Kimler Reddi Miras Yapamaz?

Av.Naciozkan

Kimler Reddi Miras Yapamaz?; TMK Madde 605-Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. Ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.

TMK Madde 606– Miras, üç ay içinde reddolunabilir. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için mirasbırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar.

Kimler Reddi Miras Yapamaz?
Kimler Reddi Miras Yapamaz? 2

Kimler Reddi Miras Yapamaz?

TMK Madde 610- Yasal süre içinde mirası reddetmeyen mirasçı, mirası kayıtsız şartsız kazanmış olur. Ret süresi sona ermeden mirasçı olarak tereke işlemlerine karışan, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya mirasbırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yapan ya da tereke mallarını gizleyen veya kendisine maleden mirasçı, mirası reddedemez. Zamanaşımı veya hak düşümü sürelerinin dolmasına engel olmak için dava açılması ve cebrî icra takibi yapılması, ret hakkını ortadan kaldırmaz.

Bunun ilk kurallarından birisi murisin terekesi üzerinde hukuken hak sahibi olan yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilir. Eğer bir kişinin miras hakkı düşmüş ise o kişi reddi miras yapamaz.

Reddi mirası kimlerin yapamayacağı üç temel başlık halinde kanunda belirtilmiştir. Öncelikle kanunlarca belirlenen 3 aylık sürenin dolması halinde mirası redetme hakkı düşmektedir.

Diğer bir husus ise mirası reddetme hakkına sahip mirasçılar bu haklarından vazgeçmeye karar verdiklerinde feragat beyanında bulunmaları gerekir. 

Devlete Borcu Olan Kişi Reddi Miras Yapabilir Mi?

Devlete karşı amme alacağı yada başkaca vergi borçları olan kişilerin mirası reddetmesinde hukuki bir engel yoktur. Yani borçları çok olan bir mirasçı da miras bırakanın kendisine bıraktığı mirası kabul etmeyip yasal süreler içerisinde reddi miras yapma hakkı bulunmaktadır. 

Mirasçılar kendi borçları gibi miras bırakanında devlete borçlarından dolayı çokça reddi miras yaparak bu borçlardan kurtulma içerisine girmektedir. Aynı şekilde 213 sayılı Vergi Usul Kanununda da düzenlendiği gibi miras bırakanın vergi borçları mirası reddetmemiş mirasçılara geçmektedir. 

Mirası Reddeden Mirasçının Payı Kime Kalır?

TMK Madde 611- Yasal mirasçılardan biri mirası reddederse onun payı, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi, hak sahiplerine geçer. Mirası reddeden atanmış mirasçının payı, mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufundan arzusunun başka türlü olduğu anlaşılmadıkça, mirasbırakanın en yakın yasal mirasçılarına kalır.

Mirası reddeden mirasçılar yönünden artık miras bırakanın hem alacaklarından hem borçlarından sorumlu tutulmayacaktır. Eğer mirasçı, reddi miras yoluna başvurarak mirası reddettiğine dair mahkeme kararı alırsa artık kendisi hiç mirasçı sıfatını kazanmamış gibi sayılacaktır. Miras payı Kendisi miras bırakandan önce ölmüş gibi alt soyuna ve diğer mirasçılara geçecektir. Eğer diğer mirasçılara geçerse mirasçıların payları oransal olarak yeniden hesaplanarak artırılacaktır. 

Mirası reddeden kişi artık mirasçı olmadığı için hiçbir şekilde borçlardan sorumlu tutulamayacaktır ve hakkında icra takibi yapılamayacaktır. 

Mirasın Reddi Halinde Miras Altsoya Geçer Mi?

TMK Madde 613- Altsoyun tamamının mirası reddetmesi hâlinde, bunların payı sağ kalan eşe geçer.

TMK Madde 614– Mirasçılar, mirası reddederken, kendilerinden sonra gelen mirasçılardan mirası kabul edip etmeyeceklerinin sorulmasını tasfiyeden önce isteyebilirler. Bu takdirde ret, sulh hâkimi tarafından daha sonra gelen mirasçılara bildirilir; bunlar bir ay içinde mirası kabul etmezlerse reddetmiş sayılırlar. Bunun üzerine miras, iflâs hükümlerine göre tasfiye edilir ve tasfiye sonunda arta kalan değerler, önce gelen mirasçılara verilir.

TMK Madde 618- Ödemeden âciz bir mirasbırakanın mirasını reddeden mirasçılar, onun alacaklılarına karşı, ölümünden önceki beş yıl içinde ondan almış oldukları ve mirasın paylaşılmasında geri vermekle yükümlü olacakları değer ölçüsünde sorumlu olurlar. Olağan eğitim ve öğrenim giderleriyle âdet üzere verilen çeyiz, bu sorumluluğun dışındadır. İyiniyetli mirasçılar, ancak geri verme zamanındaki zenginleşmeleri ölçüsünde sorumlu olurlar.   

Mirasın reddedilmesi mirasçılık sıfatını geriye yürüterek sona erdirir. Mirası reddeden kişinin bir alt soyu varsa miras payı onlara geçecektir. Örneğin dedenin mirasından sonra dededen kalan mirası babanın reddetmesi halinde babanın miras payı çocuklarına geçerek çocuklar artık mirasçı olacaktır. Fakat mirası reddeden kişinin bir alt soyu bulunmuyorsa bu durumda onunla aynı zümreye sahip olan kişilerin miras paylarının üzerine eklenecektir.

Bu sebeple bir alt soyunuz varsa ve miras bırakandan yüklü borçlar kalmış ise siz mirası reddederken sizden sonra sizlerin alt soyunuza mirasın geçeceğini unutmamak gerekir. Bu yüzden alt soyunuzun da borçlardan olumsuz etkilenmemesi adına onların da reddi miras yoluna başvurmalarını sağlamak yerinde olacaktır.  

Sıkça Sorulan Sorular

Noterden reddi miras olur mu?

Noterden reddi miras, belirli hukuki prosedürler ve koşullar altında mümkündür. Reddi miras, mirasçının mirası kabul etmek istemediğini belirtmesidir.

Devlete borcu olan kişi reddi miras yapabilir mi?

Evet, devlete borcu olan bir kişi de mirası reddedebilir. Ancak, reddi mirasın yasal süreçlere uygun bir şekilde gerçekleşmesi ve gerekli bildirimlerin yapılması önemlidir. Bu durumda da yerel yasalara göre hareket etmek ve gerekli hukuki süreçleri takip etmek gerekebilir.

Yorum yapın

Hemen Ara