AYIPLI ARAÇ İHTARNAMEYE CEVAP İHTARNAMESİ ÖRNEĞİ

AYIPLI ARAÇ İHTARNAMEYE CEVAP İHTARNAMESİ ÖRNEĞİ

=İHTARNAME=

 

İHTARA CEVAP

VEREN                   : 

VEKİLİ_________: AV NUH NACİ ÖZKAN-ADRES ANTETTEDİR

MUHATTAP__ __: 

VEKİLİ___     ___ : 

ADRES____ _    __: 

KONU _____     __: Etimesgut 2. Noterliği’nin 07.04.2023 tarih ve                         yevmiye nosu üzerinden gönderilen ihtarnameye cevaplarımızı havi ihtarnamedir.

AÇIKLAMALAR :

07.04.2023 tarihinde keşide etmiş olduğunuz Etimesgut 2. Noterliği’nin 07.04.2023 tarih ve                         yevmiye numaralı ihtarnamesinde müvekkil                                                       arasında Adana 17. Noterliği’ nin 22.03.2023 tarih ve 1157 yevmiye numaralı araç satış sözleşmesine binaen 0                                            plaka nolu  2015 model Honda CRV marka  hususi aracı  TL bedel                     karşılığında satın aldığınızı ancak mezkûr aracın ayıplı olduğunu beyan ederek oluşan zararın tazminini talep etmiş bulunmaktasınız. Ancak muhatabın zarar talebi hukuki dayanaktan yoksundur. Zira;

1- 07.04.2023 tarihinde keşide etmiş oldunuz ihtarname tarafımızca incelendiğinde söz konusu aracın birçok sorunu olduğu beyanınız bulunmaktadır ancak adreste bulunan müvekkilimin                             . Müvekkilim Adana ilinde ticaretle uğraşmakta ve  çevresinde saygın bir adamdır. Bu şekilde aslı olmayan bir ihtarın müvekkilime yapılması derin üzüntü oluşturmuştur. Bu konuda atılan iftiralardan dolayı tazminat davası açma ve suç duyurusunda bulunma  hakkımızı saklı tutuyoruz.

2- İhtarda yazılan kusurları kabul etmemekle beraber araç bizim üzerimize ait olmayıp konsinye araçtır. Ayrıca keşideci müvekkil maliki olduğu aracı size  satmadan evvel aracın kusurlarını belirtmiştir.

Bu durum üzerine muhatap   aracı Adana ili                           nde muhatabın arkadaşı olan                             isimli şahıs kendi belirlediği TSE onaylı bir ekspertize göstermiş ve aracı satın alması konusunda muhatap ile görüşme yapmıştır. Ekspertiz raporunda da aracın kusurları yer almakla birlikte 8 yaşında 100.000 kmnin üzerinde bir araçta bazı sorunların yer alması kuvvetle muhtemeldir. Bu hususu dikkate alarak satın almış olduğu aşikardır. Hatalı ekspertiz raporu alındığı düşünülüyor ise muhatap ekspertiz şirketidir.

3- Yine müvekkil keşideci aracı                                ’ye satmıştır ancak araç alım-satım sitesi olan www.sahibinden.com adlı alışveriş sitesinden emsal özelliklerdeki araçların satış rakamları incelendiğinde  TL arasında olduğu m                       üvekkilin aracı emsallerine nazaran daha uyguna verdiği görülecektir.

4- Hiçbir şekilde kabul manasına gelmemek üzere bir an için söz konusu ayıpların müvekkil keşideciden kaynaklandığı kabul edilse dahi söz konusu aracı siz muhatap satın almadan evvel ekspertiz raporu aldırarak aracı olağan haliyle satın almış bulunmaktasınız.

5- Borçlar Kanunu’nun kusur sorumluluğu hususunu düzenleyen ilgili maddeleri gereğince müvekkil keşidecinin bahse konu ayıptan sorumlu olabilmesi için davranış ile zarar arasında uygun illiyet bağının olması gerekmektedir.

6- Yukarıda izahına çalıştığımız nedenler ışığında müvekkil keşidecinin Borçlar Kanunu kapsamında bahsi geçen zarardan hukuki olarak sorumluluğunun söz konusu olamayacağı açık olduğundan muhatap tarafından talep edilen zarar bedelinin tarafımızca tazminine hukuken cevaz verilemeyeceğini ihtaren bildiririz. 15.04.2023

İHTAR EDEN VEKİLİ

                       AV NUH NACİ ÖZKAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAYIN NOTER : Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataplara tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ ve tebellüğ şerhini havi son nüshasının ise tarafımıza iadesini rica ederiz.