İştirak Halindeki Mülkiyetin Müşterek Mülkiyete Çevrilmesi Dava Dilekçesi

Av.Naciozkan

İştirak halindeki mülkiyet, birden fazla kişinin, bir taşınmaz üzerinde ortak mülkiyet hakkına sahip olmasıdır. Müşterek mülkiyet ise, birden fazla kişinin, bir taşınmaz üzerinde, her birinin payı oranında mülkiyet hakkına sahip olmasıdır.

İştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi, iştirak halindeki mülkiyetin, paydaşların payları oranında, her bir paydaşa ait müşterek mülkiyete dönüştürülmesidir.

İştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi, aşağıdaki durumlarda mümkündür:

  • Paydaşların tamamının, iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi konusunda anlaşmaları halinde.
  • Paydaşlardan birinin, iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi için dava açması halinde.

İştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi dava dilekçesi, aşağıdaki hususları içermelidir:

  • Davacının kimliği
  • Davalı paydaşların kimliği
  • Dava konusu taşınmazın özellikleri
  • Davacının, iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesini talep etme gerekçeleri

İştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi dava dilekçesi, bir avukat tarafından hazırlanmalıdır.

İştirak Halindeki Mülkiyetin Müşterek Mülkiyete Çevrilmesi Dava Dilekçesi
İştirak Halindeki Mülkiyetin Müşterek Mülkiyete Çevrilmesi Dava Dilekçesi 2

İştirak Halindeki Mülkiyetin Müşterek Mülkiyete Çevrilmesi Dava Dilekçesi

…………… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                      : 

VEKİLLERİ                 :AV NUH NACİ ÖZKAN 

DAVALILAR               :  

KONU                         : İştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi talebidir. 

AÇIKLAMALAR          :

1- Müvekkilimiz ile davalılar ….. İli,  ….. İlçesi, ….. Köyü,  ….. mevkii ………Ada, ……….Pafta, ……… Parsel de bulunan 4500 m2.lik yere iştirakken maliktirler

2- Gerek müvekkilimiz ve gerekse sayıları oldukça fazla olan diğer malikler gayrımenkulün bu durumundan rahatsızdırlar. İştirak halindeki mülkiyette taraflar bağımsız hareket edememekte, gayrımenkule ilişkin her türlü kararda bir araya gelmek ve oybirliği ile karar vermek gerekmekte olduğundan, gayrımenkulü hiçbir şekilde değerlendirememektedirler. Taraflardan birinin ölümü ve paylarının mirasçılarına geçmesi durumunda bu durum daha da güçleşecektir. 

3- Bu nedenle iştirak halinde mülkiyet durumunda bulunan taşınmazın müşterek mülkiyete çevrilmesini talep etmek zarureti doğmuştur.

TALEP SONUCU         Açıklanan nedenler ile, tarafların iştirak halinde malik oldukları taşınmazdaki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesine ve masraf ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.                              

                                                                                                   DAVACILAR VEKİLİ

AV NUH NACİ ÖZKAN

Yorum yapın

Hemen Ara