İdare Hukuku

Amacı kamu yararını sağlamak olan İdare Hukuku, fertler ve toplulukları ile yürütme ve onun teknik uzantısı olan idare arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. İdarenin yapmakla yükümlü olduğu işlemler ile gerçek ve tüzel kişi sorumluluklarının belirlendiği yasa kapsamında hukuka uyumluluk ve aykırılıklar tespit edilir. Söz konusu işlemlerin hukuka aykırı olması halinde bu hukuka aykırılıkların giderilmesi için idarenin yetkili mercilerine başvurulması ve davaların açılması gerekmektedir.

Müvekkillermize bu alanda dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Hizmet kapsamımızı aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

Dava Vekilliği Hizmetleri

Tam yargı davaları (tazminat talebi içeren davalar)
Askeri İdare ve Yüksek İdare Mahkemesi davaları
Danıştay'ın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalar
İptal davaları
Vergi uyuşmazlığından doğan davalar
Ecri misil düzeltme ihbarnamesinin iptali davaları
Belediye cezalarına karşı açılan iptal davaları
İdarenin düzenleyici işlemlerinin iptali davaları
Disiplin cezalarının iptali davaları
İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihale davaları

Danışmanlık Hizmetleri

İdari dilekçelerin denetlenmesi
İdari dilekçelerin düzenlenmesi ve hazırlanması
İdari işlemlerde gerekli evrakların düzenlenmesi ve denetlenmesi
Kamu ihale şartnamelerinin hazırlanması ve denetlenmesi
İdari sözleşmelerin hazırlanması, yorumlanması ve denetlenmesi
Kamu ihalelerine katılım
Şirketlerin vergi mevzuatı çerçevesinde denetlenmesi, aksaklıkların düzeltilmesi
Dava takibi ve uyuşmazlık çözümü
Uzlaşma işlemlerinin takibi
Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada uzlaşma yoluyla çözümü

Özkan Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, müvekkillerinin çeşitli idareler ile uyuşmazlıklarının çözümü ve tüm vergi ihtilaflarının giderilmesi hususunda deneyimi ve bilgi birikimi ile yol gösteriyor. Dava süreci, takibi ve sonuçlanması sırasında hukuki vekillik ve danışmanlık yapıyor.