Mal Rejimi Dava Dilekçesi, Mal Paylaşımı, Katılma Alacağı, Tasfiye

Av.Naciozkan

Mal Rejiminin Tasfiyesi Dava Dilekçesi Örneği; Mal rejimi, evlilik birliği içinde eşlerin malvarlıklarının hukuki statüsüdür. Mal rejimine göre, eşlerin malları ayrı, müşterek veya yarı müşterek olabilir.

Mal rejimi, eşlerin ölümüyle sona erer. Eşlerden birinin ölümünden sonra, mal rejimi tasfiye edilir ve eşlerin malları paylaşılır.

Mal rejiminin tasfiyesi sırasında, eşlerin katılma alacağı belirlenir. Katılma alacağı, sağ kalan eşin, evlilik birliği içinde edinilen malvarlığındaki payıdır.

Bu makalede, mal rejimi dava dilekçesi nasıl hazırlanır, bu konudaki hukuki düzenlemeler nelerdir ve dava dilekçesinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir gibi konulara değinilecektir.

Mal Rejiminin Tasfiyesi Dava Dilekçesi Örneği
Mal Rejimi Dava Dilekçesi, Mal Paylaşımı, Katılma Alacağı, Tasfiye 2

Mal Rejiminin Tasfiyesi Dava Dilekçesi Örneği

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
                                                               ADANA

             İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.


DAVACI                     :
VEKİLİ                       :Av. Nuh Naci ÖZKAN-ADRES ANTETTEDİR
DAVALI                     : 
ADRES                       :
KONU                        :Mal rejimin tasfiyesi davasıdır.
H.ESAS DEĞERİ  : Mahkemece yapılacak araştırma ve bilirkişi incelemesi neticesinde ortaya çıkacak asıl değere ilişkin tüm hak ve alacaklarımız ile fazlaya ilişkin ortaya  çıkacak eksik nispi harcı tamamlama hakkımız saklı kalmak kaydı ile  H.M.K 107.maddesi gereğince belirsiz alacak davası olduğundan şimdilik) 10.000,00- TL
AÇIKLAMALAR    :    

Davacı müvekkilimiz ile davalı 2018  yılından beri  resmen evlidirler.Tarafların işbu evliliklerinden 2 yaşında ………………………müşterek  çocukları bulunmaktadır. 

    1-Mal rejiminin tasfiyesi davasının görülebilmesi için boşanma konusunda karar verilmiş ve kararın kesinleşmiş olması ön şart ise de şu anda bu davayı açmakta hukuki yarar mevcuttur. Şöyle ki, ülkemizde genellikle yapıldığı gibi davalının tasfiyeye konu olacak malvarlığı değerlerini müvekkilin haklarına kavuşmasını engellemek amacıyla danışıklı olarak başkalarına devretme ihtimali vardır. Bu davada modeli …………………….. plakalı aracın ve Adana İli Seyhan ilçesi  Kurtuluş mahallesi 578 Ada 47 Parsel 4 nolu bağımsız bölümdeki taşınmazın ve tasfiyeye konu edilebilecek tarafımızca bilinmeyen tahkikat aşamasında ortaya çıkarak her türlü malvarlığının devrinin engellenmesi yönünde verilecek bir ihtiyati tedbir müvekkilin mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan haklarına kavuşmasını kolaylaştıracaktır. Yüksek Mahkeme uygulaması da mal rejiminin tasfiyesi davasının boşanma davası açıldıktan sonra açılabileceği ancak bu davanın görülebilmesi için boşanma davasının kesinleşmesinin bekletici mesele yapılması yönündedir.
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 227. maddesinde yeralan “Eşlerden biri diğerine ait bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunmuşsa, tasfiye sırasında bu malda ortaya çıkan değer artışı için katkısı oranında alacak hakkına sahip olur ve bu alacak o malın tasfiye sırasındaki değerine göre hesaplanır; bir değer kaybı söz konusu olduğunda katkının başlangıçtaki değeri esas alınır.” hükmü gereğince mal rejiminin tasfiyesine ve davacı müvekkilimin davalı eşe ait taşınmazın iyileştirilmesine yaptığı katkının hukuki nitelendirilmesi olarak değer artış payı adı altında davalıdan tahsil edilmesi talebimiz vardır.

Müvekkilimiz ile davalı evlilik birliği içerisinde ve yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejiminin meri olduğu dönemde davalı adına kayıtlı bulunan …………………  plaka sayılı aracı ve HAdana İli Seyhan ilçesi  Kurtuluş mahallesi 578 Ada 47 Parsel 4 nolu bağımsız bölümdeki taşınmazı  edinmişlerdir.

    2-Evlilik birliği içinde edinilmiş mallarda malların tasfiyesi 01.01.2002 tarihinden sonra yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimine göre olacağından işbu dava açma zorunluluğu doğmuştur.                 
                                      
HUKUKİ SEBEP          : T.M.K,H.M.K ve ilgili mevzuat hükümleri

DELİLLER                   : ………………….Mahkemesi Hakimliği’nin 2016/586 E. sayılı  dava dosyası, trafik kayıtları,tanık beyanları ve ikamesi kabil sair yasal deliller. 

NETİCE VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlere binaen ve haklarımız akim kalmaması bakımından öncelikle;


 Araştırmaların yapılması ve tedbirlerin alınmasını müteakip ………………….Hâkimliğinin 2021/586 E. sayılı boşanma dosyasının bekletici mesele yapılmasına,
    Derdest durumdaki ……………………sayılı dava dosyasından verilecek kararın kesinleşmesinden sonra gerekli yargılamanın yapılarak,    Derdest durumdaki  D……………………….. 2016/586 E. sayılı dava dosyasından verilecek kararın kesinleşmesinden sonra gerekli yargılamanın yapılarak,   


                        
Davamızın KABULÜ ile;

    1-Davalı adına kayıtlı bulunan ve evlilik birliği içerisinde edinilen,…………………… plakalı aracın trafik kaydı üzerine üçüncü kişilere devrinin önlenmesi açısından UYAP sistemi üzerinden tedbir konulmasına, ve Adana İli Seyhan ilçesi  Kurtuluş mahallesi 578 Ada 47 Parsel 4 nolu bağımsız bölümdeki taşınmaza Seyhan Tapu Sicil Müdürlüğü’ne müzekkere yazılarak veya UYAP sistemi üzerinden İHTİYATİ TEDBİR ŞERHİ İŞLETİLMESİNİ,

                         2-Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile ve bilirkişi raporu sonucunda tespit edilecek araç değeri ile varsa bankada tespit edilecek paraların ½  sinin dava tarihindeki rayiç değeri dikkate alınarak yine dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline,
                                    
                         3-Yargılama giderleri ile ücreti vekâletin davalıya tahmiline karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.01/09/2022


                                                                                            Davacı 
                                Vekili
                                                                                                   Av. Nuh Naci ÖZKAN
                                                                                    ¸


Eki       :Vekalet sureti, Tapu fotokopisi
 

Yorum yapın

Hemen Ara