Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçmek Nedir?

Av.Naciozkan

Anlaşmalı boşanmadan vazgeçmek, her iki tarafın da bu konuda mutabık kalması durumunda mümkündür. Anlaşmalı boşanma, tarafların boşanma ve boşanmanın tüm hukuki sonuçları üzerinde mutabakata vardıkları bir süreçtir ve bu mutabakatın bozulması durumunda dava anlaşmalı boşanma olarak devam edemez

Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçme

Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçme Süreci

  1. Tarafların Kararı: Anlaşmalı boşanmadan vazgeçmek için her iki tarafın da bu konuda hemfikir olması gereklidir. Tek taraflı olarak vazgeçme, davayı anlaşmalı boşanmadan çekişmeli boşanma davasına dönüştürebilir.
  2. Mahkemeye Başvuru: Taraflar anlaşmalı boşanmadan vazgeçmeye karar verdiklerinde, bu durumu mahkemeye bildirmeleri gerekir. Mahkemeye sunulan boşanma protokolünün geri çekilmesi veya iptali talep edilir.
  3. Davanın Durumu: Eğer mahkeme henüz karar vermediyse ve duruşma aşamasındaysa, tarafların anlaşmalı boşanmadan vazgeçtiklerini ifade etmeleri yeterlidir. Mahkeme, tarafların boşanma taleplerini yeniden değerlendirebilir ve dava çekişmeli boşanma olarak devam edebilir.
  4. Boşanma Protokolünün İptali: Anlaşmalı boşanma için taraflar arasında imzalanmış olan protokolün iptal edilmesi gerekecektir. Bu durumda, mahkemeye protokolün iptal edilmesi talebi ile başvurulması gerekir.
  5. Çekişmeli Boşanma: Anlaşmalı boşanmadan vazgeçildiğinde, boşanma davası çekişmeli boşanma davasına dönüşebilir. Bu durumda, taraflar boşanma sebeplerini ve taleplerini mahkemede detaylı bir şekilde sunmak zorunda kalacaklardır.

Çekişmeli Boşanma Süreci

Çekişmeli boşanma süreci, anlaşmalı boşanmaya göre daha uzun ve karmaşık olabilir. Bu süreçte şu adımlar izlenir:

  1. Dilekçelerin Sunulması: Taraflar, boşanma sebeplerini ve taleplerini içeren dilekçeleri mahkemeye sunarlar. Davacı ve davalı, kendi iddialarını ve savunmalarını detaylandırır.
  2. Delillerin Sunulması: Her iki taraf da iddialarını destekleyecek delilleri mahkemeye sunar. Bu deliller arasında tanık ifadeleri, yazılı belgeler ve diğer kanıtlar yer alabilir.
  3. Duruşmalar: Mahkeme, tarafları dinler ve delilleri değerlendirir. Gerekirse tanıkları çağırır ve ifadelerini alır.
  4. Karar: Mahkeme, tüm delilleri ve tarafların beyanlarını değerlendirdikten sonra boşanma ve diğer konular hakkında kararını verir.

Anlaşmalı boşanmadan vazgeçmek, her iki tarafın da bu kararı desteklemesi durumunda mümkündür ve dava süreci çekişmeli boşanma olarak devam eder. Bu süreçte, tarafların hukuki haklarını ve taleplerini detaylı bir şekilde sunmaları ve savunmaları önemlidir. Bu nedenle, bir avukattan profesyonel yardım almak faydalı olabilir.

Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçme Dilekçesi

24. AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

ANKARA   

ESAS NO  : 

KONU       : Davadan Feragat Hakkında.

Yukarıda esas numarası verilen dosyada açmış olduğumuz davadan açıkça FERAGAT ediyoruz. Davalı vekili ile yaptığımız protokol kapsamında karşılıklı olarak davadan feragat edip, vekalet ücreti ve yargılama gideri taleplerimiz bulunmamaktadır.

Açılan davadan ve taleplerimizden açıkça feragat ediyoruz. Dosyanın kesinleştirilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını, araçtaki haczin kaldırılmasını talep ederiz.

SONUÇ VE TALEP : Yukarda açıkladığımız nedenlerle, feragat istemimiz yönünde karar verilmesini ve dosyanın kapatılması için gerekli işlemlerin yapılmasını vekaleten arz ve talep ederiz. 24.05.2024

Davacı Vekili

Av Nuh Naci Özkan                                                                                                                            

Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçme İstinaf

                                    7. AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

                                                                                       ADANA

ESAS NO  : 

KONU       : İstinaftan  Feragat Hakkında.

                          Yukarıda esas ve karar numarası yazılı dava dosyasından verilen gerekçeli kararı 12.02.2024 tarihinde UETS sistemi üzerinden tebellüğ ettik. Söz konusu kararın istinaftan feragat etmekteyiz. Vaki feragat nedeni ile kararın kesinleştirilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz. Saygılarımızla. 13.02.2024

                                                                                                          Davacı Vekili

                                                                  Av Nuh Naci Özkan                                                                                                                            

Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçme İstinaf Dilekçesi Örneği

                       ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE

                                             Gönderilmek Üzere

                    ANKARA 24. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO   : 

DAVACI        : 

VEKİLİ          : Av. Nuh Naci ÖZKAN- Adres Antettedir.

DAVALI         : 

VEKİLİ          : Av. 

KONU            : Ankara 24. Aile Mahkemesi’nin 28.11.2023 tarih, ……….. Esas, …………. Karar sayılı kararına karşı istinaf kanun yoluna başvuru talebimizden ibarettir.

                                                         AÇIKLAMALAR

Müvekkilim ………….. tarihinde şiddetli geçimsizlik nedeniyle davalıya  boşanma davası açmış söz konusu dava  Ankara 5. Aile Mahkemesi ………………. E sayılı dosyasında görülmeye başlanmıştır. Ancak bahse konu mahkeme, iki haftalık kesin sürede yurt dışı tebligat giderleri ve tercüme ücreti yatırılmadığından davanın açılmamış sayılmasına karar vermiştir. İşbu kararın kesinleşmesine müteakip aynı gün yeni bir boşanma davası açılmıştır. HALİ HAZIRDA TARAFLAR ARASINDA DERDEST OLARAK GÖRÜNEN BİR BOŞANMA DAVASI MEVCUTTUR.

Yine ……….. tarihinde müvekkilim davalıya mal rejiminden kaynaklanan dava (katılma alacağı) açmış, bu dava da Ankara 24. Aile Mahkemesinde …………….. E. ile görülmeye başlanmıştır. Bilindiği üzere mal rejiminin tasfiyesinden doğan alacak hakkı boşanma dava tarihi itibariyle doğar. İşbu sebeple bahse konu davayı açmak hasıl olmuştur.

Ankara 5. Aile Mahkemesinin davanın açılmamış sayılmasına karar vermesi üzerine müvekkilim, davalıdan boşanmak için tekrardan başvuru yapmış ve Ankara 15. Aile Mahkemesinin …………… E. ile gördüğü dosya açılmıştır. Taraflar arasında DERDEST olarak Ankara 15. Aile Mahkemesi ……………… E. Sayılı çekişmeli boşanma davası devam etmektedir. 

Daha sonra Ankara 24. Aile Mahkemesi Hakimliği açılan derdest davayı göz önünde bulundurmadan UYAP üzerinden Ankara 5. Aile Mahkemesinin bilgilerini istemiş ve açtığımız katılma alacağı davasının reddine karar vermiştir.

 ANKARA 5. AİLE MAHKEMESİ KARARI HER NE KADAR KESİNLEŞMİŞSE DE HALİHAZIRDA DERDEST OLAN VE ANKARA 15. AİLE MAHKEMESİ ………… E. SAYILI BOŞANMA DAVASI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK BEKLETİCİ MESELE YAPILMALIDIR.  

Söz konusu yeni dava dosya bilgileri beyan dilekçesi sunulmak üzere gönderilmiştir. Ancak sayın mahkeme eski dosyanın  uyap üzerinden bilgilerini talep ederek davanın  reddine karar vermiştir. Derdest bir boşanma davası devam ederken bekletici mesele yapmak yerine davanın reddine karar vermesi usul ve yasaya açıkça aykırıdır.

Yukarıda açıklanan sebeplerden ötürü ilk derece mahkemesinin verdiği davanın reddi kararı usul ve yasaya açıkça aykırılık oluşturmaktadır. Dolayısıyla hükmün bozulup dosyanın yeniden incelenmesi gerekmektedir.

 Başka bir anlatımla, mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan alacak hakkı boşanma dava tarihi itibariyle doğar. Ancak bu hakkın kullanılabilmesi ve tasfiyeye karar verilebilmesi için boşanma davasının olumlu sonuçlanarak kesinleşmesi gerekir. Somut olayda taraflar arasında devam eden bir boşanma davası bulunduğundan, boşanma davasının açılmasıyla davacının mal rejiminden kaynaklanan alacak hakkı doğmuştur. Ancak tasfiyeye karar verilebilmesi için boşanma davasının sonucunun beklenmesi ve HGK’nun 27.06.2012 tarih 2012/8-268 Esas, 2012/420 Karar sayılı ilamında da belirtildiği üzere boşanma davasının bekletici mesele yapılarak, boşanma davasının olumlu sonuçlanması ve kesinleşmesi halinde toplanacak delillere göre bir karar verilmesi gerekir. Aksi düşünceyle yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi – 2013/5835 E.  ,  2013/18871 K.

HUKUKİ SEBEPLER           : HMK, TMK, Yargısal İçtihatlar ve İlgili Yasal Mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER           : Dava dosyası, tanık, yemin ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEM       : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle istinaf incelemesi neticesinde;

1-İSTİNAF BAŞVURUMUZUN KABULÜNE,

2-Hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

3-Hükmün bozulması yerine, davanın Bölge Adliye Mahkemesinde yeniden görülmesine karar verilirse; ilk derece mahkemesinin hükmünün kaldırılmasını ve duruşmalı yapılacak istinaf incelemesi neticesinde yeniden hüküm kurulmasına, anılan hükmün başvurumuz doğrultusunda düzeltilerek onanmasına karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ederim.12/12/2023

 DAVACI VEKİLİ

Av. Nuh Naci ÖZKAN

Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçme Yargıtay Kararları

12. Hukuk Dairesi 2019/6002 E., 2019/7222 K.

“İçtihat Metni”


Hukuk Genel Kurulu 2017/3067 E. , 2019/512 K.”İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi (Aile Mahkemesi Sıfatıyla)

Taraflar arasında görülen “maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk nafakası” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Seferihisar Asliye Hukuk (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) Mahkemesince yoksulluk nafakasının reddine, maddi ve manevi tazminat talebinin kısmen kabulüne dair verilen 31.12.2013 tarih ve 2012/210 E., 2013/334 K. sayılı karar taraf vekillerinin davacı vekili ve davalının temyizi üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 17.11.2014 tarih ve 2014/15646 E., 2014/22788 K. sayılı kararı ile;

“…1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı kadının temyiz itirazları yersizdir.

2-Davalı kocanın temyiz itirazlarına hasren yapılan incelemede;

Tarafların İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2002/659 esas ve 2002/696 karar sayılı ilamı ile Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi gereğince anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verildiği, bu kararın 10.1. 2003 tarihinde kesinleştiği anlaşılmaktadır. Boşanma kararı, tarafların anlaşmalarına dayandığına göre, davacının boşanmadan sonra, boşanma sebebiyle maddi ve manevi tazminat (TMK md. 174/1,2) talep etmesi mümkün değildir. Çünkü böyle bir durumda tarafların boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin aralarındaki ihtilafı nihai olarak çözdükleri ve ilişkilerini tasfiye ettikleri kabul edilir. Bu itibarla anlaşmalı boşanmadan sonra artık boşanma sebebiyle (TMK md. 174/1,2) maddi ve manevi tazminat istenemez. Bu husus nazara alınmadan yazılı şekilde davanın kabulü ile maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi doğru görülmemiştir….”

gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki belgeler okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Dava, Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 178. maddesinden kaynaklanan boşanma kararının kesinleşmesinden sonra açılan maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk nafakası istemine ilişkindir.

Davacı vekili, evlilik süresince müvekkilinin fiziksel şiddete uğradığını, ölümle tehdit edildiğini, bu olaylara dayanamayan müvekkilinin boşanma davası açtığını ve o davada baskı ile nafaka talebinden vazgeçtiğini, müvekkilinin ev hanımı olduğunu, bu nedenle 300,00TL yoksulluk nafakası ile anlatılan olaylarda kusuru bulunmadığından 5.000,00TL maddi ve 5.000,00TL manevi tazminatın faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı, davacı ile anlaşmalı boşandıklarını, şu anda Gaziantep’te fabrika işçisi olarak çalıştığını, ev ve arabası olmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, tarafların İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2002/659 esas 2002/696 karar sayılı ilamı ile boşandıkları, boşanma kararının 10.01.2003 tarihinde kesinleştiği, söz konusu boşanma dosyası incelendiğinde, davacının dava dilekçesinde kendisi için aylık 100,00TL yoksulluk nafakası talep ettiği ancak 22.10.2002 tarihli celsede nafaka talebinden vazgeçtiğini beyan etmesi sebebi ile mahkemece nafaka talebi yönünden ret kararı verildiği, boşanma davası kesinleştikten sonra boşanma davasının ferilerine ilişkin taleplerin bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğu, davalı tarafça zamanaşımı yönünden itirazda bulunulmaması sebebi ile mahkemece eldeki davada yargılamaya devam edildiği belirtildikten sonra davalının davacıya çocuk aldırması yönünde baskı yaptığı, fiziksel şiddet uyguladığı, bu suretle davacının evlilikten beklediği maddi menfaatlerin zedelendiği ve davacının kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle 2.000,00TL maddi, 2.000,00TL manevi tazminata (TMK m. 174/1-2) hükmedilmiş, davacının boşanma davasında yoksulluk nafakası talebinden vazgeçmiş olması sebebiyle yoksulluk nafakası (TMK m.175) talebinin reddine karar verilmiştir.

Davacı vekili ve davalının temyizi üzerine karar, Özel Dairece yukarıda başlık kısmında açıklanan gerekçeyle bozulmuştur.

Yerel mahkemece, her ne kadar bozma kararında taraflar arasında daha önce açılan boşanma davasının anlaşmalı boşanma olarak görüldüğü ifade edilmiş ise de anlaşmalı boşanma için tarafların boşanmanın feri niteliğinde olan nafaka, maddi manevi tazminat ve mal rejimleri ile ilgili tüm konularda anlaşmış olmaları ve bu iradelerini mahkeme huzurunda tutanağa geçirmeleri gerektiği, tarafların ise önceki dosyada nafaka dışında maddi ve manevi tazminat konusunda herhangi bir beyanda bulunmadığı, bu sebeple anlaşmalı boşanmanın şartlarının olmadığı, ayrıca boşanma davası değerlendirilirken 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 308. maddesinde düzenlenen davaya son veren davanın kabulü müessesesinin de incelenmesi gerektiği, TMK’nın 184/l. bendinde “Hâkimin boşanma davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe bunları ispatlanmış sayamayacağı” ve TMK’nın 184/3. bendinde “boşanma davalarında tarafların her türlü ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı” düzenlemeleri gereği boşanma davalarında hâkimin takdir hakkı olduğu, tarafların davayı kabulü ile bağlı olmadığı ancak takdir hakkı gereği hâkimin davanın kabulünü dikkate almasına da bir engel olmadığı, somut olayda hâkimin boşanma ve nafaka yönünden davalının kabulü ile tarafların beyanlarını dikkate alarak evlilik birliğinin temelinden sarsıldığına kanaat getirdiği ve TMK’nın 166/1-2 maddesine dayanarak boşanma kararı verdiği, önceki davada tarafların maddi ve manevi tazminat yönünden haklarından feragat etmedikleri gerekçesiyle direnme kararı verilmiştir.

Direnme kararı davalı (erkek) tarafından temyiz edilmiştir.

Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, tarafların boşanmalarına ilişkin hükmün TMK’nın 166/3. maddesi uyarınca anlaşmalı boşanma hükmü niteliğinde olup olmadığı, varılacak sonuca göre 2012 yılında açılan eldeki davada davacı kadının TMK’nın 174/1. ve 2. maddeleri uyarınca maddi ve manevi tazminata hak kazanıp kazanamayacağı noktasında toplanmaktadır.

Boşanma kararı bozucu yenilik doğuran bir karar niteliğinde olup, boşanmanın kesinleşmesiyle evlilik birliği sona erer. Ne var ki, boşanmanın eşler bakımından kişisel ve mali olmak üzere bir takım sonuçlarının bulunduğu kuşkusuzdur. Maddi ve manevi tazminat talepleri (TMK m.174/1-2) de boşanmanın eşlerle ilgili mali sonuçlarındandır.

Nitekim, 4721 sayılı TMK’nın 174. maddesi;

“Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.

Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.” düzenlemesini içermektedir.

Maddenin anlatımından da anlaşılacağı üzere maddi tazminat istenebilmesi, tazminat isteyenin kusursuz veya daha az kusurlu olması, tazminat istenenin kusurlu olması yanında bir zarar ile nedensellik bağı ve hukuka aykırılık unsurlarının gerçekleşmesine bağlıdır. Buna göre mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenmiş olan eş, kusursuz veya az kusurlu ise maddi tazminata hükmedilebilir.

Maddi tazminat yanında manevi tazminat istenebilmesi için de kusura ilişkin bir kısım koşulların varlığı gerekmektedir. Şöyle ki; kusurlu taraftan uygun bir manevi tazminat istenebilmesi için boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan tarafın kusursuz ya da daha az kusurlu olması gerektiği açıktır.

Hemen belirtilmelidir ki, bu talepler boşanma davası ile birlikte istenebileceği gibi boşanma davasının kesinleşmesinden sonra da istenebilir. Ancak ikinci durumda boşanmanın ferisi niteliğindeki bu talepler ayrı bir dava ile harç yatırmak suretiyle istenebilir hâle gelir.

Şöyle ki, TMK’nın 178. maddesine göre “evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar”. Madde gerekçesinde de belirtildiği üzere kanun koyucu bu hüküm ile boşanan tarafların uzun süre karşı karşıya gelmelerini ve dolayısıyla tatsız olayların yaşanmasını önlemek istemiştir (AKINTÜRK, B/ ATEŞ, D.: Türk Medeni Hukuku, Aile Hukuku, İkinci Cilt, Ocak 2019, s.309).

TMK’nın 178. maddesine göre açılan yoksulluk nafakası ile maddi ve manevi tazminat talepleri için; artık yeni vakıalara dayanılması, yeniden kusur dağılım ve derecesinin tespit edilmesi mümkün değildir. Bu taleplerin değerlendirilmesinde esas alınacak kusur, boşanma davasında belirlenen ve boşanma sebebi olarak kabul edilmiş olan kusurdur. Mahkeme kesinleşen boşanma davasındaki tarafların kusur dağılım ve derecesine bakıp, nafaka ve tazminat talepleri buna göre karar bağlayacaktır.

Bu nedenle, uyuşmazlığın çözümü için, taraflar arasında görülen ve kesinleşen boşanma davasının incelenmesi gerekmektedir.

Taraflar İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2002/659 E., 2002/696 K. sayılı kararı ile boşanmışlar ve boşanma kararı 10.01.2003 tarihinde kesinleşmiştir. Söz konusu dosyada dava, TMK’nın 166/1. maddesinde düzenlenen evlilik birliğinin sarsılması nedenine dayalı olarak açılmış ise de tarafların hazır bulunduğu 22.10.2002 tarihli oturumda davacı kadının “boşanmaya karar verilsin, nafaka talebimden vazgeçiyorum, masraf da istemiyoruz, vekâlet ücreti talebimiz de yoktur” şeklinde beyanda bulunması ve davalı tarafından da “davayı kabul ediyorum, boşanmamıza karar verilsin, davacıdan herhangi bir talebim yok..” şeklindeki sözlerinin imzalanarak zapta geçirilmesi üzerine mahkemece tarafların boşanmalarına karar verilmiştir.

Bilindiği üzere, TMK’nın 166. maddesinin 3. fıkrasında; “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz ” düzenlemesi yer almaktadır. Uygulamada anlaşmalı boşanma olarak adlandırılan bu madde hükmüne göre en az bir yıldan fazla bir süreden beri evli olan tarafların mahkeme huzurunda boşanma, boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu hakkında yaptıkları düzenlemeler hakkında serbest iradelerinin uyuşması ve hâkimin bu düzenlemeyi onaylaması hâlinde mahkemece boşanma kararı verilebilmektedir.

Görülmektedir ki anılan madde hükmü ile, boşanma davalarında tarafların ikrarının hâkimi bağlamayacağına ilişkin TMK’nın 184. maddesinin 3. fıkrasında yer alan düzenlemeye bir istisna getirilmiştir (TMK m.166/3, son cümle). Bu durumda da boşanma istemi, evlilik birliğinin sarsılması sebebine dayandırılmış olmakla birlikte, davalının ikrarı/kabulü, evlilik birliğinin sarsılmış olduğuna bir karine sayılmıştır. Hâkimin artık bir kusur araştırması yapmasına gerek bulunmamaktadır.

Somut olayda da davacının maddi ve manevi tazminat taleplerinin TMK’nın 178. maddesi uyarınca talep edildiği, kesinleşen boşanma kararında ise kusura ilişkin bir değerlendirme yapılmadığı gibi tarafların mahkeme huzurunda boşanma ve boşanmanın mali sonuçları hakkında uzlaştıkları, bu husustaki imzalı beyanlarının tutanağa geçirildiği, böylelikle mahkemece TMK’nın 166/3. maddesine dayalı olarak boşanma kararı verildiği anlaşılmaktadır. Böyle bir durumda tarafların boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin aralarındaki ihtilafı nihai olarak çözdükleri ve ilişkilerini tasfiye ettikleri kabul edilir.

Bu itibarla anlaşmalı boşanmadan sonra artık boşanma sebebiyle (TMK md. 174/1,2) maddi ve manevi tazminat istenemez.

Diğer yandan yukarıda değinildiği üzere anlaşmalı boşanma davalarında eşler boşanma ve boşanmanın ferileri konusunda anlaşmış oldukları gibi, birbirlerine herhangi bir kusur izafesinde bulunmadıklarından başka bir ifadeyle bu davalarda yeniden kusur araştırması yapılması mümkün olmadığından mahkemenin eldeki davada topladığı delillere göre belirlediği davalının kusurlu davranışlarının hükme esas alınması ve davacı yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi doğru görülmemiştir.

Bu durumda yerel mahkemenin direnme gerekçesi Özel Daire bozma kararında ve yukarıda belirtilen bu ilâve gerekçe dikkate alındığında usul ve yasaya aykırıdır.

S O N U Ç :Davalının temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında ve yukarıda gösterilen ilâve nedenle 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Geçici 3. maddesine göre uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek hâlinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, aynı Kanun’un 440. maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 02.05.2019 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçme Şartları

Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçilebilir mi

Anlaşmalı boşanma davasından hüküm verilinceye kadar her aşamada vazgeçmek mümkündür. Anlaşmalı boşanma davasından vazgeçilmesi durumunda HMK Madde 123 uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verilecektir. Yani taraflar için herhangi bir olumsuz durum yaratmaz. Sadece o ana kadar yapılan yargılama giderleri davacı üzerine kalır.

Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçince Ne Olur

Anlaşmalı boşanma davasından vazgeçilmesi durumunda dava açılmamış gibi eşler resmi evli olarak devam edebilirler. Boşanma gerçekleşmediği için yeniden evlenmelerine gerek yoktur. 

Anlaşmalı Boşanma Davasında Bir Taraf Vazgeçerse Ne Olur?

Anlaşmalı Boşanma Davasında Bir Taraf Vazgeçerse Ne Olur sorusu tarafımıza sıkça sorulmaktadır. Bir tarafın boşanma davasından vazgeçmesi halinde aynı sebeplerle daha sonra dava açma hakkını saklı tutacaktır. Bu şekilde karşının da muvafakatinin alınması halinde boşanma davası kapanacaktır ancak vazgeçmeye muvafakat eden taraf aleyhine tekrar aynı sebeple boşanma davası açılabilecektir. 

Anlaşmalı Boşanma Davası Geri Çekilebilir mi?

Anlaşmalı Boşanma Davası Geri Çekilebilir mi? Veya Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçme soruları Özkan hukuk olarak tarafımıza sıkça sorulan sorular arasındadır. Boşanma davasını geri çekmek mümkündür. Bu aşamada davanın geri alınması için hem davacının hem de davalının bu husustaki iradelerini ortaya koyması gerekmektedir.

Boşanmaktan Vazgeçmek İçin Ne Yapmalı?

Bu sorunun cevabından önce eşler arasında mevcut olan boşanma anlaşmalı boşanma mı yoksa çekişmeli boşanma davası mı olduğunu tespit etmektir. Eşler açtıkları boşanma davasından herhangi bir sebeple vazgeçmek isteyebilirler. Boşanmaktan vazgeçmeye karar verdikten sonra mahkemeye her iki tarafında vazgeçme dilekçesi vermeleri gerekmektedir. 

Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçme Süresi

Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçme Süresi anlaşmalı boşanma davasında karar kesinleşinceye kadar taraflar istedikleri zaman vazgeçme hakkına sahiptirler.

Anlaşmalı boşanmadan vazgeçme süreci alanında uzmanlık gerektiren boşanma avukatı ile birlikte yürütülmesi gereken hukuki bir süreçtir.

Yorum yapın

Hemen Ara