarda öncelikle arabuluculuk seçeneği zorunlu hale getirilmiştir. Bundan dolayı dava açmadan önce yapılacak iş arabulucu başvurusudur. Arabuluculuk makamına dava tarafları kendileri ya da avukat aracılığıyla başvuru yapabilmektedir.


Boşanma Avukatına Neden Gidilir?

Hem bayan hem erkek tarafından boşanma avukatı ile görüşme süreçleri belli başlı nedenlere dayanmaktadır. Bu nedenler aynı zamanda boşanma nedenleri olarak da görülmektedir. Şiddetli geçimsizlik adı verilen ve birçok çiftin boşanmasına doğrudan doğruya tanı koyan aşırı anlaşamama halleri bunların ilk nedenlerini oluşturur. Bunun dışında birçok evlilikte ortaya çıkan şiddet vakaları da boşanma avukatları ile görüşülme süreçlerini inşa etmektedir.


İş Davası Avukatlık Hizmetleri

İş unsuru hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Çevremizdeki her şeyi ve herkesi etkileyen bu unsur haliyle bir takım istenmeyen durumlara gebedir. İş davası genellikle iş kazaları sonucu ortaya çıkan durumlar sonucu açılır. Çalışan ve ya işveren mağduriyetini ortadan kaldırmak, müşteri ilişkileri sonucu yaşanan karşılıklı olumsuzluklar, sgk aracılığı ile tanınan haklar ile alakalı yaşanan anlaşmazlıklarda iş davası avukatı ihtiyacınız olabilir.


Avukatların Boşanma Davaları Üzerindeki Etkisi Nedir?

Bir boşanma süreci tek celsede bitebildiği gibi içerik bakımından farklılıklar göstermesi de mümkündür. Dolayısı ile kısa süreceğini düşündüğünüz bir boşanma davası 5 ya da 10 yıl gibi uzun bir döneme de yayılabilir. Burada temel faktör ise boşanma kararı alan çiftlerin kendi üzerilerine düşen hak ve yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmek, maddi ya da manevi anlamda talep ettiklerini karşılığını alabilmektir. Bunları kendi iş sahasında son derece uzman bir boşanma avukatı ile gerçekleştirmek ise en mantıklı olanıdır.


Ceza Hukuku İçerisinde Ceza Avukatının Önemi Nedir?

Hukuk içerisinde belirli bir konu üzerinde en önemli olan konu dava açma süreci olmaktadır. Dava açma süreci içerisinde suçlu ya da mağdur kişi üzerinden yardımcı olabilecek kişiler ceza hukuk avukatları olmaktadır. Konular üzerinde dava açılıp açılamayacağı konusu hakkında tam bilgiye sahip Adana ceza hukuku avukatı konu üzerinde en doğru bilgileri paylaşabilmektedir. Açılabilen davalar üzerinde ise belirli konulara göre kriterler belirlenmektedir.


Adana Trafik Kazaları Avukatlarının Araştırmaları Nasıldır?

Adana ilinde yaşanan trafik kazalarında meydana gelen taraflar arasındaki anlaşmazlığı çözen tek kişiler avukatlardır. Trafik kazalarının fazla yaşandığı bu şehirde haklı tarafın kayıpları kazaya sebep olan kişi tarafından karşılanmaktadır ki bu da avukatlar aracılığı ile olmaktadır. Ölümlü -yaralamalı trafik kazası davası avukatı her türlü kazadan meydana gelecek sonuçlardan deneyimlidir ve bu sayede kısa zamanda olayı çözüme kavuşturarak mahkemeye delillerini sunmaktadır.


Seçilen Avukatın Mesleki Yeterliliğinin Önemi

Birçok bilim dalında olduğu gibi hukukta da uzmanlaşma gereklidir. Hayatında hiç miras davası almamış bir avukata miras davası vermek doğru değildir. Bu yüzden miras davası konusunda uzmanlaşmış bir avukat bireye gerekli yardım ve desteği sağlayabilir. Bu anlamda Adana miras avukatı, bilgi birikimi, deneyimi ve araştırmacı yanıyla seçilebilecek en doğru miras avukatı olabilir. Oldukça önemli bir paya sahip miras davası avukatı davanın seyrini değiştirebilme gücüne ve yeteneğine sahiptir.


İş Hukuku Davalarında Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

İşçi alacakları, işe iade ve diğer iş hukuk davalarında, işçinin ya da işverenin avukat tutma zorunluluğu yoktur. Fakat mevzuatın değişkenliği ve hukukun bir bilim dalı olması sebebiyle, iş davası avukatı hak kayıplarına uğranmaması için davanın takibini yapmalıdır. Adana iş davası avukatı, her davanın farklı bir dava olduğunun bilincinde olan, vekili olduğu kişinin haklarını koruyan, gözeten ve gözetici sıfatına sahip olan kişidir.


Miras Avukatına Göre Mal Paylaşım Oranları Nelerdir?

Miras bırakan kişinin vasiyetname bırakması durumunda oluşacak mal paylaşımı ile vasiyetname bırakmaması durumunda meydana gelecek mal paylaşımı aynı değildir. Kişi ölmeden önce bir vasiyetname bıraktıysa ve bu vasiyetname yasal şartlara göre hazırlanmışsa miras avukatı yardımı ile mal paylaşımı gerçekleşir. Vasiyetnamenin olmadığı durumlardaysa vefat eden kişinin eşinin olması durumu da göz önüne alınarak miras paylaşımı yapılır.


Ceza Hukuku Avukatı Ve Ceza Davası Nedir?

Ceza soruşturması ve yargılanma süreci, genellikle suçun işlenmesini takip eden aşamalardır. Adana ceza hukuku avukatı suçun işlenmesi sonrasında, sürecin tarafı olan kişiye hukuki yardımı yapmakta olan kişidir. Suç şüphesi altında bulunan kişiler, haklarında yakalanma emri olup olmamasına bakmaksızın, bir ceza hukuku avukatı vasıtası ile savunma yapmaya başlayabilirler. Aynı şekilde suç mağduru olan kişiler de, şikayet haklarını kullanmak amacı ile avukata başvurabilirler.


Trafik Kazaları Sonucunda Avukat Seçimi Nasıl Olmalı?

Maddi ve de manevi sonuçlara sebebiyet veren trafik kazaları pek çok insanın korkulu rüyası olmaktadır. Son derece iyi bir sürüş deneyimine sahip olsanız dahi, karşıdaki sürücülerin dikkatsiz davranışlarından bazı zamanlarda kaçamaya biliyorsunuz. Manevi sonuçlarda yapılacak olan metaneti korumak olup, maddi durumlarda kendinizi emin olacağınız kişilere emanet etmeniz gerekecektir.


Ceza Hukuku Avukatı İle Uyuşturucu Ticareti Davası Açılır Mı?

Vücut için uyuşturucu etkisi bulunan her türlü maddelerin, maddi anlamlı kazanç ile ticaret amaçlı satışı yasaklanmıştır. Bu tür suçları işleyen kişiler için açılacak olan davalar, aynı zamanda kişilerin hatır ve gönül ilişkisi ile bu tür zararlı maddeleri vermeleri içinde açılabilmektedir. Buna göre bir yakınına uyuşturucu madde satışını yapan ve zehirleyen kişilere dava açmak için ceza hukuku avukatı görüşülmesi mümkündür. Kişilerin en ağır şekilde cezalandırılması ve iyi hal indirimlerinden yararlanamaması gibi işlemler için iyi bir avukata ihtiyaç duyulmaktadır.


Ticaret Davaları Avukatı Hangi Davalara Bakar?

İnsanların faaliyetleri geliştikçe ve yaygınlık kazandıkça bunlarla ilgili sorunlar da yaygınlaşır. Günümüzde gerek mesafelerin kısalmış olması gerekse internet üzerinden gerekli bilgilere anında ulaşılabilmesi nedeniyle ticaret kapsam olarak genişlemiştir. Ticaret gelişirken buna bağlı olarak ticaret davalarında da artış görülmeye başlanmıştır. Bu tür davalar aynı ülkede faaliyet gösteren iki şirket arasında olabileceği gibi, farklı ülkelerden şirketler arasında da yaşanmaktadır. Dolayısıyla ticaret davaları avukatı Türk Ticaret Kanunu'na hakim olduğu kadar uluslararası mevzuata hakim olmalı, gerek duyulduğunda müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermelidir.


Maddi Ve Manevi Zararın Oluştuğu Trafik Kazası Avukatı

Trafik kazaları can veya mal kaybıyla sonuçlanabildiği gibi, hem can hem de mal kaybıyla da sonuçlanabilir. Yalnızca mal kaybının yaşandığı kazalar bakımından manevi tazminat talepleri genellikle kabul görmemektedir. Ancak, duygusal olarak kişiyi yıpratan bir mal kaybı söz konusuysa manevi tazminat da talep edilebilmektedir. Can kaybı ya da yaralanmayla sonuçlanan davalar bakımından ise, hem maddi hem de manevi tazminat talep edilmelidir. Maddi tazminat talepleri pek çok kalemden oluşmaktadır. Manevi tazminat ise, olayın kişinin psikolojisinde yarattığı acı, üzüntü ve keder duygularını olabildiğince azaltmayı amaçlayan tek bir kalemden ibarettir.


Ceza Hukukunun Temel İlkeleri Nelerdir?

Her hukuk sisteminin olduğu gibi ceza hukukunun da temel ilkeleri bulunmaktadır. Müvekkil ile söz konusu Adana ceza hukuku avukatı arasında gerçekleşen tüm bilgilerin gizliliği bu bilgilerin ilk maddelerinden birini oluşturmaktadır. Buna göre bir ceza hukuku avukatı müvekkilinden aldığı bilgileri herhangi bir kurum ile onun aleyhine olacak şekilde paylaşamaz ve de ifşa edemez. Bunun yanı sıra bir diğer önemli ilke kısas ilkesidir.


Boşanma Avukatı İle Sorunlar Nasıl Çözülür?

Aile geçimsizliği olan ve belirli konularda anlaşamayan bireylerin evliliklerine son vermeleri için tuttukları avukata kısaca boşanma avukatı denir. Boşanma süresince ortada çocuk velayeti, miras, nafaka gibi durumlarda davalı davacı arasında fikir ayrılıklarını bir karar bağlamak için tutulur.


Miras Avukatı Kardeşler Arası Uyuşmazlık Davasına Bakar Mı?

Günümüzde mahkemelerde en fazla davaların görüldüğü konulardan birisi de miras paylaşımlarıdır. Hayatını kaybeden babanın ardından, ev ya da çeşitli arsaların paylaşılması konusunda uyuşmazlık yaşayan kardeş ve eşler, mahkemelerin yolunu tutmaktadır. Bahsedilen davalara bakan miras avukatı müvekkillerinin mahkeme zamanları ve önceleri konusunda neler yapması gerektiğini anlatmakta ve bu süreç içerisinde kazanabilmeleri adına tüm delil ve belgeleri toplamaktadır.


Ceza Hukuku Avukatı İşlevi Nedir?

Ceza avukatlığı bir branş avukatlığı olmamasına rağmen bu mesleği yapmak iyi bir uzmanlık gerektirir. Sadece ceza hukuku avukatı alanı için yoğunlaşmış, avukatlar bu alanda uzman avukatlardır. Güncel gelişmelerden haberdar olan bir avukattan bu konuda daha fazla verim alınır. Uzman bir ceza avukatı araştırmacı kişiliğinin yanında birçok kişisel özellikleri de bünyesinde barındırmalıdır. İyi bir ceza avukatı, müvekkilinin dosyası ile bizzat ilgilenmelidir. Aldığı bir davada elinden geleni yapmalı ve müvekkilinin haklarını sonuna kadar korumalıdır.


İş Davalarının Seyri İçin Avukat Şart Mı?

İş mevzuatı ile ilgili hukuksal anlamda pek çok detay bulunmaktadır. Aynı zamanda belli zaman dilimlerinde değişen kanuni uygulama ve düzenlemelerden de haberdar olunmalıdır. Hakkınızı tam olarak savunmak ve beklenilen neticeyi almak böyle mümkün olabilir. Sürecin hukuksal açıdan bir eksiklik ile sürmemesi değerlidir. Dolayısı ile seçkin ve işinde her detayı fazlasıyla bilen bir iş davası avukatı tutmak yararlıdır.


Boşanma Davası Süreci Ve Avukat

Evlilik nasıl bir süreçse boşanma da bir süreçtir. Bireyler boşanma sürecinde medeni davranmalıdır. Zor bir boşanma süreci iki tarafında psikolojisini olumsuz etkileyecektir. Anlaşmalı boşanmalar her zaman daha kısa sürede karara bağlanmaktadır. Boşanma Davasında Nasıl Bir Süreç İzlenir Bireyler boşanmaya karar verdikten sonra resmi haklarını öğrenmek ve haklarını alabilmek için boşanma avukatı tutmaktadır.


İş Kazası Avukatı Nasıl Tazminat Alır?

İş kazası sebebi ile meydana gelen davalarda iş mahkemesi görevlidir. Bu mahkemelerde görülen davalara iş kazası avukatı bakmaktadır. Bu davalarda iş verilen yerin ikametgâh adresi ve kazanın gerçekleştiği yerin mahkemeleri yetkili konumda olurlar. Kazada zarar gören kişi iş kazası davası açabilmektedir. İş kazası ölüm ile sonuçlandığı takdirde destekten yoksun kalan kişiler dava açabilmektedir. İş kazası geçiren kişiler manevi tazminat davası açabilirler.


Boşanma Avukatı Ne Görev Yapar?

Toplum içerisinde insanların belirli sorunları vardır. Bu sorunlarını çözüm süreci içinde ise mahkemeler büyük yardımcılar olmaktadır. Kişilerin sorunları içerisindeki ayrıntı ve farklılıklara göre değişik türlerde avukatlar görev yapmaktadır. Bireyleri belirlenen sorunların çözümünde yardımcı olan avukatlar kişilere önemli güvence sağlamaktadır. Topum içerisindeki bireyler arasında yaşanan sorunlardan birisi ise evlilik sürecinin bitirilme aşaması olmaktadır. Boşanma sürecini ise boşanma avukatları aracılığı ile ilgili mahkeme içerisinde gerçekleştirilir.


Trafik Kazası Davaları

Ülkemizde her yıl trafik kazası istatistikleri tutularak, can ve mal kaybı bilançosu alınıyor. Ne yazık ki trafik kazaları sonucu meydana gelen ölüm oranları; terör ve doğal afet gibi büyük can kayıplarına neden olan tehlikeleri bile geride bırakıyor. Trafik kazalarının sebepleri araştırıldığında en fazla kazaya neden olan unsurun, insan unsuru olduğu tespit edilmiş bir gerçektir. Kişinin alkollü araç kullanması, trafik işaret ve işaretçilerini dikkate almaması, takip mesafesi ve hız oranlarına dikkat etmemesi, araç bakımının ihmal edilmesi, virajlı ve gizli buzlanmaya müsait yolların kullanılması, yayaların dikkatsizliği ve diğer yol unsurlarındaki aksaklıklar yüzünden ölen, yaralanan, sakat kalan ve mal kaybı yaşayan yüzlerce insan ne yazık ki mağdur olmaktadır.


Boşanma Avukatı Dava Sürecini Nasıl Başlatır?

Kişilerin belirli sorunları üzerinde oluşturulan çeşitli mahkeme türleri ve avukatlık çeşitleri bulunmaktadır. Boşanma avukatı ise bireylerin evlilik süreçlerini gözlemleyerek doğru biçimde sonlandırılmasını sağlamaktır. İyi bir gözlemci olan boşanma avukatları görevlerini gereği gibi yerine getirmek ister. Evlilik süreci içerisindeki olumsuz durumların sona erdirilmesi için boşanma işleminin en uygun ve kısa şekilde gerçekleştirilmesi gerekir.


Adana'daki En İyi Miras Avukatı Kimdir?

Miras, akraba ve kardeşler arasında en çok konu olan davalardan biridir. Miras davalarında pek çok çeşit bulunur. Miras davalarında tarafların her şeyi ve her detayı açıkça anlaştığı avukat ile paylaşması gerekir. Kanun sınırları içinde miras paylaşımı çoğu zaman zaten belirlenmiştir. Fakat bunun dışında kalan durumlarda davayı kazanabilseniz için yanınızda olacak iyi bir miras avukatı gerekir. Bu nedenle anlaşma yapacağınız avukatınız ile ön görüşmede tüm detayları paylaşarak ona bu konuda yardımcı olmalısınız. Genelde miras davaları kanun boşluklarından doğan nedenler yüzünden açılır. Bu boşlukların doldurulmasında da avukat önemli bir rol oynar.


Ceza Davasına Avukat Nasıl Seçilmelidir

Bir kişi hakkında ceza davası açılabilmesi için o kişi ile ilgili kuvvetli şüphelerin olması gerekmektedir. Bu kuvvetli şüpheler sonucu dava süreci başlar ve kişiye tebliğ edildikten sonra kişinin savunma yapma hakkı doğar. Bu tip davalarda insanları savunacak kişiler önemlidir.


Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Davası günümüzde giderek artıyor. Bu üzücü durum pek çok nedenden kaynaklı olarak ortaya çıkabiliyor. Kimse boşanmak için evlenmiyor ama bazen insanlar boşanmak zorunda kalabiliyor. Tam da bu durumda ihtiyacınız olacak tüm davaları ve bu zor, sıkıntılı süreci büromuz aracılığı ile sıkıntısız bir şekilde atlatabilirsiniz.


Miras Davalarında Miras Avukatı Gerekir Mi?

Akrabalık ilişkisi içerisinde olsun ya da olmasın herkes kendi mal varlığının belli bir kısmını dilediği kişiye bırakabiliyor. Ancak büyüklerini yitirmiş mirasçılar arasında konu bazen davaya taşınabiliyor. Mirasçıların anlaşamaması ve malların usulünce bölüşülebilmesi için açılan davada taraflar haklarını talep edebiliyor. Elbette hakkaniyetli bir paylaşımın söz konusu olabilmesi için iyi bir miras avukatı ile anlaşmak çok önemli. Dava sürecinde tüm ayrıntıların kanuna uygun ve gerektiği gibi işlemesi için bu son derece önemli.


İş Kazası Avukatı Kimdir?

İş koşulları sebebi ile ortaya çıkabilen durumlara iş kazası denmektedir. İşçinin işveren için yaptığı faaliyet içerisinde işyerinde ya da iş yeri dışında oluşan kazalar iş kazası içerisinde sayılmaktadır. İş kazaları günümüzde birçok işçi ve işverenin başına gelebilecek durumlardan olmaktadır. İş faaliyeti üzerinde işçide oluşan fiziksel hasarlar, mesleki rahatsızlıklar, faaliyet sürecinde iken yaşanan trafik kazaları iş kazası hükmünde olmaktadır.


Ceza Hukuku Avukatı Görevleri Nelerdir?

Hukuk sistemi içinde adaletin gerçekleştirilmesinin en büyük aracı mahkemelerdir. Mahkemeler davaların türlerine göre belli kategorilere ayrılır. Ceza mahkemeleri, vatandaşların suç eylemi oluşturan fiillerinden dolayı yargılandığı mahkemelerdir. Asliye Ceza Mahkemeleri, Ağır Ceza Mahkemeleri ve Sulh Ceza Hakimliğinde görülen ceza davalarında yargılanan sanıkların savunmalarını üstlenen avukatlara ceza hukuku avukatı denir.


Boşanma Avukatı Nasıl Çalışır?

Bu süre zarfında ne şekilde yol izlenmesi gerektiğini bilmeyebilirsiniz. Böyle hukuksal durumlarda bir boşanma avukatı sizlere en iyi yolu gösterecek olan kişilerdir. Dava açmaya karar verdiğiniz zaman avukatınız size yol gösterme amaçlı olarak boşanma sebeplerinizi öğrenmek isteyecektir. Sebep olarak gösterilebilecek her bilgi bu süreçte çok işinize yarayacağı için avukatınız ile tam bir işbirliği içerisinde olmanız gerekiyor.


Adana Ticaret Davası Kazanılır Mı?

Ticaret davası, her türlü ticaretten doğan anlaşmazlıkların görüşüldüğü davalardır. Bu davalarda tüketicinin hakkı her zaman gözetilir. Kimi zaman üreticinin haklı olduğu bazı durumlarda da tüketici haksız bulunabilir. Bu nedenle tarafların ellerindeki deliller ve iddialar iyice incelenir ve buna göre hareket edilir. Ticaret davalarını kazanmak istiyorsanız işinin hakkını veren, tecrübeli ve adaletli ticaret davaları avukatı ile anlaşmanız gerekir.


En İyi Ceza Avukatı Nasıl Bulunur?

Sadece ceza davalarına bakan, alanında uzmanlaşmış ve ceza hukukuna hakim avukatlara, ceza hukuku avukatı adı verilir. Ceza avukatlarının, hukuk sistemi içinde oldukça önemli bir yeri vardır. Elbette ki herkes, suç kavramının olmadığı bir dünyada yaşamak ister. Fakat ne yazık ki ülkemiz, suç oranlarının düşük olduğu, güvenli ülkeler sıralamasında değildir. Hal böyle olunca, tecrübeli ceza avukatlarına da her zaman ihtiyaç duyulmaktadır.


Ticaret Davalarında Avukatlık Hizmetleri

Hak konusu oldukça hassastır. Emek, mağduriyet ve insan unsurunu içeren hak unsuru, bu özelliklerinden dolayı herkese emanet edilemez. Hukuk sistemine bilgi ve uygulamalı olarak vakıf olmayan kişi ve kurumlar, davalık işlerinizin gerektiği gibi çözülmesini sağlayamaz. Ticari anlaşmazlıklar, karşılıklı alacak verecek meseleleri ve meselenin en pratik şekilde çözülmesi için ticaret davaları avukatı hizmetlerine ihtiyacınız vardır.


Trafik Kazalarında Yaşanan Kayıplar

Trafik kazasının yoğun olduğu Adana bölgesinde maalesef ki insanların birçoğu hayatını kaybetmektedir. Ölümle sonuçlanan bu olaylarda avukatlar karşı tarafa bir tazminat davası açarak ölen kişinin ailesine maddi destekte bulunmaktadır. Ölümlü olaylarda avukatlar iyi bir araştırma içerisine girerek davaları kazanmaktadırlar.


İş Kazası Davası Açsam İşimden Olur Muyum?

İş kazası sonrasında doktorunuz size iş kazasına bağlı olarak bir rapor düzenleyecektir. Bu rapor, iş kazasından kaynaklanan hastalığınızın düzelmesi sürecinde alacağınız raporlar nedeni ile işverenin sizi işten çıkarmasını önler. Bu gibi durumlarda aksi bir olay yaşadığınız zaman iş kazası avukatı ile görüşerek ne yapmanız gerektiği ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Bu dava genellikle çok uzun sürmez.


Boşanma Avukatı Ve Boşanma Protokolü

Her boşanma avukatı savunmasını yaptığı müvekkillerin boşanma protokollerinden en doğru ve en verimli şekilde çıkmasını sağlamak için çalışmaktadır. Boşanma protokolünün ilk ana maddesini nafaka oluşturur. Çoğunlukla iki tarafın anlaşmasına bağlı olarak ödenecek nafaka tutarı karşı tarafa sunulur. Karşı taraftan bir itiraz gelirse yeniden durum değerlendirmesi yapılabilmektedir. Aynı zamanda nafakanın sınırlı mı yoksa sürekli mi olacağına da bu görüşmelerde karar verilir. Boşanma protokollerinin bir diğer konu maddesini ise maddi ve manevi tazminatlar oluşturur.


Ölümlü - Yaralamalı Trafik Kazası Davalarında Cezaların Miktarı Nedir?

Trafik kazaları sonucunda kural ihlali yapan ve dikkatsiz davranan kişiler, elbette bu ihmallerinin sonucunda cezalandırılırlar. Ancak cezanın türü ve miktarı, kazanın durumuna göre değişebilmektedir. Bu yüzden ölümlü -yaralamalı trafik kazası davası avukatı çok dikkatli olmalı ve müvekkilinin hak kayıplarının önüne geçebilmek için tüm detaylarla dikkatli bir şekilde ilgilenmelidir.


Ceza Hukuku Davalarında Ceza Hukuku Avukatı Ne Kadar Önemlidir?

Diğer dava konularına istinaden ceza hukukunun konusuna giren davalar daha hayati ve önemli davalar olmaktadır. Bu nedenle bu tür davalar da, davalara hazırlık ve işleyiş aşamaları mutlaka bir ceza hukuku avukatı aracılığı ile yürütülmelidir. Bunun yanı sıra çalışacağınız avukatın sahip olması gereken bazı yetenek ve becerileri de olması gerekmektedir.


Miras Avukatı İle Kesin Sonuç Nasıl Alınır?

Miras davalarına bakan avukatlara miras avukatı adı verilmektedir. Mirasın paylaşılamaması sonucu ortaya çıkan anlaşmazlıklar sonucu miras davalarının açılmasına sebep olmaktadır. Ortada var olan bir mirastan haklarını almak isteyen mirasçılar bu gibi durumlarda konuya hakim bir avukata başvurmalıdırlar. Haklarınızın kontrol altında tutulup, diğer mirasçıların sizden daha fazla pay alıp sizi saf dışı bırakmalarını engellemek için bu işlerin uzman avukatlar tarafından takip edilmesi en doğru yol olacaktır.


Ceza Hukuku Avukatı Kast Ve Taksir Koruması

Ceza hukuku avukatı ise bu tür farklılıklar ve çeşitlilikler içerisinde müvekkilini en güzel şekilde savunmalıdır. İşlenen suç içerisinde kast ve taksir olarak ayrım mevcuttur. Kasta dayalı suçlar, doğrudan ve olası olarak çeşitlenmektedir. Aynı şekilde taksir ise basit ve bilinçli olarak ayrıma tabi tutulmaktadır. Doğrudan kast içerisinde suç işlediği öngörülen bireyin suçu bilerek ve isteyerek işlemesi mevcuttur. Olası kast ise suçun işlenmesi içerisinde muhtemel olabilecek durumlar olarak geçmektedir. Bu tarz olaylar içerisinde Adana ceza hukuku avukatı müvekkilini savunmak durumundadır.


İş Davası Avukatına Ne Zaman İhtiyaç Olur?

Böyle zamanlarda kişiler gerekli gördükleri iş hukuku konusunda profesyonel bir iş davası avukatı ile sorunları çözüme kavuşturmayı tercih ederler. İş davası avukatı daha çok hizmet tespiti davaları, işçi ücret alacağı davası, kıdem ve ihbar tazminatları, iş kazaları ve meslek hastalıkları, işçi ve işveren arasındaki anlaşmalar, iş uyuşmazlıklarının çözülmesi, iş sözleşmesinin hazırlanması gibi konularda kişilere profesyonel hukuk desteği verir. Adana iş davası avukatı yardıma ihtiyacı olan işçi ve işverenlere hukuksal çerçevede en iyi şekilde yardımcı olur.


Ticaret Davası Sonucu Ne Olur?

Ticaret davasına yaptığı ticaretten memnun kalmayan ve karşı tarafın sözleşme dışında davrandığı herkes başvurabilir. Bu davalar ile sözleşme şartlarına uyulması ve adaletli bir ticaret yapılması sağlanır. Bu durumda iyi bir ticaret davaları avukatı ile anlaşarak hakkınızı arayabilir ve şikayetçi olduğunuz konularda haklılığınızı ispatlayabilirsiniz.


Miras Davası Nasıl Açılmaktadır?

Miras avukatı, bu davaları mirası bırakan kişinin son ikame ettiği adresin bulunduğu yerdeki mahkemede açar. Bu dava için görevli mahkeme, ahkamı şahsiye davalarına bakan Sulh Hukuk Mahkemesi’dir. Yalnız açılacak davanın özelliklerine göre bu durum değişiklik de gösterebilir. Mesela bir miras davasında konu tapu tescili davası olduğunda, yetkili mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleri’dir. Bu nedenle miras davaları, konu ve şekline göre uğraş gerektirici ve karmaşık yapıda olabilir.


İş Kazası Avukatı Nasıl Bulurum?

İşe gidip gelirken yolda geçen süre dahil iş yerinde ve dışında mesai içindeyken yaşanan tüm kazalar iş kazası olarak değerlendirilir. Bu kazalarda doktor raporu ile belgelenir. Buna göre iş yerine bilgi verilir ve gerekli önlemler alınır. Anlaşacağınız Adana iş kazası avukatı yardımı ile açılan iş kazası davasını kazanabilir ve haklarınızı alabilirsiniz. Bu davalar yeni kazaların oluşumunun önlenmesi ve daha dikkatli olunması açısından da oldukça önemlidir.


Ceza Hukuku Avukatı İle Cinsel Taciz Suçları İçin Dava Açılır Mı?

Bu tür saldırılar için belirli zaman aralıklarında şikâyetlerin yapılmış olması gerekmektedir. Bahsedilen süre ise 6 aydır. Cezaların tutuklamaya neden olabilmesi için ise Adana ceza hukuku avukatı hizmetleri sayesinde, tüm kanıtlar toplanmakta ve sosyal medya üzerinden de ciddi olarak baskılar yapılmaktadır. Son yıllarda cezaların ağır olması için sosyal medyadaki tepkilerde önemli oranda değerlendirilmektedir.


İş Davası Açsam Kazanır Mıyım?

İyi bir avukat ile anlaşarak dava sürecinin kısalmasını sağlayabilirsiniz. Haklarınızın bilincinde olup hakkınızı savunmaktan korkmamalısınız. Size bu konuda yardımcı olacak adana iş davası avukatı ile anlaşarak daha kısa bir süre içinde davanın sonuçlanmasını sağlayabilirsiniz. Merkezi Adana'da bulunan Özkan Hukuk Bürosu İş Davası sürecini en iyi şekilde yönetmek için ekip olarak sizlere hizmet vermeye hazırız.


Boşanma Avukatına Nasıl Ulaşılır?

Mahkeme süreci içerisinde belirli konularda kişilere yardımcı olan kişilere avukat denmektedir. Hukuki süreç içerisinde bireyi yönlendirerek, istekleri doğrultusunda en doğru seçimin yapılmasını sağlayan kişidir. Her hukuki yola başvurulması gereken sorun dâhilinde müvekkiline yardımcı olan danışman niteliğindedir. Hukuki birimler sorunların çeşitliliklerine göre ayrılmaktadır. Belirlenen sorunlar için ayrılan mahkeme birimleri olduğu gibi avukatlar da bulunmaktadır. Meslekleri içerisinde bir dalda uzmanlaşmış avukatlar mevcuttur. Adana boşanma avukatı da bu sorunlar içerisinde talep edilen avukat türleri içindedir.


Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma sebeplerinin tespit edilmesini ardından, adana boşanma avukatı davanın dilekçesini bu sebeplere dayanarak hazırlar. Tarafların birbirlerinden ayrılmanın dışında talepleri de bulunabileceğinden, hukukçu müvekkili ile ayrıntılı olarak görüştükten sonra dilekçeyi netleştirir.Merkezi Adana'da bulunan Özkan Hukuk Bürosu Boşanma davası sürecini en iyi şekilde yönetmek için ekip olarak sizlere hizmet vermeye hazırız.


Ceza Hukuku Avukatı Nasıl Bulunur?

Günümüzde ceza hukuku için en önemli konulardan birisi avukat bulmak ya da bulundurmak olmaktadır. Avukatların işlemleri için savunacağı bireyleri doğru savunması gerekmektedir. Doğru, etkili ve verimli bir şekilde soruşturmaya dâhil olan Adana ceza hukuku avukatı müvekkili için gerekli tüm işlemleri yapabilmektedir. Cezai işlem içerisinde yeri yadsınamayan avukat arama işlemleri ise avukatların meslek olarak edindiği şehirlerde bulunması daha kolay olmaktadır. Avukatların belirli bir yer içinde bulunması reklam yasaklarından dolayı zor olabilmektedir. Avukatların meslekleri doğrultusunda reklam vermeleri yazsak olmaktadır. Bu nedenle kişiler daha çok tanıdık doğrultusunda avukat bulmakta ya da seçim yapmaktadır.


Miras Davası Nasıl Açılır?

Günümüzde en çok açılan dava türlerinden birisi de miras davasıdır. Genellikle mal paylaşımından kaynaklanan uyuşmazlıkları konu alan miras davalarında başarı sağlanabilmesi için hukuki sınırlar içine alınmış miras haklarının karşı taraflar tarafından verilmek istememesi gerekir. Miras davalarında karşılıklı anlaşmanın sağlanabilmesi esastır. Anlaşma sağlanamadığı taktirde iyi bir miras avukatı ile anlaşarak hakkınız olan mirası alabilirsiniz. Merkezi Adana'da bulunan Özkan Hukuk Bürosu Miras davası sürecini en iyi şekilde yönetmek için ekip olarak sizlere hizmet vermeye hazırız.


Boşanma Süreci Ne Kadardır?

Bu zaman diliminde boşanma avukatı olarak sizlere profesyonel destek verecek hukuk insanlarının yardımlarına ihtiyaç duyabilirsiniz. Bir boşanma avukatı bu zaman diliminde sizlere en iyi şekilde yol göstererek evliliğin en az zarar ile bitirilmesinde destek verecektir. Eşler boşanmaya karar verdikten sonra iyi bir boşanma avukatı ayarlayarak karşılıklı olarak isteklerini belirtip süreci başlatabilirler. Karşılıklı anlaşma içerisinde gerçekleşecek ise boşanma süresi çok uzun sürmeyecektir. Ancak yine de yerine getirilmesi gereken birtakım yasal prosedürler bulunuyor.Merkezi Adana'da bulunan Özkan Hukuk Bürosu Boşanma sürecini en iyi şekilde yönetmek için ekip olarak sizlere hizmet vermeye hazırız.


Miras Paylaşımı Nasıl Gerçekleştirilir?

Miras avukatları, mirasla ilgili olan tüm hukuki süreci yönetirler. Eğer bir miras avukatı arayışınız varsa Adana miras avukatı olarak her zaman yardımcı olmaya hazırız. Miras hakkında bilgilenmek için yazımıza göz atabilirsiniz.Merkezi Adana'da bulunan Özkan Hukuk Bürosu Miras davası sürecini en iyi şekilde yönetmek için ekip olarak sizlere hizmet vermeye hazırız.


Adana Miras Avukatları

Miras avukatı yasal mirasçıların tamamını bulup mal paylaşımına yardımcı olarak mahkemeye sunmaktadır. Avukatlar medeni hukukun maddelerine uyum sağlayarak ve faklı bütün düzenlemeleri bir dosya halinde hazırlayarak sunmaktadır. Adana miras avukatları ölen kişinin paylaşımlarını yaparken taraflar arasında kural koyma yetkisine sahiptir. Merkezi Adana'da bulunan Özkan Hukuk Bürosu Miras davası sürecini en iyi şekilde yönetmek için ekip olarak sizlere hizmet vermeye hazırız.


Miras Avukatı Olmadan Dava Açılmaz Mı?

Miras konusunda uzmanlaşmış bir avukat vefat gerçekleşemeden önce çeşitli hizmetlerde bulunmaktadır. Buna göre miras sahibinin vasiyetnamesini hazırlamak veya hazırlanmış olan vasiyetnameyi iptal etmek miras hukuku avukatının yapacağı işlemlerdir. Yine ölene kadar bakım sözleşmesini Adana miras avukatı uzmanının hazırlaması uygun olacaktır. Bununla beraber veraset ilamı almak için avukatla anlaşmak gereksiz detaylarla uğraşılmasını engelleyecektir. Merkezi Adana'da bulunan Özkan Hukuk Bürosu Miras davası sürecini en iyi şekilde yönetmek için ekip olarak sizlere hizmet vermeye hazırız.


Ölümlü-Yaralanmalı Trafik Kazası Avukatı Aracılığı İle Açılabilecek Tazminat Davaları

Yaşanılan üzücü kazalar ve sonucunda ölüm ve yaralanmaların meydana gelmesinden dolayı mağdur olan kişiler ve kişilerin yakınları karşı tarafa dava açma ve mağduriyetinin düzeltilmesini talep etme hakkına sahip olmaktadır. Her ne kadar üzücü bir olay olsa ve özellikle ölümlü trafik kazalarında ölen kişiyi geri getirmeyecek olsa da elim olaya sebep olan kişilerin bedel ödemesi bir nevi de olsa kişileri rahatlatarak acılarını hafifletmektedir. Ölümlü -yaralamalı trafik kazası davası avukatı aracılı ile açabileceği bazı dava türleri vardır.Merkezi Adana'da bulunan Özkan Hukuk Bürosu Trafik kazası davası sürecini en iyi şekilde yönetmek için ekip olarak sizlere hizmet vermeye hazırız.


İş Davası Avukatı

Çok büyük kurumsal firmalarda ise bu konuda kendi şirket avukatları yoluyla ile davayı sonuna kadar götüren, şirketin kasasından muhtemel çıkacak tazminatın ne kadar geç olursa o kadar işimi iyi yaptım düşüncesi olduğundan yıllar alıyor. Ancak ölüm veya sakat kalınma gibi bir iş kazası durumunda ılımlı yaklaşım olmaktadır. Bunun sebebi de tazminatın hem kesin olmuş olması ve miktarının büyük olması nedeniyle davanın uzamasının yasal faiz olması nedeni ile miktarın astronomik rakamlara çıkmaması için adana iş davası avukatı gelebilme ihtimalidir.Merkezi Adana'da bulunan Özkan Hukuk Bürosu İş Davası sürecini en iyi şekilde yönetmek için ekip olarak sizlere hizmet vermeye hazırız.


Trafik Kazası Davasını Kazanırmıyım?

Ölümlü ya da yaralı kazalarda tüm hastane masrafları, iş göremezlik durumu, destekten yoksun kalma ve geri de kalan çocukları için gerekli tazminat davalarının açılma hakkına sahiptirler. Bunlar için işlerine son derece önem veren ölümlü -yaralamalı trafik kazası davası avukatı bulmak mümkündür. Bu süreci takip eden avukatlar hazırlayacakları dosyada dava sürecinin ilerleyişlerinin takibinin nasıl olacağını daha iyi bilmektedirler.Merkezi Adana'da bulunan Özkan Hukuk Bürosu Trafik kazası sürecini en iyi şekilde yönetmek için ekip olarak sizlere hizmet vermeye hazırız.


İş Kazası Davaları Ne Kadar Sürer?

İş kazası sebebi işle açılacak olan davaların muhatabı olan mahkemeler iş mahkemeleridir. İş kazası avukatı ile birlikte bu mahkemelere yapılacak olan başvurular değerlendirilerek dava açılmasına karar verilir. Yetkili mahkeme olarak ise iş yerinin bulunduğu bölgede yer alan mahkemelerde davalar görülür. İş kazası davaları işçinin, yani kaza geçiren kişinin yerleşim yerinde olan mahkemeler aracılığı ile de açılabilmektedir. Yargıtay bu konu ile ilgili olarak 15 Eylül 2014 tarihinde 2014 11128 sayılı esas karar ile işçinin yerleşim yerinde ve işverenin yerleşim yerinde dava açılabileceğine karar vermiştir.


Boşanma Avukatıyla Kesin Sonuç Alınır Mı?

Eğer süren evliliğinizin artık devam etmesi mümkün değil ise hemen boşanma davası açmak isteyebilirsiniz. Tek celse de ve tüm talep haklarınızı almak sureti ile bir dava süreci yaşamak en büyük arzunuz olabilir. Bu sebeple işine tam anlamıyla hakim ve mevzuatı yakından bilen bir boşanma avukatı ile destek almalısınız. Mağduriyet yaşamamak ve bütün haklarınıza sahip çıkmak istediğinizde bunu başarabildiğinizi göreceksiniz.


Ceza Hukuku Avukatı Tutmak Zorunlu Mudur?

Eğer bu söz konusu kişilerin avukat tutmak için yeterli maddi gücü yoksa barolar tarafından ücretsiz avukat atanmaktadır. Ceza yargılamalarında pek çok noktanın gözden kaçırılması, savunmanın eksik yapılması veya belli usul kurallarının yanlış uygulanmasından dolayı pek çok hak kaybı yaşanmaktadır. Yargılama sürecinin kanuna uygun ve en eksiksiz şekilde yapılması için yargılama sürecinin bir Adana ceza hukuku avukatı gözetiminde ve onun desteği ile yapılması zaruridir.


Boşanma Avukatı Boşanma Davasını Nasıl Başlatır?

Davaya konu olan her konu en ince ayrıntısına kadar araştırılmalıdır. Boşanma söz konusu olduğunda da boşanma avukatı bu tür araştırmaları doğru ve eksiksiz bir biçimde tamamlamak durumundadır. Dava başlangıcı içerisinde en önemli olgu dilekçe olmaktadır.


Bedelli Askerlik başvurusu bitiyor!!!

Bedelli askerlik başvuru şartları birçok vatandaşın gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Kriterleri tutan vatandaşların E-Devlet aracılığıyla açılan ASAL ekranından başvurabileceği bedelli askerlik süreci, ödeme ve kriterleriyle sorgulanmaya başlandı. Peki, bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılacak? İşte, 3 Ağustos tarihinde başlayan ve 3 Kasım tarihinde sona erecek olan başvuru süreci ve ödemelerin yapılacağı kanallar hakkında bazı bilgileri Merkezi Adana'da bulunan Özkan Hukuk Bürosu askerlik sürecini en iyi şekilde açıklamak için ekip olarak sizlere hizmet ediyoruz.


Bedelli askerlik başvurusu için son gün ne zaman? Ödemeler nasıl yapılıyor?

Bedelli askerlik başvuru şartları birçok vatandaşın gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Kriterleri tutan vatandaşların E-Devlet aracılığıyla açılan ASAL ekranından başvurabileceği bedelli askerlik süreci, ödeme ve kriterleriyle sorgulanmaya başlandı. Peki, bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılacak? İşte, 3 Ağustos tarihinde başlayan ve 3 Kasım tarihinde sona erecek olan başvuru süreci ve ödemelerin yapılacağı kanallar hakkında bazı bilgiler


Miras Avukatı Nasıl Çalışır?

Miras hukuku, genelde aile arasındaki sorunlarla ilgilenen bir hukuk dalıdır. Miras sahibi kişi, vefat ettiğinde mirasçıları arasında bazı ihtilaflar yaşanabilir. Tüm bu anlaşmazlıklar miras hukukunun konusudur. Sınırları Türk Medeni Kanunu ile çizilmiş olan miras hukuku konusunda uzmanlaşmış, miras avukatı, müvekkilinin hak kaybı yaşamasına mani olacak şekilde dava açar. Miras konusu karmaşık bir yapıda olabilir. Kişiler kendi paylarına ya da diğer paydaşların paylarına itiraz edebilir bu noktada konuda uzman bir avukat danışmanlık hizmeti de sağlayabilir. Bu sayede anlaşmazlığın çözümüne katkı sağlamış olur. Merkezi Adana'da bulunan Özkan Hukuk Bürosu miras davası sürecini en iyi şekilde yönetmek için ekip olarak sizlere hizmet vermeye hazırız.


Ceza Hukuku Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ceza hukuku avukatı, ceza hukuku çerçevesinde yasalara ve hukuk kurallarına aykırı davranışların sergilenmesi sonucunda ortaya çıkan davalara bakar. Ağır ceza, sulh ve asli ceza mahkemelerinde görülen davaların tümüne avukat olarak ceza hukuku avukatları bakmaktadır. Bu davalar da genellikle, hırsızlık, adam öldürme, dolandırıcılık, tehdit, kavga ve çete kurma gibi hukuksal durumlar şeklinde karşımıza çıkar. Merkezi Adana'da bulunan Özkan Hukuk Bürosu ceza davası sürecini en iyi şekilde yönetmek için ekip olarak sizlere hizmet vermeye hazırız.


Ticari Dava Süresi Ne Kadardır?

Ticaret davalarına, asliye mahkemeleri, asliye ticaret ve asliye hukuk mahkemeleri olarak tanımlanmış olan mahkemeler, ticaret davalarıyla ilgilenmektedirler. Asliye mahkemelerinin, ticaret ve hukuk olarak ayrılması iş bölümü oluşturmaktadır. Yargı bölgesinde asliye ticaret mahkemesi bulunmadığı durumlarda uyuşmazlıkların ortadan kaldırılması için asliye hukuk mahkemesine başvurulmalıdır. Asliye hukuk veya asliye ticaret mahkemelerine başvurularak, ticaret davalarının ele alınması sağlanabilir.


Ceza Hukuku Avukatı İle Dava Süreci Nasıl İşler?

Yaşadıkları mağduriyetlerin ceza hukukunun konusuna girip girmediğini hukuk eğitimi almamış kişilerin ayırt etmesi son derece güç olmaktadır. Bu nedenle mahkemeye başvuruda bulunmadan önce mutlaka bulunduğu bölgede yer alan ve ceza hukuku avukatı olan birine danışmak olacaktır. Adana da ikamet eden biri adana ceza hukuku avukatı aracılığı ile mağduriyetinin ceza hukuku konusu olup olmadığını öğrenerek ona göre başvuruda bulunmalıdır.


Ceza Hukuku Ve Adana'daki Ceza Hukuku Avukatı

Her ilde olduğu gibi Adana ilinde de suç işlemiş olan kişilerin yapmış oldukları suçların değerlendirilmesi adına ceza hukuku avukatları görevlendirilmektedir. Adana ceza hukuku avukatı adı altında ön plana çıkan isim ise Naci Özkan yani Özkan Hukuk ve Danışmanlık bürosu olmaktadır.


İş Kazaları İçin Avukatlık Hizmetleri

Burada asıl önemli olan iş yeri güvenlik koşullarına uyum sağlamak açısından tarafımıza düşeni yapmak ve haklarımızı bilmektir. Diyelim ki tüm önlemlere rağmen kazaya uğramaktan kurtulamadık ve kaza geçirdik. Kaza sonrası iş yerinin mükellefiyeti nedir ve ne gibi haklara sahibiz bunları eksiksiz bir şekilde bilmemiz çok önemlidir. İşte bu gibi olaylar sonucu sizlere yol gösterecek iş kazası avukatı hizmetlerini ve il il iş kazası avukatlarını web siteleri aracılığı ile bulabilirsiniz.


Trafik Kazalarında Meydana Gelen Yaralanmalar İçin Karayollarına Dava Açılır Mı?

Söz konusu olan trafik kazalarının en ilginç nedenlerinden birisi de yolların gerektiği şekilde sağlam olmamasıdır. Bu tür nedenler ile meydana gelen yaralı kazalarda, karayollarına dava açılabilmektedir. Ancak en doğru şekilde hak aramak ve tazminat hakkı elde edebilmek için işinde profesyonel ölümlü -yaralamalı trafik kazası davası avukatı tutmanız tavsiye edilmektedir.


Trafik Kazaları Süreci Avukatla Sonuç Verir Mi?

Trafik kazaları sonrasında doğan hukuki hakların alınması tek başınıza olmayacaktır. Kesinlikle uzman ve profesyonel bir avukattan hizmet talep edilmelidir. Sigortanın karşılanması, talep edilen muhtemel her türlü tazminatların alması ancak hukuki katkı ile olabilir. Adana ve çevresinde sizlerde ölümlü -yaralamalı trafik kazası davası avukatı tutarak kazanan olmaya çok daha fazla yaklaşabilirsiniz.


İş Kazası Davasını Açsam İşten Çıkarılır Mıyım?

İş Kazası geçiren kişiler haklarının bilincinde olmalı ve bu haklarını sonuna kadar savunmalıdır. İş kazası davaları genellikle çalışanın lehine sonuçlanır. Fakat istisnai belli başlı durumlarda olumsuz da sonuçlanabilir. Bu nedenle iyi bir iş kazası avukatı ile anlaşarak şansınızı yükseltebilirsiniz.


İş Davaları Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

İşiniz ile ilgili davalar için hukuksal zeminde yardımcı olacak ve vekalet edecek bir avukat bulmak isteyebilirsiniz. Bunu Adana'da en uzman ve deneyimli bir isimle yaparak kısa vade de sonuç almayı da planlıyor olabilirsiniz. İş davaları hakkında gereken her türlü yeniliği ve gelişmeyi yakından takip eden ve hakkınızı en iyi şekilde savunacak bir iş davası avukatı sayesinde bunu başarmanız olasıdır.


İş Kazası Sonrasında Avukatla Daha Kolay Mı Tazminat Alınır?

Bu durumda yeterli önlemleri almayan ve ufak da olsa güvenlik konusunda boşluklar olan işletmeler için dava açılarak tazminat alınması mümkündür. Ancak bunların olabilmesi için iyi bir iş kazası avukatı seçilmeli ve güvenliklerin işveren tarafından yeterli düzeyde olmadığı kanıtlanmalıdır. Bu tespit ve kanıtların sorunsuz olarak yapılabilmesi sayesinde, tazminatlar daha kolay alınabilmektedir.


Trafik Kazası Tazminatı Nedir?

Trafik kazalarının sonucunda, kazaya karışmakta olan kişilerin vücut ve can bütünlüklerinin yanı sıra, maddi zararlar da oluşmaktadır. Kişilerin kazalar sonucunda oluşan maddi zararlarını tazmin etmeleri kanun nezdinde mümkün olmaktadır.


Boşanma Avukatı Boşanma İçin Gerekli Mi?

Boşanma süreci eşler ve çocuklar bakımından son derece zor olan bir süreçtir. Bu sürecin en az yıpranma ve tarafların en çok memnun olacakları şekilde sonuçlanması için boşanma avukatı devreye girer. Bir boşanma davasında taraflar anlaşmalı bir şekilde boşanmayı tercih etseler dahi bir boşanma avukatı mutlaka bulunmalıdır.


İş Davası Avukatlık Ücretleri Ne Kadardır?

Her türlü hukuki problemlerimizin çözümünde, faydalandığımız en önemli hukuki temsilcilerimizden olan avukatların alanlarına göre belirli ücret tarifeleri bulunmaktadır. Ticaret ve iş davaları da önemli hukuki davalar arasında yer almaktadır. İş davası avukatı olarak hizmet verecek olan kişilerin sizden talep edeceği ücretler belirli tarifeler üzerinden hesaplanır. Yapılan düzenleme ile dava açma işleminden önce ara buluculuk hizmetinden yararlanma zorunluluğu getirilmiş ve yine bu işlem de bir ücrete tabi tutulmuştur.


Boşanma Avukatı Tedbir Başvurusu Süreci Nasıl Olur?

Evlilik süreci önemli bir olgudur. Evlilik sürecinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi gibi sağlıklı bir şekilde de sonlandırılması istenmektedir. Evlilik içerisinde sorun yaşayan bireyler boşanma avukatı yardımı ile boşanma davalarını oluşturmak durumundadır. Önemli kavga ve hayati tehlikelerin yaşanabileceği bu tür durumlar ve davalarda belirli tedbirler alınmaktadır. Kişilerin bu süreç içerisinde birbirlerine fiziksel ya da ruhsal olarak zarar vermemeleri açısından tedbirler alınmaktadır.


Bedelli Askerlik Başvurusu Nasıl yapılıyor?

e Devlet Bedelli Askerlik Başvurusu İnternet üzerinden TC kimlik numaran ve şifren ile www.turkiye.gov.tr adresine giriniz. (Eğer E-devlet şifreniz yoksa PTT’den 3 TL karşılığında alabilirsiniz) Açılan sayfada MSB’nin altında Asal Bedelli Askerlik işlemleri başlığının altında Asal Bedelli Askerlik Başvurusu linkine tıklayınız. Ekrana gelecek işlem basamaklarına


Karşılıksız Çek'te Ne Yapılmalı

Yapılan düzenleme “ekonomik suça ekonomik ceza” ilkesi ile çelişecek olsa da çeke karşı güvenin geri getirilme noktasında atılan zaruri bir adım olarak değerlendirilmelidir. Kanun ile amaçlanan; çek hesabı açan ve çek keşide edenlerin mali sicillerine şeffaflık kazandırılması ve piyasada çeke karşı duyulan güven tesisinin hürriyeti bağlayıcı cezalar ile sağlanma arzusudur. İlerleyen günlerde yargı kararları ile netlik kazanacağını düşündüğümüz bir başka husus ise; kanun yürürlüğe girmeden verilen ancak vadesi kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonra olan çeklerin karşılıksız çıkması halinde cezai sorumluluk noktasında nasıl bir yöntem izleneceği olacaktır.


Ticaret Davaları Ne Kadar Sürer?

Bu noktada firmaların veya şahısların haklarının muhafaza edilmesi bakımından ticaret davaları avukatı görev yapmaktadır. Ticaretin kapsamı ve yöntemi çeşitlendikçe buna uygun mevzuatlar da güncellenir. İyi bir ticaret hukuku avukatı en son mevzuata hakim olması sayesinde gerek kurumsal müşterilerine gerekse de şahıs olan müvekkillerine bu noktada yardımcı olmaktadır.


KONKORDATODA YENİLİKLER GETİREN 7101 SAYILI KANUN ALT KOMİSYON METNİ

İCRA VE İFLAS KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI MADDE 1- 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 128 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün hâlinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar bir bütün olarak paraya çevrilir.” MADDE 2- 2004 sayılı Kanunun 177 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan “301 inci” ibaresi “308 inci” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 3- 2004 sayılı Kanunun 179 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


Boşanma Avukatı Yardımı İle Boşanma Süresi Ne Kadardır?

Her ülke ve her yörede ortaya çıkabilen anlaşmazlıklar mevcuttur. Bu tür tartışmalar içerisinde geçmişte de günümüzde de en fazla dava süreci boşanma davaları içerisinde geçmektedir. Belirli sebeplerden açılan davalar boşanma avukatları yardımı ile sağlıklı bir şekilde başlatılıp sonuçlandırılmaya çalışılmaktadır. Her evlilik içerisinde farklı sorunlar ve tartışmalar mevcut bulunmaktadır. Bu tür sorunlar ve dava süreci gözlemlendiğinde ortalama bir boşanma davası 1 -2 yıl sürebilmektedir.


Adana Miras Avukatının İlgilendiği Davalar Hangileridir?

Miras paylaşımı gerektiren bazı hukuki durumlarda, mirasçılar arasında uyuşmazlıklar yaşanabilmekte ve bu nedenle haksız mal dağıtımları gibi olumsuz durumlar söz konusu olabilmektedir. Bu tür ihtilafların önüne geçebilmek için miras hukuku konusunda tecrübeli ve uzman bir miras avukatı ile çalışılması uygun olacaktır.


Boşanmada Eş Hakları Nelerdir?

Bitmesi gereken evlilikler için dava açılma süreci ve takibi ancak bu alanda uzmanlaşmış bir avukatla daha doğru olur. Karşılıklı olarak hangi hak ve koşullara sahip olduğunuz ve boşanmanın kimden kaynaklandığı ile ilgili tespitler ancak böyle yapılır. Boşanma davaları süresince neler talep etmeniz gerektiği, maddi ve manevi açıdan hangi adımların atılması gerektiği gibi soruların yanıtını da, tecrübeli bir boşanma avukatı sayesinde öğrenebilirsiniz.


Adana İş Davası Avukatı Hangi Alanlarda Hizmet Verir?

İş davaları alanında hukuki sonuçlarda başarılı olmak için sorun tespitini ve çözüm odaklı çalışacak avukatların seçilmesi, dava sonucunu olumlu yönde etkilemektedir. Bu kapsam da iş davası avukatı nasıl çalışır araştırması yapan şirketler başarılı ve kaliteli iş hukuku avukatları ile çalışmak ister. Türkiye'nin önemli şehirlerinden Adana'da, nüfus kalabalığı ve iş hukuku davalarında yoğunluktan birçok kişiye hizmet alanı sunan ve bu alanda ki başarılı avukatları bünyesinde bulundurmuş hukuk bürosu aramak gerekmektedir. Araştırmaları eksiksiz yapmak için ilk önce bilinmesi gereken iş hukuku davalarının içeriğinin ne olduğunu bilmek gerekmektedir.


KESİN KONKORDATO MÜHLETİ

Bu yazımızda kesin konkordato mühletini ele alacağız.Merkezi Adana'da bulunan Özkan Hukuk Bürosu konkordato sürecini en iyi şekilde yönetmek için ekip olarak sizlere hizmet vermeye hazırız. Mahkeme, kesin mühlet hakkındaki kararını geçici mühlet içinde verir. Kesin mühlet hakkında bir karar verilebilmesi için, mahkeme borçluyu ve varsa talep eden alacaklıyı duruşmaya davet eder. Geçici komiser, duruşmadan önce yazılı raporunu sunar ve mahkemece gerekli görülürse, beyanı alınmak üzere duruşmada hazır bulunur. Mahkeme yapacağı değerlendirmede, itiraz eden alacaklıların dilekçelerinde ileri sürdükleri itiraz sebeplerini de dikkate alır. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilir. Bu kararla birlikte mahkeme, yeni bir görevlendirme yapılmasını gerektiren bir durum olmadığı takdirde geçici komiser veya komiserlerin görevine devam etmesine karar verir ve dosyayı komisere tevdi eder.


KESİN KONKORDATO MÜHLETİ

Bu yazımızda kesin konkordato mühletini ele alacağız.Merkezi Adana'da bulunan Özkan Hukuk Bürosu konkordato sürecini en iyi şekilde yönetmek için ekip olarak sizlere hizmet vermeye hazırız. Mahkeme, kesin mühlet hakkındaki kararını geçici mühlet içinde verir. Kesin mühlet hakkında bir karar verilebilmesi için, mahkeme borçluyu ve varsa talep eden alacaklıyı duruşmaya davet eder. Geçici komiser, duruşmadan önce yazılı raporunu sunar ve mahkemece gerekli görülürse, beyanı alınmak üzere duruşmada hazır bulunur. Mahkeme yapacağı değerlendirmede, itiraz eden alacaklıların dilekçelerinde ileri sürdükleri itiraz sebeplerini de dikkate alır. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilir. Bu kararla birlikte mahkeme, yeni bir görevlendirme yapılmasını gerektiren bir durum olmadığı takdirde geçici komiser veya komiserlerin görevine devam etmesine karar verir ve dosyayı komisere tevdi eder.


İş Kazasında Tazminat Nasıl Alınır?

Eğer iyi bir iş kazası avukatı bulunursa işletme en ağır cezayı alabilir ve mağdurun tazminat alması daha da kolaylaşır. Adana'da yaşanabilecek iş kazaları konusunda adana iş kazası avukatı bulmak gerekmektedir. İş kazası mağduru kişinin haklarının sonuna kadar kazanılması avukatın çabaları ile daha kolaylaşmaktadır. İşverenlerin çoğu zaman yaşanan iş kazalarını adli mercilere yansıtmama gibi tutumları bulunmaktadır. Ancak bu yanlış bir yoldur.


İş Kazaları Avukatı

Avukatlık mesleğinde son yıllarda diğer mesleklerde olduğu gibi belirli bir alanda uzmanlaşma olduğu görülmektedir. Avukatların yüksek lisansa önem vermesinin de bu sonuca etki ettiği anlaşılmaktadır. Avukatlar, okul döneminde herhangi branş seçmemektedir. Uygulamanın içerisinde yer aldıkça uygun bir alana yönelirler. İş kazalarına ilişkin davalar da uzmanlık istemektedir. Güvenle çalışabileceğiniz iş kazası avukatı arıyorsanız bizimle iletişime geçerek yargılamayla ilgili merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz.


Boşanma Avukatı İçin Mal Paylaşım Süreci Nasıl İşler?

Günümüzde bireysel sorunlar içerisinde ailevi sorunlar gelmektedir. Aile içinde yaşanan birçok kötü durum evlilik sürecinin bitirmesine neden olabilmektedir. Boşanma avukatlarının bu süreç içinde bireylere yardımcı olması gerekmektedir. Adana boşanma avukatı boşanma niyetinde olan bireylerin tüm sorunlarını bireyler üzerinde dinleyerek ve durumları gözlemleyerek bir sonuca varmaktadır.


Adana Ceza Hukuku Avukatlarının Yetkinlikleri Nelerdir?

Hukuk, adaletli bir toplumda yaşayabilmek için gerekli olan sisteme verilen isimdir. İnsanların toplumda birlikte ve huzur içinde yaşayabilmesi, sosyal yaşamın adaletli olmasını sağlayan bu sisteme bağlıdır. Hukuk sisteminin birçok farklı dalı olmakla birlikte, yazımızda ceza hukuku ve ceza hukuku avukatı kavramları üzerinde duracağız.


Ticaret Davaları Avukatı Adana

Ticaret hayatında ortaklıklar çok olurken bu ortaklıklar arasında bazen hukuki boyutlarda anlaşmazlığa düşülmektedir. Bu anlaşmazlıklar hukuk bürolarının ticari davalarına bakan avukatları tarafından çözülmektedir. Olayın hukuki boyutunu araştırarak çözümleyen avukatlar tarafların birbirleri ile uyum sağlamalarına çalışmaktadırlar. Ticaret davaları avukatı tecrübeleri ile her türlü ortaklığı bulunan kişilerin anlaşmazlıklarını deliller ile çözüme kavuşturmaktadırlar.


Ceza Hukuku Avukatı

Suç işleyen kişilerin en ağır biçimde cezalanması için yargılamaya girip hizmet verebilir. Eğer şahıs suç işlemesi ya da herhangi bir suçun mağduru olduysa ceza hukuku Avukatı yapacağı hizmet kişilere net ve kapsamlı şekilde bilgilerini aktarmaktadır.


İş Davası Avukatı Ücret Talebi Davaları Nelerdir?

Örneğin işçinin alması gereken ya da işverenden fazla talep edilmeye çalışılan ikramiye ücretleri noktasında yaşanan uyuşmazlıkları iş mahkemeleri çözümleme yapıp düzenlemeye çalışırlar. Bu tarz durumlarda kaliteli iş davası avukatı ihtiyacı duyulur. Bu davalarda Adan bölgesinde de, gerek işçi lehine gerek işveren yerine müdafi olma durumları bulunmaktadır.


Adana İş Davası Avukatı Kıdem Tazminatında Hangi Konuları Savunma Yapar?

On iki aydan uzun süre boyunca bir işletmede çalışan işçinin işten çıkarıldıktan sonra yasaların belirttiği şekilde aldığı ücrete kıdem tazminatı denir ve kıdem tazminatı işçilerin iş davası avukatı aramasında ki en yoğun meselelerden birisidir. Adana gibi büyük şehirlerde, işveren ve işçi yoğunluğundan kaynaklı kıdem tazminatına dayalı davalar oldukça yüksek miktarda bulunmaktadır. Bu davalarda gerek işçi tarafından açıldığında gerek işveren tarafından açıldığında, her iki taraf için de müdafi olma durumu söz konusudur.


Adana Boşanma Avukatları İle Dava Ne Kadar Sürer?

Devam eden evliliğiniz artık birbirinizle uyumlu bir şekilde sürmüyor ise ayrılmanın en hukuki yönünün boşanmak olduğu bilinmektedir. Ancak bu tip dosyalar olan bir şekilde tek celsede sonuçlanabildiği gibi, son derece çekişmeli ve karşılıklı taleplerin olduğu bir sürecin yaşanması da anormal değildir. Adana şehrinde yaşıyor iseniz ve evliliğinizin sonlanması adına tecrübeli bir boşanma avukatı arıyorsanız, bu en kısa sürede gerçekleştirebilir ve beklentilerinizi giderebilirsiniz.


Ticaret Davası Avukatı

Şirketleriniz ticari hayatını devam ettirirken, geleceğe daha sağlam adım atmak için ticaret hukukları konularında firmaların ve çalışanların haklarını korumak amacıyla ve sizleri bilgilendirmek için avukatları görevlendirir. Şirket sahipleri ya da yöneticileri için bazen karmaşık bir durum olsa da oluşturan bu konular, şirket avukatları ile çözüm bulacak ve hukuki konularla kolayca ilgilenecektir. Aynı zamanda şirketinizin bir hukuki danışmanı oluyor.


KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER NELERDİR?

Konkordatoya başvuran borçlunun başvuru dilekçesine birtakım belgeler eklemesi gerekir.Merkezi Adana'da bulunan Özkan Hukuk Bürosu konkordato sürecini en iyi şekilde yönetmek için ekip olarak sizlere hizmet vermeye hazırız. Konkordato talebine eklenecek belgeler İcra ve İflas Kanununun 286. maddesinde ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.  Söz konusu madde düzenlemesine göre eklenecek belgeler şunlardır; Borçlu, konkordato talebine beş başlık altında sıralanan aşağıdaki belgelerin eklenmesi gerekir. – Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceğini, bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacaklarını, ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağını, borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli malî kaynağın sermaye artırımı veya kredi temini yoluyla yahut başka bir yöntem kullanılarak sağlanacağını gösteren konkordato ön projesi.


KONKORDATODA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Konkordatoda görevli ve yetkili mahkemenin belirlenmesi büyük önem arz etmektedir.Merkezi Adana'da bulunan Özkan Hukuk Bürosu konkordato sürecini en iyi şekilde yönetmek için ekip olarak sizlere hizmet vermeye hazırız.


Deneyimli Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur?

Ancak alanında uzman ve deneyimli boşanma avukatı ihtiyacı duyan kişiler, nasıl ulaşılacağı konusunda tedirginlik yaşamaktadır. Pek çok farklı davalara bakan kaliteli avukatlar ile hizmet veren büro sayesinde, uygun fiyatlı avukatlara ulaşabilirsiniz.


Boşanma Avukatı Arabuluculuk Yoluna Başvuru Yapabilir Mi?

Boşanma avukatları mal paylaşımına ve aile hukukuna ait anlaşmazlıkların dava dışında çözümleri için de çaba sarf edebilirler. Boşanma avukatı dava açmadan ya da dava açtıktan sonra tarafları bir araya getirebilir ve anlaşmazlığın taraflar arasında iletişim kurmak yoluyla sağlanmasına imkân tanınmasını sağlayabilir. Ancak avukatların bu girişimlerine arabuluculuk denemez. Arabuluculuk, uyuşmazlığın tarafı ve arabuluculuk listesinde kayıtlı olan kişilerdir. Bu durumda boşanma avukatları temsil etmekte oldukları tarafın haklarının korunmasıyla yükümlüdürler.


KONKORDATO İLE İLGİLİ OLARAK GETİRİLEN YENİLİKLER

İcra ve İflas Kanununda Konkordato hükümlerine ilişkin olarak getirilen yeni düzenlemeler şunlardır: 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda bu kurum zaten düzenlenmiş idi. Ancak konkordato mehil ve süresinin az olması ve toplamda beş ayı geçmemesi bu kurumun uygulamada mecbur kalınmadıkça tercih edilmemesi sonucunu doğurmaktaydı. Ayrıca iflasın ertelenmesi kurumunun çok elverişli hükümler içermesi, özellikle iflasın ertelenmesi yoluna başvurulması esas itibariyle bu yola başvuran borçlunun inisiyatifi ile şekillenmesi, alacaklıların süreç bakımından etkinliklerinin yok denecek kadar az olması ve en önemlisi de sürecin beş yıla kadar uzatılabilmesi  iflasın ertelenmesi kurumuna başvurulmasının tercih edilmesi sonucunu doğurmaktaydı.


İş Kazasında Avukat Tutmak

İş kazası avukatı, yaralanan işçiden ya da ölen işçinin yakınlarından olaya ilişkin gerekli tüm bilgileri alarak işe başlamalıdır. Elde ettiği bilgileri yazılı hale getiren avukat davayı bu şekilde açar. Ardından tüm delillerin toplanmasını mahkemeden talep eder. Delillerle işçinin iş kazasında kusurunun olmadığı ya da çok az olduğu ispat edilmeye çalışılır. Böylece, işçinin hakları korunmuş olacaktır.


Ceza Hukuku Avukatı Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Ceza davaları diğer dava türlerine oranla farklı ücret hesaplama yöntemlerine sahiptir. Özellikle birçok alan ve sahada araştırma ve soruşturma yürütecek olan ceza hukuku avukatı ücretleri bu farklılığa neden olmaktadır.


Anlaşmalı Boşanma Davasında Boşanma Avukatının Rolü Nedir?

Anlaşmalı boşanma davasında yapılmakta olan boşanma protokolü, iki tarafında ayrıldıktan sonra elde edecek oldukları menfaat, hak ve yükümlülükleri içerisine almaktadır. Ayrılık gerçekleştikten sonra ortaya çıkabilecek olan uyuşmazlıklarda başvurulan, hukuki bir belgedir. Evlilik birliğinin hangi koşullara dayanılarak sona erdirildiğini belirlemekte olan bu protokol, adana boşanma avukatı tarafından hazırlandığında, oluşabilecek hak kayıplarının önüne geçilmesi mümkün olmaktadır.


Trafik Kazası Avukatları

Ülkemizde sürekli olarak maalesef ki trafik kazaları meydana gelmekte ve bunun sonucu bazen insan hayatının son bulması ile sonuçlanmaktadır. İç açıcı olmayan sonuçlar arasında kazazedelerin yakınları tarafından bu olay hukuki boyuta taşınmaktadır. Bu olaylar ile trafik kazaları avukatları ilgilenmektedir. Ölümlü -yaralamalı trafik kazası davası avukatı her ilde özenle işini yürütmekte ve böylece haklı tarafın haklarını savunacak delilleri mahkemeye temsilen sunmaktadır.


Hangi Durumlarda Boşanma Avukatı Tutulmalı?

Şiddetli geçimsizlik adıyla lanse edilen ve çiftlerin birbirleriyle mutlak uyumsuzluk içerisinde çatışmaya girdiği noktalarda Adana boşanma avukatı ile irtibata geçmek mümkün olabilmekte. Bununla birlikte sadakatsizlik şüphesi ya da kanıtlanmış sadakatsizlik de evliliği bitiren ve boşanma avukatlarını devreye sokan bir başka nedendir.


Adana' Da İş Kazası Avukatlığı

İş kazası, çalışan kişinin işyerinde bulunduğu esnada, işyeri dışında olmasına rağmen işi ile ilgili nedenler ötürüyle, işi ile ilgisi bulunmamasına rağmen aldığı emir doğrultusunda farklı bir yerde iken, işverenin tahsis ettiği bir araçla işe gidiş geliş esnasında ve emziren bir kadın için çocuğunu emzirdiği sırada başına gelen her türlü bedensel ve ruhsal durumuna zarar verebilecek kazalardır. İşveren tarafından gereken tedbirlerin alınmaması ve yasal yükümlülüklerin eyleme geçirilmemesi durumunda, işçi bu nedenlerden ötürü işverenine yönelik tazminat davasında bulunabilir.


İş Davası ( Kanunu)

Ülkemizde işçiyi koruyan bir yapıya sahip olan iş kanunu, işveren ve işçi arasındaki ilişkinin içeriğini belirleyip, hukuka uygun bir ortam yaratmak için kanunlar oluşturulmuştur. Bu anlamda görülen davaların büyük bir çoğunluğu işçiler lehine sonuçlanmaktadır. Bilinmelidir ki her davada olaylar ve kişiler birbirinden farklıdır.


CEZA HUKUKU OLAYLARINDA AVUKATLAR NASIL ÇÖZÜMLER?

Ceza hukuku avukatı insanlara yardım ederken uzman bir şekilde davalarla uğraşmaktadır. Davalı ve davacının yanında olma durumunda bütün olan olayları bilmek ve belirli bir araştırma yapmaktadırlar.


Kolay Boşanma Nasıl Olur?

Boşanma kararı, insanların hayatında aldığı en önemli ve zor kararlardan biridir. Bu nedenle bu zorlu süreci daha sancısız ve daha az hasarla atlatmanız için yanınızda iyi bir boşanma avukatı olmalıdır. Anlayacağınız avukat, sizin maddi ve manevi menfaatlerinizi koruyacak aynı zamanda bu dava sürecinin en kısa zaman içinde sonuçlanması için elinden geleni yapacaktır.


Adana İş Kazası Avukatları

İş kazaları hemen hemen her iş yerinde yaşanmakta ve bazen bu kazalar hukuk davaları ile sonuçlanmaktadır. Avukatların bilgi ve deneyimleri sayesinde taraflar haklarını savunarak mahkemeye sunulmaktadır. Avukatların çeşitli bildirim tutanakları sayesinde kaza yapan kişinin ve buna sebep olan işin çözümlenmesi kısa zamanda yapılabilmektedir. Adana'da yaşanan iş kazalarında avukatların tecrübeleri ön plana girerek nasıl ve ne zaman gibi soruların cevapları bulunmakta ve anlaşma yoluna girerek hak kazanan davacılara hakları kısa zamanda temin edilebilmektedir. İş kazası avukatı tarafların güvenilirliğini koruyarak tazminat davaları açabilmektedirler.


Anlaşmalı Boşanma Davasında Boşanma Avukatının Rolü Nedir?

Anlaşmalı boşanma davasında yapılmakta olan boşanma protokolü, iki tarafında ayrıldıktan sonra elde edecek oldukları menfaat, hak ve yükümlülükleri içerisine almaktadır. Ayrılık gerçekleştikten sonra ortaya çıkabilecek olan uyuşmazlıklarda başvurulan, hukuki bir belgedir. Evlilik birliğinin hangi koşullara dayanılarak sona erdirildiğini belirlemekte olan bu protokol, adana boşanma avukatı tarafından hazırlandığında, oluşabilecek hak kayıplarının önüne geçilmesi mümkün olmaktadır.


Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat Davaları Avukatı

Yargılama süresi boyunca yanınızda olacak ölümlü -yaralamalı trafik kazası davası avukatı sürecin mümkün olan en kısa ve en masrafsız şekilde bitmesi için çalışmaktadır. Herhangi bir hakkın kaybolmaması için duruşmaları ve dilekçeleri özenle takip etmekle yükümlü olan avukat, olayın meydana geliş biçimini yazılı olarak mahkemeye bildirir.


En İyi Miras Avukatı

Bu sebeple Adana miras avukatı, kendini hem teoride hem de pratikte geliştirerek miras konusunda uzmanlaşmış olur. Bir konuda bilgi sahibi olmak için sabırla çalışan Adana miras avukatı, ayrıca kazanılan tecrübeyi sürekli yenileyerek son teknolojileri yakından takip eder.


Değişen Ve Gelişen Hukuk Hizmetleri

Bu gibi durum tespitleri sadece ölüm, kaza, yaralanma olayları ile can ve mal kaybının söz konusu olduğu durumlarda değil, ticaret davalarında da kullanılıyor. Örneğin şirket hesaplarının bilirkişiler tarafından incelenmesi, kişiler ve ya kurumlar arası akitlere uyulmaması nedeniyle meydana gelen tüm anlaşmazlıklar ticaret davaları avukatı tarafından, tespit edilerek engelleniyor.


Adanada’ Ki En İyi Boşanma Avukatı

Dava süreçlerinde daima en iyi Adana boşanma avukatı aranır. Sancılı bir süreç olan boşanma sürecinde iyi bir deneyim ve bilgi birikimine sahip bir boşanma avukatı olmalıdır. En iyi ve doğru Adana boşanma avukatı dava üzerinde çalışıp yoğunlaşan ve çaba gösteren avukat sizin için en doğru adana boşanma avukatıdır. Dava sürecinin başarılı bir şekilde sonuca ulaştırılması için deneyim oldukça önemlidir. Bunun kadar önemli olan bir diğer şey de avukatın davanız üzerinde yoğunlaşması, gerekli tüm süreç ve işlemleri gerçekleştirmesidir. Avukat Adana Barosuna kayıtlı ve vergi numarası ile çalışır durumda olmalıdır.


Adana Boşanma Avukatı

Aile hukuku ve boşanma davaları konusunda iyi eğitim almış ve uzmanlaşmış olan avukata verilen sözdür. Özellikle son yıllarda artan boşanma davaları nedeniyle Adana boşanma avukatı anlamında bir şehir olduğu için en iyi boşanma avukatları adana ve civarı gibi büyük şehirlerde aranır. Boşanma avukatı yalnızca boşanma davası konularında değil uzmanlaşmış olduğu farklı dallarda zaman zaman nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat talepleri için bu gibi konularda da uzmanlığa sahip kişilerdir.


Online Ceza Hukuku İşlemleri

Tüm ceza hukuku konularında yanınızdayız. Hayatta insanın başına her şey gelebilir. Kişiler ve ya olayların sebep olduğu mağduriyetlerin giderilmesi ve meselelerin hakkaniyetli bir şekilde çözülebilmesi için işini iyi bilen bir ceza hukuku avukatı sizlere yol gösterebilir. İşte bu amaçla hem birebir, hem de internetten başvurarak irtibata geçebileceğiniz Adana ceza hukuku avukatı hizmetlerimizden istifade edebilirsiniz.


Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur?

Mahkemeler ile ilgili birçok ayrıntıları ve işleyici en iyi bilen ve sürekli olarak mahkemelere giren kişilerden olan avukatlar oldukça farklı görevlere sahiptirler. Birçok farklı çeşitleri olan davalarla ilgilenmekte olup, alanlarına göre gelişim sağlamaktadırlar. Bu çeşitler arasında yer alan boşanma avukatı sonuç almada alanında iyi olması çok önemlidir.


Şirket Bölünmesi İşlemlerine Ticaret Davası Avukatı Mı Bakar?

Yıllar boyu hizmet veren şirket ya da firmaların genellikle 2 ya da daha fazla ortakları olmaktadır. Ancak şirketlerin sahiplerinden birisinin vefat etmesi durumunda, yeni sahibinin kim olacağı konusunda anlaşmazlıklar ortaya çıkmaktadır. Kişilerin eş ya da çocukları arasında yaşanan bu durumlar için mahkeme yoluna gidilmesi gerekmekte ve bu kapsamda hizmet veren hukuk büromuz, en deneyimli ticaret davaları avukatı için ayrıcalık tanımaktadır.


En İyi Boşanma Avukatı Nasıl Olmalı?

Boşanma veya aile içi meselelerden ortaya çıkan dava müdahillerinin aklına takılan sorudur. Boşanma davalarının stresli, uzun ve masraflı olma ihtimali olduğu için dava taraflarının, tecrübesiyle dava sürecini en sancısız yürütecek avukatlara boşanma avukatı denir.


Boşanma Avukatı Boşanma Davasını Nasıl Açar?

Kişilerin boşanma, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi konularda tarafların hak ettiklerini almalarına yardımcı olabilmek için mahkemelerde boşanma avukatı olarak görev alan avukatlar aile avukatı olarak da bilinirler. Zorlu ve insanı yıpratan bir süreç olan boşanma sürecinde insanlar profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyarlar. Bu destek sayesinde bu süreci daha kolay atlatarak boşanma neticesinde haklarını da daha iyi bir şekilde elde edebilirler.


Adana Ve Ceza Hukuku Ne Durumda?

Adana İlinde bulunan hukuk bürolarına bağlı olarak görev yapan Adana ceza hukuku avukatı kimliğine sahip kişiler, bu konularda yardım bekleyen ve mahkemede ne yapacağı konusunda bir fikri olmayan kişilere elinden gelenin en iyisini ortaya koyarak hizmet vermektedirler.


Trafik Kazası Avukatlık Hizmetleri

Trafik kazası sonrası ölümlü -yaralamalı trafik kazası davası avukatı hizmeti alınacak birimlere ulaşmak artık çok daha kolay. Hangi davaya hangi avukat bakar, hizmet alanların yorumları, iletişim ve ulaşım bilgileri ve avukatlık hizmetlerine ilişkin bütün her şeyi web siteleri aracılığı ile halledebilirsiniz.


Ticaret Davası İçin Avukat Şart Mı?

Bütün bu anlaşmazlıklar ticaret hukukun konusudur. Ticaret hukuku konusunda uzmanlaşmış olan ticaret davaları avukatı müvekkilinin hak kaybının önüne geçmek için gerekirse dava açabilir.


İş Avukatına Ne Zaman Gidilir?

İş avukatı, İş Hukuku çerçevesinde kişilerin çalışma hayatı, iş koşulları, kişilerin ücretlerindeki ve kıdem tazminatlarında çıkan yasal sorunları çözmede yardımcı olan profesyonel hukuk insanlarıdır. İş davası avukatı sayesinde çalıştığınız kurum karşısında kendi haklarınızı daha iyi savunabilir ve elde etmekte zorlandığınız haklarınızı daha kolay bir şekilde elde edebilirsiniz.


İş Davalarını İşverenlerin Kaybetme Nedenleri Nelerdir?

İş davalarında mahkemelerden çıkan sonuçlar genellikle işveren aleyhinde oluyor. İşverenin hukuki konularda bilgi eksikliklerinin giderilmesi, gerekli önlemlerin alınabilmesi için muhakkak bir Adana iş davası avukatı rehberliğinde hareket etmesi gerekir. İş davası avukatı ile yapılmayan bilgi alışverişi, işverenin ve insan kaynakları sorumlusunun yetersiz bilgisi sonucunda dava olumsuz sonuçlanabilmektedir.


Ceza Davaları İçin Avukatın Önemi Nedir?

Ceza ve ağır ceza davalarının en iyi şekilde savunması son derece önemlidir. Çünkü bu kapsamda yer alan davalar çok uzun süreli cezalar alınması demek olabilir. Bu nedenle avukat seçimi son derece önemlidir. Oldukça geniş kategoride bulunan suç unsurları ve katalog suçlar diye tabir edilen diğer başlıkların uzman bir avukat tarafından ele alınması zaruridir. Sizlerde bu tip bir dosyanız var ve çözüme kavuşturma derdinde iseniz ceza hukuku avukatı için ince eleyip sık dokumalısınız.


Avukatlar İşverenlere İş Kazalarında Yardım Edebilir Mi?

İş yeri Kazalarında İşverenler Hukuki Destek Almalı Mıdır? İşletmeler, uygun işçi tazminatını sağlayarak çoğu kaza riskini dengeleyebilir. Ancak, bazı durumlarda, çalışanlar iş yeri kazalarında yaralanabilirler, kalıcı sakatlıklara maruz kalabilirler. Bu, onları acı ve ıstıraba iter ki bu da büyük bir dava konusunu oluşturabilir. Bu durumlarda, bir iş kazası avukatı işverenlerin bu durumlarla ilgilenmelerine yardımcı olabilir ve bu önemli yükümlülüğe karşı korunmalarını sağlayabilir. İşletme sahipleri, adana iş kazası avukatı bürolarına başvurabilir. Büroda işveren için risk düzeyini değerlendirerek uygun bir hukuki plan tasarlayabilir.


Hakkınızı En Etkili Yoldan Arayın

İnternetten Avukatlık Hizmetleri İnsanlarla olan ilişkilerimiz ve alışverişlerimiz karşılıklı hakların doğmasını sağlar. Arz ve talep içinde olan küçük ya da büyük işletmeler, bireyler, esnaflar, kurumlar ve ya iş adamları arasında yaşanan bir takım anlaşmazlıklardan doğan sıkıntılar ile hak unsurlarını, sizler adına takip eden ticaret davaları avukatı hizmetlerini barolar aracılığı ile temin edebilir, avukatlık bürolarına başvurabilir ve ya online olarak alabilirsiniz. Yorulmadan, uğraşmadan ve yasal mevzuatlara takılmadan sistematik bir şekilde Adana ticaret davaları avukatı ve ekip hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.


İflas Ve Tasfiye İşlemleri İçin Avukatın Önemi Nedir?

Farklı sektörde hizmet vermekte olan büyük şirket ve firmalar, çeşitli nedenlerden dolayı gelir elde edememekte ve buna göre iflas etmektedir. Diğer bir deyişle batmış olan şirketler için tasfiye ve iflas işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Şirketlerin ortakları arasında yapılacak olan bu işlemler sonucunda, borç ve diğer giderler hesaplanmakta ve daha sonra kalan paralarda, ortak olarak paylaşılmaktadır. Ancak bu işlemlerde mağduriyetler olmaması için iyi bir ticaret davaları avukatı tercihinin yapılması gerekmektedir. Tüm bu süreçlerde daha doğru kanıt ve sunum olabilmesi için en iyi ticaret davası avukatı oldukça önemli olmaktadır.


Yasal Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Miras paylaşımı yapılırken, miras bırakmak isteyen kişinin vasiyetnamesinin olup olmamasına göre değişiklik göstermektedir. Kişi, yasal olarak bir vasiyetname bırakmış ise mal varlığı belgedeki şartlara göre paylaştırılacaktır. Eğer bir vasiyetname hazırlanmamış ise miras durumu eşin hayatta olup olmamasına bakılmaktadır.


Hukuki Süreçler Ve Önemi

Uğradığımız mağduriyetler kağıt üzerinde beyan etmediğimiz sürece ne kadar uğraşırsak uğraşalım haklılığımızı yasal yoldan kanıtlayamayız. Bazen görgü tanıkları, şahitler ve ya olayın bizler üzerindeki olumsuz etkileri kendi uğraşlarımız ile kanıtlanamayabilir. Peki böyle bir durumla karşılaşmamız halinde hakkımızdan ve ya sevdiklerimizin hakkından vazgeçmek zorunda mıyız? Bu sorunun cevabı tabi ki hayır olacaktır.


Maddi Ve Manevi Tazminat Davaları Ölümlü- Yaralamalı Trafik Kazalarında Nasıl İşler?

Maddi hasar bulunan trafik kazaları, sürücülerin kendi aralarında bir konsensüse varması ile çözümlenmektedir ama yaralamalı ya da ölümlü bir trafik kazasının varlığı halinde adli süreç başlayacak ve Savcılık Makamı olayın suç unsuru barındırması sebebiyle gerekli tahkikatı yapacaktır. Bu soruşturmasına başlanan kazada kusur oranlarının tespit edilmesi, bilirkişiler vasıtası ile olmaktadır. Bilirkişiler düzenledikleri raporlarda hangi sürücüde bir kusurun var olduğunu tespit etmekte, bu husus da maddi ve manevi tazminat davaları sırasında ehemmiyet taşımaktadır.


Ceza Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

Her ceza hukuku avukatı anlaşmaya vardığı müvekkilini savunmak ile sorumludur. Bu savunma stilleri tamamen avukatın yetkinliğine ve tarzına bağlı olarak değişebilmektedir. Sonu olarak ceza hukuku bir suç ve faili kapsayan son derece geniş bir hassas daldır.


AVUKATLAR TİCARİ DAVALARI ÇÖZER Mİ?

Adana'da ticaret ile uğraşan firmaların hukuki çözümlemelerini yapması için uzman avukatlar yer almaktadır. Özel yeri olan avukatlar veya devlet bünyesinde çalışan kişiler bütün hukuki yasal düzenlemeleri bilmektedirler. Ticaret ile uğraşan kişiler arasında hukuki mevzuların hepsini avukatlar aracılığı ile mahkemeye sunmaktadırlar.


Adana İş Davası Avukatı Hangi Konularda Bana Yardımcı Olabilir?

Türkiye'de iş hayatında aktif çalışan 30 milyona yakın insan bulunmaktadır. Bu nedenle, iş hukukunun önemi ülkemizde her geçen gün artmaktadır ve çalışanlar iş yerleriyle olan birtakım ihtilaflı durumlarda iş davası avukatı ile beraber çalışma veya avukata danışma ihtiyacı hissetmektedirler.


Gizlilik İhlali Ve Ceza Hukuk Avukatı

Günümüz bilişim işlemlerinin artması ile gizlilik konusunda da belirli kanunlar ve kurallar ortaya konmaktadır. Ceza hukuku avukatı gizlilik konusunda suça maruz kalan ya da suçlanan müvekkillerine yardım edebilmektedir. Gizlilik ihlali üç şekilde gözlenmektedir. İhlaller arasında geçmişten günümüze gelen ve önemli ihlaller arasında sayılan soruşturma gizliliği ilkesi mevcuttur. Soruşturma içerisindeki bilgilerin kötü niyetli bireyler ile paylaşımı soruşturma gizliliği içerisinde suç teşkil etmektedir. Aynı zamanda belirli duruşmaların kapalı olarak yapılması gerekliliği oluşmaktadır. Bu tarz duruşmalar, duruşmanın sağlıklı olması ve gerekli önlemlerin gerekliliği açısından kapalı olarak yapılmalıdır.


Adana' Da İş Kazası Avukatı Dava Açma Süresi Ve Tazminat Durumları Nelerdir?

İş Kazası Davası Kime Karşı Açılır? İş kazası sebebiyle tazminat davası, kazanın cereyan etmesine neden olan önlem almayan ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen tam kusurlu işveren aleyhine açılır. İş kazası nedeniyle zarar görmüş olan kişi, ortaya çıkan bütün zararının tazminini tüm sorumlulardan birlikte olduğu gibi her birinden ayrı şekilde müteselsil sorumluluk nedeniyle talep edebilir.


Kaza Sonucunda Oluşan Zarar Tazmini

Meydana gelen trafik kazalarında ilk şok atlatıldıktan sonra, meydana gelen bir zarar söz konusuysa bunun tazmini için yapılacaklar akla gelmektedir. Trafik kazaları ölümlü ya da yaralanmalı olarak meydana gelebilir.


En İyi Adana İş Davası Avukatını Nasıl Bulurum?

İş ile ilgili anlaşmazlıklar için iş davası açılır. Bu davalarda tarafların iddiaları incelenir ve daha karara bağlanır. İş davalarında genellikle yöneticilerin çalışanlarına mobbing uygulaması, hakkını vermemesi, tazminatsız işten çıkarma ve sgk primlerinin ödenmemesi gibi davalar görülür.


Adana' Da ki Boşanma Avukatı Nasıl Olmalıdır?

Boşanma avukatlarının bilhassa da Adana’daki boşanma avukatlarının Medeni Kanuna, Aile Hukukuna ve Hukuk Usulü Mahkeme Kanununa hâkim olması gerekir. Yine aynı şekilde Yargıtay’ın güncel kararlarını sürekli takip etmeli, bunun yanında boşanma öncesi ve sonrasında yaşanabilecek cezai kavuşturma ve soruşturmalarda ceza avukatlığı konusunda da bilgi sahibi olmalıdır.


Adana Ceza Hukukunda En iyi Avukat Kimdir?

Küçük ve orta büyüklükteki pek çok suç ceza hukuku olarak değerlendirilir. Haklı olduğunuzu düşündüğünüz bir davada başarı sağlayabilmek için iyi bir avukata ihtiyacınız olacaktır. Ceza hukuku çok kapsamlıdır ve cezanın niteliğine, büyüklüğüne göre farklı şekillerde ele alınır. Bu nedenle işinde tecrübeli ve müvekkilinin tüm haklarını savunmayı, menfaatlerini korumayı kendine ilke edinir.


Bosanma Avukati Adana

Boşanma avukatları medeni hukukun bir alt dalı bulunan aile hukuku uyuşmazlık olduğunda boşanma, nafaka veya velayet, mal paylaşımı gibi davalara bakarak avukatlara halk arasında boşanma avukatı denir. Boşanma avukatları, aile avukatı ifadesi de kullanıldığı görülür. Boşanma davası süreci ise evli çiftler için çok zorlu ve yıpratıcı olur. Boşanma sürecinde profesyonel hukuki olarak faydalanmak bu zorlu sürecin üstesinden gelmenizi sağlar. Türkiye de mevzuatta boşanma avukatı adı altında ayrı meslek ve uzmanlık alanı yoktur. Halk arasında aile mahkemesinde biten boşanma davaları takip eden davacı ve davalı vekillerine boşanma avukatı denilir.


Adana' Da Is Davası Ve Avukatlığı

İş Davası Nedir? Genel itibariyle bakıldığında, iş hukukunun işveren ve işçi arasındaki ilişkiyi inceleyip düzenleyen bir hukuk dalı olduğunu söylemek mümkündür. İş hukuku, işçinin korunmasına ilişkin çalışmakta olan bir hukuk dalıdır. İşçilerin çalışma koşullarını, ücretlerini, şartlarını ve haklarını işçinin korunmasına yönelik prensipler ışığında ele alan hukuk dalıdır.


Ceza Avukatı Önemi

Ceza Hukukunda Ceza Avukatı Hukuk içerisinde önemli konular üzerinde işlem gören konulardan birisi ceza hukuku olmaktadır. Ceza hukuku içerisinde bireyler suç üzerinden yargılanmaktadır. Yaptırımları açısından özgürlüğü kısıtlayıcı cezalar olabilmekle beraber birçok çeşitli ceza türü de mevcuttur.


İnternet Ortamındaki Hakaretler İçin Ceza Avukatı ile Dava Açılır Mi?

Türk Ceza Kanunu’na göre bilişim sistemleri yani internet ya da telefon gibi ortamlar üzerinden yapılan her türlü tehdit, hakaret ve küfür içerikleri suç kapsamında yer almaktadır. Buna göre mahkeme yoluna gidilmesi ve doğru ceza hukuku avukatı seçimi sonrasında davalar açılabilmektedir.


Ceza Hukuku Avukatı

Ceza Avukatı olarak Adana da tanınmış avukatlar yoğun emek vererek mesai altında çalışıyorlar. Çünkü Ceza Hukuku başlı başına çalışma alanı sahip olup sürekli değişen kanunlar ve içtihatların oldukça zaman alır.


Miras Davası Avukatı

Miras davasının bir avukat aracılığıyla açılması sürecin hızlı işlemesi ve hak kaybının önlenmesi açıcından oldukça önemlidir. Alanında uzmanlaşmış Adana miras avukatı, daha önce miras davalarında vekil olarak müvekkilini temsil ettiği için bu alanda uzmanlaşmış kişidir. Bu sebeple davanın miras davası avukatı ile açması, davalı konumunda iseniz davanın miras avukatı ile takip edilmesi davada beklediğiniz bir sonuç alınabilmesi açısından oldukça önemlidir.


İş Hukuku Avukatı

Tek bir alanda uzmanlaşmış ve bu alanların dışına çıkmadan müvekkillerini savunan kişilere avukat denir. Boşanma avukatları, ceza avukatı, iş davası avukatı ve icra avukatı gibi alt dallardan oluşan avukatlık mesleğinde en iyi savunmanın yapılması mümkün. İş davası avukatları hakkında bilgi verirken Adana ili ve bu ilde çalışan avukatlar üzerinden örnekler verilebilir.


Is Kazasi Avukati Ile Tazminat Sureci Nasil Isler?

Tazminat Davası İş faaliyeti içerisinde bulunan işçi ve işverenlerin yükümlülükleri bulunmaktadır. İş sözleşmesi üzerinde bulunmamasına rağmen her işçi ve işveren bu tür sorumluluklara uymak zorundadır. İş kazaları içerisinde oluşan durumlarda işverenlerin işçiyi koruma sorumluluğu bulunmaktadır


Ticaret Davasi Avukati Danismanlik Hizmeti Verir Mi?

Gelişen teknolojik altyapı, ticari faaliyetleri hem çeşitlendirmiş hem de pazar anlamında yaygınlık kazandırmıştır. Buna bağlı olarak ticaret alanında yaşanan ihtilaflar da artış göstermiştir. Ticaret hukuku kapsamına giren tüm anlaşmazlıklar, ticaret davalarının konusudur.


Trafik Kazaları Tazminat Hesaplama Nasıl Yapılır?

Trafik kazaları sonrası açılacak olan davalarda mutlaka konusunda uzman iyi bir avukata ihtiyaç vardır. Bu gibi durumlarda oluşan kazalar büyük kayıplar verebileceği gibi yaralanmalara da sebep olmaktadır. Uzman avukatlar tüm durumları titizlikle incelerek dava doyasına koyar.


Ceza Avukati

Ağır ceza mahkemesinde görülen davada davayı takip eden avukatları ifade eder. Ağır ceza mahkemesi ülkemizde en yüksek ceza mahkemeleri içinde yer alır.


Ceza Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

Ceza hukuku avukatı ne iş yapar? konusunu sizler için bu web sayfasında çok düzgün bir biçimde yansıtılmıştır. Ziyaret edebilirsiniz.


Boşanma Davası Süreci Ve Avukat

Boşanma davası süreci ve avukat konusunda yardım arayanların ihtiyaçlarını gidermek amacıyla hazırlanmış yazımıza göz atabilirsiniz.


Sitenin bütün içeriklerin tüm hakları Av. Naci Özkan tarafından (https://www.ozkanogluhukuk.com/) internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu ibare eklenmek şartıyla makalelerden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapabilir, ancak yazarın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka bir yerde yayınlanamaz.