Ek Vergi İptali Dava Dilekçesi Örneği, Vergi Ziyaı Cezası İptali

Av.Naciozkan


Ek Vergi İptali Dava Dilekçesi Örneği; Ek vergi, mükellefin, beyan ettiği verginin eksik veya yanlış olması nedeniyle, vergi idaresince tarh edilen vergidir. Ek vergi, vergi ziyaı olarak da adlandırılabilir.

Vergi ziyaı, mükellefin, vergi kanunlarına aykırı olarak beyan ettiği verginin eksik veya yanlış olması nedeniyle, vergi idaresince tarh edilen vergidir. Vergi ziyaı, idari bir işlemdir ve mükellefin, vergi ziyaına ilişkin vergi idaresince yapılan işlemin iptali için dava açması mümkündür.

Vergi iptal davası, mükellefin, vergi idaresince tarh edilen verginin iptali için açtığı davadır. Vergi iptal davası, vergi mahkemesinde açılır.

Bu makalede, ek vergi iptal dilekçesi nasıl yazılır, hangi bilgilere yer verilir ve dilekçe örneğine nasıl ulaşılır gibi konular ele alınacaktır.

Ek Vergi İptali Dava Dilekçesi
Ek Vergi İptali Dava Dilekçesi Örneği, Vergi Ziyaı Cezası İptali 2

Ek Vergi İptali Dava Dilekçesi Örneği

VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
                          MERSİN

DAVACI                   : 
VEKİLİ                    : Av.NUH NACİ ÖZKAN-ADRES ANTETTEDİR
DAVALI                   : MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TEBLİĞ TARİHİ    : 29.03.2023
KONU                       : Vergi Dairesi Tarafından Müvekkilime Gönderilen Ödeme Emrine Vaki İtirazlarımızın Sunulması Ve Söz Konusu İşlemin Yürütülmesinin Durdurulması İle Haksız Ve Mesnetsiz Takibin İptali İstemi.
ÖDEME EMRİNE KONU VERGİ : 2019 Takvim yılına ilişkin 10/2019 dönemi Gelir geçici vergi ve vergi ziyaı cezası

    Müvekkilim sıvı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ve perakende  ticaretini yapmaktadır. Müvekkilim hakkında hali hazırda MERSİN 1. Vergi Mahkemesi’nde                   E sayılı dosyaları ile KDV,GV,GGV hususunda davalar açılmış ve tahkikatı devam etmektedir. 
    
    Yine ceza kesilmesinde kanunilik ilkesinin olması, genel ceza hukuku kapsamında geçerli olan kanunilik ilkesinin vergi hukuku bakımından da uygulanacağı sabittir. Danıştay’ın istikrar kazanmış kararlarında açıkça ifade edildiği, cezai yaptırıma bağlanmış fiilin tüm unsurları ile oluşmuş olması gerekirdi, eğer fiil tüm unsurlarıyla oluşmamışsa mükellefler hakkında cezai işlemlerin yapılamaz. 
Olayda ise bu tür somut bir tespit bulunmamakla birlikte, uygulanan cezanın idarenin ceza kesilmesi gerektiği sonucuna ulaşmış olmasına dayandığı, müvekkili hakkında düzenlenen raporunda somut verilere dayanmadığı için kaldırılması gerekir.
Söz konusu şirketin kesilen cezadan kaynaklı gönderilen ödeme emri usul ve yasaya aykırıdır. Müvekkil şirketin böyle bir borcu bulunmamaktadır. Bu yüzden gelen ödeme emrine itiraz ediyoruz.

     İşbu nedenle öncelikle yürütmenin durdurulması ve ödeme emrinin iptal edilmesi için dava ikame etme zaruretimiz hasıl olmuştur.

DELİLLER                  :Müvekkil adına istiklal Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen ödeme emri ve ikamesi kabil sair yasal deliller 
HUKUKİ DELİLLER        : 3065 sayılı KDV kanununun 17.Maddesinin 4/d maddesi, 213 sayılı yasanın 341, 344. maddesi, İYUK ve sair mevzuat hükümleri
SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olan ödeme emri nedeniyle müvekkillerin telafisi imkânsız zararlara düşmemesi için ilk olarak işlemin yürütülmesinin durdurulmasına ve ödeme emrinin iptaline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla bilvekale arz ve talep ederiz. 05.04.2023


                                                                                                          Davacı 
                                                                                                                       Vekili
                            Av Nuh Naci Özkan
                                     e-imzalı


EK : 
       -1 adet müvekkil adına   10/2019 GGV kesilen vergi ziyaı cezası ödeme emri
       -Vekalet fotokopisi  

İlginizi çekebilir; Vergi Borcu Zamanaşımı

Ek Vergi İptali Nedir?

Günümüzde vergi düzenlemeleri, ekonomik ve sosyal faktörlerin etkisiyle sürekli olarak değişim göstermektedir. Bu süreç içerisinde, bireyler ve işletmeler tarafından ödenmesi gereken vergi miktarları da değişiklik gösterebilir. Ek vergi, mevcut vergi yüküne ek olarak getirilen bir vergi türüdür ve genellikle ekonomik zorluklar veya özel durumlar nedeniyle devreye alınabilir.

Ancak, ek vergilerin belirlenmesi ve uygulanması her zaman tartışmalı olabilir. Bu noktada, bir kişi veya işletme tarafından ek vergilere karşı çıkılması ve bu vergilerin iptali talep edilebilir. Ek vergi iptali, özellikle hukuki süreçleri içeren bir prosedürdür ve çeşitli koşullar altında başvurulabilir.

Ek vergi iptali talepleri genellikle vergi mükelleflerinin vergi otoritelerine başvurarak başlar. Bu başvurular genellikle hukuki gerekçelere dayanmalıdır. Örneğin, vergi mükellefi, ek verginin dayanağını sorgulayabilir, haksız bir biçimde uygulandığını iddia edebilir veya ekonomik zorluklar nedeniyle bu vergiyi ödeyemeyecek durumda olduğunu belirtebilir.

Vergi iptali talepleri genellikle bir dizi hukuki prosedürü içerir. Vergi mükellefi, itiraz sürecini başlatarak vergi otoriteleri ile iletişim kurar. Bu süreçte, hukuki belgeler sunarak ve savunma hazırlayarak, ek verginin iptal edilmesi için argümanlarını ortaya koyar.

Vergi otoriteleri, bu talepleri değerlendirir ve gerekli incelemeleri yapar. Eğer talep haklı bulunursa, ek vergi iptali gerçekleşebilir ve mükellef ilgili miktarı ödeme yükümlülüğünden kurtulabilir.

Ancak, vergi iptali talepleri her zaman başarılı olmayabilir ve süreç karmaşık olabilir. Bu nedenle, vergi mükellefleri bu tür bir süreç başlatmadan önce uzman hukuk danışmanlarından destek almalıdır.

İlginizi çekebilir; Adana Vergi Avukatı

Sıkça Sorulan Sorular

Deprem bölgesinde ek MTV nasıl iptal edilir?

Deprem bölgesinde ikamet edenler, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) muafiyeti için ilgili vergi dairesine başvuruda bulunabilirler. Gerekli belgelerle birlikte başvurularını yaparak MTV muafiyetlerini talep edebilirler.

Ek vergi Anayasa ya aykırı mı?

Anayasa’ya aykırılık durumu, ek vergi uygulamalarının genel prensiplere ve hukuki normlara uygunluğuna bağlıdır. Uygulamalar, eşitlik ilkesine, adalet ve makul ölçülülük kriterlerine uygun olmalıdır.

Ek MTV ödeme iptali nasıl yapılır?

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme iptali için ilgili vergi dairesine başvuruda bulunulmalıdır. Gerekli belgelerle başvuruda bulunarak, özel durumlarına dayalı muafiyet veya iptal talepleri değerlendirilebilir.

Yorum yapın

Hemen Ara