Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler

Av.Naciozkan

Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Nelerdir? ; Konkordato, borçluların, alacaklılarıyla anlaşma sağlayarak borçlarını ödemelerine olanak sağlayan bir hukuki işlemdir. Konkordato talebinde bulunmak için, borçlu tarafından bir dilekçe ile mahkemeye başvurulur.

Konkordato talebine, aşağıdaki belgeler eklenmelidir:

 • Dava dilekçesi: Dava dilekçesinde, borçlu ve alacaklılar hakkında bilgiler, konkordato talebinin gerekçeleri ve konkordato planı yer alır.
 • Konkordato planı: Konkordato planı, borçlunun alacaklılara nasıl ödeme yapacağını gösteren bir belgedir.
 • Alacaklılar listesi: Alacaklılar listesi, borçluya olan alacaklarının miktarını gösteren bir belgedir.
 • Borçlu bilançosu: Borçlu bilançosu, borçlunun varlık ve yükümlülüklerini gösteren bir belgedir.
 • Borçlu gelir tablosu: Borçlu gelir tablosu, borçlunun gelir ve giderlerini gösteren bir belgedir.
 • Borçlu nakit akış tablosu: Borçlu nakit akış tablosu, borçlunun nakit giriş ve çıkışlarını gösteren bir belgedir.

Konkordato talebinde bulunacak borçlular, bu belgeleri eksiksiz olarak hazırlamalıdır.

Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler
Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler 2

Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler

Konkordatoya başvuran borçlunun başvuru dilekçesine birtakım belgeler eklemesi gerekir. Merkezi Adana’da bulunan Özkan Hukuk Bürosu konkordato sürecini en iyi şekilde yönetmek için ekip olarak sizlere hizmet vermeye hazırız.

Konkordato talebine eklenecek belgeler İcra ve İflas Kanununun 286. maddesinde ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.  Söz konusu madde düzenlemesine göre eklenecek belgeler şunlardır;

Borçlu, konkordato talebine beş başlık altında sıralanan aşağıdaki belgelerin eklenmesi gerekir:

 • Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceğini, bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacaklarını, ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağını, borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli malî kaynağın sermaye artırımı veya kredi temini yoluyla yahut başka bir yöntem kullanılarak sağlanacağını gösteren konkordato ön projesi.
 • Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler; borçlu defter tutmaya mecbur kişilerden ise Türk Ticaret Kanununa göre hazırlanan son bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden hazırlanan ara bilançolar, ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e-defter berat bilgileri, borçlunun malî durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler, maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait olup defter değerlerini içeren listeler, tüm alacak ve borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler.
 • Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste. – Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo.
 • Sermaye Piyasası Kurulu veya Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporları ile dayanakları. Şu kadar ki bu şart 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi kapsamında küçük işletmeler bakımından uygulanmaz.
 • Bu madde uyarınca sunulan malî tabloların tarihi, başvuru tarihinden en fazla kırk beş gün önce olabilir.
 • Borçlu, konkordato sürecinde mahkeme veya komiser tarafından istenebilecek diğer belge ve kayıtları da ibraz etmek zorundadır.

Yorum yapın

Hemen Ara