Reddi Miras Nasıl Yapılır 2024 (Noter, Şartlar, Belgeler)

Av.Naciozkan

Reddi miras nasıl yapılır?; Miras hukukuna ilişkin Türk medeni kanunumuzda TMK 605. Madde gereği “Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.’’ Yani hükmünden de anlaşılacağı üzere mirası reddetme hakkı yasal ve atanmış mirasçılara tanınmıştır. Eğer siz mirası reddetmez iseniz miras bırakanın terekesi tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir beyana ihtiyaç duymaksızın mirasçılara geçmektedir. Reddi miras kurumu ise bu anlamda söz konusu mirasçılara, mirastan veya borçtan sorumlu olmaktan kaçınmaları halinde tanınmış bir haktır.

Mirasın reddi TMK’da belirtildiği üzere Mirasın hükmen reddi ve mirasın gerçek reddi olarak iki başlık altında yer almaktadır. Mirasın gerçek reddi; söz konusu miras intikal eden kişilerin bu mirası kanunda belirtilen yasal süreler içinde yapılan işlemdir. Mirasın hükmen reddi ise miras bırakan kişinin ölüm tarihinde pasifi yani borçları aktifinden çok fazlaysa ödemeden aczi aşikardır. Bu halde miras bir beyana ihtiyaç kalmadan reddedilmiş sayılacaktır. Ancak bunun için sulh hukuk mahkemesinde dava açılması gerekmektedir.

Noterden Reddi Miras Nasıl Yapılır?

Türk Medeni Kanununa baktığımızda reddi miras kurumunun başvurularının noterde yapılması yönünde bir hüküm bulunmamaktadır. Reddi miras nasıl yapılır sorusunun cevabı ise bu işlem için yazılı veya sözlü olarak Sulh Hukuk mahkemelerine başvuru yapılması gerekmektedir. Sonuç olarak mirasın reddi işlemini noter aracılığı ile yapmak mümkün değildir.

Reddi Miras Nasıl Yapılır
Reddi Miras Nasıl Yapılır 2024 (Noter, Şartlar, Belgeler) 2

Reddi Miras Şartları Nelerdir?

Reddi miras yapabilmek için öncelikli şart 3 aylık sürenin geçmemiş olmasıdır. Türk Medeni Kanunu reddi mirasın şartlarını kanunla düzenlemiştir. Madde 606 ‘’Miras, üç ay içinde reddolunabilir. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için mirasbırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar.’’ Şeklinde açık hüküm bulunmaktadır.

Mirasın hangi usule göre reddedileceğini ise TMK 609. Madde ‘’Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır. Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekir. Sulh hâkimi, sözlü veya yazılı ret beyanını bir tutanakla tespit eder. Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılır ve reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren bir belge verilir. Tutanağın ve kütüğün nasıl tutulacağı Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.’’ Şeklinde belirtilmiştir.

Reddi mirasın yasal süre içerisinde yapılmaması halinde ret hakkı düşecektir. TMK Madde 610 gereğince ‘’Yasal süre içinde mirası reddetmeyen mirasçı, mirası kayıtsız şartsız kazanmış olur. Ret süresi sona ermeden mirasçı olarak tereke işlemlerine karışan, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya miras bırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yapan ya da tereke mallarını gizleyen veya kendisine maleden mirasçı, mirası reddedemez.

Zamanaşımı veya hak düşümü sürelerinin dolmasına engel olmak için dava açılması ve cebrî icra takibi yapılması, ret hakkını ortadan kaldırmaz. mirasçı kayıtsız kaldığı gerekçesiyle kayıtsız şartsız kazanmış olacaktır.’’ Söz konusu bu madde gereği bir mirasçı mirası ret için kanun tarafından kendisine tanınmış olan üç aylık süre içerisinde zamanaşımını kesmek için ayrı bir dava açmak zorunda kalabilir.

Eğer yasal mirasçılardan herhangi biri mirası redderse onun payı, mirasın açıldığı gün kendisi sağ değilmiş gibi düşünülür ve kendi payı diğer hak sahiplerine geçer. Dolayısıyla örneğin babanız kendisine gelen mirası reddederse miras bırakan kişinin aktif ve pasifleri de size geçmeyecektir.

Eğer bu 3 aylık süreyi kaçırmışsak ne yapmalıyız sorusu gündeme gelmektedir. Eğer 3 aylık süre kaçmış ise mirasın hükmen reddi davası açılması gerekecektir. Bu dava alacaklıların yerleşim yerindeki asliye hukuk mahkemesinde açılacaktır.

Reddi Miras İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Reddi Miras Nasıl Yapılır makalemizin böylece sonuna geldik. Reddi mirasın nasıl ve ne şekilde yapılacağı hususunu belirttik. Reddi miras için gerekli belgeler nelerdir sorusuna değinecek olursak mirasçının son yerleşim yeri Sulh Hukuk mahkemesinden veya noterden temin edilmiş bir veraset ilamı ve mirası reddettiğinize dair mirasın reddi için başvuru dava dilekçesi yeterlidir. İlgili mahkeme bu konuda şartlar oluşmuş ise mirasın sizin tarafınızdan reddedildiği yönünde karar kuracaktır.

Kimler Reddi Miras Yapamaz?

Reddi miras nasıl yapılır diye araştıranların akıllarındaki bir diğer soru da kimlerin reddi miras yapamayacağıdır. Reddi miras, miras bırakanın ölümünden sonra, mirasçıların mirası kabul etmeme hakkıdır. Mirası reddeden mirasçı, miras bırakanın malvarlığını ve borçlarından sorumlu olmaz.

Kural olarak, mirasçıların reddi miras yapma hakkı vardır. Ancak, bazı durumlarda mirasçıların reddi miras yapması mümkün değildir. Bu durumlar şunlardır:

  • Mirası ret süresi sona ermeden mirasçı olarak tereke işlemlerine karışan kişi reddi miras yapamaz. Bu durumda, mirasçı, mirasın kendisine intikal ettiğini kabul etmiş sayılır.
  • Terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya murisin işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yapan kişi reddi miras yapamaz. Bu durumda, mirasçı, mirasın kendisine intikal ettiğini kabul etmiş sayılır.
  • Tereke mallarını gizleyen kişi reddi miras yapamaz. Bu durumda, mirasçı, mirasın kendisine intikal ettiğini kabul etmiş sayılır.

Mirası ret süresi sona ermeden tereke işlemlerine karışmak, terekenin yönetimine katılmak, terekenin mallarını satmak, kiralamak, bağışlamak, rehin vermek gibi işlemleri yapmak anlamına gelir. Terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan işlemler ise, miras bırakanın günlük yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan işlemlerdir. Örneğin, kira gelirlerini tahsil etmek, faturaları ödemek gibi işlemler olağan yönetim niteliğindedir.

Tereke mallarını gizlemek, terekenin mallarını mirasçılardan saklamak anlamına gelir. Bu, malları başka bir yere taşımak, gizlemek veya gerçek değerini olduğundan düşük göstermek gibi şekillerde olabilir.

Mirası ret hakkının ortadan kalkması, mirasçının reddi miras yapmasını engelleyen bir durumdur. Mirası ret hakkının ortadan kalkması, mirasçının mirasın kendisine intikal ettiğini kabul etmiş olduğunu gösterir.

Reddi Miras Nerede Yapılır?

“Reddi miras nerede yapılır?” sorusu, Türk hukuk sisteminde önemli bir konuyu ifade eder. Reddi miras işlemleri, genellikle miras bırakan kişinin ölümü sonrasında devreye giren bir süreçtir. Türk Medeni Kanunu’na göre, mirasçılar, mirası reddetme hakkına sahiptirler.

Reddi miras işlemi genellikle sulh hukuk mahkemelerinde gerçekleştirilir. Mirası reddetmek isteyen kişi, sulh hukuk mahkemesine başvurarak bu talebini iletebilir.

Sulh hukuk mahkemesindeki işlemler, mirasın detaylarına göre değişiklik gösterebilir. Reddi miras işlemleri sırasında, mirası reddetme kararının alınması ve gerekli belgelerin düzenlenmesi gibi adımlar izlenir. Mahkeme, mirası reddetme talebini değerlendirir ve uygun bulduğu takdirde red kararını onaylar.

Bu süreçte bir avukattan profesyonel destek almak önemlidir. Miras hukuku konusunda uzman bir avukat, mirasçılara süreçle ilgili rehberlik edebilir ve gerekli hukuki adımları atmalarına yardımcı olabilir. Reddi miras işlemleri, hassas bir hukuki süreç olduğundan, uzman bir avukatın yardımıyla sorunsuz bir şekilde tamamlanabilir.

Reddi Miras İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Reddi miras nasıl yapılır konusu ile ilgili tarafımıza yönelttiğiniz sıkça sorulan sorular ve cevapları aşağıdadır.

3 ay içinde reddi miras yapılmazsa ne olur?

Mirasın reddi, muristen kalan varlığın mirasçılar tarafından kabul edilmemesini ifade eder. Reddi miras sürecinde mirasçılar, muristen kalan mal varlığını ve borçları kabul etmediklerini açıkça beyan ederler. Eğer mirasın reddi işlemi 3 ay içinde gerçekleştirilmezse, mirasçılar mirası otomatik olarak kabul etmiş sayılırlar.

Avukat olmadan reddi miras yapılır mı?

Evet, avukat olmadan reddi miras yapılabilir. Ancak, reddi miras için gerekli belgelerin doğru bir şekilde hazırlanması ve sürecin hukuki açıdan doğru yönetilmesi önemlidir. Bu nedenle, avukat yardımı almak her zaman daha doğru bir seçenektir.

E devletten reddi miras yapılır mı?

E-Devletten reddi miras yapılabilir, ancak hukuki bir aksama olmaması ve haklarınızın korunması için bir avukat aracılığıyla yapmanızda fayda vardır.

Yorum yapın

Hemen Ara