Çekişmeli Boşanma Davasında Kadının Hakları

Av.Naciozkan

Boşanma davaları eşler için zorlu bir süreç olabilir ve özellikle çekişmeli boşanma davalarında taraflar arasında bazı anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Boşanmaya karar veren eşler anlaşmalı boşanma yoluna gittiğinde her iki tarafında istek ve talepleri doğrultusunda makul bir orta yol bulunacaktır. Bu makalede, çekişmeli boşanma
davasında kadının hakları
ndan bahsedeceğiz. Türkiye’de boşanma sürecinde kadınların haklarına dair yasal düzenlemeler ve mahkeme kararları göz önüne alınarak detaylı bir inceleme sunulacaktır.


Çekişmeli Boşanma Davasında Kadının Hakları


Çekişmeli boşanma davalarında kadınlar boşanma davasıyla birlikte aşağıdaki hakları talep edebilirler.
Bunlar;
 Kadının tedbir nafakası ve yoksulluk nafakası
 Mal paylaşım davasından kaynaklı alacak hakları
 Eşlerin birlikte oturduğu konut için aile konutu şerhi isteme hakkı
 Adli yardım haklarından barodan avukat talep etme hakkı( ödeme durumumun
olmadığı ispatı şartı aranır)
 Koruma veya uzaklaştırma kararı talep etme hakkı
 Müşterek çocuğun veya çocukların velayetini isteme hakkı
 Maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı
 Çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkı
 Çocuğun teslim edilmesini isteme hakkı
 Şahsi eşyaların tarafına verilmesini isteme hakkı
 Kadının ziynet eşyalarını talep hakkı

Çekişmeli Boşanma Davasında Kadının Hakları
Çekişmeli Boşanma Davasında Kadının Hakları 3

İlgili Makale ; Çekişmeli boşanma davası nasıl düşer?

Boşanma Davasında Kadının Maddi Tazminat Hakları


Çekişmeli boşanma davasında kadının haklarından biri de maddi tazminat isteme hakkıdır. Türk Medeni Kanunu Maddî ve manevî tazminat Madde 174- Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. Hükmü yer almaktadır. Kadın bu haklarını davada veya davadan sonra dilediği zaman kullanabilir.


Boşanma Davasında Kadının Maddi Tazminat Haklarını talep edebilmesi için kanun belirli şartlara bağlamıştır. Maddi tazminat talep etmek için öncelikle tazminat isteyen kadın kusursuz yada daha az kusurlu olmalıdır. Yani kadının bu hakkı talep edebilmesi için en az kusursuz veya daha az kusurlu olması gerekmektedir.

Hal böyle kusurlu veya diğer eşten daha fazla kusurlu olan bir eşin diğerinden maddi tazminat isteme hakkı bulunmamaktadır. Aynı zamanda bununla beraber erkeğin kusurlu bulunarak kadının bundan dolayı bir zarara uğraması ve bu zararla kusur arasında illiyet bağı ve hukuka aykırılık olması şartı aranır. Mahkemenin maddi tazminata hükmedebilmesi için boşanma kararının verilmiş olması şartı vardır. Yani söz konusu boşanma kararını kesinleşmiş olması gerekir.

Doğan zararın hesaplanabilmesi için mal rejimin tasfiyesin yani mal paylaşım davası görülmüş olmalıdır. Boşanma davası düşmüşse yada bir nedenden dolayı reddedilmişse bu aşamada maddi tazminata hükmedilemez. Bunun dışında kadın maddi tazminat talep etmek için talepte bulunmamışsa hakim maddi tazminata kendiliğinden karar vermez. Çekişmeli boşanma davasında kadının haklarından maddi tazminat hakkını boşanma davası kesinleştikten sonra 1 yıl içinde dava yolu ile isteyebilir.

Boşanma Davasında Kadının Manevi Tazminat Hakları


Türk Medeni Kanunu 174. Madde hükmüne göre Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. Hükmü yer almaktadır Manevi tazminat isterken de amaç dışında bir tarafı fakirleştirme amacı olmamalıdır. Çekişmeli boşanma davasında kadının haklarından manevi tazminat talep etmekte ki nasıl amaç boşanmaya sebep olan olaylardan dolayı manevi olarak yıpranan kadının bir nebzede olsa kızgınlığını ve kırgınlığını gidermektir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Kadının Hakları
Çekişmeli Boşanma Davasında Kadının Hakları 4


Kadının Boşanmada Nafaka Hakları


Çekişmeli boşanma davasında kadının haklarından biride nafaka talep etme hakkıdır. Kadın boşanma davası bitene kadar tedbir nafakası hakkı, boşanma davası bittikten sonra da yoksulluk nafakası talep etme hakkı bulunmaktadır. Tedbir nafakasına değinecek olursak boşanma davası süresince talep edebileceği haklardandır.

Tedbir nafakası boşanma süreci devam ederken kadının yoksulluğa düşmesini engellemek için verilir. Hakim bu aşamada geçici tedbirleri resen alır. Türk Medeni Kanunu Madde 169- Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re’ sen alır. Hakim geçici nafakaya hükmederken kusur durumuna bakmadan hükmeder.

Boşanma davası devam ederken tarafların kusur tespiti yargılamanın sonucunda belli olacağı için bu duruma bakmadan karar verir. Hakim geçici tedbir nafakasına hükmederken erkeğin ödemeyi kabul ettiği meblağdan daha azına hükmedemez. Çekişmeli boşanma davasında kadına hükmedilen tedbir nafakası boşanma davasından sonra yoksulluk nafakası olarak verilebilir. Bu hakkın kullanılabilmesi için talep etmesi gerekecektir. Boşanma davalarında yoksulluk nafakası verilirken kusur durumuna göre de bakılarak bir nafaka bağlanmaktadır.


Türk Medeni Kanunu Madde 176- Maddî tazminat ve yoksulluk nafakasının toptan veya durumun gereklerine göre irat biçiminde ödenmesine karar verilebilir. Manevî tazminatın irat biçiminde ödenmesine karar verilemez. İrat biçiminde ödenmesine karar verilen maddî tazminat veya nafaka, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü hâlinde kendiliğinden kalkar; alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi hâlinde mahkeme kararıyla kaldırılır.

Tarafların malî durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hâllerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir. Hâkim, istem hâlinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddî tazminat veya nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir, şeklinde açık bir hüküm kurmuştur Çekişmeli boşanma davalarında kadının hakları uzmanlık gerektiren bir hukuk alanıdır. Hak kaybına uğramamak için uzman bir boşanma avukatından hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.

Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma davasında kadın nasıl haksız olur?

Boşanma davasında kadın haksız olabilir, örneğin aldatma, maddi sorumluluk ihlali veya çocukların velayeti konularında haksız taleplerde bulunabilir. Ancak her durum özeldir ve genellemeler yapılamaz; adalet, davanın detaylarına bağlıdır.

Bir kadın boşanma davası açarsa hakları nelerdir?

Bir kadın boşanma davası açtığında, mülkiyetin paylaşımı, nafaka talepleri ve çocukların velayeti gibi haklara sahip olabilir. Yargıç, adil bir karar verirken tarafların durumunu dikkate alır.

Boşanan kadın tazminat alır mı?

Boşanan kadın, evliliğin maddi ve manevi katkılarına bağlı olarak tazminat talep edebilir. Ancak tazminat, ülkenin hukuki sistemine ve davanın detaylarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Boşanırken kadın neler talep edebilir?

Boşanan kadın, mülkiyetin adil paylaşımını, nafaka taleplerini, çocukların velayeti ve eğitim masraflarını içeren haklarını talep edebilir. Tazminat ve diğer maddi destek talepleri de mümkündür.

Yorum yapın

Hemen Ara