Globalleşen dünyada vazgeçilmez bir unsur haline gelen bilişim sistemleri ve internetten kaynaklı oluşabilecek tüm hukuki uyuşmazlıklarda Gerger Hukuk müvekkillerine etkili sonuçlar doğuran çözümler yaratmaktadır.

  • -Siber Suçlar
  • -İnternetten İçerik Kaldırma
  • -İnternetten Haber Kaldırma
  • -İnternet Yoluyla Tehdit, Şantaj ve Hakaret Davaları
  • -Haberleşme Özgürlüğü Hakkının Kısıtlanması Hakkındaki Uyuşmazlıklar
  • -Haberleşmenin ve Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali

 

Bilişim Hukuku Ve Bilişim Avukatlığı


Bilişim Hukuku Nedir? 

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgi aktarımı, korunması ve depolanması gibi işlemler sanal olarak teknoloji ürünü cihazlarla sağlanmaktadır. Bu durum ise bilişim olarak adlandırılmaktadır. Sözlük anlamı olarak ta paylaşmak anlamına gelen bilişim, teknolojinin sunduğu imkanlar ile çok daha geniş bir ağ oluşturmaktadır. Teknolojik cihazlar ve imkanlar aracılığı ile yapılan bilgi paylaşımı depolanması gibi durumlarda oluşan ihtilaflar ise hukuka konu olmaktadır. Bu ihtilafların çözüme ulaştırılması ve ihtilafın ortadan kaldırılması ise bilişim hukuku olarak adlandırılan hukuk dalının işlev alanını oluşturmaktadır.

Bilişim terimi bilginin akışının karşılıklı olması olgusuna dayanmaktadır. Bu da yapılan eylemlerin ve paylaşımların karşılıklı olarak iki ya da daha fazla kişi tarafından yapılması anlamına gelmektedir. Teknolojinin imkanları ile kurulan bu iletişim ağında bir anlaşmazlık ya da hak ihlali söz konusu olduğunda, konu bilişim hukukunun görev alanına girmektedir. Bu alanda görev yapan avukatlara ise bilişim avukatı da denilmektedir. 

Bilişim Hukuku ve Bilişim Suçları 

Teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile bilişim artmakta ve de her alanda kullanılmaktadır. Bu durum ise bilişim suçlarının işlenmesinde ve hızla artmasında önemli bir etken olmaktadır. Teknolojinin nimeti olarak değerlendirilen tüm cihaz ve imkanlar kullanılarak yapılan işlem ve eylemler hukuka aykırı sonuçlar doğurabilmektedir. Bu hukuka aykırı duruma ise bilişim suçu denilmektedir. Bilişim suçu işlenmesi durumunda konu bilişim hukuku alanına girmektedir. Bilişim suçlarının işlendiği durumlarda görülen davalarda ise bilişim avukatı görev almakta ve kişilerin dava boyunca haklılığını ispat etmelerine destek olmaktadırlar.

Bilişim avukatları bilişim hukukuna ve suç teşkil eden durumlara hakimdir. Bilişim suçlarının artması ile birlikte bilişim avukatlığı ve bilişim hukukunu konu alan dava sayısında da büyük ölçüde artış görülmektedir. Bilişim hukukunun alanına giren bilişim suçları ise hem kişiler arasında hem de kurumlar arasında oluşabilmektedir. Bilişim suçlarının işlenmesi sonucunda meydana çıkan hak ihlali ya da kanuna aykırı durumun çözümlenmesi için bilişim hukuku kuralları geçerli olmaktadır. Böylece adaletin sağlanması mümkün olmaktadır. Bilişim alanında yapılan işlemler ve eylemler sonucunda oluşan kanun ihlaline dayalı olarak ortaya çıkan sorunlarına çözüm bulma aşamasında bilişim avukatı görev almaktadır. Bilişim konulu davalarda sorunun değerlendirilmesi ve tarafların savunmasında etkin görev almaktadırlar. 

Bilişim Avukatlığı 

Avukatlar, mahkeme ve davalarda tarafların hukuka uygun bir şekilde savunmasını yapmak ve hukuk kurallarına, kanun bilgilerine hakim olan kişilerdir. Vatandaşın hukukun tüm kurallarına hakim olması mümkün değildir. Mahkemede gerekli savunmanın yapılmasına duyulan ihtiyaç ise avukatlık mesleğinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bilişimi konu alan suçların işlenmesinde oluşan haksızlığın ve hukuksal sorunun çözülmesi için görülen davalarda ise bilişim avukatı görev almaktadır. Davaların konusu olan uyuşmazlık ya da hukuksuzluğun bilişim hukuku çerçevesinde değerlendirilerek ele alınması ve mahkemeye sunulması bu avukatlar aracılığı ile mümkün olmaktadır. Böylece bilişim suçlarının bilişim hukuku çerçevesinde çözümlenmesi ve adaletin sonuca yansımasına bilişim avukatlarının katkıları oldukça yüksek olmaktadır.

Bilişim avukatı olarak adlandırılması ise bu tür davalarda bilişim hukukunun sağlamış olduğu imkanları bilmesi ve gerekli savunmayı yapabilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu tür davaların çözüme kavuşturulması için geliştirilmiş olan hukuk dalı ise bilişim hukuku olarak adlandırılmakta ve sorunların çözümünde etkin olmaktadır. Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak, bilişim suçlarının işlenme oranları da son yıllarda giderek artmıştır. Bu artış ile bilişim hukukunu konu edinen dava sayısı da artmaktadır. Bu davaların görülmesinde görev alacak olan bilişim avukatlarına duyulan ihtiyaç ta artmaktadır. Bu davalarda hukuk kurallarının uygulanmasında ve adaletli karar alınması noktasında avukatların büyük katkısı olmaktadır.