Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Av.Naciozkan

Boşanma Sebepleri Nelerdir?; Boşanma, çoğu insan için zorlu bir deneyim olabilir. Ancak bazı durumlarda sona ermesi kaçınılmaz hale gelir ve boşanmanın gerekliliği doğar. Boşanma sürecinin daha iyi yürütülmesi ve karmaşık yolda yol gösterici bilgiye ulaşması için Boşanma Avukatı ile boşanma sürecini yönetmek her zaman daha iyidir. Boşanma avukatları, çiftlere hukuki danışmanlık sağlar ve mahkemede temsil eder. Bu, boşanma süreci daha düzenli ve adil hale gelir. Ayrıca genel hem  özel boşanma sebeplerini de ele alarak, bu duygusal süreci daha iyi anlamanıza yardımcı olacağız.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Evlilik birliğini yürütemeyen çiftler Medeni Kanunda sayılan sebeplere dayanarak dava sürecini başlatabilirler. Türk medeni kanununda boşanma sebepleri genel boşanma nedenleri ve özel boşanma nedenleri olarak iki ana başlık altında yer almaktadır. 

En Kolay Boşanma Sebepleri?

Taraflar arasında karı-koca ilişkisi kalmamış ve günden güne problemler devam ediyorsa hayat her iki taraf içinde çekilmez bir hale gelebilir. Bu yüzden taraflar boşanma sürecinin en kolay ve hızlı bir biçimde sonuçlanmasını istemektedir. Türk medeni kanunumuz her ne kadar aile birliğini korumak ve yürütmek için çaba gösterse de kanun çerçevesinde kolay ve hızlı bir boşanma süreci gerçekleştirebilirsiniz. Kanunlarca belirlenmiş belli başlı boşanma sebeplerinin varlığı halinde ve bunu kolay bir şekilde kanıtlamanız halinde boşanma süreciniz daha kolay hale gelecektir.

Boşanma Sebepleri Nelerdir
Boşanma Sebepleri Nelerdir? 2

Tek Celsede Boşanma Sebepleri?

Boşanma sebepleri karmaşık ve çeşitli olabilir. Ancak aşağıda en sık görülen boşanma sebeplerini ele alacağız:

İletişim, bir ilişkinin temel taşıdır. İletişim sorunları, birçok çiftin boşanma yolculuğuna girişinin en yaygın sebeplerinden biridir. İletişimsizlik, duygusal kopukluğa ve anlayışsızlığa yol açabilir, bu da belirgin zedeler. İş hayatındaki aşırı stres, evdeki olumsuzlukları olumsuz etkileyebilir. İş stresi, ailenin olumsuz etkileyerek boşanma nedeni olabilir. Boşanma sebeplerini önlemek mümkün olabilir. İletişim, sorunları çözmek ve daha çok sayıda için çaba harcamak, boşanmayı engellemeye yardımcı olabilir.

Parasal ilişkilerin, birçok evliliğin başarılabilmesi sarsabilir. Ortak mali hedeflere ulaşma ilişkilerindeki gelişmeler ve mali sorumluluklarla başarının eksik olması, boşanma süreci hızlandırılabilir.

Sadakatsizlik, güvenin zedelenmesine yol açar ve birçok çiftin boşanmasının alınmasına neden olur. İhanet, gerginlikleri ve onarılamaz bir yara bırakabilir.

İlişkideki temel değerler, inançlar ve başarılar arasındaki farklar, boşanma sebeplerinden biri olabilir. Bu tür anlaşmazlıklar, uzun süreli birlikteliği zorlaştırabilir. Alkol, bağlantı veya diğer ilişkiler, ilişkiler arasındaki boşanmaya neden olabilir.

Özel Boşanma Sebepleri

Özel boşanma sebepler Türk Medeni Kanununda açık bir şekilde tek tek yazılmıştır. Bu sebepler dışında başka bir sebepten dolayı boşanma davası açmak isterseniz o zaman gelen sebeplere dayalı bir boşanma davası açarak bu süreci yürütmeniz gerekmektedir. Medeni Kanunlara göre özel boşanma sebepleri: zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığıdır. Boşanma sebepleri kişiseldir ve her çiftin farklılığı farklıdır. Özel boşanma nedenlerini kanunlarla birlikte aşağıda yer almaktadır.

I. Zina Madde 161– Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.  Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.  

 II. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış Madde 162– Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.  

III. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme Madde 163– Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.  

IV. Terk12 Madde 164– Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir.

Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır. Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz. 

 V. Akıl hastalığı Madde 165– Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.  

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hâllerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur.

Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz. Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

Boşanma, duygusal bir süreç olabilir ve birçok faktöre bağlı olarak farklı değişimler ortaya çıkabilir. Boşanma Avukatı ile en kolay boşanma sebeplerini anladığınızda, daha sağlıklı bir boşanma süreci için adımları atabilirsiniz. Boşanma sebeplerinin varlığı ve boşanma avukatından yardım almak, süreci daha kolay ve adil hale getirebilir. Boşanma sebepleri nelerdir makalemizin dışında ilginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz için blog sayfamızı kontrol edebilirsiniz.

Yorum yapın

Hemen Ara