Çekişmeli Boşanma Davasında İstinaf Mahkemesi

Av.Naciozkan

Çekişmeli Boşanma Davasında İstinaf Mahkemesi; İstinaf mahkemeleri, ilk derece mahkemelerinin verdiği kararlara karşı yapılan itiraz başvurularını inceleyen yüksek yargı organlarıdır. Çekişmeli boşanma davalarında taraflar, ilk derece mahkemesinin kararına itiraz ediyor veya adaletsizlik olduğunu düşünüyorsa, istinaf mahkemesi kanun yoluna başvurabilirler. İstinaf mahkemesi, dosyayı inceleyerek hukuki eksikleri tespit eder ve gerekirse yeni delilleri değerlendirir. Bu mahkeme, adil ve objektif bir şekilde taraflar arasındaki uyuşmazlığı çözmek amacıyla görev yapar. Mahkeme, dosyayı detaylı bir şekilde inceledikten sonra kararını verir. İstinaf mahkemesinin verdiği karar, yargılama sürecinin adil ve hukuka uygun olup olmadığını belirleyerek ilk derece mahkemesinin kararını onaylayabilir veya bozabilir. Bu nedenle, istinaf mahkemesinin kararı, tarafların hukuki haklarını koruma altına alan önemli bir aşamadır.


Çekişmeli Boşanma Davasında İstinaf Mahkemesi


Çekişmeli boşanma davalarında istinaf mahkemesi başlıklı konumuzu ele alacağız. Çekişmeli boşanma davaların türüne, sebebine ve içeriğine göre değişiklikler göstermektedir. Bu yüzden bu aşamadan önce taraflar çekişmeli boşanma davası mı yoksa anlaşmalı boşanma davası mı açmaya karar verecekler bunu düşünmeleri gerekir.

Boşanma davaları ayrıca boşanma sebebine göre de kendi içinde farklılıklar göstermesi normaldir. Her ne kadar eşler boşanma sürecinin biran önce sonuçlanmasını ve yıpranmamalarını isteseler de çekişmeli boşanma davaları söz konusu olduğunda bu süreç çok daha uzayabilmektedir.

Çekişmeli boşanma dava süreci yerel mahkemede 1-2 yıl arası sürse de işin içine istinaf aşaması girdiğinde toplamda 3-4 yıla kadar uzayabilmektedir. İlk derece olan aile mahkemesinin verdiği gerekçeli karara itiraz etmek isteyen tarafın Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre istinaf kanun yoluna başvurma hakları vardır.

İstinaf yoluna başvurulabilen kararlar MADDE 341- İlk derece mahkemelerinin aşağıdaki kararlarına karşı istinaf yoluna başvurulabilir: a) Nihai kararlar. b) İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinin reddi kararları, karşı tarafın yüzüne karşı verilen ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları, karşı tarafın yokluğunda verilen ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine verilen kararlar. (2) Miktar veya değeri üç bin Türk Lirasını geçmeyen malvarlığı davalarına ilişkin kararlar kesindir. (Ek cümle: 24/11/2016-6763/41 md.) Ancak manevi tazminat davalarında verilen kararlara karşı, miktar veya değere bakılmaksızın istinaf yoluna başvurulabilir.40 (3)

Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması durumunda üç bin Türk Liralık kesinlik 39 24/11/2016 tarihli ve 6763 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ile bu maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “binbeşyüz” ibareleri “üç bin” şeklinde değiştirilmiştir. 40 Anayasa Mahkemesi’nin 24/2/2022 tarihli ve E.:2021/34, K.:2022/21 sayılı Kararı ile bu fıkranın birinci cümlesi “kamulaştırma bedelinin tespitine ilişkin davalar” yönünden iptal edilmiştir. sınırı alacağın tamamına göre belirlenir. (4)


Alacağın tamamının dava edilmiş olması durumunda, kararda asıl talebinin kabul edilmeyen bölümü üç bin Türk Lirasını geçmeyen taraf, istinaf yoluna başvuramaz. (5) İlk derece mahkemelerinin diğer kanunlarda temyiz edilebileceği veya haklarında Yargıtaya başvurulabileceği belirtilmiş olup da bölge adliye mahkemelerinin görev alanına giren dava ve işlere ilişkin nihai kararlarına karşı, bölge adliye mahkemelerine başvurulabilir. Şeklinde hüküm mevcuttur. İstinaf kanun yoluna başvurmak için parasal bir sınır olsa da bu kural aile mahkemelerinde uygulanmamaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davasında İstinaf Mahkemesi
Çekişmeli Boşanma Davasında İstinaf Mahkemesi 2


Çekişmeli Boşanmada İstinaf Ne kadar Sürer?


Eşler Çekişmeli boşanma davasında istinaf mahkemesi sürecini çokça merak etmektedir. Fakat bu sorunun cevabı birçok etmene göre değişiklik göstermektedir. Bu etmenler; bulunduğunuz ildeki aile mahkemelerinin iş yoğunluğu, hakimin hızı, tebligat aşamalarının hızlı yapılması ve avukatınızın duruşma, ara karar takibi müzekkere cevabı gibi konulardaki iş takibine ve hızına göre değişkenlik göstermektedir. Tüm bu sebepler göz önüne alındığında Çekişmeli boşanmada istinaf ne kadar sürer sorusuna net bir cevap vermek zordur. Yukarıdaki bazı kriterlerin sağlanması işi hızlandırırken bazısının yokluğu süreci çok uzatmaktadır. Sonuç olarak net bir cevap vermek zor olsa da ortalama 1- 2 yıl arası değişebilmektedir.


Boşanma Davası İstinaf Süresi Ne Zaman Başlar?


Çekişmeli boşanma davalarında ilk derece aile mahkemesinde boşanma davası bittikten sonra boşanma sürecini tamamlamış sayılmazsınız. Çekişmeli boşanma sürecinin tamamlanması için boşanma kararının kesinleşmesi zorunludur. Eşler ancak bu şekilde boşanmış sayılırlar. İlk derece mahkeme kararını kendisine göre eksik yada yanlış bulan taraf mahkeme kararına itiraz ederek istinaf kanun yoluna başvurabilir.

Bu süre ilk derece mahkeme kararının taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içinde bağlı bulundukları bölge adliye mahkemesine dilekçe sunmaları gerekmektedir. Gerekçeli mahkeme kararı yazılmadan önce istinafa gitme hakkınız bulunmamaktadır. Söz konusu iki haftalık süre hak düşürücü süre olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurmaz iseniz söz konusu mahkeme kararı kesinleşir ve daha sonra itiraz hakkınız yoktur.


Boşanma Davası İstinaftan Sonra Temyize Gider Mi?


Çekişmeli boşanma davaları da istinaf kararının taraflara tebliğ edilmesinden sonra temyize konu edilebilir. Yargıtay, yerel mahkeme olan aile mahkemesinin ve istinaf mahkemesinin verdiği kararları inceleyen makamdır. Eşlerden biri istinaf mahkemesinin verdiği kararı beğenmez ise temyiz kanun yoluna başvurabilir. Aile mahkemeleri istinaf kararını taraflara tebliğ ederek iki hafta içinde temyiz dilekçesi sunarak temyiz kanun yoluna başvurmaları için hak tanır.


Temyiz incelemesi Yargıtay Hukuk Dairesi tarafından yapılır ve genellikle duruşmasız olarak dosya üzerinden incelenerek karara bağlanır. Çekişmeli boşanma davaları sürecin en başından en sonuna kadar uzmanlık gerektiren bir alan olması sebebiyle uzman bir boşanma avukatı eşliğinde çalışmanız sizin için faydalı olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma davası istinafa giderse ne olur?

Boşanma davası istinafa giderse, kararın yeniden değerlendirilmesi için yüksek mahkemeye başvurulmuş olur. İstinaf mahkemesi, davayı inceleyerek önceki kararı onaylayabilir veya değiştirebilir.

Boşanma davası Istinaftan sonra kesinleşir mi?

Evet, boşanma davası istinaf sürecini tamamladıktan sonra, istinaf mahkemesinin kararı kesinleşir ve artık itiraz edilemez. Mahkemenin verdiği son karar uygulanır.

Boşanmadan sonra gerekçeli karar alınmazsa ne olur?

Boşanmadan sonra gerekçeli karar alınmazsa, tarafların hakları ve yükümlülükleri belirsiz kalabilir. Gerekçeli karar, mahkeme kararının nedenleriyle birlikte açıklanmasını sağlar ve hükümleri netleştirir.

Yorum yapın

Hemen Ara