Muris Muvazaası ve Mirastan Mal Kaçırmak

Muris Muvazaası ve Mirastan Mal Kaçırmak

Muris Muvazaası yani mirastan mal kaçırma, bir kimsenin kendisinin vefatı durumunda mallarına sahip olacak kimse veya kimseleri miras hakkından mahrum bırakmasıyla ilgili bir işlemdir. Muvazaa işlemince asıl amaç üçüncü kişileri yani, mirastan pay sahibi olabilecek kimseleri yanıltmak ve aldatmaktır. Bu dava çeşidinde zaman aşımı süresi bulunmamaktadır. Bu aldatma işlemi kişilerin mirastan yararlanamaması için yapılmaktadır. Muvazaa durumunun gerçekleşmesi için üç koşul geçerlidir. Bunlar;

  • Tarafların yaptıkları alım satım gibi işlemlerde bilerek ve kasten uyumsuzluk olması
  • Üçüncü kişileri yani mirastan pay sahibi olabilecek kişileri aldatma amacı olması
  • Muvazaalı işlem yapmak için tarafların her ikisinin de aralarında anlaşması gerekmektedir.

Muris Muvazaası

Bu işlem ile anlaşma yapılan üçüncü kişiye, herhangi bir karşılık olmadan göstermelik mal devir ve satma işlemi yapılmaktadır. Bu şekilde varislerin mirastan pay alması engellenmek istenmektedir. Bu işlemle yapılmak istenen payı saklı olan mirasçıların ileride dava açarak hak talep etmelerini engellemektir. Yani gerçekte mirasçıların alabilecekleri payların devretme yoluyla satılmış gibi gösterilmesidir. Mirastan mal kaçırma işleminin gerçekleşebilmesi için dört unsur bir arada olmalıdır. Bu unsurlar şu şekilde sıralanmaktadır; görünüşte yapılan işlem yani bir diğer adıyla sözleşme, Muvazaa anlaşması, üçüncü kişileri yani mirastan pay alabilecek kişileri aldatma amacı ve taraflar arasında yapılacak sözleşme. Bu dört unsurdan herhangi birinin eksik olması mirastan mal kaçırma durumunun hukuken doğmasını olanaksız kılmaktadır.

Mirastan Mal Kaçırma Davası

Mirastan mal kaçırmayla ilgili dava varisler tarafından açılabilmektedir. Mirasla ilgili hakkı olan herkes bu davayı açmaya ehildir. Bu davayı açabilecek kimseler, yasal mirasçılar, evlatlıklar, atanmış mirasçılardır. Miras hakkından vazgeçen kimseler mirastan mal kaçırma davası açamazlar. Bununla beraber, mirası reddeden ve mirastan çıkartılmış kişiler de mirastan mal kaçırma ile ilgili dava sürecine katılamamaktadırlar. Bu davayı her mirasçı bireysel olarak açabilmektedir. Dava, Tapu İptal ve Tescil Davası şeklinde açılmaktadır. Miras bırakanın ölümünden sonra da açılabilecek olan bu davayla ilgili, davayı düşürücü zaman aşımı süresi bulunmamaktadır. Muris muvazaası konusu daha çok Yargıtay kararları ile şekillenmiştir.