Kirasını Düzenli Ödeyen Kiracı Nasıl Tahliye Edilir ?

Av.Naciozkan

Kirasını Düzenli Ödeyen Kiracı Nasıl Tahliye Edilir? ; Günlük hayatta dahil son yıllarda ülkemizde en çok uyuşmazlık konularından biri de kira ilişkisidir. Bu yazımızda gündelik hayatta en sık karşılaştığımız kiracı-kiralayan sorunlarına değineceğiz. Kirasını düzenli ödeyen kiracı nasıl tahliye edilir sorusu bu makalede cevap bulacaktır. Kiralayan kişi üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirse ve kirasını gününde ödese dahi kiraladığı konut ihtiyaç sebebiyle TBK hükümlerine dayanarak çıkarabilir.

Kirasını Düzenli Ödeyen Kiracı Nasıl Tahliye Edilir

Kiracının kirasını sözleşmede belirtile tarihlerde düzenli olarak ödemesi halinde tahliye edilmesi oldukça zordur. Kiracının ödevlerinden olan kira bedelini düzenli yatırması tahliyeyi zorlaştıran nedenlerden biridir. Fakat bununla birlikte bazı hallerde kirasını düzenli ödeyen kiracının da bu aşamada tahliye edilebilmesi mümkün hale gelmektedir.

Kirasını Düzenli Ödeyen Kiracı Nasıl Tahliye Edilir
Kirasını Düzenli Ödeyen Kiracı Nasıl Tahliye Edilir ? 2

TBK Kiracıyı Tahliye Etmenin En Kolay Yolu

Ev sahibi kiracısını, kirasını düzenli ödese dahi söz konusu konutu ihtiyaç sebebiyle TBK 350 maddeye dayanarak çıkarabilir. Belirli süreli kira sözleşmelerinde süre bitiminden en az 15 gün öncesinde kiracı tarafından son bulmadığı sürece sözleşmenin bitiminden sonra bu süre 1 yıl daha uzamış sayılacaktır.


TBK MADDE 350- ‘’Kiraya veren, kira sözleşmesini; 1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, 2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.’’
Hükmü yer almaktadır.

Kiralanan taşınmazda esaslı bir tadilatın yapılacak olması, yeniden inşa süreci olması durumu taşınmazı bu aşamada kullanılamaz hale getiriyorsa kiracının tahliyesi söz konusu olmaktadır.
Sonuç olarak kiracının kirasını düzenli ödemesi veya kiracının hukuki yükümlülüklerini harfiyen yerine getirse dahi ev sahibinin o konuta ihtiyacının varlığını ispatlaması halinde kiracı tahliye edilmek durumunda kalacaktır. Kanun koyucu her ne kadar kanunlarla kiracıyı korumaya çalışsa da bir yandan da ev sahiplerini de bu bağlamda koruma altına almayı hedeflemiştir.

TBK 350/ 2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.

Kiraya veren mülk sahibi tahliye taahhütnamesi almışsa veya 10 yıllık kira sözleşmesinin dolması durumunda kiracıyı tahliye etmek mümkündür.

TBK 347. Maddede Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler. Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda, kiraya veren veya kiracı sözleşmeyi sona erdirebilir.

Kiracıyı Tahliye Etmenin En Kolay Yolu

Kiracının tahliyesi için en hızlı birkaç yöntem bulunmaktadır. Bu davaları açarken İcra İflas kanununa göre tahliye yada genel kanunlar çerçevesinde Borçlar Kanununa dayanarak tahliye davası ikame etmektir. İcra iflas kanununda tahliye hususu 269-271 maddeleri arasında düzenlenmiştir.


İİK Madde 269/c ‘’Borçlu akdi reddetmeyip kiranın ödendiğini veya sair bir sebeple istenemeyeceğini bildirerek itiraz etmiş veya takas istemişse, itiraz sebeplerini ve isteğini noterlikçe re’ sen tanzim veya imzası tasdik edilmiş veya alacaklı tarafından ikrar olunmuş bir belge yahut resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya vesika ile ispat etmeğe mecburdur. Senet veya makbuzun alacaklı tarafından inkarı halinde 68 inci madde hükmü kıyasen uygulanır. İcra mahkemesinin tahliyeye mütedair kararının infazı için kesinleşmesi beklenmez. Ancak tahliye için, kararın borçluya tefhimi veya tebliği tarihinden itibaren on gün geçmesi lazımdır. Borçlu tahliye kararı hakkında 36.ncı madde hükmünden faydalanabilir.’’ Şeklinde düzenlenmiştir.


Kirasını Düzenli Ödeyen Kiracı Nasıl Tahliye Edilir sorusu herkesçe cevaplarını ve çözüm yolu aradığı bir konu haline gelmiştir.
Kiracıyı tahliye etmek ülkemizde kanunlar çerçevesinde düzenlenmiştir.

Yukarıda da belirtildiği gibi kiraya veren ev sahibi, kiracıyı en hızlı olarak, öncelikle borcunu ödemediği için icra takibi, bir kira yılında ise iki kira bedelinin ödenmediği için tahliye davası şeklinde açabilir.
Diğer bir yol ise TBK ya dayanarak tahliye davası ikame etmektir.

İlginizi çekebilir; Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkarabilir Mi

Kiracıyı Tahliyesi Sebepleri Nelerdir?

 1. Kiracinin Bildirim Yoluyla Tahliyesi
  1.1. On Yili Geçen Belirsiz Süreli Kira Sözlesmesinde Tahliye
  1.2. On Yili Geçen Belirli Süreli Kira Sözlesmesinde Tahliye
 2. Kiracının Dava Yoluyla Tahliyesi
  2.1. Kiraya Verenin Konut ihtiyacı Nedeniyle Tahliye
  2.2. Kiraya Verenin işyeri ihtiyaç Nedeniyle Tahliye
  2.3. Yeni Malikin ihtiyacı Nedeniyle Tahliye
  2.4. Yeniden inşa veya imar Nedeniyle Tahliye
  2.5. Tahliye Taahhütnamesine Dayalı Tahliye
  2.6. Kira Bedelinin Ödenmemesi Üzerine iki Haklı ihtar Nedeniyle Tahliye
  2.7. Kiracının veya Eşinin Aynı ilçede Konutunun Bulunması Sebebiyle Tahliye
 3. Dava Yoluyla Tahliye Sebeplerinin Sınırlı Olması
 4. Yazılı Kira Sözleşmesi Olmayan Kiracılar için Tahliye Davaları

Sıkça Sorulan Sorular

Kirasını düzenli ödeyen kiracıyı evden çıkarabilir mi?

Kirasını düzenli ödeyen bir kiracıyı, kira sözleşmesinde belirtilen süre ve şartlara uyulduğu sürece genellikle evden çıkaramazsınız. Ancak yerel yasalara ve kira sözleşmesine bağlı olarak durum değişebilir. Yasal hakları öğrenmek için yerel kira mevzuatını incelemeniz önemlidir.

1 yıllık kira sözleşmesi bitince ev sahibi kiracıyı çıkarabilir mi?

Hayır, 1 yıllık kira sözleşmesi bitiminde ev sahibi, kiracıyı kira sözleşmesinde belirtilen şartlara uygun bir şekilde çıkaramaz.

“Kirasını Düzenli Ödeyen Kiracı Nasıl Tahliye Edilir ?” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Hemen Ara