ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOL ÖRNEĞİ

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOL ÖRNEĞİ

                            

 

 

 

                    PROTOKOL

 

 

TARAFLAR:

1-)

2-)

Yukarıda isimleri yazılı bulunan taraflar, hiçbir baskı altında kalmadan, kendi hür iradeleri ile boşanmaya karar vererek, boşanmanın mali sonuçlarını düzenleyen ve işbu protokolü, 14/07/2022 tarihinde imzalayarak  anlaşmalı boşanma dilekçesine ekinde, anılan mahkemeye sunmuşlardır.

 

PROTOKOL MADDELERİ:

1-Taraflar boşanma ve mali sonuçları konusunda anlaşmışlardır.          

2-Tarafların birbirlerinden tedbir ve yoksulluk nafakası talepleri bulunmamaktadır.

3- Taraflar arasında ev eşyası ile ziynet eşyaları çözümlenmiş olup birbirlerini bu konuda ibra ederler.

4- Taraflar birbirlerinden maddi yada manevi herhangi bir tazminat talepleri bulunmamaktadır.

5-Taraflar işbu boşanma nedeni ile yargılama gideri ile vekâlet ücreti talep etmeyeceklerini kabul etmişlerdir.

                          İşbu protokol tarafların rızasına uygun olarak tanzim edilmiş olup taraflardan davacı ve davalı asil tarafından okunduktan sonra müştereken imza altına alınmıştır.14/07/2022

 

 

                                 TARAF                                                                                       TARAF