Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçe Örneği

Av.Naciozkan

Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçe Örneği; Adli kontrol kararı, şüpheli veya sanığın kaçması, delilleri yok etmesi veya tanıkları etkilemesinden endişe edilmesi halinde verilen bir tedbirdir. Adli kontrol kararı, şüpheli veya sanığın yurt dışına çıkışı, imza atma yükümlülüğü, belirli bir yere gitmesi veya belirli bir yere yaklaşmaması, belirli bir kişiyle iletişim kurmaması gibi çeşitli şekillerde uygulanabilir.

Adli kontrol kararı, isnat olunan suçun ağırlığı, şüpheli veya sanığın kişiliği ve delil durumu gibi hususlar göz önünde bulundurularak verilir. Ancak, adli kontrol kararının verilmesi, şüpheli veya sanığın temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayıcı nitelikte bir tedbirdir. Bu nedenle, adli kontrol kararının haklı bir nedene dayanması ve orantılı olması gerekir.

Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçe Örneği
Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçe Örneği 2

Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçe Örneği

Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçe Örneği ;

SULH CEZA HÂKİMLİĞİ’NE

                                                                                 ADANA

İtiraz Eden                            :

Müdafii                                 :Av. NUH NACİ ÖZKAN-ADRES ANTETTEDİR

İtiraz Edilen Karar              :    

İtiraz Nedenleri             :Yukarıda numarası yazılı sorgu ile müdafisi bulunduğum şüpheli hakkında verilen yurt dışına çıkışına yasak konulmasına ilişkin adli kontrol kararı 5237 ve 5271 sayılı yasanın amacına ve özüne açıkça aykırıdır.Zira;  

                                             1-Savcılık makamı adli kontrol uygulanmasına neden olan ve sayın makamınıza müvekkilimiz sevk ettiği TCK maddesi kamu görevlisinin Görevi Kötüye Kullanma suçunu düzenleyen 257 maddesidir. Oysaki verilen şikâyet dilekçesinde müştekinin açıkça belirttiği üzere müvekkilimize isnat edilen suçlama TCK’ nın 155.maddesine düzenlenen güveni kötüye kullanma suçudur. Müvekkilimiz şikâyetli şirkete çalışan yardımcı bir elemandır ve kamu görevlisi değildir. Savcılığının hukuki nitelendirmesi ve sevk maddesi başlangıçta yanlış olmuştur. Bu bile başlı başına verilen kararın ve talebin hukuka uygun olmadığının ve hatalı olduğunun açık kanıtıdır. Öncelikle bu nedenle adli kontrol kararının kaldırılması gerektiği kansındayız.

                                         2-Müvekkilimizin beyanları tamamen doğrudur ve sunacağımız delillerle savunmamız ispatlayacağız. Savcılık makamınca müvekkillimize gösterilen tediye makbuzlarındaki farklar tamamen müşteki şirketin iç işleyişinden ve de şirket sahipleri olan  …………………….            vergi kaçırma amaçlarından kaynaklanmaktadır. Şöyle ki;

 Müvekkilimiz savcılığın soruşturması üzerine hemen ifadeye gelmiş ve hazır bulunmuştur. Kaçma tehlikesi ve şüphesi de olamaz. Bu nedenle adli kontrol karanın kaldırılması hukuka uygun düşecektir kanısındayız.

                                          3-Müvekkilimizin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, yargılama neticesinde ceza verilme olasılığı olsa bile bu cezanın alt ve üst sınırı nazara alındığında 5271 sayılı yasanın adli kontrol nedenlerinin var sayıldığı 101.maddesinde düzenlenen suç tiplerinden herhangi birine girmeyen suçlardan olması dolaysı ile de karar hatalıdır ve kaldırılması hukuka uygun düşecektir kanaatindeyiz.

 Netice ve İstem   :Yukarıda arz etmiş bulunduğumuz nedenlerle ……………………………sayılı yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ilişkin adli kontrol kararının kaldırılmasına sayın mahkemeniz aksi kanaatte olursa itirazı değerlendirmek üzere dosyanın yetkili ve görevli Hatay Sulh Ceza Hakimliği ne gönderilmesine CMK 111/2. maddesi gereğince  karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.08.02.2021

                                                                                                     İtiraz Eden Şüpheli Müdafii

                                                                                                            AV NUH NACİ ÖZKAN

Yorum yapın

Hemen Ara